بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کارکنان دانشگاه امام علی (ع)

228 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کارکنان دانشگاه امام علی (ع)

جواد فقیهی پور

شیرزاد علیپور

سمیه فقیهی پور

حسین یگانی

چکیده:

در پژوهش حاضر به بررسي رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کارکنان دانشگاه امام علی (ع) پرداخته شد. بدین منظور تعداد 94 پرسشنامه به صورت تصادفی بین کارکنان دانشگاه افسری امام علی (ع) توزیع گردید. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی با 20 سؤال و 3 بُعد (ابعاد ساختاري، ارتباطی و شناختی) و پرسشنامه سرمایه فکری با 17 سؤال و 3 بُعد (سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاري) بود. تجزيه و تحليل داده‌ها در سطح آمار توصيفي با استفاده از شاخص‌هاي مرکزی و پراکندگی انجام گردید و در سطح آمار استنباطي نيز جهت بررسی فرضیه‌ها از آزمون همبستگی (نرم افزارSPSS ‌) استفاده گردید. نتايج آمار استنباطی پژوهش نشان داد که بین ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کارکنان دانشگاه رابطه‌ای قوی، مثبت و معنی‌دار وجود دارد. این بدآن معنا است که در سازمانی  که سرمایه اجتماعی آن بالاست، میزان سرمایه فکري بین کارکنان آن سازمان نیز در سطح بالایی قرار دارد. همچنین  بین تمامی مولفه‌های سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کارکنان دانشگاه نیز رابطه‌ای قوی، مثبت و معنی‌دار حاصل گردید. نتایج نشان داد که بین متغیرهای سطح تحصیلات و میزان سنوات خدمت با متغیر سرمایه فکری کارکنان دانشگاه رابطه‌ای قوی، مثبت و معنی‌دار وجود دارد. نتایج رگرسیون خطی نیز نشان داد که متغیر مستقل(سرمایه اجتماعی) به تنهایی حدود 26% از کل واریانس متغیر وابسته (سرمایه فکری) را تبیین می‌کند. نتایج آزمون فریدمن نیز حاکی از آن است که  بُعد ساختاری متغیر سرمایه اجتماعی و همچنین مولفه سرمایه انسانی متغیر سرمایه فکری  از نقطه نظر میانگین دارای بیشترین اولویت‌ها می‌باشند.

 

واژگان کلیدی:

سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه رابطه‌ای، سرمایه ساختاری.

به این مقاله اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن:

‌فقیهی‌پور، جواد و علیپور، شیرزاد و فقیهی‌پور، سمیه و یگانی، حسین (1392)؛ بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کارکنان دانشگاه امام علی (ع)، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 52.

استناد داخل متن:

فقیهی‌پور و همکاران، 1392

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6303
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کارکنان دانشگاه امام علی (ع)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.