بررسی رابطه تحمل فشار روانی، عزت نفس و مسئولیت‌پذیری فرماندهان تیپ دااف با هوش هیجانی بر اساس مدل شات

220 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

بررسی رابطه تحمل فشار روانی، عزت نفس و مسئولیت‌پذیری فرماندهان تیپ دااف با هوش هیجانی بر اساس مدل شات

جواد فقیهی پور

سید حسین آتشی

سمیه فقیهی پور

 

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش هیجانی فرماندهان و سه متغیر، تحمل فشار روانی، عزت نفس و مسئولیت‌پذیری بود. این پژوهش از حیث هدف، پژوهش کاربردی، از نقطه نظر زمان گردآوری، از نوع پیمایشی و از نظر روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از نوع میدانی می‌باشد. پرسشنامه هوش هیجانی شات بر روی 32 نفر از فرماندهان و تعداد 507 نفر از دانشجویان آنان که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند، توزیع گردید. داده‌ها، توسط نرم افزار SPSS و به کمک روش‌های آماری همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان دادند که بین هوش هیجانی فرماندهان گروهان و تحمل فشار روانی، عزت نفس و مسئولیت پذیری آنان رابطه‌ای مثبت ( به‌ترتیب 353/0r = ، 317/0r = و 586/0r =) وجود دارد که در سطح 05/0، این روابط معنادار می‌باشد. همچنین نتایج حاصله نشانگر آن است که بین ابعاد ارزیابی و ابراز هیجان و نیز تنظیم و مدیریت هیجان فرماندهان با تحمل فشار روانی، عزت نفس و مسئولیت پذیری آنان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و این در حالی است که بین بُعد بهره‌برداری از هیجان فرماندهان با متغیرهای سه‌گانه پژوهش، رابطه معناداری حاصل نگردید. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (R2adj)، برای تحمل فشار روانی، عزت نفس و مسئولیت پذیری به‌ترتیب برابر 096/0 ، 071/0 و 322/0 گزارش شده است، این بدان معنی است که ابعاد هوش هیجانی (ارزیابی و ابراز هیجان، تنظیم و مدیریت هیجان، بهره‌برداری از هیجان)، به‌ترتیب10% ، 7% و 32%  از کل واریانس متغیرهای وابسته (تحمل فشار روانی، عزت نفس و مسئولیت پذیری) را تبیین می‌کنند. نتایج همچنین نشان دادند که بین هوش هیجانی فرماندهان گروهان با تحمل فشار روانی و عزت نفس دانشجویان و افراد تحت امر آنان، رابطه‌ای مثبت ( به‌ترتیب 054/0r = ، 008/0r = ) و بین هوش هیجانی فرماندهان گروهان با مسئولیت‌پذیری دانشجویان رابطه‌ای منفی (057/0r =-) وجود دارد، لیکن این رابطه، از نظر آماری معنادار نمی‌باشد.

 

کلید واژه

هوش هیجانی، تحمل فشار روانی، عزت نفس، مسئولیت‌پذیری

به این مقاله اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن:

فقیهی‌پور، جواد و آتشی، سید‌حسین و فقیهی‌پور، سمیه (1390)؛ بررسی رابطه تحمل فشار روانی، عزت نفس و مسئولیت‌پذیری فرماندهان تیپ دااف با هوش هیجانی بر اساس مدل شات، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 41.

استناد داخل متن:

فقیهی‌پور و همکاران، 1390

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6423
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد بررسی رابطه تحمل فشار روانی، عزت نفس و مسئولیت‌پذیری فرماندهان تیپ دااف با هوش هیجانی بر اساس مدل شات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.