کتاب روش تحقیق به زبان خیلی ساده؛ پژوهش کمّی

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

پیش‌گفتار دکتر منصور مؤمنی (استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)

 این کتاب، نوشتار خوبی در زمینه روش تحقیق است که مطالب را به زبانی ساده نوشته و روش‌های آماری مرتبط را آورده است. یکی از ویژگی‌های ارزشمند کتاب حاضر، آن است که علاوه بر روش آماری مربوطه، نرم‌افزار آماری مناسب و همچنین مسیر انجام آن آورده شده است.

این کتاب می‌تواند راهنمای خوبی برای پژوهشگران مختلف باشد تا کارهای پژوهشی خود را بهتر انجام دهند و نسبت به نتایج کار خود اطمینان بیشتری داشته باشند.

مقدمه‌ مؤلفین

یک پژوهش علمی در رشته‌های علوم انسانی از جمله مدیریت دارای دو بخش اصلی است. یک بخش تئوریک و بخش دیگر، تجزیه و تحلیل داده‌های آماری است که توسط نرم‌افزارهای مختلفی نظیر SPSS انجام می‌گردد و در نهایت نتیجه‌گیری‌هایی که براساس این تحلیل‌ها صورت می‌پذیرد.

با این فرض که یک پژوهشگر با تئوری‌ها و مفاهیم مرتبط با رشته و تخصص خود آشنایی کامل داشته و نیز در استفاده از نرم‌افزارهای آماری از مهارت کافی برخوردار باشد. باز هم این دو، تضمینی برای انجام یک پژوهش مطلوب نخواهد بود. چرا که نکته‌ی مهم در اینجا، تشخیص و انتخاب نوع آزمون آماری مرتبط و مناسب با عنوان، فرضیه‌ها و متغیرهای پژوهش می‌باشد.

به عبارتی همانطور که انیشتن می‌گوید، 50 درصد حل یک مساله، تعریف درست و دقیق آن مسئله است، لذا مولفین نوشتار حاضر نیز معتقدند که تا وقتی یک پژوهشگر، نتواند ابزار درست و مناسب پژوهش خود را تشخیص دهد، بی شک قادر به حل آن مساله نخواهد بود. بنابراین لازم است پژوهشگران به شناخت کاملی از انواع آزمون های آماری همچنین کاربرد و اهداف آنها دست یابند تا بتوانند آزمون یا آزمون‌های مناسبی را جهت حصول به نتایج مطلوب برای پژوهش خود برگزینند.

در این کتاب، مولفین سعی کرده‌اند برای سهولت کار پژوهشگران بطور منسجم و به دور از پراکنده‌گویی و با زبانی ساده و روان، نحوه‌ی استفاده‌ی درست و بجا از آزمون‌های مختلف آمار استنباطی را در روش تحقیق، با ذکر مثال‌های کاربردی و به صورت دسته‌بندی شده بیان کنند. همچنین از دیگر ویژگی‌ها و مزیت‌های کتاب حاضر، نسبت به سایر کتب موجود در بازار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تلخیص کتب مختلف روش تحقیق، آمار و SPSS جهت جلوگیری از پراکندگی زیاد کتاب‌ها و تهیه یک کتاب جامع و کاربردی از آزمون‌ها؛
  • ارتباط دادن بین مباحث روش تحقیق و آمار؛
  • ارایه جدول خلاصه شده‌ی مشخصات برای هر آزمون؛
  • ذکر مثال‌هایی واقعی و مرتبط با هر آزمون، متناسب با رشته مدیریت؛
  • اشاره به دستور SPSS 16 و Minitab 16 در بسیاری از آزمونها؛
  • ارایه توابع آماری موجود در نرم‌افزار اکسل (در قسمت پیوست).

در این کتاب به منظور آشنایی دانشجویان و پژوهشگران ارشد‌ سازمانی، آزمون‌های آمار استنباطی در قالب شش فصل به طور کامل ارایه شده است. در فصل اول به تشریح آماراستنباطی پرداخته می‌شود. در فصل دوم 26 آزمون همبستگی پارامتریک و ناپارامتریک، در فصل سوم 24 آزمون مقایسه میانگین ناپارامتریک، در فصل چهارم 6 آزمون مقایسه میانگین پارامتریک و 19 آزمون تعقیبی (پست ‌هوک)، در فصل پنجم تحلیل رگرسیون خطی ساده و آزمون دوربین واتسون و در فصل ششم نیز تحلیل‌های چند متغیره (تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل رگرسیون لجستیک، تحلیل رگرسیون چندگانه با متغیرهای مصنوعی، تحلیل تشخیصی، تحلیل تشخیصی چندگانه، تحلیل مسیر، تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون T هتلینگ، طرح عاملی،  تحلیل همبستگی کانونی، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل خوشه‌ای و تحلیل خوشه‌ای K میانگین) مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین در انتها، توابع آماری موجود در نرم‌افزار اکسل به صورت پیوست ارایه گردیده است.

در پایان از تمامی خوانندگان و دانشجویان عزیز، خواستاریم که در راستای هر چه بهتر شدن این مجموعه، نظرات خود را به ایمیل Thyasory@ut.ac.ir ارسال نمایند.

فهرست مطالب

فصل اول: آمار استنباطی

آمار استنباطی یا استنباط آماری / آزمون پارامتریک / آزمون ناپارامتریک

فصل دوم: ضرایب همبستگی پارامتریک و ناپارامتریک

تحلیل همبستگی / جداول توافقی / انواع ضرایب همبستگی / کای‌دو  دو نمونه‌ای / آزمون استقلال کای دو / ضریب همبستگی چوپروف /ضریب همبستگی فی (ϕ) / ضریب همبستگی توافق پیرسون یا ضریب همبستگی C / ضریب هماهنگی کندال (W) / ضریب همبستگی وی کرامر / ضریب  کیو یول / ضریب همبستگی رتبه‌ای کندال تاو / ضریب همبستگی رتبه‌ای سهمی کندال / ضریب همبستگی گاما / همبستگی دو رشته‌ای (rbis) / همبستگی دو رشته‌ای گسترده (rwbis) / همبستگی دو رشته‌ای نقطه‌ای (rpbis) / ضریب همبستگی تتراکوریک (rt) / ضریب همبستگی دی‌سامرز / ضریب نایقینی / ضریب لاندا / ضریب همبستگی کاپای کوهن (K) / ضریب تاو گودمن و کروسکال / ضریب اتا (Eta) یا همبستگی نسبی / ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن / ضریب همبستگی پیرسون (r) / همبستگی جزیی

فصل سوم: مقایسه میانگین ناپارامتریک

مستقل و وابسته بودن گروه‌ها / آزمون نشانه یا علامت / آزمون علامت یک نمونه‌ای / زوج نمونه‌ای یا دو نمونه‌ای / آزمون نیکویی برازش / کای دو تک نمونه‌ای / آزمون کای‌دو K نمونه‌ای / آزمون احتمال قطعی فیشر / آزمون Z یا آزمون خطاي استاندارد ميانگين / آزمون همگونی / آزمون مک‌نمار / آزمون مجموع رتبه‌ها / آزمون رتبه‌ی علامت‌دار ویلکاکسون / آزمون والش / آزمون آرایش تصادفی برای زوج‌های جور شده / آزمون مجموع رتبه‌ها یا آزمون من ویتنی / آزمون مجموع رتبه‌ها: آزمون کروسکال والیس  یا آزمون H / آزمون فریدمن / آزمون کوکران / آزمون کولموگروف اسمیرنوف / آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه‌ای / آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو نمونه‌ای / آزمون اندرسون دارلینگ / آزمون دو جمله‌ای / آزمون تک نمونه‌ای دورها / آزمون دورهای والد ولفوویتز / آزمون موزس برای واکنش‌های حاد / آزمون میانه

فصل چهارم: مقایسه میانگین پارامتریک

تفاوت سنجی با آزمون t / آزمون t تک نمونه‌ای / تفاوت‌سنجی  با آزمون t  وابسته / تفاوت‌سنجی  با آزمون t  مستقل / تحلیل واریانس / تحلیل واریانس یک عامله یا یک طرفه / تحلیل واریانس دو عامله یا دو طرفه / تحلیل واریانس با اندازه‌گیری تکراری / مقایسه‌های پُست هوک / روش LSD یا کمترین تفاوت معنادار / روش HSD یا روش تفاوت معنی‌دار راستین  یا روش توکی / روش شفه / آماره‌ی مقایسه‌ی مقید هلمرت

فصل پنجم: تحلیل رگرسیون

تحلیل رگرسیون خطی ساده / دوربین- واتسون (DW) / رگرسیون مصنوعی

فصل ششم: تحلیل چند متغیره

تحلیل رگرسیون چندگانه / تحلیل رگرسیون لجستیک / تحلیل رگرسیون چندگانه با متغیرهای مستقل کیفی / تحلیل تشخیصی / تحلیل تشخیصی چندگانه / تحلیل مسیر / تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) / آزمون T هتلینگ / طرح عاملی / تحلیل همبستگی کانونی / تحلیل عاملی / تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) / تحلیل عاملی تاییدی (CFA) / تحلیل خوشه‌ای / تحلیل خوشه‌ای K میانگین

پیوست؛ توابع آماری در اکسل

منابع

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری – دکتر جواد فقیهی‌پور – سمیه فقیهی پور

ناشر

انتشارات دارالفنون

شابک

978-600-95486-0-6

سال انتشار

1394

تعداد صفحات

‏‫۱۹۵

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب روش تحقیق به زبان خیلی ساده؛ پژوهش کمّی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.