بررسی عوامل موثر بر نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین

352 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

بررسی عوامل موثر بر نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محمدحسین عباس‌نژاد

دکتر جواد فقیهی‌پور

حمیدرضا محمدزاده مهنه

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت عوامل موثر بر نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین و با محوریت انضباط سازمانی، در زمینه مدیریت منابع انسانی صورت گرفت. در این پژوهش، سوال اصلی این بود که وضعیت عوامل موثر بر نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین چگونه است؟ روش تحقیق در این پژوهش به صورت کمّی و با استفاده از پیمایش صورت گرفت. روش نمونه‌گیری پژوهش از نوع تصادفی ساده بود که حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران تعداد 31 نفر در نظر گرفته شد و‌ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. با استفاده از مطالعه عباس‌نژاد و همکارانش، محققین در این پژوهش 50 پیشایند یا عامل موثر بر ارتقا و نهادینه‌سازی میزان انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین را مورد بررسی قرار دادند. بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بر حسب وضعیت کنونی نشان داد که «شرکت منظم در صبحگاه» دارای بیشترین امتیاز و همچنین «گردش مشاغل» دارای کمترین امتیاز از نظر پاسخگویان بود. بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بر حسب میزان اهمیت نشان داد که «انضباط معنوی» دارای بیشترین امتیاز و همچنین «الگوبرداری از سایر دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح» دارای کمترین امتیاز از نظر پاسخگویان بود. از سویی بررسی میزان انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین نشان داد که به ترتیب دانشجویان، کارکنان پایور و کارکنان وظیفه دارای بیشترین میانگین انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین را دارا بودند. در انتها نیز پیشنهادات کاربردی در راستای نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در دانشگاه موصوف ارایه گردید.

 

واژگان کلیدی

انضباط، انضباط سازمانی، عوامل موثر بر انضباط سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین.

به این مقاله اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن:

عباس‌نژاد، محمدحسین و فقیهی‌پور، جواد و محمدزاده، حمیدرضا (1397)؛ تدوين الگوی پیشايندهای انضباط سازماني در دانشگاه علوم انتظامي امین، فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی، سال بیستم، شماره 1.

استناد داخل متن:

عباس‌نژاد و همکاران، 1397

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6379
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد بررسی عوامل موثر بر نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.