شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای عملیاتی برای پیاده‌سازی نشاط سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)

245 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای عملیاتی برای پیاده‌سازی نشاط سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)

ناهید حیدری

جواد فقیهی‌پور

چکیده

پژوهش حاضر با محوریت نشاط سازمانی و همچنین با هدف شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای عملیاتی برای پیاده‌سازی نشاط سازمانی کارکنان اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران صورت گرفت. پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهش توسعه‌ای کاربردی، از نقطه نظر زمان گردآوری، از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از نوع میدانی می‌باشد. ضمنا رویکرد تحقیق در پژوهش حاضر از نوع ترکیبی (کمّی -کیفی- کمّی) می‌باشد و مشتمل بر سه مرحله اصلی (روش پیمایش، روش گراندد تئوری و روش تحلیل محتوا) می‌باشد.

نتایج حاصله از سنجش ابعاد نشاط سازمانی حاکی از آنست که به ترتیب مولفه امنیت؛ علاقه به کار؛ اعتماد؛ ‌معنادار بودن کار؛ یادگیری؛ مشارکت؛ تعامل با همکاران؛ مثبت‌اندیشی؛ خود گشودگی؛ عدالت؛ ساختار منعطف و محیط کار مطلوب دارای بیشترین میانگین در نمونه آماری پژوهش بودند. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی ابعاد نشاط سازمانی رابطه معنادار و مثبتی برقرار می‌باشد و به طور کلی در سازمان مورد مطالعه، نشاط سازمانی مردان بیشتر از زنان گزارش گردید که بر ضرورت توجه بیشتر به وضعیت نشاط سازمانی کارکنان زن اشاره دارد. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که میانگین متغیر نشاط سازمانی در بین پاسخگویان واحد اجرائیات و بازرسی بیشتر از پاسخگویانی با واحد درآمد می‌باشد. همچنین رتبه‌‌بندی ابعاد نشاط سازمانی از منظر کارکنان نشان می‌دهد که مولفه امنیت دارای بیشترین رتبه و مولفه محیط کار مطلوب دارای کمترین رتبه می‌باشند. در خصوص شناسایی راهکارهای عملیاتی برای ارتقای سطح نشاط در سازمان مورد مطالعه تحلیل‌ها نشان داد که مهمترین محورهای راهکارهای عملیاتی را می‌توان در قالب چهار محور 1)مزایای غیرنقدی؛ 2)حمایت سازمانی؛ 3)مطلوبیت محیط کار؛ 4)عدالت سازمانی در نظر گرفت.

 

واژگان کلیدی: نشاط سازمانی، مزایای غیرنقدی، حمایت سازمانی، مطلوبیت محیط کار، عدالت سازمانی، سازمان تامین اجتماعی.

به این مقاله اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن:

Heidari, Nahid and Faghihi Pour, Javad (2018), Recognition and Prioritization of Operational Approaches to Implementation of Organizational Happiness of Social Security Organization Personnel (Case Study: Western Tehran Social Security General Office), Asian Research Journal of Business Management Issue 3 (Vol.5), ISSN: 2321-9246.

استناد داخل متن:

Heidari and Faghihi Pour, 2018

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6347
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای عملیاتی برای پیاده‌سازی نشاط سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.