تدوین سازوکارهای نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در بین کارکنان پایور، وظیفه و دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین (با رویکردی ترکیبی)

273 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

تدوین سازوکارهای نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در بین کارکنان پایور، وظیفه و دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین (با رویکردی ترکیبی)

ناظر طرح: ‌سردار دکتر علیرضا جزینی

 مجريان طرح: سردار دکتر محمدحسین عباس‌نژاد و دکتر جواد فقیهی‌پور

همکاران طرح: حمید محمدزاده و سمیه فقیهی‌پور

بهمن‌ماه 1396

چکیده

در پژوهش حاضر محوریت با انضباط سازمانی بود که دو هدف اصلی توسط محققین دنبال گردید که عبارتند از اینکه عوامل موثر بر نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین کدامند؟ سازوکارهای نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین کدامند؟

این پژوهش از حیث هدف، پژوهش توسعه‌ای کاربردی، از نقطه نظر زمان گردآوری، از نوع اکتشافی، پیمایشی و از نظر روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از نوع میدانی می‌باشد. البته شایان ذکر است که استراتژی پژوهش از نوع ترکیبی و به صورت کمّی –  کیفی –  کمّی اجرا شد. با صرفنظر از بخش کمّی مرحله اول (روش بنچ مارک)، منطبق بر نوع‌شناسی پژوهش ترکیبی مورس، نوع‌شناسی پژوهش از نوع طرح ترکیبی متوالی استقرایی بود که در این طرح، ترکیب یک روش کیفی با یک روش کمّی به طور متوالی انجام می‌شود. همچنین منطبق بر نوع‌شناسی پژوهش ترکیبی کرسول و همکارانش نیز نوع‌شناسی پژوهش از نوع طرح ترکیبی متوالی- اکتشافی بود. توضیح آنکه در این طرح ابتدا داده‌هاي کیفی گردآوري و تحلیل، سپس در مرحله دوم داده‌هاي کمّی گردآوري و تحلیل ‌شدند. در نهایت، هر دو تحلیل کیفی و کمّی یکجا مورد تفسیر قرار گرفتند. در تحقیق حاضر، برای گردآوری داده‌ها، از طرق زیر استفاده شد:

 • مرحله اول کمّی (روش بنچ مارک): بر اساس روش کتابخانه‌ای، که مبتنی بر کتاب‌ها، مقالات و …. بود.
 • مرحله دوم کیفی ( گراندد تئوری‌): با استفاده از توزیع پرسشنامه‌ (با سوالات باز) همراه با مصاحبه در بین صاحبنظران و خبرگان بود.
 • مرحله سوم کمّی (پیمایش): با استفاده از ابزار پرسشنامه، مبادرت به جمع‌آوری داده‌ها برای تدوین الگوی عملیاتی پژوهش گردید.

با توجه به مراحل سه‌گانه تحقیق، جامعه آماری پژوهش به شرح زیر بود:

 • مرحله اول کمّی (روش بنچ مارک): جامعه آماری در این بخش مشتمل بر تمامی مقالات و منابع علمی فارسی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش بود.
 • مرحله دوم کیفی (گراندد تئوری‌): جامعه آماری در این بخش مشتمل بر خبرگان نظامی و علمی دانشگاه مورد مطالعه بود.
 • مرحله سوم کمّی (پیمایش): جامعه آماری در این بخش مشتمل بر خبرگان نظامی و علمی دانشگاه مورد مطالعه بود.

با توجه به مراحل سه‌گانه تحقیق، روش نمونه‌گیری پژوهش به شرح زیر صورت گرفت:

 • مرحله اول کمّی (روش بنچ مارک): روش نمونه‌گیری در این بخش به صورت اشباع نظری بود.
 • مرحله دوم کیفی ( گراندد تئوری‌): روش نمونه‌گیری در این بخش با استفاده از روش گلوله برفی بود.
 • مرحله سوم کمّی (پیمایش): روش نمونه‌گیری در این بخش با استفاده از روش کوکران بود.

روش محاسبه حجم نمونه در مرحله اول کمّی (روش بنچ مارک) اشباع نظری؛ مرحله دوم کیفی (گراندد تئوری‌) روش گلوله برفی و مرحله سوم کمّی (پیمایش)  فرمول کوکران بود. در پژوهش حاضر، زمان انجام کار با قلمرو زمانی منطبق و در محدوده زمانی سال 1396 بود. مکان نمونه‌گیری نیز در مرحله اول کمّی (روش بنچ مارک) تمامی منابع علمی اعم از کتاب‌ها، مقالات و پایان‌های کارشناسی ارشد و دکتری؛ در مرحله دوم کیفی ( گراندد تئوری‌) دانشگاه علوم انتظامی امین و در نهایت در مرحله سوم کمّی (پیمایش) نیز دانشگاه علوم انتظامی امین در نظر گرفته شد. ابزار نمونه‌گیری در مرحله اول کمّی (روش بنچ مارک) مشتمل بر منابع علمی؛ در مرحله دوم کیفی ( گراندد تئوری‌) پرسشنامه به همراه مصاحبه و در مرحله سوم کمّی (پیمایش) پرسشنامه در نظر گرفته شد.‌ با توجه به مراحل سه‌گانه تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش به شرح زیر بود:

 • مرحله اول کمّی (روش بنچ مارک): روش تجزیه و تحلیل داده‌ها در این مرحله به صورت کتابخانه‌ای (فیش‌برداری) بود.
 • مرحله دوم کیفی ( گراندد تئوری‌): روش تجزیه و تحلیل داده‌ها در این مرحله با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی تکنیک گراندد تئوری و در محیط نرم‌افزار MAXQDA 10 بود.
 • مرحله سوم کمّی (پیمایش): روش تجزیه و تحلیل داده‌ها در این مرحله با استفاده از آزمون‌های آماری (نرم‌افزار SPSS) بود.

در بخش مبتنی بر روش بنچ مارک به تحلیل نتایج 33 پژوهش از سال 1379 تا 1396 پرداخته شد که در نهایت تعداد 36 پیشایند احصا گردید. بر اساس تعداد فراوانی، پیشایندهای موصوف در یک دسته‌بندی پنج‌گانه و همچنین دسته‌بندی سه‌گانه قرار گرفتند. به طوریکه در نهایت مبتنی بر دسته‌بندی سه‌گانه، در سطح اول اولویت‌ها نقش فرماندهان و مدیران، در سطح دوم مواردی نظیر توجیه و آموزش؛ ایمان واخلاق (معنویت) و در نهایت در سطح سوم نیز مواردی نظیر رعایت قوانین و مقررات؛ فرهنگ سازمانی؛ تشویق و تنبیه مورد تاکید قرار گرفت. در بخش روش گراندد تئوری‌ به شناسایی پیشایندهای انضباط سازمانی از طریق 33 مصاحبه ساختار یافته با خبرگان و با تکنیک گراندد تئوری‌ پرداخته شد. نتایج نشان داد که محورهای «توجیه و آموزش»، «تشویقات و تنبیهات» و همچنین «ویژگی‌ها و اقدامات فرمانده» به ترتیب دارای بیشترین اهمیت از منظر خبرگان سازمانی جامعه مورد مطالعه بودند. با توجه به میزان فراوانی، محورهای موصوف در یک دسته‌بندی پنج‌گانه و همچنین دسته‌بندی سه‌گانه قرار گرفتند. به طوریکه در نهایت مبتنی بر دسته‌بندی سه‌گانه، در سطح اول اولویت‌ها مواردی نظیر توجیه و آموزش؛ تشویقات و تنبیهات؛ ویژگی‌ها و اقدامات فرمانده قرار گرفتند. در سطح دوم مواردی نظیر بازدید و نظارت؛ عدالت سازمانی؛ فرهنگ انضباط‌خواهی و انضباط‌پذیری؛ حفظ منزلت و در نهایت در سطح سوم نیز مواردی نظیر نشاط سازمانی؛ وضعیت محیط کار مورد تاکید قرار گرفت. در بخش پایانی نیز به روش پیمایش (مطالعه میدانی) پرداخته شد. ابتدا بر اساس نتایج مراحل اول و دوم (روش بنچ مارک و روش گراندد تئوری) پرسشنامه‌ای محقق ساخته مشتمل بر 50 پیشایند برای نهادینه‌سازی انضباط سازمانی تدوین و در بین 31 نفر از خبرگان سازمانی توزیع گردید. نتایج نشان داد که میانگین وضعیت کنونی متغیرهای پژوهش گونه‌ای است که «شرکت منظم در صبحگاه» با میانگین 48/3 دارای بیشترین امتیاز و همچنین «گردش مشاغل» با میانگین 07/2 دارای کمترین امتیاز از نظر پاسخگویان می‌باشند. همچنین نتایج نشان داد که میانگین میزان اهمیت متغیرهای پژوهش گونه‌ای است که «انضباط معنوی» با میانگین 83/4 دارای بیشترین امتیاز و همچنین «الگوبرداری از سایر دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح» با میانگین 74/3 دارای کمترین

بر اساس نتایج به دست آمده در بخش پیمایش، از دیدگاه خبرگان سازمانی میانگین انضباط سازمانی دانشجویان 23/6؛ میانگین انضباط سازمانی کارکنان پایور 52/5 و همچنین میانگین انضباط سازمانی کارکنان وظیفه 35/4 ارزیابی گردید. با نگاهی گذرا می‌توان دریافت که میزان انضباط سازمانی دانشجویان و کارکنان پایور در حد قابل قبولی می‌باشد لیکن شایسته است با توجه به اهمیت دانشگاه در تربیت افسران آینده‌ساز ناجا تمرکز بیشتری در این خصوص به عمل آید. البته میزان انضباط سازمانی کارکنان وظیفه پایین‌تر از حد متوسط (5 امتیاز) می‌باشد که این نکته بر انجام اقدامات موثر در خصوص انضباط سازمانی کارکنان وظیفه تاکید دارد. در پایان نیز با توجه به مطالب احصا شده از نتایج پژوهش، به ارایه تعداد 263 پیشنهاد کاربردی در راستای ارتقا و نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی پرداخته شد.

 

واژ‌گان کلیدی: انضباط سازمانی، کارکنان پایور، کارکنان وظیفه، دانشجویان، دانشگاه علوم انتظامی امین

 

فصل پنجم طرح پژوهشی

5-1- مقدمه

در این بخش از پژوهش ابتدا به جمع‌بندی نتایج پژوهش خواهیم پرداخت و سپس بحث و  نتیجه‌گیری و در انتها نیز به ارایه پیشنهادات می‌پردازیم.

 

5-2- جمع‌بندی نتایج پژوهش

پژوهش حاضر در سه بخش مشتمل بر تحلیل داده‌ها در 1)بخش روش بنچ مارک؛ 2) بخش روش گراندد تئوری‌؛ 3)بخش پیمایش مورد بحث قرار گرفت.

 

5-2-1- نتایج پژوهش در بخش روش بنچ مارک

در این بخش مبتنی بر روش بنچ مارک به تحلیل نتایج 33 پژوهش از سال 1379 تا 1396 پرداخته شد که در نهایت تعداد 36 پیشایند احصا گردید. بر اساس تعداد فراوانی، پیشایندهای موصوف در یک دسته‌بندی پنج‌گانه و همچنین دسته‌بندی سه‌گانه قرار گرفتند. به طوریکه در نهایت مبتنی بر دسته‌بندی سه‌گانه، در سطح اول اولویت‌ها نقش فرماندهان و مدیران، در سطح دوم مواردی نظیر توجیه و آموزش؛ ایمان واخلاق (معنویت) و در نهایت در سطح سوم نیز مواردی نظیر رعایت قوانین و مقررات؛ فرهنگ سازمانی؛ تشویق و تنبیه مورد تاکید قرار گرفت.

 

جدول شماره 5-1: دسته‌بندی پنج‌گانه پیشایندهای نهایی

ردیف

سطح

پیشایند

فراوانی پیشایند

1

سطح اول

نقش فرماندهان و مدیران

23

2

سطح دوم

توجیه و آموزش

12

ایمان واخلاق (معنویت)

9

3

سطح سوم

رعایت قوانین و مقررات

6

فرهنگ سازمانی

5

تشویق و تنبیه

5

4

سطح چهارم

خودانضباطی

4

دقت در جذب و استخدام

4

ویژگی‌های شخصیتی افراد

4

مدیریت مشارکتی

4

الگوسازی

3

پایگاه اجتماعی‌ اقتصادی

3

کنترل و نظارت

3

رسیدگی به مشکلات

3

انضباط‌خواهی

3

اﻧﻀﺒﺎط ﻣﻌﻨﻮي

3

منزلت افراد

3

5

سطح پنجم

امنیت شغلی

2

تعهد سازمانی

2

رضایت شغلی

2

ارزیابی عملکرد

2

نظام آراستگی محیط کار

2

عدالت سازمانی

2

انگیزه‌بخشی

2

تعلق خاطر سازمانی

2

حقوق و دستمزد

1

رسمیت

1

اشرافیت بر امور

1

آزادی عمل

1

سرمایه روانشناختی

1

اعطای مرخصی

1

اعتماد سازمانی

1

روابط کاری

1

گردش شغلی

1

گوش دادن موثر

1

فرسودگی شغلی

1

 

در نگاره شماره 5-1 نیز الگوی نظری پژوهش مبتنی بر موارد احصا شده از ادبیات پژوهش، به صورت شماتیک ارایه گردیده است.

 

5-2-2- نتایج پژوهش در بخش روش گراندد تئوری‌

در این بخش به شناسایی پیشایندهای انضباط سازمانی از طریق 33 مصاحبه ساختار یافته با خبرگان و با تکنیک گراندد تئوری‌ پرداخته شد. نتایج حاصل مشتمل بر محورهایی برای نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در جدول شماره 5-2 ارایه گردید. این جدول نشان می‌دهد که محورهای «توجیه و آموزش»، «تشویقات و تنبیهات» و همچنین «ویژگی‌ها و اقدامات فرمانده» به ترتیب دارای بیشترین اهمیت از منظر خبرگان سازمانی جامعه مورد مطالعه می‌باشند. با توجه به میزان فراوانی، محورهای موصوف در یک دسته‌بندی پنج‌گانه و همچنین دسته‌بندی سه‌گانه قرار گرفتند. به طوریکه در نهایت مبتنی بر دسته‌بندی سه‌گانه، در سطح اول اولویت‌ها مواردی نظیر توجیه و آموزش؛ تشویقات و تنبیهات؛ ویژگی‌ها و اقدامات فرمانده قرار گرفتند. در سطح دوم مواردی نظیر بازدید و نظارت؛ عدالت سازمانی؛ فرهنگ انضباط‌خواهی و انضباط‌پذیری؛ حفظ منزلت و در نهایت در سطح سوم نیز مواردی نظیر نشاط سازمانی؛ وضعیت محیط کار مورد تاکید قرار گرفت.

 

جدول شماره 5-2: دسته‌بندی پنج‌گانه محورهای نهایی

ردیف

سطح

محور

فراوانی محور

1

سطح اول

توجیه و آموزش

147

تشویقات و تنبیهات

123

ویژگی‌ها و اقدامات فرمانده

110

2

سطح دوم

بازدید و نظارت

68

عدالت سازمانی

44

فرهنگ انضباط‌خواهی و انضباط‌پذیری

36

حفظ منزلت

31

3

سطح سوم

نشاط سازمانی

24

وضعیت محیط کار

22

4

سطح چهارم

حمایت سازمانی

19

امکانات و وسایل لازم

15

انگیزه‌بخشی

14

مدیریت مشارکتی

14

الگوسازی

13

استحقاقی

12

جذب و استخدام

11

5

سطح پنجم

ارزیابی عملکرد موثر

8

عناصر کنترلی

8

انضباط معنوی

7

شرکت منظم در صبحگاه

7

تعلق خاطر سازمانی

6

معنویت سازمانی

6

قرارداد روانشناختی

5

تعهد سازمانی

5

تقویت فرهنگ سازمانی

5

ترویج و تبلیغ

4

هماهنگ بودن قسمت‌ها

4

گردش مشاغل

3

5S

2

اخلاق حرفه‌ای

2

الگو بودن سایرین

2

کار با معنا

2

منشور انضباطی

2

آزادی عمل

1

اعتماد سازمانی

1

الگوبرداری

1

تدوین قوانین موثر

1

ابزارهای خود کنترلی

1

تعیین افسر انضباط

1

تقویت ستاد

1

شرکت منظم در مراسمات

1

نظام جامع تربیتی

1

 

در نگاره شماره 5-2 نیز الگوی مفهومی پژوهش مبتنی بر موارد احصا شده از مصحبه‌های ساختار یافته با خبرگان سازمانی جامعه مورد مطالعه به صورت شماتیک ارایه گردیده است.

 

5-2-3- نتایج پژوهش در بخش روش پیمایش

در بخش پایانی نیز به روش پیمایش (مطالعه میدانی) پرداخته شد. ابتدا بر اساس نتایج مراحل اول و دوم (روش بنچ مارک و روش گراندد تئوری) پرسشنامه‌ای محقق ساخته مشتمل بر 50 پیشایند برای نهادینه‌سازی انضباط سازمانی تدوین و در بین 31 نفر از خبرگان سازمانی توزیع گردید.

نتایج نشان داد که میانگین وضعیت کنونی متغیرهای پژوهش گونه‌ای است که «شرکت منظم در صبحگاه» با میانگین 48/3 دارای بیشترین امتیاز و همچنین «گردش مشاغل» با میانگین 07/2 دارای کمترین امتیاز از نظر پاسخگویان می‌باشند. همچنین نتایج نشان داد که میانگین میزان اهمیت متغیرهای پژوهش گونه‌ای است که «انضباط معنوی» با میانگین 83/4 دارای بیشترین امتیاز و همچنین «الگوبرداری از سایر دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح» با میانگین 74/3 دارای کمترین امتیاز از نظر پاسخگویان می‌باشند. در جدول شماره 5-3 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش در دو وضعیت کنونی و میزان اهمیت ارایه گردیده است.

 

جدول شماره 5-3: مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش در دو وضعیت کنونی و میزان اهمیت

ردیف

متغیرها

میانگین در وضعیت کنونی

میانگین

میزان اهمیت

1

توجیه و آموزش افراد

3.13

4.68

2

تشویقات و تنبیهات

3.13

4.32

3

ویژگی‌ها و اقدامات فرمانده

3.17

4.68

4

بازدید و نظارت

3.37

4.55

5

عدالت سازمانی

2.55

4.68

6

فرهنگ انضباط‌خواهی و انضباط‌پذیری

2.93

4.55

7

حفظ منزلت (شان و احترام) افراد

2.93

4.55

8

نشاط سازمانی

2.50

4.55

9

وضعیت محیط کار (روابط کاری و جذابیت محیط)

2.40

4.42

10

حمایت سازمانی (تعهد مدیران به کارکنان)

2.63

4.68

11

امکانات و وسایل لازم (در دسترس افراد)

3.20

4.33

12

انگیزه‌بخشی به افراد

2.57

4.58

13

مدیریت مشارکتی (استفاده از نظرات زیردستان)

2.53

4.39

14

الگوسازی (معرفی افراد برتر انضباطی)

2.40

4.35

15

استحقاقی (کیفیت و مناسب بودن سایز لباس، کفش، پوتین و…)

2.43

4.35

16

دقت در جذب و استخدام

2.61

4.74

17

ارزیابی عملکرد موثر

2.58

4.39

18

عناصر کنترلی (انتظامات، قرارگاه و دژبان)

2.80

4.42

19

انضباط معنوی

2.61

4.83

20

شرکت منظم در صبحگاه

3.48

4.10

21

تعلق خاطر سازمانی

2.48

4.52

22

معنویت سازمانی

2.90

4.47

23

قرارداد روانشناختی (تعهد متقابل ضمنی بین کارکنان و سازمان)

2.62

4.35

24

تعهد سازمانی (میزان پایبندی کارکنان به مسئولیت و وظایفشان)

2.87

4.48

25

تقویت  فرهنگ سازمانی

2.81

4.26

26

ترویج و تبلیغ انضباط (مثلا از طریق نصب بنر و …)

3.03

3.90

27

هماهنگ بودن قسمت‌های ستادی و صفی

2.68

4.32

28

گردش مشاغل

2.07

4.13

29

نظام آراستگی محیط کار (5S)

2.97

4.23

30

ارتقای اخلاق حرفه‌ای

2.65

4.23

31

الگو بودن اساتید و کارکنان برای رده‌های پایین‌تر

2.55

4.65

32

کار با معنا

2.52

4.19

33

تدوین منشور انضباطی

3.00

4.26

34

آزادی عمل

2.68

4.13

35

اعتماد سازمانی

2.48

4.45

36

الگوبرداری از سایر دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح

2.74

3.74

37

تدوین قوانین موثر

2.74

4.16

38

تقویت ابزارهای خود کنترلی (خود انضباطی)

2.50

4.32

39

تعیین افسر انضباط در دانشگاه

3.00

3.97

40

تقویت ستاد دانشگاه

3.16

4.00

41

شرکت منظم در مراسمات

3.23

4.06

42

تدوین نظام جامع تربیتی دانشگاه

3.06

4.19

43

رعایت قوانین و مقررات

3.13

4.68

44

ویژگی‌های شخصیتی افراد

3.00

4.39

45

پایگاه اجتماعی‌ اقتصادی افراد

2.35

4.23

46

امنیت شغلی افراد

2.42

4.58

47

رضایت شغلی افراد

2.39

4.58

48

میزان رسمیت سازمان

3.13

4.26

49

سرمایه روانشناختی (امیدواری، تاب‌آوری و خودکارآمدی)

2.55

4.42

50

فرسودگی شغلی

3.06

4.42

 

از سویی در جدول شماره 5-4، مقایسه رتبه‌های متغیرهای متغیرهای پژوهش در دو وضعیت کنونی و میزان اهمیت ارایه گردیده است.

جدول شماره 5-4: مقایسه رتبه‌های متغیرهای پژوهش در دو وضعیت کنونی و میزان اهمیت

ردیف

متغیرها

رتبه در

 وضعیت کنونی

رتبه

میزان اهمیت

رویکرد اصلاحی

1

توجیه و آموزش افراد

7

3

افزایشی

2

تشویقات و تنبیهات

8

31

کاهشی

3

ویژگی‌ها و اقدامات فرمانده

5

4

افزایشی

4

بازدید و نظارت

2

12

کاهشی

5

عدالت سازمانی

35

5

افزایشی

6

فرهنگ انضباط‌خواهی و انضباط‌پذیری

18

13

افزایشی

7

حفظ منزلت (شان و احترام) افراد

19

14

افزایشی

8

نشاط سازمانی

40

15

افزایشی

9

وضعیت محیط کار (روابط کاری و جذابیت محیط)

46

20

افزایشی

10

حمایت سازمانی (تعهد مدیران به کارکنان)

29

6

افزایشی

11

امکانات و وسایل لازم (در دسترس افراد)

4

30

کاهشی

12

انگیزه‌بخشی به افراد

34

9

افزایشی

13

مدیریت مشارکتی (استفاده از نظرات زیردستان)

38

24

افزایشی

14

الگوسازی (معرفی افراد برتر انضباطی)

47

27

افزایشی

15

استحقاقی (کیفیت و مناسب بودن سایز لباس، کفش، پوتین و…)

44

28

افزایشی

16

دقت در جذب و استخدام

31

2

افزایشی

17

ارزیابی عملکرد موثر

33

25

افزایشی

18

عناصر کنترلی (انتظامات، قرارگاه و دژبان)

23

21

افزایشی

19

انضباط معنوی

32‌

1

افزایشی

20

شرکت منظم در صبحگاه

1

45

کاهشی

21

تعلق خاطر سازمانی

42

16

افزایشی

22

معنویت سازمانی

20

18

افزایشی

23

قرارداد روانشناختی (تعهد متقابل ضمنی بین کارکنان و سازمان)

30

29

افزایشی

24

تعهد سازمانی (میزان پایبندی کارکنان به مسئولیت و وظایفشان)

21

17

افزایشی

25

تقویت  فرهنگ سازمانی

22

34

کاهشی

26

ترویج و تبلیغ انضباط (مثلا از طریق نصب بنر و …)

13

49

کاهشی

27

هماهنگ بودن قسمت‌های ستادی و صفی

26

32

کاهشی

28

گردش مشاغل

50

43

افزایشی

29

نظام آراستگی محیط کار (5S)

17

37

کاهشی

30

ارتقای اخلاق حرفه‌ای

28

38

کاهشی

31

الگو بودن اساتید و کارکنان برای رده‌های پایین‌تر

36

8

افزایشی

32

کار با معنا

39

40

کاهشی

33

تدوین منشور انضباطی

14

35

کاهشی

34

آزادی عمل

27

44

کاهشی

35

اعتماد سازمانی

43

19

افزایشی

36

الگوبرداری از سایر دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح

24

50

کاهشی

37

تدوین قوانین موثر

25

42

کاهشی

38

تقویت ابزارهای خود کنترلی (خود انضباطی)

41

33

افزایشی

39

تعیین افسر انضباط در دانشگاه

15

48

کاهشی

40

تقویت ستاد دانشگاه

6

47

کاهشی

41

شرکت منظم در مراسمات

3

46

کاهشی

42

تدوین نظام جامع تربیتی دانشگاه

11

41

کاهشی

43

رعایت قوانین و مقررات

9

7

افزایشی

44

ویژگی‌های شخصیتی افراد

16

26

کاهشی

45

پایگاه اجتماعی‌ اقتصادی افراد

49

39

افزایشی

46

امنیت شغلی افراد

45

10

افزایشی

47

رضایت شغلی افراد

48

11

افزایشی

48

میزان رسمیت سازمان

10

36

کاهشی

49

سرمایه روانشناختی (امیدواری، تاب‌آوری و خودکارآمدی)

37

22

افزایشی

50

فرسودگی شغلی

12

23

کاهشی

 

در نگاره شماره 5-3 سطح‌بندی عوامل موثر بر نهادینه‌سازی انضباط سازمانی ارایه گردیده است.

 

5-2-4- نتایج پژوهش در خصوص میزان انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین

بر اساس نتایج به دست آمده در بخش پیمایش، از دیدگاه خبرگان سازمانی میانگین انضباط سازمانی دانشجویان 23/6؛ میانگین انضباط سازمانی کارکنان پایور 52/5 و همچنین میانگین انضباط سازمانی کارکنان وظیفه 35/4 ارزیابی گردید. شایان ذکر است که ماخذ میانگین‌های ارایه شده از 10 می‌باشد. با نگاهی گذرا می‌توان دریافت که میزان انضباط سازمانی دانشجویان و کارکنان پایور در حد قابل قبولی می‌باشد لیکن شایسته است با توجه به اهمیت دانشگاه در تربیت افسران آینده‌ساز ناجا تمرکز بیشتری در این خصوص به عمل آید. البته میزان انضباط سازمانی کارکنان وظیفه پایین‌تر از حد متوسط (5 امتیاز) می‌باشد که این نکته بر انجام اقدامات موثر در خصوص انضباط سازمانی کارکنان وظیفه تاکید دارد.

 

5-3- بحث و نتیجه‌گیری

انضباط سازمانی یکی از مباحث بسیار مهم در ادبیات مدیریت و بالاخص مدیریت منابع انسانی می‌باشد که در این پژوهش محوریت موضوعی قرار داشت. با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته، محققین در این پژوهش 50 پیشایند یا عامل موثر بر ارتقا و نهادینه‌سازی میزان انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین شناسایی نمودند. در این بخش به بحث و تطابق یافته‌های پژوهش حاضر با نتایج سایر مطالعات و پژوهش‌ها به شرح زیر می‌پردازیم:

 • توجیه و آموزش افراد: در پژوهش لطیفی و همکاران (1389)؛ وروایی (1390)؛ وروایی و جربانی (1390)؛ احمدی (1392)؛ عامري و آهی (1393)؛ عامري و همکارانش (1393)؛ آهی و بجانی (1394)؛ آهی و همکاران (1394)؛ حسن‌آبادی (1394)؛ کردعلیوند (1394)؛ بهرامی و همکاران (1395)؛ ایرانمنش (1396) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • تشویقات و تنبیهات: در پژوهش لطیفی (1389)؛ لطیفی و همکاران (1389)؛ احمدی (1392)؛ عامري و آهی (1393)؛ عامري و همکارانش (1393) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • ویژگی‌ها و اقدامات فرمانده: در پژوهش قریشی (1379)؛ حسینی (1380)؛ قویدل بافقی (1383)؛ الیاسی (1383)؛ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ (1385)؛ ابراهیمی (1387)؛ احمدی و جوادیان (1389)؛ لطیفی (1389)؛ ملک ثابت (1389)؛ رضایی‌راد و ملک ثابت (1389)؛ وروایی (1390)؛ وروایی و جربانی (1390)؛ جزيني و همکاران (1390)؛ ﺑﻴﺮﺍﻧﻮﻧﺪ و همکاران (1391)؛ احمدی (1392)؛ عامري و آهی (1393)؛ عامري و همکارانش (1393)؛ آهی و بجانی (1394)؛ آهی و همکاران (1394)؛ حسن‌آبادی (1394)؛ بهرامی و همکاران (1395)؛ مرادی و همکاران (1395)؛ ایرانمنش (1396) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • بازدید و نظارت: در پژوهش امیر‌نژاد (1392)؛ احمدی (1392)؛ آهی و بجانی (1394) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • عدالت سازمانی: در پژوهش عامري و آهی (1393)؛ بهشتی و همکاران (1394) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • فرهنگ انضباط‌خواهی و انضباط‌پذیری: در پژوهش آهی و بجانی (1394)؛ بهشتی و همکاران (1394)؛ ایرانمنش (1396) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • حفظ منزلت (شان و احترام) افراد: در پژوهش عامری و همکاران (1392)؛ کردعلیوند (1394)؛ مرادی و همکاران (1395) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • وضعیت محیط کار (روابط کاری و جذابیت محیط): در پژوهش مرادی و همکاران (1395) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • حمایت سازمانی (تعهد مدیران به کارکنان): در پژوهش عامري و آهی (1393)؛ آهی و بجانی (1394)؛ کردعلیوند (1394)؛ حسن‌آبادی (1394)؛ مرادی و همکاران (1395) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • انگیزه‌بخشی به افراد: در پژوهش عامری و همکاران (1392)؛ مرادی و همکاران (1395) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • مدیریت مشارکتی (استفاده از نظرات زیردستان): در پژوهش عامری و همکاران (1392)؛ آهی و بجانی (1394)؛ کردعلیوند (1394)؛ مرادی و همکاران (1395) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • الگوسازی (معرفی افراد برتر انضباطی): در پژوهش لطیفی و همکاران (1389)؛ عامري و آهی (1393)؛ کردعلیوند (1394) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • دقت در جذب و استخدام: در پژوهش احمدی (1392)؛ عامري و آهی (1393)؛ آهی و بجانی (1394)؛ ایرانمنش (1396) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • ارزیابی عملکرد موثر: در پژوهش عامری و همکاران (1392)؛ امیر‌نژاد (1392) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • انضباط معنوی: در پژوهش آهی و همکاران (1394)؛ شاهمرادی و شیخویسی (1395)؛ بهرامی و همکاران (1395)
 • تعلق خاطر سازمانی: در پژوهش عامری و همکاران (1392)؛ عامري و آهی (1393) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • معنویت سازمانی: در پژوهش لطیفی (1389)؛ وروایی (1390)؛ وروایی و جربانی (1390)؛ عامری و همکاران (1392)؛ عامري و همکارانش (1393)؛ آهی و همکاران (1394)؛ کردعلیوند (1394)؛ بهشتی و همکاران (1394)؛ شاهمرادی و شیخویسی (1395) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • تعهد سازمانی (میزان پایبندی کارکنان به مسئولیت و وظایفشان): در پژوهش وروایی (1390)؛ وروایی و جربانی (1390) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • تقویت فرهنگ سازمانی: در پژوهش احمدى (1388)؛ لطیفی (1389)؛ احمدی (1392)؛ عامري و آهی (1393)؛ عامري و همکارانش (1393) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • گردش مشاغل: در پژوهش حسن‌آبادی (1394) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • نظام آراستگی محیط کار: در پژوهش عباسی و همکاران (1392)؛ بهشتی و همکاران (1394) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • آزادی عمل: در پژوهش حسن‌آبادی (1394) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • اعتماد سازمانی: در پژوهش مرادی و همکاران (1395) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • تقویت ابزارهای خود کنترلی (خود انضباطی): در پژوهش لطیفی و همکاران (1389)؛ عامری و همکاران (1392)؛ عامري و آهی (1393)؛ آهی و همکاران (1394) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • رعایت قوانین و مقررات: در پژوهش لطیفی (1389)؛ لطیفی و همکاران (1389)؛ احمدی (1392)؛ بهشتی و همکاران (1394)؛ مرادی و همکاران (1395)؛ ایرانمنش (1396) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • ویژگی‌های شخصیتی افراد: در پژوهش رستمی (1391)؛ عامري و آهی (1393)؛ سوری و همکاران (1394)؛ ایرانمنش (1396) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • پایگاه اجتماعی‌ اقتصادی افراد: در پژوهش وروایی (1390)؛ وروایی و جربانی (1390)؛ عامري و آهی (1393)؛ امیر‌نژاد (1392) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • امنیت شغلی افراد: در پژوهش وروایی (1390)؛ وروایی و جربانی (1390) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • رضایت شغلی افراد: در پژوهش وروایی (1390)؛ عامری و همکاران (1392) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • میزان رسمیت سازمان: در پژوهش امیر‌نژاد (1392) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • سرمایه روانشناختی (امیدواری، تاب‌آوری و خودکارآمدی): در پژوهش کردعلیوند (1394) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • فرسودگی شغلی: در پژوهش حسن‌آبادی (1394) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.

 

5-4- پیشنهادات پژوهش

با توجه به مطالب احصا شده از نتایج پژوهش، در ادامه به ارایه پیشنهادات کاربردی در راستای ارتقا و نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی خواهیم پرداخت، لذا موارد ذیل به فرماندهان و مدیران عالی دانشگاه موصوف پیشنهاد می‌گردد.

 • ابلاغ به مراکز گزینش جهت دقت در امر گزینش دانشجویان متعهد و لایق؛
 • اجرای آموزش‌های علمی، تخصصی و مهارتی؛
 • اجرای بازدید‌های فصلی، ماهیانه و هفتگی توسط بازرسی و فرماندهان و مدیران؛
 • اجرای دقیق مقررات بر اساس آیین‌نامه‌ها و اعمال برای دانشجویان؛
 • اجرای کارگاه آموزشی قوانین و مقررات و ترکیب البسه نظامی و احترامات و تشریفات؛
 • اجرای مرتب مراسم صبحگاه؛
 • احادیث ائمه در بهترین نقطه از خیابان‌ها و ساختمانها و به زیباترین شکل نصب شود؛
 • احترام به حقوق دانشجو؛
 • اخذ آزمون آیین‌نامه انضباطی هر 6 ماهه یکبار از کلیه دانشجویان؛
 • ارائه آموزش‌هایی بر مبنای اصول نظامی و با تکیه بر اصول مذهبی و عقیدتی؛
 • ارائه خدمات بهتر و ارزانتر و قابل دسترس‌تر به کارکنان دانشگاه در فروشگاه کرامت؛
 • ارائه وسایل آرایشی بهداشتی از قبیل ماشین اصلاح به صورت دائمی؛
 • ارتقا و ترفیع کارکنان وظیفه که در امورات خود به ‌نحو احسن انجام وظیفه می‌نمایند؛
 • ارتقاء اقتدار فرماندهان قسمت‌ها و افزایش اعتبار آنان در بین دانشجویان؛
 • ارتقاء سطح بهداشت بهداشت و سلامت فردی در بین سربازان کارکنان وظیفه؛
 • ارتقاء شان و منزلت کارکنان پایور؛
 • ارتقای کیفیت محیط کاری کارکنان؛
 • ارتقای نظم و انضباط در بین کارکنان وظیفه بستگی به حمایت سلسله مراتب از فرماندهان قسمت‌ها دارد؛
 • ارزشیابی دانشجویان از نظر نظم و انضباط؛
 • ارزشیابی عملکرد انضباطی کارکنان پایور؛
 • ارزیابی موثر دوره‌های آموزشی نیز توسط معاونت آموزش؛
 • ارشدیت سربازان در موضوع رعایت انضباط مهم است؛
 • استفاده از اساتید و کارکنان خبره در زمینه انضباط؛
 • استفاده از عوامل انتظامات در خصوص اجرای نظم و انضباط
 • اطلاع دقیق از وضع موجود و وضعیت جاری در یگان؛
 • اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به شیوه‌های مختلف اعم از نامه اتوماسیونی، اعلام در صبحگاه، بین نماز‌های جماعت و نصب پوستر‌ها؛
 • اعتقاد به عادلانه بودن و منطقی بودن دستورات؛
 • اعزام دانشجویان به سفرهای زیارتی مانند قم، جمکران و شاه‌عبدالعظیم؛
 • اعزام کارکنان پایور به همراه خانواده به اردوهای زیارتی؛
 • اعلام به موقع غیبت و فرار و اعمال مقررات صحیح قانونی؛
 • اعمال تاثیر نظم و انضباط در سوابق در صورت جذب؛
 • افزایش تشویقات موثر توسط سلسله مراتب فرماندهی برای دانشجویان؛
 • افزایش حس ارزشمندی و مهم بودن آنان کارکنان سازمان؛‌
 • اقدامات انضباطی بیشتر جنبه ارشادی داشته باشد تا جزایی؛
 • اگر ارکان ستاد قوی باشند نیروهای صف بهتر کار می‌کنند؛
 • انتخاب فرماندهان و مدیران با تجربه و کاردان؛
 • انتخاب کارکنان وظیفه منضبط و شایسته برای خدمت در دانشگاه؛
 • انتخاب و گزینش کارکنان منضبط برای خدمت در دانشگاه و بالاخص فرماندهی صف؛
 • انتقادپذیری، قبول پیشنهادات درست و منطقی کارکنان از سوی فرماندهان و مدیران؛
 • انتقال زمان اجرای صبحگاه‌های عمومی یگان‌ها از روز شنبه به یکی از روز‌های میانی هفته؛
 • انجام امور دانشجویی و آموزش دانشجویان به طوری که دقیق و منظم باشد؛
 • انجام برنامه‌هایی توسط مسئولین ع. س و فرماندهی در خصوص تقویت انضباط معنوی؛
 • انجام تست صف جمع به صورت اتفاقی یا اعلام قبلی از دانشجویان؛
 • انجام تنبیهات بازدارنده و سلسله‌مراتبی؛
 • انجام صحبت‌های مکرر با دانشجویان جهت بررسی و رسیدگی به مشکلات فردی آنان؛
 • انجام عدالت در همه موارد در خصوص ماموریت‌هایی نظیر پاسداری، نگهبانی و … میان کلیه سربازان؛
 • انجام مسابقات بین دانشجویان، کارکنان پایور و کارکنان وظیفه؛
 • انصاف و عدالت در خط‌مشی‌ها؛
 • انضباط‌خواهی از دانشجویان و همچنین انضباط‌خواهی دانشجویان ارشد از دانشجویان مادون‌تر؛
 • انضباط‌خواهی از سربازان باید متناسب با روحیه و سن آنها باشد. ایام و زمان‌هایی را در اختیار خود باشند تا بتوانند آنگونه که تمایل دارند رفتار کنند.
 • انضباط‌خواهی افسران مافوق هر رده یا معاونت از پرسنل زیر مجموعه؛
 • اهدای جوایز و لوح تقدیر در مراسم زیارت عاشورا و یا بین صلاتین به کارکنان منضبط؛
 • اهمیت به رعایت سلسله مراتب فرماندهی و مقررات مربوط به آن در سطح دانشگاه؛
 • ایجاد ارتباطات سازنده میان سطوح مختلف اعم از صف، قسمت‌های اداری و سایر بخش‌ها؛
 • ایجاد اعتماد بین کارکنان و فرماندهان؛
 • ایجاد انگیزه بین کارکنان وظیفه با تشویقی یا افزایش حقوق؛
 • ایجاد انگیزه در بین کارکنان با تشویق نفرات برتر انضباطی (به ویژه در مراسمات)؛
 • ایجاد حس افتخار نسبت به شغل و لباس و سازمان برای کارکنان؛
 • ایجاد حس حمیت قسمتی در بین کارکنان وظیفه؛
 • ایجاد خیاطی، آرایشگاه و درمانگاه‌های دانشجویی در دانشگاه؛
 • ایجاد دیدگاه فراتر از مفهوم معیشتی برای دانشجویان برای رعایت نظم بر اساس ارزش‌های والاتر؛
 • ایجاد رقابت بین کارکنان وظیفه و تشویق سربازان برتر؛
 • ایجاد روحیه انضباط معنوی در بین دانشجویان و کارکنان وظیفه؛
 • ایجاد روحیه در بین کارکنان جهت آمادگی داوطلبانه برای شرکت در ماموریت‌ها؛
 • ایجاد فضای انضباط‌پذیری و فرمان‌برداری از ارشدتر؛
 • ایجاد فضای بانشاط در دانشگاه؛
 • ایجاد فضای دوستانه با دانشجویان در حدود شئونات نظامی؛
 • ایجاد کارگاه‌های قوانین و مقررات و احترامات و البسه نظامی؛
 • ایجاد میل و رغبت به نظم در کارکنان و حفظ کارکنان منضبط؛
 • ایجاد و ارتقای خود کنترلی یا انضباط شخصی؛
 • ایجاد و تبین اخلاق حرفه‌ای برای کارکنان پایور؛
 • ایجاد وحدت رویه در بین کلیه فرماندهان گروهان‌ها؛
 • ایجاد هنجارهای انضباطی؛
 • ایجاد یک آموزش بسیار قوی در ابتدای شروع خدمت آموزشی؛
 • آشنایی با مسایل روحی و روانی کارکنان وظیفه؛
 • آموزش مداوم و مستمر در زمینه‌های مختلف؛
 • بازدید انضباطی کارکنان وظیفه در صبحگاه؛
 • بازدید دانشجویان از سایر دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح؛
 • بازدید روزانه توسط قرارگاه از کلیه کارکنان وظیفه؛
 • بازدید مستمر و غیر مترقبه از وضعیت انضباطی کارکنان وظیفه حتی شب‌ها و روزهای تعطیل؛
 • بازدید منظم از وضعیت ظاهری کارکنان در صبحگاه؛
 • بازدید ‌های انضباطی غیر مترقبه توسط سلسله مراتب فرماندهی؛
 • بازدید های مستمر از قبل اعلام شده از کارکنان وظیفه؛
 • بالا بردن انگیزه سربازان در رعایت انضباط ظاهری و باطنی؛
 • بالا بردن و افزایش انگیزه برای دانشجویان با افزایش حقوق؛
 • برخورد قاطع با دانشجویان خاطی برابر مقررات؛
 • بررسی مشکلات کارکنان وظیفه و رسیدگی به آنها؛
 • برقراری عدالت در بین کارکنان وظیفه،
 • برگزاری جلسات توجیهی برای کارکنان وظیفه با حضور اساتید و فرماندهان مجرب؛
 • برگزاری جلسات توجیهی در ابتدای شروع ادوار و توجیه آنان در خصوص مسائل انضباطی؛
 • برگزاری جلسات و نشست‌های صمیمی فرماندهان با کارکنان؛
 • برگزاری جلسات یا کارگروهایی در خصوص ارتقاء نظم و انضباط به صورت هر نیمسال؛
 • برگزاری دوره‌های دینی و معنوی و ترغیب آنان به سمت این مسائل؛
 • برگزاری کلاس‌های توجیهی با موضوع نظم و انضباط؛
 • برگزاری کلاس‌های ویژه فرماندهان جهت آموزش بهتر دانشجویان؛
 • برگزاری نشست‌های صمیمانه و جلسه چهره به چهره فرماندهان با دانشجویان؛
 • برنامه سین دانشجویی دقیق اجرایی شود؛
 • برنامه‌ریزی دقیق و جامع و بدون اختلال بسیاری از بی‌نظمی‌ها را حل می‌کند؛
 • بکار بردن فرماندهان با روحیه نظامی قوی در همچنین داشتن رافت و مهربانی لازم؛
 • بکارگیری دانشجویان در مسئولیت‌های مختلف؛
 • به وجود آوردن حس ارزشمندی و مفید بودن در کارکنان وظیفه؛
 • به هیچ وجه کارکنان وظیفه به بیگاری گرفته نشوند؛
 • بهترین اساتید برای تدریس انتخاب شوند به نحوی که دانشجو دچار دوگانگی در مفاهیم نشود؛
 • بهره‌گیری از ابزار و روش 5S در بین دانشجویان و کارکنان وظیفه؛
 • بهره‌گیری از اساتید خبره برای آموزش عملی نظم و انضباط به کارکنان وظیفه؛
 • بیان انتظارات دانشگاه از کارکنان وظیفه در زمینه رعایت نظم و انضباط؛
 • بیان مفهوم وفاداری به سازمانی برای دانشجویان در مدت تحصیلشان؛
 • بیشتر سعی در اصلاح کارکنان وظیفه شود نه تنبیه آنان؛
 • پایبند بودن مسئولین و فرماندهان به تعهدات و وعده‌هایی که به کارکنان می‌دهند؛
 • پرهیز از برخوردها و رفتارهای سلیقه‌ای فرماندهان و مسئولین با دانشجویان؛
 • پرهیز از تغییرات مکرر در برنامه‌های تفصیلی و تقویم‌های آموزشی دانشگاه؛
 • پرهیز از سفارش‌پذیری در امر پذیرش کارکنان وظیفه جدیدالورود به دانشگاه؛
 • پرهیز از شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری‌ها؛
 • پرهیز از صدور دستور‌العمل‌ها و ابلاغیه‌های متناقض؛
 • پرهیز از قومیت‌گرایی در واگذاری مسئولیت‌ها؛
 • پرهیز از کارهای بیهوده و تلف نمودن وقت دانشجویان نظیر نظافت سلاح؛
 • پرهیز از هرگونه تبعیض بین کارکنان وظیفه؛
 • پیگیری در خصوص حضور کارکنان در برنامه‌های دانشگاه؛
 • تاثیر دادن نمره فرماندهی در روند خدمتی دانشجویان؛
 • تاثیر نمره فرماندهی در تعیین رسته و تعیین محل خدمت؛
 • تاکید بر حضور کلیه کارکنان وظیفه در صبحگاه‌ها؛
 • تاکید بر حضور کلیه کارکنان وظیفه در مراسمات مذهبی و ملی که در دانشگاه برگزار می‌شود؛
 • تاکید بر مساله آمادگی جسمانی کارکنان وظیفه؛
 • تبیین سیمای پلیس شایسته اسلامی توسط فرماندهان و ع س؛
 • تحکیم مبانی دینی و معنوی و مهیا کردن محیطی معنوی برای کارکنان؛
 • تحویل به موقع استحقاقی با کیفیت و با سایز مناسب به دانشجویان، کارکنان پایور و کارکنان وظیفه ؛
 • تدوین الگو های مناسب تنبیه و تشویق کارکنان؛
 • تدوین منشور انضباطی سازمان؛
 • تدوین و برنامه‌ریزی قوانین کار‌آمد برای ارتقا نظم و انضباط؛
 • تسهیل فرایند اعمال تنبیهات و تشویقات دانشجویان؛
 • تشکیل اکیپ نظارتی برای کارکنان وظیفه صرفا از کارکنان پایور؛
 • تشویق کارکنان با انضباط و همچنین تنبیه و انتقال کارکنان وظیفه بی‌انضباط از دانشگاه به مناطق مرزی؛
 • تشویق و پاداش کارکنان وظیفه نمونه و منضبط در مراسمات عمومی و صبحگاه‌ها؛
 • تشویق و تنبیه به موقع کارکنان وظیفه و کارکنان پایور؛
 • تشویق و تنبیه دانشجویان بر اساس عدالت؛
 • تعیین افسر انضباط برای سازمان؛
 • تفکیک خوابگاه‌های دانشجویان سال بالا با مادون‌ها، به نحوی که نیاز به احترام مکرر نباشد؛
 • تقدیر و تشکر از فرماندهان نمونه؛
 • تقسیم‌بندی صحیح سربازان در واحدهای مختلف؛
 • تقویت باورهای دینی و معنوی در دانشجویان؛
 • تقویت حس مسئولیت‌پذیری؛ تعامل و تعاون در کارها؛
 • تقویت روحیه دانشجویان در زمان ناکامی‌ها؛
 • تقویت نوآوری و خلاقیت در نحوه اجرای نظم و انضباط در محیط؛
 • تلاش برای افزایش شان و منزلت دانشجو؛
 • تنبیه قاطع کسانی که موارد انضباطی را رعایت نمی‌کنند؛
 • تنبیه کارکنان بی انضباط و متخلف؛
 • تنبیه و تشویق به موقع و به جا و متناسب با رفتار کارکنان وظیفه؛
 • توجه به انتصاب مدیران و فرماندهان با استفاده از منابع داخلی (کارمندیابی داخلی)؛
 • توجه به آموزش اخلاق حرفه‌ای برای دانشجویان؛
 • توجه به نحوه برخورد کارکنان پایور با کارکنان وظیفه؛
 • توجه به ورزش‌های گروهی و جمعی که نیازمند انضباط جمعی باشد نظیرکوهنوردی، پیاده‌روی و… ؛
 • توجه ویژه و دلسوزانه به معشیت کارکنان؛
 • توجیه کارکنان پایور نسبت به فلسفه نظم و انضباط؛
 • توجیه مداوم و مستمر دانشجویان و کارکنان وظیفه نسبت به موضوع انضباط؛
 • توجیه وظایف و مسئولیت‌های سازمانی برای کارکنان؛
 • توضیح شرح وظایف به صورت کامل و جامع؛
 • تهیه کتاب، بروشور و پخش فیلم‌های آموزشی انضباط در نیروهای مسلح برای کارکنان وظیفه؛
 • تهیه و تدوین منشور انضباطی برای دانشجویان؛
 • تهیه و تدوین نظام جامع تربیتی دانشگاه؛
 • تهیه و تدوین نظام جذب، به کارگیری، ارتقاء و خروج دانشجویان؛
 • ثبت دقیق تخلفات و تنبیه‌های آنان در نمره فرماندهی و نمره ن پ 2؛
 • جلسه‌ها و مراسمات به موقع شروع و خاتمه یابد؛
 • جلوگیری از ایجاد جو روزمرگی و یکنواختی برای کارکنان در محیط خدمت و ایجاد فضای پر نشاط؛
 • جلوگیری از حضور افراد محرک و خاطی در دانشگاه؛
 • جلوگیری از فارغ‌التحصیل دانشجویان بی‌انضباط؛
 • حذف عوامل ایجاد بی‌نظمی در دانشگاه؛
 • حذف مواردی که در سطح دانشگاه، نشان از بی‌انضباطی دارد؛
 • حضور و غیاب از کارکنان به صورت تصادفی و منظم در هر هفته؛
 • خواستن نکات آموزشی داده شده از کارکنان پایور؛
 • در اختیار دادن خدمات رفاهی در جهت مرتب‌سازی وضعیت ظاهری با قیمت مناسب؛
 • در اختیار قرار دادن امکانات و وسایل لازم نظیر پوتین، لباس، حمام و…
 • در اعمال مقررات انضباط، ثبات و استواری نشان داده شود؛
 • در صبحگاه نکات انضباطی یادآوری شود؛
 • در مواردی همچون عروسی و فوت بستگان درجه یک، نهایت مساعدت صورت گیرد.
 • در نطر گرفتن اردوهای یک روزه تفریحی و زیارتی برای کارکنان وظیفه؛
 • در نظر گرفتن زمان‌ها یا مکان‌هایی که دانشجویان در یک چارچوب مشخص، به دلخواه خود رفتار کنند؛
 • در نظر گرفتن ماهانه حداقل دو نوبت برنامه صبحگاه در تقویم آموزشی دانشجویان؛
 • دقت در دستورات صادره که کاملا صحیح و منطقی باشند؛
 • دقت در صحت و درستی آموزش؛
 • دیدار چهره به چهره فرماندهان با کارکنان وظیفه؛
 • رعایت اصل عدالت در خصوص تنبیه و تشویق؛
 • رعایت عدالت در بین دانشجویان؛
 • رعایت عدالت در بین زیردستان در خصوص تشویق و تنبیه؛
 • رعایت عدل و عدالت‌خواهی از افراد وظیفه بسیار حائز اهمیت است؛
 • رفتار انتقام جویانه صورت نگیرد و لجبازی نشود؛
 • رفع و رسیدگی به مشکلات کارکنان تا به جای دغدغه‌های دیگر به فکر اجرای نظم و برقراری آن باشند؛
 • روسا و مدیران و فرماندهان، خود سرلوحه کارکنان و الگوی مسلم انضباط باشند؛
 • روی کیفیت آموزش کارکنان وظیفه تامل بیشتری باید نمود؛
 • الزام آرایشگاه دانشگاه به رعایت مقررات موی سر و محاسن دانشجویان؛
 • سپردن مسئولیت‌های مختلف به دانشجویان متناسب با روحیه آنان؛
 • شاداب‌سازی محیط دانشگاه و جلوگیری از یکنواختی و روزمرگی در دانشگاه برای دانشجویان؛
 • شناسایی استعدادها و تخصص هر فرد و بکارگیری متناسب آنها؛
 • شناسایی سریع کارکنان وظیفه خاطی و برخورد قاطع با آنان؛
 • شناسایی و برخورد با افراد مخل نظم؛
 • شناسایی، تشویق و تنبیه به موقع دانشجویان؛
 • طوری برنامه‌‌ریزی گردد که سرویس‌های ایاب و ذهاب در ساعات مشخص و معینی وارد دانشگاه گردند؛
 • عامل بودن رده‌های بالا دستی به تصمیمات، مصوبات و دستورات ابلاغی خود؛
 • عامل بودن فرماندهان به هر آنچه آموزش می‌دهند؛
 • عدم برخورد توام با خشونت و توهین با پرسنل مجموعه؛
 • عدم تبعیض بین کارکنان از لحاظ مزایا؛
 • عدم تبعیض بین کارکنان و جلوگیری از باندبازی و رانت؛
 • عدم تبعیض قائل شدن بین دانشجویان و سفارش از سوی رده‌های مافوق و هم رده؛
 • عدم تضعیف روحیه خدمتی کارکنان جمعی و همکاران؛
 • عدم توجه به معشیت دانشجو، درگیری ذهنی آنان را بی‌توجه به مسائل انضباطی می‌کند؛
 • عدم دخالت بی‌مورد برخی از قسمت‌ها در امور انضباطی دانشجویان؛
 • عدم دخالت در زندگی خصوصی کارکنان؛
 • عدم قبول کردن سفارش نسبت به دانشجویان؛
 • علاوه بر فرماندهان، الگو بودن اساتید و کارکنان برای دانشجویان؛
 • عیادت از سربازان بیمار و توجه و مراقبت تا بهبودی کامل و مراعات حال ایشان؛
 • فراهم آوردن شرایط مناسب به منظور استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی خود طی سال؛
 • فراهم بودن امکان استفاده از آرایشگاه و خشکشویی با قیمت مناسب؛
 • فراهم نمودن امکانات رفاهی برای کارکنان پایور؛
 • فرمانده در شرایط سخت در کنار سربازان باشد؛
 • فروش عطر و ادکلن با قیمت مناسب با رعایت شئونات اسلامی و نظامی؛
 • فرهنگ‌سازی مفهوم انضباط در بین کارکنان؛
 • فیلتر کردن افراد بی‌نظم و یا بی‌تفاوت به نظم و جلوگیری از ورود آنها به محیط خدمتی دانشگاه؛
 • قاطعیت همراه با رافت در بین روسا و مدیران باشد؛
 • قرارگاه نقش اصلی در نظم‌بخشی به تردد خودرو و کارکنان دارد؛
 • کارکنان بدون هیج ابهامی باید بدانند سازمان چه انتظاری (ملاک‌های رعایت نظم و انضباط) از آنها دارد؛
 • کارکنان پایور با توجه به سوابق قبلیشان دارای مسئولیت شوند به طوری که تجربه لازم را دارا باشند؛
 • کارهای سخت از جمله نظافت اماکن مدیریت شود و با عدالت رفتار شود؛
 • کاری دون شان کارکنان وظیفه به آنان سپرده نشود؛
 • کنترل دقیق زمان مراجعت رانندگان مسئولین پس انجام ماموریت؛
 • کنترل و نظارت محسوس و نامحسوس بر اساس ضوابط و با معیارهای از پیش مشخص شده؛
 • کنترل و نظارت مستمر توسط مسئولین و فرماندهان در خصوص مسائل انضباطی؛
 • کوچک ندیدن مقام سربازی؛
 • گردشی کردن مسئولیت میان سربازان ارشد و راننده و پاسدار و نگهبان؛
 • گماردن فرماندهان قوی برای دانشجویان بالاخص در حوزه انضباط؛
 • الگو بودن فرماندهان از نظر انضباط و رعایت ادب و احترام در برخورد با سلسله مراتب فرماندهی؛
 • الگو قرار دادن دانشجویان برتر در زمینه انضباط برای سایر دانشجویان؛
 • الگو قرار دادن کارکنان پایور برتر در زمینه انضباط برای سایر کارکنان پایور و وظیفه؛
 • الگو قرار دادن کارکنان وظیفه برتر در زمینه انضباط برای سایر کارکنان وظیفه؛
 • لزوم خوب گوش کردن به صحبت‌های کارکنان وظیفه؛
 • مدیریت صحیح در اجرای برنامه‌های کاری؛
 • مراقبت از شکسته نشدن قبح تنبیه؛
 • مشارکت دادن کارکنان وظیفه در برخی از امور یگان؛
 • مشاوره و حتی به کارگیری افراد مخل در جهت ایجاد نظم؛
 • مشهود بودن تمیزی محیط زندگی دانشجویان؛
 • معرفی و تقدیر از نفرات برتر انضباطی در مراسم صبحگاه؛
 • ملزم نمودن کارکنان پایور به قانونمندی و مسئولیت‌پذیری در آنان؛
 • میل کردن حداقل یک وعده غذا در کنار همدیگر؛
 • نزدیک بودن محل خدمت افسران صف با محل کار؛
 • نصب بنر با موضوع نظم در سطح اماکن؛
 • نصب قوانین و مقررات در خوابگاه‌ها؛
 • نظارت بر فروشگاه‌های سطح یگان به منظور جلوگیری از فروش آرم، علائم و البسه غیر مصوب؛
 • نظارت دقیق بر اعمال قوانین و مقررات، آئین‌نامه‌ها؛
 • نظارت دقیق بر حضور و غایب دانشجویان توسط معاونت آموزش و دانشکده‌ها؛
 • نظارت مداوم بر عملکرد کارکنان توسط دستگاه‌های نظارتی؛
 • نظارت مستمر فرمانده بر حرکات، رفتار و گفتار دانشجویان و تذکرات لازم؛
 • نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد کارکنان وظیفه؛
 • نظارت و کنترل محسوس و غیر محسوس بر کارکنان وظیفه؛
 • نظرخواهی از دانشجویان و احترام به نظرات سازنده آنان در جهت پیشبرد اهداف سازمان؛
 • نگاه ویژه به غذا و محل استراحت (آسایشگاه) کارکنان وظیفه؛
 • نمونه و الگو بودن فرماندهان و کارکنان پایور برای کارکنان وظیفه؛
 • نوآوری و خلاقیت در بسیاری از موارد می‌تواند مشکل‌گشای کارها باشد؛
 • هماهنگ شدن بین دو بخش تربیت و آموزش؛
 • هماهنگی با آماد ناجا در خصوص تهیه البسه با کیفیت یا واریز پول نقد جهت تهیه لباس مناسب؛
 • هماهنگی بیشتر بین یگان فرماندهی دانشجویی و دانشکده‌ها؛
 • هماهنگی بین فرماندهان صف و مبادی (ع س و حفا)؛
 • همیت ویژه قائل شدن به ارشدیت و سوابق خدمتی کارکنان در واگذاری مسئولیت‌ها؛
 • یکسان‌سازی وسایل اداری تمامی فرماندهان صف و ستاد؛
 • یکسان‌سازی وسایل و تجهیزات دانشجویان در آسایشگاه‌ها و سالن‌های غذا‌خوری؛
 • یگان یا واحد دانشجویی باید دژبان ارشد در محوطه و درب تردد دانشجویان داشته باشند.

به این طرح پژوهشی اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن: عباس‌نژاد، محمدحسین و فقیهی‌پور، جواد و محمدزاده مهنه، حمیدرضا و فقیهی‌پور، سمیه (1396)؛ طرح پژوهشی تدوین سازوکارهای نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در بین کارکنان پایور، وظیفه و دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین (با رویکردی ترکیبی)، معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین.

استناد داخل متن: عباس‌نژاد و همکاران، 1396

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6107
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد تدوین سازوکارهای نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در بین کارکنان پایور، وظیفه و دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین (با رویکردی ترکیبی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.