بررسی تاثیر برندینگ کارفرما بر تلاش داوطلبانه کارکنان با میانجی‌گری تعلق خاطر و انتظارات کارکنان

231 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

بررسی تاثیر برندینگ کارفرما بر تلاش داوطلبانه کارکنان با میانجی‌گری تعلق خاطر و انتظارات کارکنان

دکتر جواد فقیهی‌پور

سمیه فقیهی‌پور

نوش‌آفرین چترچی

چکیده

زمینه: این پژوهش با محوریت مدیریت منابع انسانی و در زمینه جذب و نگهداشت کارکنان در سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت.

هدف: هدف اصلی بررسی تاثیرگذاری متغیر برندینگ کارفرما بر متغیر تعلق خاطر کارکنان، تلاش داوطلبانه و انتظارات کارکنان بود.

روش‌ها: تعداد 162 پرسشنامه در بین جمعیت آماری پژوهش توزیع گردید. روش تحقیق از نوع پيمايشي و همبستگی بود که با استفاده از پرسشنامه‌ای مشتمل بر چهار متغیر برندینگ کارفرما، تعلق خاطر کارکنان، تلاش داوطلبانه و انتظارات کارکنان صورت گرفت. ضمناً روايي پرسشنامه موصوف از نوع محتوايي و اعتبار آن از طریق ضريب آلفاي كرونباخ عدد 774/0 گزارش گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین تمامی متغیرهای پژوهش رابطه‌ معنی‌دار و مثبتی وجود دارد. برندینگ کارفرما توانست حدود 26 درصد از کل واریانس تعلق خاطر کارکنان، کمتر 1 درصد از کل واریانس تلاش داوطلبانه کارکنان، 45 درصد از کل واریانس انتظارات کارکنان را تبیین ‌کند. تعلق خاطر کارکنان نیز توانست حدود 25 درصد از کل واریانس تلاش داوطلبانه کارکنان را تبیین ‌کند و در نهایت انتظارات کارکنان، 23 درصد از کل واریانس تعلق خاطر کارکنان را پیش‌بینی نمود.

نتیجه‌گیری: از تحلیل داده‌ها می‌توان نتیجه گرفت که برندینگ کارفرما تاثیر بسزایی بر میزان تعلق خاطر و انتظارات کارکنان دارد.

 

واژگان کلیدی

برندینگ کارفرما؛ تعلق خاطر کارکنان؛ تلاش داوطلبانه؛ انتظارات کارکنان.

به این مقاله اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن:

فقیهی‌پور، جواد و فقیهی‌پور، سمیه و چترچی، نوش‌آفرین (1396)؛ بررسی تاثیر برندینگ کارفرما بر تلاش داوطلبانه کارکنان با میانجی‌گری تعلق خاطر و انتظارات کارکنان، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، سال هشتم، شماره 26.

استناد داخل متن:

فقیهی‌پور و همکاران، 1396

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6272
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد بررسی تاثیر برندینگ کارفرما بر تلاش داوطلبانه کارکنان با میانجی‌گری تعلق خاطر و انتظارات کارکنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.