کتاب مدیریت عملکرد کارکنان

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب در تلگرام، واتساپ و یا ایتا به شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ پیام ارسال نمایید.

ناموجود

فهرست مطالب

بخش اول: ارزشیابی و ارزیابی عملکرد

فصل اول: اندازه‌گیری عملکرد کارکنان

مقدمه    

تعریف عملکرد کارکنان       

تعریف اندازه‌گیری عملکرد    

عملکرد چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟    

چگونه می‌توانیم از اندازه‌گیری عملکرد به مدیریت عملکرد برسیم؟   

نحوه اندازه‌گیری عملکرد     

روش 1: انجام یک ارزشیابی 360 درجه

1- ارزیابی‌های زیردستان را جمع‌آوری کنید      

2- خود ارزیابی را انجام دهید

3- بازخورد همکاران را جمع‌آوری کنید 

4- ارزشیابی‌های سرپرستان را جمع‌آوری کنید    

5- محدودیت‌های ارزشیابی 360 درجه را فهم کنید         

روش 2: انجام اندازه‌گیری عملکرد      

6- از اندازه‌گیری‌های کمّی استفاده کنید           

7- برنامه‌ها، اهداف و نتایج کمّی را با هم مقایسه کنید     

8- از اندازه‌گیری‌ها برای ایجاد یک برنامه عملیاتی استفاده کنید      

روش 3: تضمین کیفیت کار  

9- کیفیت کار کارکنان را ارزشیابی کنید           

10- سنجش‌های جامع کارکنان را انجام دهید   

11- بررسی کنترل کیفیت تصادفی را در نظر بگیرید        

12- از مشتریان درخواست بازخورد کنید           

روش 4: سنجش مدیریت زمان         

13- زمان صرف شده برای وظایف خاص را اندازه‌گیری کنید          

14- بازخورد منظم، اما نه خیلی مکرر بدهید      

15- به سهل‌انگاری‌ها در محیط کار توجه کنید  

منابع و مأخذ فصل

فصل دوم‌: ارزشیابی عملکرد کارکنان

مقدمه    

تعریف ارزشیابی عملکرد      

اهداف ارزشیابی کارکنان     

اهمیت ارزشیابی عملکرد کارکنان       

مزایای ارزشیابی عملکرد کارکنان      

1- ارتباطات را بهبود دهید   

2- یک مسیر کارراهه بسازید

3- سطوح تعلق‌خاطر را بررسی کنید    

4- برای خودتان بازخورد دریافت کنید 

5- منابع را برنامه‌ریزی کنید 

روش‌های ارزشیابی عملکرد  

پیاده‌سازی ارزشیابی‌های عملکرد کارکنان         

پرسش‌های پیمایش ارزشیابی عملکرد اثربخش   

1- پرسش‌های پیمایش برای رضایت شغلی      

2- پرسش‌های پیمایش برای رهبری اثربخش   

3- پرسش‌های پیمایش برای ارزش افزوده        

4- پرسش‌های پیمایش برای فرهنگ محیط کار

نحوه استفاده از پیمایش‌های آنلاین برای ارزشیابی عملکرد

فرایند ارزشیابی عملکرد       

نکاتی برای داشتن فرایند ارزشیابی عملکرد اثربخش        

چگونه یک کارمند را ارزشیابی کنیم    

1- استانداردهای عملکردی را تنظیم کنید         

2- اهداف مشخصی را تعیین کنید      

3- در طول سال یادداشت‌برداری کنید 

4- آماده باشید     

5- صادق باشید    

6- کارکنان را با هم مقایسه نکنید     

7- عملکرد را ارزشیابی کنید، نه شخصیت افراد  

8- گفتگو کنید     

9- سؤالات خاص بپرسید    

10- بازخورد مستمر ارائه دهید          

مراحل ایجاد یک سیستم ارزشیابی عملکرد        

1- یک فرم ارزشیابی تدوین کنید       

2- معیارهای عملکرد را شناسایی کنید

3- دستورالعمل‌هایی را برای بازخورد تنظیم کنید 

4- رویه‌های انضباطی تدوین کنید      

5- یک برنامه زمان‌بندی برای ارزشیابی تنظیم کنید        

فرم ارزشیابی کارکنان        

منابع و مأخذ فصل

فصل سوم‌: ارزیابی عملکرد کارکنان

تعریف ارزیابی عملکرد        

تفاوت بین ارزیابی عملکرد و ارزشیابی عملکرد   

اهداف ارزیابی عملکرد        

اهمیت ارزیابی عملکرد        

1- اهمیت ارزیابی عملکرد برای سازمان          

2- اهمیت ارزیابی عملکرد برای کارکنان         

مزایای ارزیابی عملکرد       

ویژگی‌های یک سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش

انواع روش‌های ارزیابی عملکرد          

1- سنتی

2- بازبینی درخواستی کارکنان          

3- ارزیابی عملکرد عمومی  

4- ارزیابی عملکرد فنی/ اداری         

5- ارزیابی عملکرد مدیر     

6- خود ارزیابی    

7- بازخورد 360 درجه        

8- سنجش همتایان          

9- بازبینی مشتری یا ارباب رجوع      

10- ارزیابی توافقی

11- بازبینی ارزشیابی پروژه 

12- ارزیابی عملکرد فروش 

13- ارزیابی روان‌شناختی    

انواع تکنیک‌های ارزیابی عملکرد       

1- مقیاس درجه‌بندی گرافیکی          

2- روش ارزیابی عملکرد انشائی        

3- مقیاس چک‌لیستی        

4- وقایع بحرانی  

5- رویکرد استانداردهای کاری         

6- ارزیابی رتبه‌بندی          

7- مدیریت مبتنی بر هدف (MBO) 

سوگیری‌های شناختی در خصوص ارزیابی عملکرد           

1- اثر هاله‌ای و اثر شاخ      

2- اثر آنجلینا       

3- اثر مرکزیت و اثر ملایمت           

4- اثر موقعیت سریالی       

5- اثر من‌سانی    

6- سوگیری ارزیاب غیرمتعارف          

7- سوگیری وابستگی         

8- اثر مقایسه‌ای   

9- سوگیری استریوتایپ      

10- سوگیری ادراکی         

11- سوگیری تمرکز بر نکات برجسته 

12- سوگیری مرجعیت       

13- هیوریستیک نماینده     

نحوه انجام ارزیابی عملکرد  

1- آماده باشید     

2- از نرم‌افزار استفاده کنید   

3- جوّ مناسبی را ایجاد کنید 

4- با یک خبر بد شروع کنید

5- برای بازخورد منظم تلاش کنید     

6- به کارمند زمان بدهید تا صحبت کند          

7- خود ارزیابی انجام دهید  

8- بر روی یک برنامه عملیاتی به توافق برسید  

9- نتایج را مستند کنید       

10- شروع به توانمندسازی کارکنان خود کنید    

نحوه تدوین یک ارزیابی عملکرد        

بخش 1: آماده شدن برای بازبینی عملکرد یک کارمند      

1- توضیحات آن موقعیت را به‌روزرسانی کنید    

2- انتظارات را بر اساس نقش/کارکردهای شغلی شناسایی کنید      

3- ارزیابی عملکرد سال گذشته را بازبینی کنید   

4- عملکرد کارمند را مستندسازی کنید

5- بازخورد از کارکنان دریافت کنید    

6- بین بازبینی‌های عملکرد، به طور منظم به کارکنان خود بازخورد بدهید      

بخش 2: ارزشیابی عملکرد یک کارمند 

7- فرمت ارزیابی را انتخاب کنید       

8- آنچه واقعاً به دست آمده است را در نظر بگیرید          

9- هر بخش از ارزشیابی را توجیه کنید

10- اهداف بلندمدت SMART را برای هر موقعیت شغلی تعیین کنید         

11- بازبینی را با یک نکته مثبت پایان دهید     

12- بازبینی‌های سه ماهه یا شش ماهه را پیگیری کنید   

بخش 3: تکمیل یک خود ارزشیابی     

13- به خودتان زمان کافی برای تفکر و برنامه‌ریزی برای پاسخ بدهید          

14- کار خود را صادقانه سنجش کنید 

15- تصدیق کنید که چگونه به مسئولیت‌های خود عمل می‌کنید      

16- حوزه‌های که می‌بایست بهبود یابند را شناسایی کنید  

17- از خود ارزشیابی به عنوان یک فرصت استفاده کنید    

انتقاد از ارزیابی عملکرد       

منابع و مأخذ فصل

بخش دوم: مدیریت عملکرد

فصل چهارم: تعاریف و مفاهیم مدیریت عملکرد

تعریف مدیریت عملکرد       

فهم ماهیت مدیریت عملکرد

اهمیت مدیریت عملکرد      

1- حفظ و ارتقای تعلق‌خاطر کارکنان  

2- حفظ استعداد   

3- توسعه رهبران  

اهداف مدیریت عملکرد       

مزایای مدیریت عملکرد      

تفاوت ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد         

انواع مدیریت عملکرد         

1- مدیریت عملکرد شرکت (CPM) 

2- مدیریت عملکرد افراد (PPM)     

منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: مدل‌ها و ابزارهای مدیریت عملکرد

رویکردهای مدیریت عملکرد

مدل‌های مدیریت عملکرد    

1- مدل مدیریت عملکرد سنتی یا سالیانه         

2- مدل مدیریت عملکرد شش ماهه   

3- مدل مدیریت عملکرد پروژه محور  

4- مدل مدیریت عملکرد رتبه‌بندی پشته‌ای       

5- مدل مدیریت عملکرد با رشد بالا   

ابزارهای مدیریت عملکرد    

1- ارزیابی عملکرد

2- نظرات همتایان/ بازخورد 360 درجه           

3- بازخورد مستمر 

4- نقشه‌های راه عملکرد     

5- شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)           

6- اهداف و نتایج کلیدی (OKR)    

7- برنامه‌های توسعه شخصی (PDP)

8- برنامه‌های پاداش و به رسمیت شناختن کارکنان         

9- برنامه‌های منتورشیپ     

10- مدیریت مبتنی بر هدف (MBO)           

11- کارت امتیازی متوازن   

انتخاب ابزار‌های مناسب مدیریت عملکرد         

1- بهترین ابزار‌های مناسب مدیریت عملکرد فردی        

2- بهترین ابزار‌های مناسب مدیریت عملکرد تیمی         

منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: نرم‌افزارهای مدیریت عملکرد

برنامه‌های مدیریت عملکرد  

انواع نرم‌افزارهای مدیریت عملکرد     

نرم‌افزارشماره 1: BambooHR     

نرم‌افزارشماره 2: Connecteam    

نرم‌افزارشماره 3: Reviewsnap    

نرم‌افزار شماره 4: Monday.Com 

نرم‌افزار شماره 5: OnPay 

نرم‌افزار شماره 6: Sogolytics       

نرم‌افزار شماره 7: eSkill   

نرم‌افزار شماره 8: Sage People   

نرم‌افزار شماره 9: Insightful        

نرم‌افزار شماره 10: Evalart           

نرم‌افزار شماره 11: Pinpoint         

نرم‌افزار شماره 12: Zoho People 

نرم‌افزار شماره 13: SuccessFactors        

نرم‌افزار شماره 14: Workday       

نرم‌افزار شماره 15: Sage HR       

نرم‌افزار شماره 16: Trakstar         

نرم‌افزار شماره 17: Hibob

نرم‌افزار شماره 18:Deputy

نرم‌افزار شماره 19: EPAY Systems        

نرم‌افزار شماره 20: Oracle Taleo Cloud Service          

منابع و مأخذ فصل

فصل هفتم: دام‌ها و چالش‌های مدیریت عملکرد

پیامدهای مدیریت عملکرد ضعیف      

دام‌ها و چالش‌های مدیریت عملکرد    

1- معیارهای ضعیف          

2- اهداف ضعیف، نامربوط و غیرواقعی

3- عدم تعیین یا ابلاغ ارزش‌های شرکت          

4- عدم شفافیت   

5- عدم وجود سیستم‌های بازخورد      

6- عدم ارتباط      

7- فقدان گفتگو   

8- فقدان پیامدها  

9- عدم تعیین توسعه کارراهه و استراتژی‌های پیشرفت     

10- عدم تعلق‌خاطر مدیران 

منابع و مأخذ فصل

فصل هشتم: فرایندها و رویه‌های مدیریت عملکرد

فرایندهای مدیریت عملکرد  

عناصر کلیدی فرایند مدیریت عملکرد  

دیدگاه اول: Welpmagazine      

دیدگاه دوم: Cloverhr     

دیدگاه سوم: Hr.University       

دیدگاه چهارم: Hrinspire 

مرحله 1: برنامه‌ریزی         

مرحله 2: نظارت   

مرحله 3: بازبینی   

مرحله 4: پاداش و به رسمیت شناختن  

بهترین رویه‌های مدیریت عملکرد کارکنان       

1- اهداف مدیریت عملکرد خود را مشخص کنید 

2- هر نقش را تعریف و توصیف کنید  

3- اهداف را با یک برنامه عملکرد عجین کنید   

4- بر پیشرفت به سمت اهداف عملکرد نظارت کنید         

5- کوچینگ باید همیشگی باشد        

6- از دستورالعمل‌ها استفاده کنید        

7- یک فرهنگ مبتنی بر عملکرد ایجاد کنید     

8- کارگاه‌های آموزشی میان کارکردی را سازماندهی کنید 

9- مدیران باید یک بازخورد عملیاتی ارائه دهند  

10- بازخوردها را حرفه‌ای نگه دارید، نه شخصی 

11- فقط کارکنان نیستند که به آموزش نیاز دارند

12- از بازخورد چند منبعی بهره ببرید  

13- فقط به بازبینی‌ها وابسته نباشید   

14- مسائل همیشه مبتنی بر کارکنان نیستند     

15- عملکرد را به طور عمومی و همیشگی به رسمیت بشناسید و پاداش بدهید 

16- یک استراتژی مدیریت عملکرد اثربخش    

17- فرهنگ ارتباطات صمیمی و کارآمد           

18- مشاهده مداوم

عناصر مدیریت عملکرد کارکنان        

1- برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری

2- بازبینی عملکرد

3- برنامه‌ بهبود عملکرد      

منابع و مأخذ فصل

فصل نهم: بازبینی عملکرد کارکنان

مقدمه    

تعریف بازبینی عملکرد        

اهمیت بازبینی‌های عملکرد  

انواع بازبینی عملکرد          

1- ارزشیابی عملکرد هفتگی یا دو هفته‌ای        

2- ارزیابی عملکرد ماهیانه  

3- ارزشیابی‌های عملکرد فصلی        

4- بازبینی عملکرد سالیانه   

انواع سیستم‌های بازبینی عملکرد        

روش‌های جایگزین برای جمع‌آوری بازخورد      

نمونه الگوهای بازبینی عملکرد          

بهترین رویکرد برای بازبینی‌های عملکرد         

الزامات بازبینی عملکرد کارکنان        

نحوه تعیین اهداف درست در بازبینی عملکرد      

مثال‌های از بازبینی عملکرد: عبارات و پرسش‌ها 

1- تحقق اهداف   

2- ویژگی‌های رهبری       

3- مهارت‌های ارتباطی      

4- کار تیمی        

5- فرهنگ/ ارزش‌ها          

دام‌های بازبینی عملکرد      

چگونه برای انجام بازبینی عملکرد آماده شویم؛ راهنمای مدیران      

1- برای انجام کاری آماده شوید        

2- داده‌های تجربه کارمند خود را مرور کنید      

3- آماده دریافت بازخورد باشید          

چگونه به بازبینی عملکرد شغلی پاسخ دهیم؛ راهنمای کارکنان        

بخش 1: رفتار شما در طول بازبینی     

1- فهرستی از مواردی که می‌خواهید در موردش صحبت کنید از قبل آماده کنید           

2- هوشیار، خوش‌بین و آماده صحبت باشید       

3- به طور کامل پذیرا و صمیمی باشید

4- آماده مباحثه در مورد نقش خود در تصویر بزرگ شرکت باشید     

5- در مورد آنچه برای شما خوب کار نمی‌کند، صادق باشید

6- واکنش جدی به انتقادها نشان دهید اما هرگز عصبانی نباشید     

بخش 2: پاسخ شما به یک بازبینی انتقادی        

7- انتقاد خود را عینی در نظر بگیرید   

8- اهداف معقولی برای بهبود تعیین کنید          

9- کمک یا آموزشی که برای بهبود نیاز دارید را دریافت کنید         

10- به دنبال فرصت‌هایی برای نشان دادن بهبود خود باشید          

11- نتایج بازبینی را برای خودتان نگه دارید      

12- رو به جلو حرکت کنید  

بخش 3: پاسخ شما به یک بازبینی مثبت          

13- به موفقیت خود افتخار کنید        

14- به دنبال فرصت‌هایی برای بهبود مستمر باشید         

15- از انتقادات جزئی که به شما شده است، غافل نشوید   

16- به خودتان غره نشوید   

منابع و مأخذ فصل

فصل دهم: برنامه بهبود عملکرد

چگونه یک برنامه بهبود عملکرد تدوین کنیم     

برنامه بهبود عملکرد (PIP) 

بخش 1: شناسایی مسائل    

1- مسائل عملکردی را مستندسازی کنید          

2- در مورد نگرانی‌های خود با کارمندتان صحبت کنید     

3- راه‌هایی که رفتار کارمندتان از رفتار مورد انتظار منحرف می‌کند را برجسته کنید       

بخش 2: تدوین یک برنامه عملیاتی    

4- اهداف بهبودی مشخص و قابل اندازه‌گیری را برای کارمند خود تعیین کنید 

5- فهرست مفصلی از منابع موجود را درج کنید  

6- یک جدول زمانی برای دستیابی به اهداف بهبود عملکرد ایجاد کنید         

7- معیاری که برای اندازه‌گیری پیشرفت استفاده می‌شود را شناسایی کنید      

8- پیامدهای موردنظر را پس از تکمیل برنامه بهبود عملکرد بیان کنید          

9- برنامه بهبود عملکرد را با کارمند خود مرور کنید         

بخش 3: پیگیری  

10- کارمند خود را مشاهده کنید و پیشرفت کارش را ثبت کنید        

11- به طور منظم با کارمند خود ملاقات کنید تا در مورد پیشرفت وی صحبت کنید       

12- اثربخشی طرح بهبود عملکرد را سنجش کنید          

13- اقدام کنید     

نحوه مستندسازی عملکرد کارکنان     

روش 1: استفاده از مستندات دقیق و صریح       

1- در صورت وجود، مشخص کنید که کدام قانون یا خط‌مشی نقض شده است 

2- از شواهد و مدارک برای حمایت از حقایق استفاده کنید 

3- رفتاری که نیاز به تغییر یا ادامه دارد را توضیح دهید     

4- یک برنامه عملیاتی خاص تهیه کنید           

5- همه مکالمات را دقیق ثبت کنید    

6- نشان دهید که حامی هستید         

روش 2: ارائه بازخورد اثربخش           

7- به همه کارکنانی که به طور مستقیم بر آن‌ها نظارت می‌کنید، بازخورد ارائه دهید      

8- مسائل و نتایج مثبت را مستندسازی کنید      

9- به موقع بازخورد بدهید    

10- از زبان مناسبی برای شفاف کردن نکته‌ها استفاده کنید           

11- اصطلاحات عینی را برای توصیف عملکرد انتخاب کنید           

12- از به کار بردن عبارات مطلق و صد درصدی اجتناب کنید         

روش 3: انتقال اهداف و استانداردهای شفاف      

13- سیاست‌های شرکت را با جزئیات شرح دهید

14- توضیح دهید که چرا هر وظیفه اهمیت دارد 

15- منابعی که کارمند برای موفقیت نیاز دارد را در اختیار او قرار دهید           

16- عواقب عدم رعایت استانداردها را مشخص کنید        

چگونه به یک برنامه بهبود عملکرد پاسخ دهیم   

روش 1: مدیریت واکنش اولیه           

1- پاسخ خود را تا زمانی که آرام، خونسرد و متمرکز شوید به تأخیر بیندازید     

2- برای مطالعه دقیق برنامه بهبود عملکرد وقت بگذارید  

3- دقیق محتویات برنامه بهبود عملکرد خود را بررسی کنید           

4- زمان را برای رد کردن برنامه بهبود عملکرد یا سرزنش دیگران تلف نکنید 

5- پذیرش یافته‌های برنامه بهبود عملکرد را اعلام و درخواست شفاف‌سازی کنید          

روش 2: تمرکز بر بهبود      

6- در صورت نیاز بازخورد بیشتری درخواست کنید           

7- یک خود ارزشیابی صادقانه از توانایی خود برای دستیابی به اهداف انجام دهید         

8- اگر مصمم به موفقیت در این شغل هستید، برنامه بهبود عملکرد را در نظر بگیرید     

9- بر روی انجام دقیق برنامه بهبود عملکرد تمرکز کنید   

10- در طول دوره برنامه بهبود عملکردتان، مرتباً با رئیس خود در تماس باشید 

روش 3: برنامه‌ریزی برای استراتژی خروج        

11- به دنبال سرنخ‌هایی باشید که برنامه بهبود عملکرد مقدمه‌ای برای اخراج شدن است

12- حتی اگر امیدوارید شغل فعلی خود را حفظ کنید         

13- اگر تلاش سودی ندارد، با رئیستان برای یک خروج شایسته مذاکره کنید  

14- به جای رئیسی که به برنامه بهبود عملکردها متکی است        

منابع و مأخذ فصل

فصل یازدهم: چرخه مدیریت عملکرد کارکنان

مقدمه    

تعریف چرخه مدیریت عملکرد (PMC)           

مراحل چرخه مدیریت عملکرد           

1- برنامه‌ریزی     

2- نظارت          

3- بازبینی          

4- پاداش           

نکاتی برای توسعه چرخه مدیریت عملکرد         

1- برنامه‌ریزی هدف را به یک فرایند مشارکتی تبدیل کنید

2- از ارتباطات مستمر استفاده کنید و بازخورد مستمر بدهید

3- منابع را تأمین کنید و از کارکنان حمایت نمایید          

4- در ارزیابی و تنظیم اهداف تردید نکنید         

5- بر روی دستیابی به هدف تمرکز کنید، نه اینکه چگونه به دست می‌آید       

6- در صورت امکان، فرایندهای خود را با یک محیط کار از راه دور تطبیق دهید           

7- بر اساس شایستگی پاداش بدهید   

منابع و مأخذ فصل

فصل دوازدهم: سیستم مدیریت عملکرد کارکنان

تعریف سیستم مدیریت عملکرد (PMS)          

اهمیت سیستم‌های مدیریت عملکرد    

1- تسهیل پاداش و به رسمیت شناختن کارکنان 

2- افزایش تعلق‌خاطر کارکنان          

3- ایجاد استراتژی‌های توسعه‌ای       

4- بازخورد در محیط کار را ترویج می‌دهد        

اهداف سیستم مدیریت عملکرد          

ویژگی‌های سیستم مدیریت عملکرد کارکنان     

1- تعیین اهداف    

2- ارتباط مستمر   

3- بازبینی‌های عملکرد      

4- به رسمیت شناختن عملکرد          

5- فرهنگ بازخورد

6- یادگیری و توسعه          

اجزای یک سیستم مدیریت عملکرد اثربخش     

1- برنامه‌ریزی     

2- مدیریت         

3- توسعه

4- بازبینی/ رتبه‌بندی         

5- پاداش           

فرایند‌های کلیدی در یک سیستم مدیریت عملکرد           

1- با مدیریت هدف، برنامه‌ریزی و اقدام کنید    

2- با مدیریت عملکرد مستمر، نظارت کنید       

3- از طریق سنجش عملکرد، کارکنان را ارزشیابی و به رسمیت بشناسید        

مزایا و معایب سیستم مدیریت عملکرد 

1- مزایای سیستم مدیریت عملکرد    

2- معایب سیستم مدیریت عملکرد     

انواع سیستم‌های مدیریت عملکرد      

1- سیستم‌های مدیریت عملکرد سازمانی         

1-1- مدیریت مبتنی بر هدف (MBO)         

1-2- روش منحنی زنگوله‌ای           

1-3- کارت امتیازی متوازن 

2- سیستم‌های مدیریت عملکرد فردی

2-1- مقیاس‌های رتبه‌بندی رفتاری (BARS) 

2-2- روش OKR          

2-3- ارزیابی 360 درجه     

چه چیزی یک سیستم مدیریت عملکرد کارکنان را خوب می‌سازد     

چه چیزی یک سیستم مدیریت عملکرد کارکنان را ناکارآمد می‌کند   

بازخورد مدیریت عملکرد      

توسعه سیستم مدیریت عملکرد          

1- فرایند ارزیابی عملکرد فعلی خود را بررسی کنید         

2- اهداف سازمانی را شناسایی کنید   

3- انتظارات عملکردی را تعیین کنید   

4- عملکرد آن‌ها را در طول سال نظارت و توسعه دهید     

5- عملکرد آن‌ها را ارزشیابی کنید      

6- انتظارات عملکردی جدیدی را برای سال آینده تنظیم کنید         

منابع و مأخذ فصل

فصل سیزدهم: مدیریت عملکرد مستمر و اثربخش

تعریف مدیریت عملکرد مستمر (CPM)          

مزایای مدیریت عملکرد مستمر         

1- سوگیری‌های کاری ناخودآگاه را کاهش می‌دهد         

2- تعلق‌خاطر کارکنان را افزایش می‌دهد         

3- نگهداشت کارکنان را افزایش می‌دهد         

4- تصویر واضحی از عملکرد کارکنان ارائه می‌شود         

5- کارکنان همیشه به‌روز می‌شوند     

6- به ارائه بازخورد به موقع کمک می‌کند         

7- فرصت‌های رشد و توسعه را بهبود می‌بخشد  

8- آینده‌نگری می‌کند        

9- شکاف‌های مهارتی را شناسایی و مرتفع می‌کند         

10- نگاه دقیق‌تری به KPI ارائه می‌کند         

11- اهداف را بهتر همسو می‌کند       

ویژگی‌های مشترک یک سیستم مدیریت عملکرد اثربخش

1- شاخص‌های اندازه‌گیری: تأکید بر شاخص‌های پیشرو   

2- پایداری: کار استاندارد و ضربان قلب منظم   

3- بهبود مستمر: کار استاندارد برای رهبران نیز مناسب است          

اقدامات اساسی در مدیریت عملکرد اثربخش     

1- با انتظارات شفاف شروع کنید       

2- بررسی کنید که چرا کارمند انتظارات را برآورده نمی‌کند

3- اهداف قابل اندازه‌گیری و واقع‌بینانه تعیین کنید           

4- فرهنگ بازخورد را ایجاد کنید       

5- فرهنگ محیط کار مثبت ایجاد کنید           

6- به طور منظم کارهای کوچک و بزرگ و  همچنین بهبودها را به رسمیت بشناسید     

7- کوچینگ را از طریق جلسات دونفری انجام دهید        

8- به تجربه کارکنان توجه کنید        

9- اعتماد، احترام و همه‌پذیری را در اولویت قرار دهید      

10- یادگیری مستمر و توسعه را در اولویت قرار دهید       

11- مباحثه‌های مستمر در مورد تأثیر، رشد و نگهداشت کارکنان داشته باشید   

12- توانمندسازی کارکنان را مدنظر قرار دهید   

13- عملکرد را اندازه‌گیری کنید         

14- در مورد نقاط قوت و ضعف مباحثه کنید      

15- پیشنهادهای بهبود را جمع‌آوری کنید         

16- تصویر بزرگ را در نظر داشته باشید          

17- رضایت شغلی را به بیشینه برسانید

18- نشاط در کار را افزایش دهید      

19- زمانی که بهبودی نمی‌بینید، اقدام کنید      

نکات کلیدی در مدیریت عملکرد اثربخش        

نمونه‌هایی از مدیریت عملکرد اثربخش در دنیای واقعی    

1- گوگل

2- فیس‌بوک       

3- کارگیل          

4- ادوبی

5- اکسنچر         

چگونه عملکرد شغلی خود را بهبود بخشید         

روش 1: ایجاد بهبودها        

1- سازماندهی کنید           

2- مهارت‌های مدیریت زمان خود را بهبود ببخشید         

3- ضرب‌الاجل‌ها را تعیین کنید         

4- ایمیل‌ها و پیام‌های خود را کنترل کنید         

5- به یک بازیکن تیم تبدیل شوید     

6- گوش دادن فعال را یاد بگیرید      

7- وضعیت زبان بدن خود را بهبود ببخشید       

روش 2: ارزشیابی عملکرد شغلی شما   

8- یک خود ارزشیابی صادقانه انجام دهید        

9- از همکارانتان بخواهید که شما را ارزشیابی کنند         

10- یک ارزشیابی را با سرپرست خود تکمیل کنید          

11- به بازبینی عملکرد ضعیف رسیدگی کنید     

12- فهرستی از نقاط قوت خود را تهیه کنید      

13- فهرستی از حوزه‌های قابل بهبود را تهیه کنید          

14- اهداف عملکردی را برای خود تعیین کنید    

روش 3: حفظ بهبودهای خود

15- فعال باشید    

16- به اندازه کافی بخوابید  

17- ذهن آگاهی را تمرین کنید         

نحوه نوشتن اهداف عملکردی

بخش 1: شناسایی اهداف    

1- اهداف عملکردی مرتبط را شناسایی کنید     

2- اطمینان حاصل کنید که نتایج قابل اندازه‌گیری و دستیابی هستند 

3- اهداف عملکردی را به کارکنان ابلاغ کنید    

4- کارکنان را در فرایند صحیح آموزش دهید     

بخش 2: تأیید اقدامات عملکردی با مافوق و مشتریان داخلی          

5- گزارشی بنویسید که اهداف عملکردی را توضیح دهد    

6- توضیح دهید که دستیابی به هر هدف چگونه سنجیده می‌شود     

7- نتیجه موردنظر را به وضوح بیان کنید          

8- بیان کنید که چگونه اهداف عملکردی با اهداف سازمانی ارتباط دارند        

بخش 3: پیاده‌سازی معیارهای عملکردی          

9- توافق همکاری را از گروه‌های ذینفع داشته باشید        

10- تأیید کنید که آموزش کامل شده است و ابزارها در دسترس هستند          

11- مشوق‌هایی را برای عملکرد در نظر بگیرید 

12- تاریخ شروع و پایان واقعی را برای هر هدف انتخاب کنید        

منابع و مأخذ فصل

پیوست: مدیریت عملکرد شرکت

مقدمه    

تعریف مدیریت عملکرد شرکت          

اهمیت مدیریت عملکرد شرکت         

عوامل حیاتی موفقیت برای یک مدیریت عملکرد شرکت موفقیت‌آمیز

1- هم‌ترازی استراتژیک      

2- حمایت مدیریت ارشد     

3- ارتباط اثربخش

4- تنظیم هدف    

روش‌های مدیریت عملکرد شرکت     

منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

به این کتاب این‌گونه استناد کنید:

استناد پایان متن: فقیهی‌پور، جواد و کشاورز، میثم و هلاکویی، شبنم و رحیمیان آذر، بیژن ‌(1403)؛ مدیریت عملکرد کارکنان، تهران، انتشارات دارالفنون، چاپ اول.

استناد داخل متن: (فقیهی‌پور و همکاران، 1403)

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر میثم کشاورز – دکتر شبنم هلاکویی – دکتر بیژن رحیمیان آذر

ناشر

انتشارات دارالفنون

شابک

978-622-8150-09-3

سال انتشار

1403

تعداد صفحات

296

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مدیریت عملکرد کارکنان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.