بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی  کارکنان  در یک سازمان نظامی

170 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان در یک سازمان نظامی

جواد فقیهی پور

مهدی داداشی حاجی

سمیه فقیهی پور

رضا قرباني

چکیده:

در این پژوهش به بررسي رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان یک سازمان نظامی پرداخته شد. بدین منظور تعداد 94 پرسشنامه به صورت تصادفی بین کارکنان سازمان موصوف توزیع گردید. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی با 20 سؤال (3 بُعد ساختاري، ارتباطی و شناختی) و پرسشنامه رضایت شغلی با 28 سؤال بود. تجزيه و تحليل داده‌ها در سطح آمار توصيفي با استفاده از شاخص‌هاي مرکزی و پراکندگی انجام گردید و در سطح آمار استنباطي نيز جهت بررسی فرضیه‌ها از آزمون همبستگی (نرم افزارSPSS ‌) استفاده گردید. نتايج آمار استنباطی پژوهش نشان داد که بین ابعاد سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه رابطه‌ای قوی، مثبت و معنی‌دار(208/0 = r) وجود دارد. این بدآن معنا است که در سازمانی که سرمایه اجتماعی آن بالاست، میزان رضایت شغلی بین کارکنان آن سازمان نیز در سطح بالایی قرار دارد. همچنین  بین ابعاد ارتباطی و شناختی سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان موصوف نیز رابطه‌ای مثبت و معنی‌داری حاصل گردید. نتایج همچنین نشان داد که بین بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان رابطه‌ی معناداری حاصل نگردید. نتایج نشان داد که بین متغیر رضایت شغلی با متغیر میزان سنوات خدمت رابطه‌ای مثبت و معنی‌داری وجود دارد، لذا چنین می‌توان استنباط نمود که کارکنانی که از نظر میزان سنوات خدمت در رده بالاتری قرار دارند، از رضایت شغلی بالاتری برخورداند. نتایج رگرسیون خطی نیز نشان داد که متغیر مستقل (سرمایه اجتماعی)، به تنهایی حدود  به تنهایی حدود 6% از کل واریانس متغیر وابسته را تبیین می‌کند. به طور کلی یافته‌های پژوهش در وفاق با یافته‌های پژوهش‌های قبلی بود.

 

واژگان کلیدی:

 سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی، سازمان نظامی.

به این مقاله اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن:

فقیهی‌پور، جواد و داداشی، مهدی و فقیهی‌پور، سمیه و قربانی، رضا (1392)؛ بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان در یک سازمان نظامی، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات بین ‌رشته‌ای دانش راهبردی، شماره 11.

استناد داخل متن:

فقیهی‌پور و همکاران، 1392

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6297
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی  کارکنان  در یک سازمان نظامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.