تدوین الگوی ارزیابی مراحل رشد شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران و پارک علم و فناوری استان گیلان

184 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

تدوین الگوی ارزیابی مراحل رشد شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران و پارک علم و فناوری استان گیلان

مجري طرح: دکتر قاسم رمضانپور نرگسی

همکار طرح: دکتر جواد فقیهی‌پور

ناظر طرح: دکتر عليرضا عشوري

بهمن‌ماه 1397

چکیده

پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی (کیفی – کمّی) در دو بخش مصاحبه و پرسشنامه با هدف 1)تعیین شاخص‌های بررسی سطح فناوری و فعالیت واحد فناور در بدو ورود به مراکز رشد؛ 2) تعیین مراحل رشد شرکت‌های دانش بنیان کدامند؛ 3)تعیین شاخص‌های ارزیابی هر یک از مراحل رشد و توسعه واحدهای فناور (شرکت‌های دانش بنیان بالقوه) در مدت حضور/ استقرار در مرکز رشد؛ 4)تعیین عوامل موفقیت شرکت‌های دانش بنیان موثر صورت گرفت. در راستای تحقق اهداف مزبور، محققین در بخش کیفی از 43 مصاحبه و در بخش کمّی از 75 پرسشنامه بهره بردند.

در بخش کیفی تحلیل داده‌های استخراج شده با استفاده از کدگذاری سه‌گانه روش گراندد تئوری (کدگذاری باز، محوری و گزینشی) با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA 10 مورد تحلیل قرار گرفتند. در مرحله کدگذاری باز داده‌ها تعداد 408 کد احصا گردید. نتایچ تحلیل داده‌ها در نهایت منجر به شناسایی موارد زیر گردید: 1)شاخص‌های ورود به مراکز رشد؛ 2)مراحل رشد؛ 3)عوامل موثر بر موفقیت.

نتایج آزمون فریدمن در خصوص رتبه‌بندی شاخص‌های ورود به مراکز رشد نشان داد که به ترتیب مولفه‌های زیر دارای اهمیت می‌باشند: 1)ایده محوری؛ 2)پیش‌بینی تامین منابع مالی؛ 3)تحقیقات بازار؛ 4)اعتقاد و اطمینان به کار؛ 5)تیم کاری؛ 6)تجربه کاری؛ 7)زمینه فعالیت؛ 8)نمونه محصول؛ 9)طرح تجاری یا بیزینس پلن؛ 10)تجربه و تخصص کارشناسان مرکز رشد؛ 11)تعیین سطح فناوری شرکت؛ 12)دانش مدیریت کسب و کار.

نتایج آزمون فریدمن در خصوص رتبه‌بندی عوامل موثر بر موفقیت شرکت‌های دانش بنیان نشان داد که به ترتیب عوامل زیر دارای اهمیت می‌باشند: 1)سیاست‌های اقتصادی کشور؛ 2)بهبود شرایط بین‌المللی؛ 3)بازاریابی و تحقیقات بازاریابی؛ 4)به روز بودن (آپدیت بودن)؛ 5)سیاست‌های سیاسی کشور؛ 6)کیفیت محصول؛ 7)ویژگی‌های نگرشی و شخصیتی مدیر؛ 8)حمایت دولت؛ 9)رقابت‌پذیری؛ 10)تیم کاری (تیم‌سازی)؛ 11)ایده محوری؛ 12)ظرفیت مرکز رشد؛ 13)ورود به صادرات؛ 14)حمایت مرکز رشد؛ 15)سرعت عمل در ارایه محصول؛ 16)مدیریت منابع انسانی؛ 17)شناخت فضای اداری و سیاسی کشور؛ 18)سرمایه؛ 19)بازاریابی مبتنی بر فضای مجازی؛ 20)زمینه فعالیت؛ 21)ارتباط با صنعت و دانشگاه‌ها؛ 22)دانش و تحصیلات؛ 23)جذب سرمایه بخش خصوصی؛ 24)حمایت دانشگاه‌ها؛ 25)تجربه واردات؛ 26)ایجاد درآمد جانبی؛ 27)حمایت خانوادگی؛ 28)پیوستن به شرکت‌های بزرگ. در نهایت نیز پرسشنامه‌ ارزیابی واحدهای فناور در مرکز رشد ارایه گردید.

 

واژ‌گان کلیدی

مراحل رشد، شرکت‌ دانش بنیان، مراکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران و پارک علم و فناوری استان گیلان

فصل پنجم طرح پژوهشی

5-1- مقدمه

پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی (کیفی – کمّی) در دو بخش مصاحبه و پرسشنامه با اهداف زیر صورت گرفت:

 • شاخص‌های بررسی سطح فناوری و فعالیت واحد فناور در بدو ورود به مراکز رشد کدامند؟
 • مراحل رشد شرکت‌های دانش بنیان کدامند؟ چه شاخص‌هایی برای ارزیابی هر یک از مراحل رشد و توسعه واحدهای فناور (شرکت‌های دانش بنیان بالقوه) در مدت حضور/ استقرار در مرکز رشد، می‌توان در نظر گرفت؟
 • چه عواملی در موفقیت شرکت‌های دانش بنیان موثر می‌باشند؟

در راستای تحقق اهداف فوق، محققین در بخش کیفی از 43 مصاحبه و در بخش کمّی از 75 پرسشنامه بهره بردند که در ادامه مورد مداقه قرار خواهند گرفت.

 

5-2- جمع‌بندی نتایج پژوهش

5-2-1- جمع‌بندی نتایج پژوهش در بخش کیفی

در بخش کیفی تحلیل داده‌های استخراج شده با استفاده از کدگذاری سه‌گانه روش گراندد تئوری (کدگذاری باز، محوری و گزینشی) مورد تحلیل قرار گرفتند. در این بخش از مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان (مسئولین مراکز رشد و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد) و با تکنیک گراندد تئوری‌ می‌پردازیم. از آنجایی برای این بخش از مصاحبه ساختار یافته استفاده شد. به گونه‌ای که در این بخش داده‌های موردنیاز در قالب سه مورد مشتمل بر 1)مصاحبه‌های صورت گرفته در مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران؛ 2) مصاحبه‌های صورت گرفته در مرکز رشد پارک علم و فناوری گیلان؛ 3) مصاحبه‌های صورت گرفته در مجله شوق کارآفرینی گردآوری شدند و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA 10 تحلیل گردیدند.

در مرحله کدگذاری باز داده‌ها تعداد 408 کد احصا گردید. نتایچ تحلیل داده‌ها در نهایت منجر به شناسایی موارد زیر گردید: 1)شاخص‌های ورود به مراکز رشد؛ 2)مراحل رشد؛ 3)عوامل موثر بر موفقیت. در جداول و نگاره های زیر نتایج موصوف ارایه گردیده است.

 

جدول شماره 5-1: شاخص‌های ورود به مراکز رشد

ابعاد

مولفه‌ها

شاخص‌ها

سطح فردی

اعتقاد و اطمینان به کار

اعتقاد و اطمینان به کار

دانش مدیریت کسب و کار

آشنایی با دانش غیرتخصصی (غیر رشته اصلی) نظیر بازاریابی، مدیریت منابع انسانی و …

تجربه کاری

دارا بودن سوابق کاری و تجربی در زمینه ایده

سطح شرکتی

ایده محوری

شرکت بایستی دارای ایده محوری واقعی و خوبی باشد که ارزش افزوده بالا ایجاد نماید.

طرح تجاری یا بیزینس پلن

تدوین طرح تجاری (Business Plan) و مطالعات امکان‌سنجی (Feasibility Studies) واقعی و مبتنی بر شناسایی رقبا و بازار

نمونه محصول

صرفا ایده نباشد و حداقل نمونه محصول تهیه شده باشد

تیم کاری

سطح تیم کاری شرکت از نظر علمی ، فنی و دانشی

تحقیقات بازار

شناخت بازار و نیاز بازار (در راستای توسعه محصول) به صورت میدانی و اطلاعات موجود در فضای مجازی

پیش‌بینی تامین منابع مالی

واحد فناور/ شرکت دانش‌بنیان بنیه مالی خوبی باید داشته باشد و بایستی مشخص باشد که سرمایه‌گذار از کجا تامین خواهد شد.

سطح مرکز رشد

تجربه و تخصص

کارشناسان مرکز رشد

·       تجربه مصاحبه‌کننده و استفاده از کارشناس متخصص برای تشخیص سطح فناوری شرکت

·       ارزیابی شرکت‌ها مبتنی بر نظر  متخصصین فنی پروژه و همچنین نظر متخصصین بازاریابی و مالی

تعیین سطح فناوری شرکت

تعیین سطح فناوری شرکت در کشور (سطح فناوری شرکت متوسط به بالا باشد)

زمینه فعالیت

شاخص‌های ارزیابی بسته به زمینه فعالیت متفاوت است. بالاترین سطح فناوری شرکت‌های دانش بنیان در کشور به صنایع دفاعی مربوط می‌شود و این شرکت‌ها در اولویت برای ورود به مرکز رشد می‌باشند چرا که از حمایت ویژه دولت برخوردار هستند و بعضا نیازی به ارزیابی صرفه اقتصادی ندارند.

 

جدول شماره 5-2: مراحل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان

مراحل رشد

شاخص‌

مرحله اول؛

کانون شکوفایی و خلاقیت

در کانون شکوفایی و خلاقیت، دانش‌آموزان و یا دانشجویان می‌توانند با استفاده از وام 5/1 تا 2 میلیون تومانی و در بازه زمانی بین 6 تا 9 ماه و با همراهی با یک استاد، فعالیت نمایند.

مرحله دوم؛

پیش رشد (رشد مقدماتی یا هسته تحقیقاتی یا هسته فناور)

این مرحله دارای مشخصات زیر می‌باشد:

·       شرکت‌هایی که به بلوغ نرسیده‌اند؛

·        بیزنس پلان ندارند ولی ایده خوب و برتری دارند؛

·       عموما فرد و یا اینکه شرکتی نوپا (بدن ثبت شرکت) هستند؛

·       لزومی به داشتن تیم کاری نیست؛

·       بین 6 تا 9 ماه به طول می انجامد؛

·       توان فنی ارتقا یابد؛

·       مهارت‌های بازاریابی تقویت شود؛

·       آشنایی با قوانین و اصول شرکت‌داری صورت گیرد؛

·       خروجی این مرحله مشتمل بر مواردی نظیر تهیه نمونه محصول؛ بیزینس پلن (BP)؛ مطالعات امکان‌سنجی (FS)؛ تکمیل تیم کاری؛ اخذ مجوزهای تولید و فروش؛ ثبت شرکت می‌باشد.

مرحله سوم؛

رشد (رشد متوسط یا واحد فناور)

این مرحله دارای مشخصات زیر می‌باشد:

·       ثبت شرکت انجام می‌گیرد؛

·       بین 3 تا 5 سال به طول می انجامد؛

·       تدوین بیزینس پلن کامل و واقعی به همراه مطالعات امکان‌سنجی صورت گیرد؛

·       نمونه محصول به صورت آزمایشگاهی و نیمه صنعتی و یا به صورت محدود، محصول تولید می‌گردد؛

·       تیم کاری شرکت تکمیل می‌گردد و مشتمل بر تخصص‌های مختلف می‌باشد؛

·       R & D شرکت فعال و بر تحقیقات بازاریابی تمرکز ‌گردد؛

·        شرکت سرمایه‌گذار جذب می‌نماید؛

·       ساختار شرکت شکل گیرد، کارسپاری دقیق انجام شود یعنی مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات شفاف مشخص شود؛

·       تنوع دادن به سبد محصولات (پورتفلیو) یعنی وابسته به یک محصول نبودن یا متنوع کردن کارکرد محصول؛

·       ارایه برنامه‌های برون‌سپاری شرکت چرا که برون‌سپاری ابزاری به جای صرف استخدام می‌باشد؛

·       ایجاد ارتباط متقابل با زنجیره خدمات صنعتی کشور؛

·       خروجی این مرحله تولید و ارایه محصول می‌باشد.

مرحله چهارم؛

پسارشد (رشد بالا یا واحد مستاجر)

این مرحله دارای مشخصات زیر می‌باشد:

·       فروش  و سودآوری بالا؛

·       تیم کاری قوی و کامل کردن تیم‌های کاری متناسب با پروژه‌های بزرگ؛

·       بازار فروش خوب (افزایش سهم بازار)؛

·       مستعد ایجاد شرکت‌های زایشی؛

·       بین 1 تا 3 سال به طول می‌انجامد؛

·       ایجاد ساز و کار جهت خروج از مرکز رشد.

 

جدول شماره 5-3: عوامل موثر بر موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان

دسته

سطح

نوع

شاخص‌

عوامل داخلی

سطح فردی

دانش و تحصیلات

میزان دانش فنی و همچنین دانش بازاریابی، مالی و استراتژیک.

ویژگی‌های نگرشی و شخصیتی مدیر

·       قدرت ریسک‌پذیری مدیر؛

·       فرصت‌شناسی؛

·       تفکر کارآفرینی مدیر؛

·       واقع‌بینی و دوری از خودشیفتگی مدیر؛

·       اعتماد به نفس مدیر؛

·       روابط عمومی، مذاکره و هنر ارتباط برقرار کردن؛

·       اخلاق‌مداری مدیر؛

·       نظم در کار؛

·       روحیه کارآفرینی مدیر؛

·       پیگیری در امور؛

·       توکل بر خدا؛

·       ایمان به اهداف کاری؛

·       تفکر استراتژیک.

حمایت خانوادگی

داشتن خانواده خوب

سطح خرد شرکت

مدیریت منابع انسانی

توجه درست و تمرکز بر کارکنان (مواردی نظیر تعلق خاطر کارکنان؛ تعهد سازمانی کارکنان؛ اعتماد بین مدیریت و همکاران شرکت؛ صمیمت و همدلی بین کارکنان؛ انسجام تیمی و …)

تیم کاری (تیم‌سازی)

کیفیت تیم کاری (از نظر نیروی متخصص چه در بخش فنی و چه در بخش بازاریابی و فروش) و کمیت تیم کاری (از نظر تعداد نیروی کار).

کیفیت محصول

توجه به کیفیت محصولات و رعایت استانداردهای کاری

به روز بودن (آپدیت بودن)

به روز کردن فناوری و پیاده‌سازی موضوعات جدید صنعت

بازاریابی و تحقیقات بازاریابی

·       شناخت نیاز بازار (نیازسنجی)، شناخت رقبا، رصد بازار،  R & Dو تحقیقات بازار؛

·       تبلیغات و برندینگ محصول.

بازاریابی مبتنی بر فضای مجازی

استفاده از فضای مجازی نظیر استفاده از اینترنت و IT برای بازاریابی و فروش

رقابت‌پذیری

یاد گرفتن جنگ با رقبا و کسب مزیت رقابتی پایدار

سرعت عمل در ارایه محصول

سرعت عمل در ارایه محصول یعنی عرضه محصول در زمان به موقع به بازار هدف

جذب سرمایه بخش خصوصی

پیش‌بینی و دسترسی درست به منابع مالی یعنی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی

ایجاد درآمد جانبی

تولید محصولات غیر دانش بنیان در کنار تولید محصولات دانش بنیان برای کسب درآمد و تامین هزینه‌های شرکت؛

سرمایه

سرمایه اولیه و بنیه مالی شرکت

ایده محوری

ایده محوری (ایده واقعی و عملیاتی).

زمینه فعالیت

·       هر چه زمینه فعالیت و موضوع فعالیت محدودتر و بکرتر باشد قطعا رشد سریعتر خواهد بود؛

·       در صنایع دارویی رشد پایین، رقابت زیاد، سود کم، رشد کم است؛

·       در بخش اپ و نرم‌افزارها چون بکر است رشد سریعتر است؛

·       در فعالیت‌های تولیدی هزینه بالاست ولی در فعالیت‌های خدماتی سود بالاتر است؛

·       در محصولات هایتک، مهندسی معکوس سخت‌تر است.

سطح کلان شرکت

ورود به صادرات

تمرکز بر بازار خارجی و تعاملات بین‌المللی با شرکت‌های صاحب برند

تجربه واردات

یک وارد کننده خوب می‌تواند تولید کننده خوبی شود.

پیوستن به شرکت‌های بزرگ

برندینگ شرکتی و همکاری مشترک و ائتلاف با برندهای معروف مهم.

ارتباط با صنعت و دانشگاه‌ها

ارتباط موثر با گروه‌های دانشگاهی و مدیران صنایع مرتبط

شناخت فضای اداری و سیاسی کشور

شناخت کافی از فضای کسب و کار کشور  و تعامل با ادارات دولتی

عوامل خارجی

سطح مرکز رشد

حمایت مرکز رشد

·       تامین زیرساخت‌های نرم و سخت نظیر موقعیت مکانی، آب و برق و گاز، شبکه‌های مخابراتی، اینترنت، تلفن، شبکه‌های ارتباطی راه‌ها، سرویس ایاب و ذهاب، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های عمومی؛

·       میزان ارتباطات و تعاملات مسئولین مراکز رشد با دولتمردان برای ایجاد چتر حمایتی برای شرکت‌ها؛

·       تجربه و شخصیت، علاقه‌مندی و دانش مدیر مرکز رشد؛

·       ارایه آموزش و مشاوره در زمینه‌ تدوین BP، چک و سفته؛ مدیریت منابع انسانی؛ شرکت‌‌داری؛ بیمه و تامین اجتماعی و مشکلات کارگری؛ قوانین کار؛ تحقیقات بازاریابی؛ اصول مذاکره؛ تجاری‌سازی، مالکیت فکری، مدیریت استراتژیک و …

·       حمایت معنوی در راستای تسهیل‌سازی امورات اداری با سایر ارگان‌های دولتی و خصوصی.

ظرفیت مرکز رشد

ظرفیت مرکز رشد برای پذیرش

سطح ملی و فراملی

حمایت دانشگاه‌ها

نقش دانشگاه‌ها در توانمندسازی اعضای هئیت علمی جهت تعامل با شرکت‌های دانش بنیان.

حمایت دولت

·       عدم باور مسئولین دولتی به تولیدات داخلی (به دلیل تمایل به اخذ پورسانت از شرکت‌های خارجی؛ واردات بدون انتقال ارز؛ اعزام به سفرهای خارجی و …)؛

·       عدم وجود قوانین حمایتی در حوزه بیمه و تامین اجتماعی و همچنین معافیت‌های مالیاتی؛

·       عدم تعریف استانداردها در صنایع مختلف.

سیاست‌های سیاسی کشور

مجموعه سیاست‌های سیاسی دولت

سیاست‌های اقتصادی کشور

مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت (رانت‌ها، نوسانات ارز، فساد اداری و …)

بهبود شرایط بین‌المللی

بهبود اوضاع و شرایط بین‌المللی.

 

5-2-2- جمع‌بندی نتایج پژوهش در بخش کمّی

با استناد خروجی‌های مرحله قبل، محققین پرسشنامه‌ای محقق ساخته‌ای تهیه و تنظیم نمودند تا بتوانند اهمیت هر یک از آیتم‌ها را استخراج نمایند. به عبارتی در این بخش با استفاده از پرسشنامه موصوف سعی گردید تا رتبه‌بندی آیتم‌ها احصا گردد.

در این بخش یافته‌های بخش قبلی که در سه مورد زیر قابل دسته بندی می‌باشد مورد نظرخواهی از خبرگان قرار گرفت.

 

 • شاخص‌های بررسی سطح فناوری و فعالیت واحد فناور در بدو ورود به مراکز رشد کدامند؟

 

جدول شماره 5-4: شاخص‌های بررسی سطح فناوری و فعالیت واحد فناور در بدو ورود به مراکز رشد

ابعاد

مولفه‌ها

سطح فردی

اعتقاد و اطمینان به کار

دانش مدیریت کسب و کار

تجربه کاری

سطح شرکتی

ایده محوری

طرح تجاری یا بیزینس پلن

نمونه محصول

تیم کاری

تحقیقات بازار

پیش‌بینی تامین منابع مالی

سطح مرکز رشد

تجربه و تخصص کارشناسان مرکز رشد

تعیین سطح فناوری شرکت

زمینه فعالیت

 

 • مراحل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان کدامند؟ چه شاخص‌هایی برای ارزیابی هر یک از مراحل رشد و توسعه واحدهای فناور (شرکت‌های دانش بنیان بالقوه) در مدت حضور/ استقرار در مرکز رشد، می‌توان در نظر گرفت؟

 

جدول شماره 5-5: مراحل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان

مراحل رشد

شاخص‌

مرحله اول؛

کانون شکوفایی و خلاقیت

در کانون شکوفایی و خلاقیت، دانش‌آموزان و یا دانشجویان می‌توانند با استفاده از وام 5/1 تا 2 میلیون تومانی و در بازه زمانی بین 6 تا 9 ماه و با همراهی با یک استاد، فعالیت نمایند.

مرحله دوم؛

پیش رشد (رشد مقدماتی یا هسته تحقیقاتی یا هسته فناور)

شرکت‌هایی که به بلوغ نرسیده‌اند؛

بیزنس پلان ندارند ولی ایده خوب و برتری دارند؛

عموما فرد و یا اینکه شرکتی نوپا (بدن ثبت شرکت) هستند؛

لزومی به داشتن تیم کاری نیست؛

بین 6 تا 9 ماه به طول می انجامد؛

توان فنی ارتقا یابد؛

مهارت‌های بازاریابی تقویت شود؛

آشنایی با قوانین و اصول شرکت‌داری صورت گیرد؛

خروجی این مرحله مشتمل بر مواردی نظیر تهیه نمونه محصول؛ بیزینس پلن (BP)؛ مطالعات امکان‌سنجی (FS)؛ تکمیل تیم کاری؛ اخذ مجوزهای تولید و فروش؛ ثبت شرکت می‌باشد.

مرحله سوم؛

رشد (رشد متوسط یا واحد فناور)

ثبت شرکت انجام می‌گیرد؛

بین 3 تا 5 سال به طول می انجامد؛

تدوین بیزینس پلن کامل و واقعی به همراه مطالعات امکان‌سنجی صورت گیرد؛

نمونه محصول به صورت آزمایشگاهی و نیمه صنعتی و یا به صورت محدود، محصول تولید می‌گردد؛

تیم کاری شرکت تکمیل می‌گردد و مشتمل بر تخصص‌های مختلف می‌باشد؛

R & D شرکت فعال و بر تحقیقات بازاریابی تمرکز ‌گردد؛

شرکت سرمایه‌گذار جذب می‌نماید؛

ساختار شرکت شکل گیرد، کارسپاری دقیق انجام شود یعنی مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات شفاف مشخص شود؛

تنوع دادن به سبد محصولات (پورتفلیو) یعنی وابسته به یک محصول نبودن یا متنوع کردن کارکرد محصول؛

ارایه برنامه‌های برون‌سپاری شرکت چرا که برون‌سپاری ابزاری به جای صرف استخدام می‌باشد؛

ایجاد ارتباط متقابل با زنجیره خدمات صنعتی کشور؛

خروجی این مرحله تولید و ارایه محصول می‌باشد.

مرحله چهارم؛

پسارشد (رشد بالا یا واحد مستاجر)

فروش  و سودآوری بالا؛

تیم کاری قوی و کامل کردن تیم‌های کاری متناسب با پروژه‌های بزرگ؛

بازار فروش خوب (افزایش سهم بازار)؛

مستعد ایجاد شرکت‌های زایشی؛

بین 1 تا 3 سال به طول می‌انجامد؛

ایجاد ساز و کار جهت خروج از مرکز رشد.

 

 • چه عواملی در موفقیت شرکت‌های دانش بنیان موثر می‌باشند؟‌

 

جدول شماره 5-6: عوامل موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان

دسته

سطح

نوع

عوامل داخلی

سطح فردی

دانش و تحصیلات

ویژگی‌های نگرشی و شخصیتی مدیر

حمایت خانوادگی

سطح خرد شرکت

مدیریت منابع انسانی

تیم کاری (تیم‌سازی)

کیفیت محصول

به روز بودن (آپدیت بودن)

بازاریابی و تحقیقات بازاریابی

بازاریابی مبتنی بر فضای مجازی

رقابت‌پذیری

سرعت عمل در ارایه محصول

جذب سرمایه بخش خصوصی

ایجاد درآمد جانبی

سرمایه

ایده محوری

زمینه فعالیت

سطح کلان شرکت

ورود به صادرات

تجربه واردات

پیوستن به شرکت‌های بزرگ

ارتباط با صنعت و دانشگاه‌ها

شناخت فضای اداری و سیاسی کشور

عوامل خارجی

سطح مرکز رشد

حمایت مرکز رشد

ظرفیت مرکز رشد

سطح ملی و فراملی

حمایت دانشگاه‌ها

حمایت دولت

سیاست‌های سیاسی کشور

سیاست‌های اقتصادی کشور

بهبود شرایط بین‌المللی

 

5-2-2-1- بررسی آمار توصیفی متغیرهای جمعیت‌شناختی

آمار توصیفی متغیرهای جمعیت‌شناختی نشان می‌دهد که تقریبا 70 درصد پاسخگویان در مرکز رشد گیلان و تقریبا 30 درصد پاسخگویان در مرکز رشد آیروست بودند. 60 درصد پاسخگویان دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند. 68 درصد پاسخگویان دارای سابقه کاری کمتر از 15 سال بودند. 56 درصد پاسخگویان دارای سن کمتر از 35 سال بودند. بیش از 53 درصد پاسخگویان متاهل و تقریبا 75 درصد مرد بودند.

 

5-2-2-2- بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

5-2-2-2-1- آمار توصیفی شاخص‌های ورود به مراکز رشد

بررسی توزیع فراوانی مربوط به شاخص‌های بررسی سطح فناوری و فعالیت واحد فناور در بدو ورود به مراکز رشد نشان می‌دهد که در بازه «تاحدودی» تا بازه «کاملا موافقم» پاسخگویان بر مولفه‌های زیر به ترتیب تاکید داشته‌اند:

 • تیم کاری؛
 • اعتقاد و اطمینان به کار؛
 • ایده محوری؛
 • پیش‌بینی تامین منابع مالی؛
 • نمونه محصول؛
 • تحقیقات بازار؛
 • تجربه کاری؛
 • زمینه فعالیت؛
 • تعیین سطح فناوری شرکت؛
 • طرح تجاری یا بیزینس پلن؛
 • تجربه و تخصص کارشناسان؛
 • دانش مدیریت کسب و کار.

 

جدول شماره 5-7: درصد معتبر شاخص‌های ورود به مراکز رشد

ابعاد

مولفه‌ها

درصد معتبر

سطح فردی

اعتقاد و اطمینان به کار

98.7

دانش مدیریت کسب و کار

69.3

تجربه کاری

92

سطح شرکتی

ایده محوری

97.3

طرح تجاری یا بیزینس پلن

84

نمونه محصول

94.7

تیم کاری

100

تحقیقات بازار

93.3

پیش‌بینی تامین منابع مالی

96

سطح مرکز رشد

تجربه و تخصص کارشناسان

84

تعیین سطح فناوری شرکت

88

زمینه فعالیت

90.7

 

بررسی شاخص‌های پراکندگی و مرکزی مربوط به شاخص‌های بررسی سطح فناوری و فعالیت واحد فناور در بدو ورود به مراکز رشد نشان می‌دهد که میانگین مولفه‌های زیر به ترتیب بیشتر بوده است:

 • اعتقاد و اطمینان به کار؛
 • تحقیقات بازار؛
 • ایده محوری؛
 • تیم کاری؛
 • پیش‌بینی تامین منابع مالی؛
 • تجربه کاری؛
 • نمونه محصول؛
 • زمینه فعالیت؛
 • تجربه و تخصص کارشناسان مرکز رشد؛
 • طرح تجاری یا بیزینس پلن؛
 • تعیین سطح فناوری شرکت؛
 • دانش مدیریت کسب و کار.

 

جدول شماره 5-8: میانگین شاخص‌های ورود به مراکز رشد

ابعاد

مولفه‌ها

میانگین

سطح فردی

اعتقاد و اطمینان به کار

4.11

دانش مدیریت کسب و کار

2.71

تجربه کاری

3.77

سطح شرکتی

ایده محوری

4.05

طرح تجاری یا بیزینس پلن

3.61

نمونه محصول

3.76

تیم کاری

4.05

تحقیقات بازار

4.07

پیش‌بینی تامین منابع مالی

4.05

سطح مرکز رشد

تجربه و تخصص کارشناسان مرکز رشد

3.67

تعیین سطح فناوری شرکت

3.59

زمینه فعالیت

3.69

 

5-2-2-2-2- آمار توصیفی مراحل رشد شرکت‌های دانش بنیان

در این مرحله محققین به بررسی آمار توصیفی مراحل رشد شرکت‌های دانش بنیان پرداختند. در جدول شماره 5-9 درصد موافقت پاسخگویان با مراحل رشد شرکت‌های دانش بنیان ارایه گردیده است.

جدول شماره 5-9: توزیع فراوانی مراحل رشد شرکت‌های دانش بنیان

مراحل رشد

شاخص‌

درصد معتبر

مرحله اول؛

کانون شکوفایی و خلاقیت

در کانون شکوفایی و خلاقیت، دانش‌آموزان و یا دانشجویان می‌توانند با استفاده از وام 5/1 تا 2 میلیون تومانی و در بازه زمانی بین 6 تا 9 ماه و با همراهی با یک استاد، فعالیت نمایند.

82.7

مرحله دوم؛

پیش رشد (رشد مقدماتی یا هسته تحقیقاتی یا هسته فناور)

شرکت‌هایی که به بلوغ نرسیده‌اند؛

64.0

بیزنس پلان ندارند ولی ایده خوب و برتری دارند؛

89.3

عموما فرد و یا اینکه شرکتی نوپا (بدن ثبت شرکت) هستند؛

68.0

لزومی به داشتن تیم کاری نیست؛

60.0

بین 6 تا 9 ماه به طول می انجامد؛

64.0

توان فنی ارتقا یابد؛

89.3

مهارت‌های بازاریابی تقویت شود؛

92.0

آشنایی با قوانین و اصول شرکت‌داری صورت گیرد؛

90.7

خروجی این مرحله مشتمل بر مواردی نظیر تهیه نمونه محصول؛ بیزینس پلن (BP)؛ مطالعات امکان‌سنجی (FS)؛ تکمیل تیم کاری؛ اخذ مجوزهای تولید و فروش؛ ثبت شرکت می‌باشد.

85.3

مرحله سوم؛

رشد (رشد متوسط یا واحد فناور)

ثبت شرکت انجام می‌گیرد؛

88.0

بین 3 تا 5 سال به طول می انجامد؛

68.0

تدوین بیزینس پلن کامل و واقعی به همراه مطالعات امکان‌سنجی صورت گیرد؛

88.0

نمونه محصول به صورت آزمایشگاهی و نیمه صنعتی و یا به صورت محدود، محصول تولید می‌گردد؛

86.7

تیم کاری شرکت تکمیل می‌گردد و مشتمل بر تخصص‌های مختلف می‌باشد؛

90.7

R & D شرکت فعال و بر تحقیقات بازاریابی تمرکز ‌گردد؛

78.7

شرکت سرمایه‌گذار جذب می‌نماید؛

73.3

ساختار شرکت شکل گیرد، کارسپاری دقیق انجام شود یعنی مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات شفاف مشخص شود؛

86.7

تنوع دادن به سبد محصولات (پورتفلیو) یعنی وابسته به یک محصول نبودن یا متنوع کردن کارکرد محصول؛

68.0

ارایه برنامه‌های برون‌سپاری شرکت چرا که برون‌سپاری ابزاری به جای صرف استخدام می‌باشد؛

73.0

ایجاد ارتباط متقابل با زنجیره خدمات صنعتی کشور؛

88.0

خروجی این مرحله تولید و ارایه محصول می‌باشد.

93.3

مرحله چهارم؛

پسارشد (رشد بالا یا واحد مستاجر)

فروش  و سودآوری بالا؛

76.0

تیم کاری قوی و کامل کردن تیم‌های کاری متناسب با پروژه‌های بزرگ؛

93.3

بازار فروش خوب (افزایش سهم بازار)؛

86.7

مستعد ایجاد شرکت‌های زایشی؛

65.3

بین 1 تا 3 سال به طول می‌انجامد؛

61.3

ایجاد ساز و کار جهت خروج از مرکز رشد.

74.7

 

همانطور که جدول فوق نشان می‌دهد تقریبا 83 درصد از پاسخگویان با مرحله اول (کانون شکوفایی و خلاقیت) موافقت داشتند. به زعم آنان مرحله دوم (پیش رشد یا رشد مقدماتی یا هسته تحقیقاتی یا هسته فناور) مشتمل بر شاخص‌‌هایی است که به ترتیب اهمیت عبارتند از:

 • مهارت‌های بازاریابی تقویت شود؛
 • آشنایی با قوانین و اصول شرکت‌داری صورت گیرد؛
 • بیزنس پلان ندارند ولی ایده خوب و برتری دارند؛
 • توان فنی ارتقا یابد؛
 • خروجی این مرحله مشتمل بر مواردی نظیر تهیه نمونه محصول؛ بیزینس پلن (BP)؛ مطالعات امکان‌سنجی (FS)؛ تکمیل تیم کاری؛ اخذ مجوزهای تولید و فروش؛ ثبت شرکت می‌باشد؛
 • عموما فرد و یا اینکه شرکتی نوپا (بدن ثبت شرکت) هستند؛
 • شرکت‌هایی که به بلوغ نرسیده‌اند؛
 • بین 6 تا 9 ماه به طول می انجامد؛
 • لزوم داشتن تیم کاری.

به زعم پاسخگویان مرحله سوم (رشد یا رشد متوسط یا واحد فناور) مشتمل بر شاخص‌‌هایی است که به ترتیب اهمیت عبارتند از:

 • خروجی این مرحله تولید و ارایه محصول می‌باشد.
 • تیم کاری شرکت تکمیل می‌گردد و مشتمل بر تخصص‌های مختلف می‌باشد؛
 • ثبت شرکت انجام می‌گیرد؛
 • تدوین بیزینس پلن کامل و واقعی به همراه مطالعات امکان‌سنجی صورت گیرد؛
 • ایجاد ارتباط متقابل با زنجیره خدمات صنعتی کشور؛
 • نمونه محصول به صورت آزمایشگاهی و نیمه صنعتی و یا به صورت محدود، محصول تولید می‌گردد؛
 • ساختار شرکت شکل گیرد، کارسپاری دقیق انجام شود یعنی مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات شفاف مشخص شود؛
 • R & D شرکت فعال و بر تحقیقات بازاریابی تمرکز ‌گردد؛
 • شرکت سرمایه‌گذار جذب می‌نماید؛
 • ارایه برنامه‌های برون‌سپاری شرکت چرا که برون‌سپاری ابزاری به جای صرف استخدام می‌باشد؛
 • بین 3 تا 5 سال به طول می انجامد؛
 • تنوع دادن به سبد محصولات (پورتفلیو) یعنی وابسته به یک محصول نبودن یا متنوع کردن کارکرد محصول؛

به زعم پاسخگویان مرحله چهارم (پسارشد یا رشد بالا یا واحد مستاجر) مشتمل بر شاخص‌‌هایی است که به ترتیب اهمیت عبارتند از:

 • تیم کاری قوی و کامل کردن تیم‌های کاری متناسب با پروژه‌های بزرگ؛
 • بازار فروش خوب (افزایش سهم بازار)؛
 • فروش و سودآوری بالا؛
 • ایجاد ساز و کار جهت خروج از مرکز رشد.
 • مستعد ایجاد شرکت‌های زایشی؛
 • بین 1 تا 3 سال به طول می‌انجامد.

 

5-2-2-2-3- آمار توصیفی عوامل موثر بر موفقیت شرکت‌های دانش بنیان

بررسی توزیع فراوانی مربوط به عوامل موثر بر موفقیت شرکت‌های دانش بنیان نشان می‌دهد که در بازه «تاحدودی» تا بازه «کاملا موافقم» پاسخگویان بر مولفه‌های زیر به ترتیب تاکید داشته‌اند:

 • تیم کاری (تیم‌سازی)؛
 • بازاریابی و تحقیقات بازاریابی؛
 • بازاریابی مبتنی بر فضای مجازی؛
 • بهبود شرایط بین‌المللی؛
 • مدیریت منابع انسانی؛
 • کیفیت محصول؛
 • به روز بودن (آپدیت بودن)؛
 • سیاست‌های اقتصادی کشور؛
 • حمایت خانوادگی؛
 • رقابت‌پذیری؛
 • سرعت عمل در ارایه محصول؛
 • سرمایه؛
 • ایده محوری؛
 • سیاست‌های سیاسی کشور؛
 • ویژگی‌های نگرشی و شخصیتی مدیر؛
 • ظرفیت مرکز رشد؛
 • دانش و تحصیلات؛
 • ورود به صادرات؛
 • شناخت فضای اداری و سیاسی کشور؛
 • جذب سرمایه بخش خصوصی؛
 • زمینه فعالیت؛
 • ایجاد درآمد جانبی؛
 • حمایت مرکز رشد؛
 • حمایت دانشگاه‌ها؛
 • حمایت دولت؛
 • ارتباط با صنعت و دانشگاه‌ها؛
 • تجربه واردات؛
 • پیوستن به شرکت‌های بزرگ.

 

جدول شماره 5-10: درصد معتبر عوامل موثر بر موفقیت شرکت‌های دانش بنیان

دسته

سطح

نوع

درصد معتبر

عوامل داخلی

سطح فردی

دانش و تحصیلات

89.4

ویژگی‌های نگرشی و شخصیتی مدیر

90.6

حمایت خانوادگی

92

سطح خرد شرکت

مدیریت منابع انسانی

93.4

تیم کاری (تیم‌سازی)

94.7

کیفیت محصول

93.4

به روز بودن (آپدیت بودن)

93.3

بازاریابی و تحقیقات بازاریابی

94.7

بازاریابی مبتنی بر فضای مجازی

94.7

رقابت‌پذیری

92

سرعت عمل در ارایه محصول

92

جذب سرمایه بخش خصوصی

88

ایجاد درآمد جانبی

86.6

سرمایه

90.7

ایده محوری

90.7

زمینه فعالیت

88

سطح کلان شرکت

ورود به صادرات

89.4

تجربه واردات

81.3

پیوستن به شرکت‌های بزرگ

81.3

ارتباط با صنعت و دانشگاه‌ها

84

شناخت فضای اداری و سیاسی کشور

89.3

عوامل خارجی

سطح مرکز رشد

حمایت مرکز رشد

85.3

ظرفیت مرکز رشد

90.6

سطح ملی و فراملی

حمایت دانشگاه‌ها

85.3

حمایت دولت

85.3

سیاست‌های سیاسی کشور

90.7

سیاست‌های اقتصادی کشور

93.3

بهبود شرایط بین‌المللی

94.6

 

بررسی شاخص‌های پراکندگی و مرکزی مربوط به عوامل موثر بر موفقیت شرکت‌های دانش بنیان نشان می‌دهد که میانگین مولفه‌های زیر به ترتیب بیشتر بوده است:

 • بهبود شرایط بین‌المللی؛
 • سیاست‌های اقتصادی کشور؛
 • بازاریابی و تحقیقات بازاریابی؛
 • به روز بودن (آپدیت بودن)؛
 • کیفیت محصول؛
 • سیاست‌های سیاسی کشور؛
 • ویژگی‌های نگرشی و شخصیتی مدیر؛
 • تیم کاری (تیم‌سازی)؛
 • رقابت‌پذیری؛
 • حمایت دولت؛
 • ایده محوری؛
 • ورود به صادرات؛
 • ظرفیت مرکز رشد؛
 • مدیریت منابع انسانی؛
 • سرعت عمل در ارایه محصول؛
 • شناخت فضای اداری و سیاسی کشور؛
 • بازاریابی مبتنی بر فضای مجازی؛
 • سرمایه؛
 • حمایت مرکز رشد؛
 • زمینه فعالیت؛
 • دانش و تحصیلات؛
 • ارتباط با صنعت و دانشگاه‌ها؛
 • حمایت دانشگاه‌ها؛
 • جذب سرمایه بخش خصوصی؛
 • ایجاد درآمد جانبی؛
 • تجربه واردات؛
 • حمایت خانوادگی؛
 • پیوستن به شرکت‌های بزرگ.

 

جدول شماره 5-11: میانگین عوامل موثر بر موفقیت شرکت‌های دانش بنیان

دسته

سطح

نوع

میانگین

عوامل داخلی

سطح فردی

دانش و تحصیلات

3.63

ویژگی‌های نگرشی و شخصیتی مدیر

4.01

حمایت خانوادگی

3.24

سطح خرد شرکت

مدیریت منابع انسانی

3.84

تیم کاری (تیم‌سازی)

3.99

کیفیت محصول

4.07

به روز بودن (آپدیت بودن)

4.12

بازاریابی و تحقیقات بازاریابی

4.32

بازاریابی مبتنی بر فضای مجازی

3.83

رقابت‌پذیری

3.99

سرعت عمل در ارایه محصول

3.84

جذب سرمایه بخش خصوصی

3.53

ایجاد درآمد جانبی

3.43

سرمایه

3.81

ایده محوری

3.92

زمینه فعالیت

3.73

سطح کلان شرکت

ورود به صادرات

3.88

تجربه واردات

3.28

پیوستن به شرکت‌های بزرگ

3.16

ارتباط با صنعت و دانشگاه‌ها

3.61

شناخت فضای اداری و سیاسی کشور

3.84

عوامل خارجی

سطح مرکز رشد

حمایت مرکز رشد

3.77

ظرفیت مرکز رشد

3.87

سطح ملی و فراملی

حمایت دانشگاه‌ها

3.55

حمایت دولت

3.95

سیاست‌های سیاسی کشور

4.07

سیاست‌های اقتصادی کشور

4.36

بهبود شرایط بین‌المللی

4.37

5-2-2-3- بررسی آمار استنباطی متغیرهای پژوهش

5-2-2-3-1- رتبه‌بندی شاخص‌های ورود به مراکز رشد

نتایج آزمون فریدمن در خصوص رتبه‌بندی شاخص‌های ورود به مراکز رشد نشان داد که به ترتیب مولفه‌های زیر دارای اهمیت می‌باشند:

 • ایده محوری؛
 • پیش‌بینی تامین منابع مالی؛
 • تحقیقات بازار؛
 • اعتقاد و اطمینان به کار؛
 • تیم کاری؛
 • تجربه کاری؛
 • زمینه فعالیت؛
 • نمونه محصول؛
 • طرح تجاری یا بیزینس پلن؛
 • تجربه و تخصص کارشناسان مرکز رشد؛
 • تعیین سطح فناوری شرکت؛
 • دانش مدیریت کسب و کار.

 

5-2-2-3-2- رتبه‌بندی عوامل موثر بر موفقیت شرکت‌های دانش بنیان

نتایج آزمون فریدمن در خصوص رتبه‌بندی عوامل موثر بر موفقیت شرکت‌های دانش بنیان نشان داد که به ترتیب عوامل زیر دارای اهمیت می‌باشند:

 • سیاست‌های اقتصادی کشور؛
 • بهبود شرایط بین‌المللی؛
 • بازاریابی و تحقیقات بازاریابی؛
 • به روز بودن (آپدیت بودن)؛
 • سیاست‌های سیاسی کشور؛
 • کیفیت محصول؛
 • ویژگی‌های نگرشی و شخصیتی مدیر؛
 • حمایت دولت؛
 • رقابت‌پذیری؛
 • تیم کاری (تیم‌سازی)؛
 • ایده محوری؛
 • ظرفیت مرکز رشد؛
 • ورود به صادرات؛
 • حمایت مرکز رشد؛
 • سرعت عمل در ارایه محصول؛
 • مدیریت منابع انسانی؛
 • شناخت فضای اداری و سیاسی کشور؛
 • سرمایه؛
 • بازاریابی مبتنی بر فضای مجازی؛
 • زمینه فعالیت؛
 • ارتباط با صنعت و دانشگاه‌ها؛
 • دانش و تحصیلات؛
 • جذب سرمایه بخش خصوصی؛
 • حمایت دانشگاه‌ها؛
 • تجربه واردات؛
 • ایجاد درآمد جانبی؛
 • حمایت خانوادگی؛
 • پیوستن به شرکت‌های بزرگ.

 

5-2-2-4- پرسشنامه‌ ارزیابی واحدهای فناور در مرکز رشد

از آنجایی که یکی از اهداف فرعی پژوهش حاضر تدوین پرسشنامه‌ ارزیابی واحدهای فناور در مرکز رشد می‌باشد لذا به استناد نتایج حاصل از پژوهش در ادامه پرسشنامه‌ موصوف ارایه می‌گردد.

 

5-2-2-4-1- پرسشنامه‌ ارزیابی واحدهای فناور در ورود به مراکز رشد

 به استناد نتایج این پژوهش، کارشناسان مرکز رشد می‌توانند از پرسشنامه مندرج در جدول شماره 5-12 جهت ارزیابی واحدهای فناور در ورود به مراکز رشد استفاده نمایند. به گونه‌ای که کارشناس مربوطه با تکمیل جدول فوق می‌تواند اطمینان حاصل نماید که شرکت درخواست‌کننده شرایط لازم برای ورود به مرکز رشد را دارا می‌باشد.

 

جدول شماره 5-12: پرسشنامه‌ ارزیابی واحدهای فناور در ورود به مراکز رشد

ردیف

شاخص

اقدام

بلی

خیر

1

ایده محوری

 

 

2

پیش‌بینی تامین منابع مالی

 

 

3

تحقیقات بازار

 

 

4

اعتقاد و اطمینان به کار

 

 

5

تیم کاری

 

 

6

تجربه کاری

 

 

7

زمینه فعالیت

 

 

8

نمونه محصول

 

 

9

طرح تجاری یا بیزینس پلن

 

 

10

تجربه و تخصص کارشناسان مرکز رشد

 

 

11

تعیین سطح فناوری شرکت

 

 

12

دانش مدیریت کسب و کار

 

 

 

5-2-2-4-2- پرسشنامه‌ ارزیابی مراحل رشد واحدهای فناور در مراکز رشد

به استناد نتایج این پژوهش، کارشناسان مرکز رشد می‌توانند از پرسشنامه مندرج در جدول شماره 5-13 جهت ارزیابی مراحل رشد واحدهای فناور در مراکز رشد استفاده نمایند. شایان ذکر است که شاخص‌های هر مرحله در ابتدای مرحله مربوطه توسط کارشناسان مرکز رشد به مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان/ واحدهای فناور اعلام می‌گردد و پس از سپری شدن مدت زمان توقف در هر مرحله، چک لیست مربوط به هر مرحله تکمیل و مرکز رشد از وضعیت رشد شرکت‌های موصوف آگاه می‌گردند. پس تاکید می‌گردد که پرسشنامه ذیل در پایان هر مرحله بایستی تکمیل گردد.

 

جدول شماره 5-13: پرسشنامه‌ ارزیابی مراحل رشد واحدهای فناور در مراکز رشد

مرحله اول؛

کانون شکوفایی و خلاقیت[1]

ردیف

شاخص

اقدام

بلی

خیر

1

آیا متقاضی از همراهی یک استاد بهره‌برداری نموده است؟

 

 

مرحله دوم؛

پیش رشد (رشد مقدماتی یا هسته تحقیقاتی یا هسته فناور)

ردیف

شاخص

بلی

خیر

1

آیا مهارت‌های بازاریابی تقویت شده است؟

 

 

2

آیا ‌مدیر شرکت با قوانین و اصول شرکت‌داری آشنایی یافته است؟

 

 

3

آیا بیزینس پلن (BP) و مطالعات امکان‌سنجی (FS) صورت گرفته است؟

 

 

4

آیا توان فنی ارتقا یافته است؟

 

 

5

آیا مجوزهای تولید و فروش اخذ شده است؟

 

 

6

آیا ثبت شرکت صورت گرفته است؟

 

 

7

آیا تیم کاری شرکت تکمیل شده است؟

 

 

8

آیا مدت زمانی 6 تا 9 ماه سپری شده است؟

 

 

مرحله سوم؛

رشد (رشد متوسط یا واحد فناور)

ردیف

شاخص

بلی

خیر

1

آیا تولید و ارایه محصول (به صورت آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و یا به صورت محدود) صورت گرفته است؟

 

 

2

آیا تیم کاری شرکت تخصصی شده است؟

 

 

3

آیا ارتباط متقابل با زنجیره خدمات صنعتی کشور ایجاد شده است؟

 

 

4

آیا ساختار شرکت شکل گرفته است؟

 

 

5

آیا در شرکت کارسپاری دقیق (تعیین مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات شفاف) صورت گرفته است؟

 

 

6

آیا R & D شرکت فعال و بر تحقیقات بازاریابی تمرکز ‌یافته است؟

 

 

7

آیا شرکت سرمایه‌گذار جذب نموده است؟

 

 

8

آیا شرکت بر برنامه‌های برون‌سپاری تمرکز نموده است؟

 

 

9

آیا شرکت به سبد محصولات (پورتفلیو) خود تنوع داده است؟ (یعنی عدم وابستگی به یک محصول یا متنوع کردن کارکرد محصول)؛

 

 

10

آیا مدت زمانی 3 تا 5 سال سپری شده است؟

 

 

مرحله چهارم؛

پسارشد (رشد بالا یا واحد مستاجر)

ردیف

شاخص

بلی

خیر

1

آیا شرکت، تیم کاری متناسب با پروژه‌های بزرگ ایجاد نموده است؟

 

 

2

آیا شرکت، بازار فروش خوبی (افزایش سهم بازار) ایجاد نموده است؟

 

 

3

آیا شرکت، فروش و سودآوری بالایی ایجاد نموده است؟

 

 

4

آیا شرکت، ساز و کار لازم جهت خروج از مرکز رشد را پیش‌بینی نموده است؟

 

 

5

آیا شرکت، مستعد ایجاد شرکت‌های زایشی شده است؟

 

 

6

آیا مدت زمانی 1 تا 3 سال سپری شده است؟

 

 

 

5-3- نتیجه‌گیری

در این پژوهش محققین با استفاده از طرح ترکیبی کیفی- کمّی یعنی استفاده از مصاحبه و پرسشنامه با خبرگان شرکت‌های دانش بنیان سعی نمودند تا به سوالاتی در خصوص اینکه: 1)شاخص‌های بررسی سطح فناوری و فعالیت واحد فناور در بدو ورود به مراکز رشد کدامند؟ 2)مراحل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان کدامند؟ چه شاخص‌هایی برای ارزیابی هر یک از مراحل رشد و توسعه واحدهای فناور (شرکت‌های دانش بنیان بالقوه) در مدت حضور/ استقرار در مرکز رشد، می‌توان در نظر گرفت؟ 3)چه عواملی در موفقیت شرکت‌های دانش بنیان موثر می‌باشند؟‌ پاسخ دهند که در این راستا ضمن پاسخگویی به تدوین پرسشنامه‌ای برای کارشناسان مراکز رشد در خصوص ارزیابی واحدهای فناور در ورود به مراکز رشد و همچنین ارزیابی واحدهای فناور در ورود به مراکز رشد پرداخته شد.

 

5-4- پیشنهادات پژوهش

با توجه به مطالب بیان شده در این فصل، پیشنهاد می‌گردد نتایج حاصل از پژوهش که در سه محور 1)شاخص‌های بررسی سطح فناوری و فعالیت واحد فناور در بدو ورود به مراکز رشد؛ 2)مراحل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان؛ 3) عوامل موثر بر موفقیت شرکت‌های دانش بنیان مورد مداقه قرار گرفت توسط مسئولین مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در راستای تقویت و رشد موثر شرکت‌های دانش بنیان بکار گرفته شود.

 

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی

با توجه به اینکه جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر مراکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران و پارک علم و فناوری استان گیلان بود، به محققین علاقه‌مند به مبحث مراکز رشد پیشنهاد می‌گردد که پژوهشی در سطح تمامی مراکز رشد کشور انجام دهند تا تعمیم‌پذیری نتایج تحقیق مستحکمتر گردد.

[1] در کانون شکوفایی و خلاقیت، دانش‌آموزان و یا دانشجویان می‌توانند با استفاده از وام 5/1 تا 2 میلیون تومانی و در بازه زمانی بین 6 تا 9 ماه و با همراهی با یک استاد، فعالیت نمایند.

به این طرح پژوهشی اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن: رمضانپور نرگسي، قاسم و فقیهی‌پور، جواد (1396)؛ طرح پژوهشی تدوین الگوی ارزیابی مراحل رشد شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران و پارک علم و فناوری استان گیلان، سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران و پارک علم و فناوری استان گیلان.

استناد داخل متن: رمضانپور نرگسي و فقیهی‌پور، 1396

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6101
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد تدوین الگوی ارزیابی مراحل رشد شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران و پارک علم و فناوری استان گیلان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.