شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اخلاق حرفه‌ای در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)

164 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اخلاق حرفه‌ای در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)

طراح و مجری طرح: دکتر ناهید حیدری

مشاور طرح: دکتر جواد فقیهی‌پور

مهرماه 1396

چکیده

هدف در این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اخلاق حرفه‌ای در بین کارکنان اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بود. تاکید اصلی پژوهشگر بر تعیین کدهای اخلاقی و کدهای رفتاری کارکنان سازمان موصوف تمرکز داشت. پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهش توسعه‌ای کاربردی، از نقطه نظر زمان گردآوری، از نوع اکتشافی و از نظر روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از نوع میدانی می‌باشد. ضمنا رویکرد تحقیق در پژوهش حاضر از نوع ترکیبی یا آمیخته می‌باشد و مشتمل بر دو روش گراندد تئوری (کیفی) و روش تحلیل محتوای کمّی (کمّی) در نظر گرفته شد. در تحقیق حاضر، برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌ای با سوالات باز استفاده گردید. جمعیت آماری مشتمل بر کلیه مدیران شعب و ستاد اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بود. لذا با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 115 نفر در نظر گرفته شد. زمان انجام کار با قلمرو زمانی منطبق و در محدوده زمانی سال 1396 بود.

در راستای نیل به اهداف پژوهش، بر 7 حوزه اصلی تمرکز شد که عبارتند از 1)کدهای رفتاری و اخلاقی مشاغل عمومی؛ 2)کدهای رفتاری و اخلاقی مشاغل پشتیبانی؛ 3)کدهای رفتاری و اخلاقی مشاغل برون سازمانی؛ 4)کدهای رفتاری و اخلاقی مشاغل مرتبط با کارفرما؛ 5)کدهای رفتاری و اخلاقی مشاغل مرتبط با بیمه شدگان؛ 6)کدهای رفتاری و اخلاقی مشاغل مرتبط با مستمری بگیران؛ 7) راهکارهای عملیاتی برای نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای کارکنان. نتایج تحلیل داده‌های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با سوالات باز نشان داد که می‌توان برای مشاغل عمومی 31 کد اخلاقی و 93 کد رفتاری؛ برای مشاغل پشتیبانی 41 کد اخلاقی و 127 کد رفتاری؛ برای مشاغل برون سازمانی 32 کد اخلاقی و 60 کد رفتاری؛ برای مشاغل مرتبط با کارفرما 33 کد اخلاقی و 55 کد رفتاری؛ برای مشاغل مرتبط با بیمه شدگان 29 کد اخلاقی و 56 کد رفتاری؛ برای مشاغل مرتبط با مستمری بگیران 32 کد اخلاقی و 57 کد رفتاری در نظر گرفت. از سویی با تحلیل راهکارهای ارایه شده از سویی پاسخگویان، در نهایت برای نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی می‌توان 30 محور و 104 راهکارهای عملیاتی در نظر گرفت.  نتایج حاکی از آن بود که محور آموزش باید به عنوان مهمترین راهکار برای نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شود. تحلیل‌ها  نشان داد که در مجموع، 16 کد اخلاقی در تمامی 6 دسته مشاغل مورد تاکید کامل قرار گرفته‌اند که بیانگر اهمیت بالای کدهای موصوف می‌باشد که عبارتند از: آراستگی ظاهری؛ اشرافیت بر امور؛ امانتداری و پاکدستی؛ انگیزه کاری؛ بردباری و متانت؛ پاسخگویی سازمانی؛ تعامل با ارباب رجوع؛ تعامل با مدیران؛ حافظ اسرار سازمانی؛ خلاقیت و نوآوری؛ رعایت ادب و احترام؛ رعایت شئونات اسلامی؛ رعایت نظم و انضباط اداری؛ روحیه همکاری؛ صداقت و راستگویی؛ تعهد سازمانی. البته مشاهده شد که مواردی نظیر اشرافیت بر امور و تعامل با ارباب رجوع در سطوح اول تمامی 6 حوزه به عنوان مهمترین کد اخلاقی مطرح گردیده است. در نهایت نیز موارد زیر را می‌توان به عنوان پیشنهادات پژوهش در نظر گرفت:

 • پیشنهاد می‌گردد به استناد کدهای اخلاقی و رفتاری استخراج شده، برای کارکنان 2 منشور اخلاقی تهیه و توزیع گردد. به گونه‌ای که کدهای اخلاقی و رفتاری عمومی به عنوان منشور اخلاقی عمومی سازمان و کدهای اخلاقی و رفتاری هر یک از 6 حوزه مشاغل (مشاغل پشتیبانی؛ مشاغل برون سازمانی؛ مشاغل مرتبط با کارفرما؛ مشاغل مرتبط با بیمه شدگان؛ مشاغل مرتبط با مستمری بگیران) نیز به عنوان منشور اخلاقی تخصصی کارکنان در نظر گرفته شود.
 • در سطوح اول تمامی 6 حوزه مشاغل، دو کد اخلاقی «تعامل با ارباب رجوع» و «اشرافیت بر امور» مورد تاکید فراوان قرار داشت. لذا پیشنهاد می‌گردد این دو مورد مدنظر مدیران، برنامه‌رریزان و سیاستگذاران سازمانی قرار گیرد. در همین راستا اصلح است وضعیت کنونی موارد موصوف، در سطح شعب و اداره کل تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
 • از بین 30 محور ارایه شده برای نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی، محور آموزش به عنوان مهمترین و موثرترین محور معرفی شد. لذا در این بخش بر مواردی نظیر بررسی نیازسنجی، اعتبارسنجی و ارزیابی اثربخشی آموزش‌های سازمان تامین اجتماعی بایستی تاکید نمود.
 • باید این نکته مدنظر مدیران سازمان باشد که نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای یک فرایند است و نه یک پروژه. لذا پیشنهاد می‌گردد که توسط کارگروهی در خصوص هر یک از کدهای اخلاقی و رفتاری ارایه شده در پژوهش که مستخرجه از فهوای کلام و اذهان 115 نفر از مدیران اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران می باشد تامل نمود و برنامه‌ریزی صورت گیرد.

واژه‌گان کلیدی

اخلاق حرفه‌ای، کدهای اخلاقی، کدهای رفتاری، سازمان تامین اجتماعی

فصل پنجم طرح پژوهشی

مقدمه

در فصل پنجم پژوهش به جمع‌بندی و ارایه راهکارهای عملیاتی برای نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای در سازمان تامین اجتماعی می‌پردازیم. همانطور که در فصل چهارم از منظر نظر گذشت، در این پژوهش 7 حوزه اصلی مشتمل بر موارد زیر مورد کنکاش قرار گرفت. که در ادامه بدانها اشاره خواهیم کرد. در انتهای فصل نیز پیشنهادات پژوهش ارایه خواهد شد.

 

کدهای اخلاقی و رفتاری عمومی و مشترک کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی

تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که 31 کد اخلاقی مشتمل بر موارد زیر را می‌توان به عنوان کدهای اخلاقی و رفتاری عمومی و مشترک کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفت.

 1. کد اخلاقی؛ رعایت شئونات اسلامی: مشتمل بر 6 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید دارای حُسن شهرت و اخلاق پسندیده سازمانی باشد.
 • کارمند توجه ویژه به ارزش‌های دینی داشته و هر آنچه در برخورد با دیگران از منظر دین مورد توجه است، سرلوحه رفتارهای وی باشد.
 • کارمند باید خداترس باشد و از وجدان بیدار برخوردار باشد تا از خلافکاری دوری گزیند.
 • کارمند باید ایمان و اعتقاد قوی داشته باشد و خداوند را در همه حال حاضر و ناظر بر کارهای خود بداند.
 • کارمند باید پایبندی به اصول اخلاقی و ارزش‌های حاکم بر جامعه داشته باشد.
 • کارمند باید توکل به خدا داشته باشد.
 1. کد اخلاقی؛ اشرافیت بر امور: مشتمل بر 5 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید به وظایف محوله و حیطه مسئولیت و اختیارات خود اشرافیت داشته باشد.
 • کارمند باید به قوانین و مقررات و بخشنامه‌های سازمانی آشنایی کامل داشته باشد.
 • کارمند باید به امور و وظایف واحدهای دیگر سازمان به جهت تعامل بهتر، آگاهی داشته باشد.
 • کارمند باید دانش کاری خود را به صورت مستمر بروزرسانی و افزایش دهد.
 • کارمند باید به یادگیری و آموزش‌های سازمان بها داده و در جهت فراگیری کلیه امور و رفع ابهامات تلاش نماید.
 1. کد اخلاقی؛ خلاقیت و نوآوری: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید پیشنهادات مناسب کاری برای تسهیل در روند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان ارائه نماید.
 • کارمند باید مهارت تفکر را در محیط کار بکار گیرد.
 • کارمند باید از خلاقیت کاری به منظور افزایش بهره‌وری و کوتاه کردن مسیر اداری برای مراجعین استفاده نماید.
 1. کد اخلاقی؛ برنامه‌ریزی در امور: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید دارای برنامه‌ریزی در انجام امور باشد.
 • کارمند باید مدیریت زمان را رعایت کند.
 • کارمند باید وظیفه‌شناس باشد و کارها را بر اساس اولویت‌ها انجام دهد.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت نظم و انضباط اداری: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید در چیدمان میز و وسایل کاری سلیقه به خرج دهد.
 • کارمند باید در ورود و خروج به سازمان منظم باشد.
 1. کد اخلاقی؛ روحیه همکاری: مشتمل بر 5 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید با اعضای تیم کاری همکاری لازم را داشته باشد و اختلافات شخصی را در کار دخالت ندهد.
 • کارمند باید روحیه همکاری و مشارکت در کار گروهی را داشته باشد.
 • کارمند باید هماهنگی لازم و موثر در واحد مربوطه در راستای تحقق اهداف سازمان را داشته باشد.
 • کارمند باید در کارهای مختلف سازمان حضور فعالی داشته باشد.
 • کارمند باید در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت کند و به قوانین اجتماعی احترام بگذارد.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت ادب و احترام: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید از روابط عمومی خوبی در درون سازمان و برون سازمان برخودار باشد.
 • کارمند باید در برخورد با دیگران خوشرو، مودب و محترم باشد.
 • کارمند باید به حقوق و نظر دیگران احترام بگذارد. به دیگران حق تصمیم‌گیری ‌دهد و تنها به منافع خود فکر نکند.
 1. کد اخلاقی؛ بردباری و متانت: مشتمل بر 4 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید در انجام امور محوله سعه صدر داشته باشد.
 • کارمند باید در پاسخگویی به دیگران، صبور و با حوصله باشد.
 • کارمند باید جهت حفظ آرامش روحی و روانی همکاران تلاش نماید.
 • کارمند باید در زمان بحران‌های اداری و چالش‌های معمول، متکی به آرامش باشد.
 1. کد اخلاقی؛ آراستگی ظاهری: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید با سر و وضع آراسته و لباس متناسب با شان اداری، سر کار خود حاضر گردد.
 • کارمند باید حجاب اسلامی را رعایت نماید.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت سلسله مراتب سازمانی: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید اطاعت توام با رفاقت از روسا و مدیران خود داشته باشد.
 • کارمند باید آداب اداری و سلسله مراتب سازمانی را رعایت نماید.
 • کارمند باید رعایت ادب و احترام نسبت به مقامات مافوق را داشته باشد.
 1. کد اخلاقی؛ تعهد سازمانی: مشتمل بر 4 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید امور محوله را تا انتهای کار پیگیری نماید.
 • کارمند باید نسبت به سازمان احساس تعهد درونی داشته باشد.‌
 • کارمند باید در قبال کارهای محوله و وظایف شغلی خود احساس مسئولیت داشته باشد.
 • کارمند باید کارهای محوله را تا انتها پیش ببرد و به سرانجام برساند و نیمه کاره رها نکند.
 1. کد اخلاقی؛ تعامل با ارباب رجوع: مشتمل بر 7 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید با اخلاقی خوش و رفتاری مناسب با ارباب رجوع برخورد نماید.
 • کارمند باید به دنبال ابداع روش‌ها و شیوه‌های مناسب و موثر در تکریم ارباب رجوع باشد.
 • کارمند باید از روابط عمومی خوب با مشتریان برخوردار باشد.
 • کارمند باید به سخنان و حرف‌های ارباب رجوع گوش دهد و در هنگام گوش دادن، ارتباط غیرکلامی با وی داشته باشد.
 • کارمند باید از درگیری و پرخاشگری با مراجعین پرهیز نماید.
 • کارمند باید توان غلبه بر خشم‌های ناگهانی ناشی از رفتار نامناسب مراجعه‌کنندگان را داشته باشد.
 • کارمند باید در پاسخگویی به ارباب رجوع سرعت داشته باشد.
 1. کد اخلاقی؛ حافظ اسرار سازمانی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید مسائل کاری و سازمانی خود را به عنوان اسرار سازمانی حفظ و مراقبت نماید.
 • کارمند باید نگرش مثبت به کار داشته باشد.
 1. کد اخلاقی؛ انتقادپذیری: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید انتقادپذیر باشد و از انتقادهای سازنده و راهکارهای مناسب همواره استقبال کند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت قوانین و مقررات سازمانی: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید کارهای محوله را طبق قوانین و مقررات سازمان انجام دهد.
 • کارمند باید از اعمال سلیقه شخصی در انجام امور سازمان اجتناب نماید.
 • کارمند باید به اصول و قوانین سازمان احترام بگذارد و قوانین و بخشنامه‌های سازمانی خود را با جان و دل پذیرا باشد.
 1. کد اخلاقی؛ تعامل با همکاران: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید از ارتباط خوب و مناسب با همکاران برخوردار باشد.
 • کارمند باید از تعامل مناسبی با سایر واحدها و همکاران برخوردار باشد.
 • کارمند باید از ایجاد حاشیه و تشنج در بین همکاران واحد اجتناب نماید.
 1. کد اخلاقی؛ عدالت و انصاف: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید با عدالت و انصاف عمل نماید.
 • کارمند باید طرفدار حق باشد و برای هیچ فرهنگ، طبقه اجتماعی، اقتصادی، نژادی و قومیتی تبعیض قائل نشود.
 1. کد اخلاقی؛ صداقت و راستگویی: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید در روابط با همکاران صداقت رفتار و گفتار داشته باشد.
 • کارمند باید قابل اطمینان و قابل اعتماد باشد.
 • کارمند نباید از امکانات سازمان استفاده نابجا نماید.
 1. کد اخلاقی؛ رفتارهای فرانقشی: مشتمل بر 7 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید علاقمند و عاشق کارش باشد و فراتر از وظایف محوله کار انجام دهد.
 • کارمند نباید انجام وظایف را محدود به ساعت کاری نماید و در صورت لزوم به انجام امور فوری در ساعت خارج از وقت اداری به صورت خودجوش نسبت به انجام وظایف اقدام نماید.
 • کارمند باید از خودگذشتگی و ایثار لازم برخوردار باشد.
 • کارمند باید به شایستگی برای معرفی سازمان به جامعه تلاش نماید.
 • کارمند باید از پخش شایعات و بدگویی دیگران دوری کند.
 • کارمند باید در مصائب دیگران شریک ‌شود، به احساسات دیگران توجه کند و مشکلات دیگران را مشکل خود بداند.
 1. کد اخلاقی؛ انگیزه کاری: مشتمل بر 4 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید برای کارش انگیزه داشته باشد.
 • کارمند باید رخوت و سستی را از خود دور کند و پُر تلاش و با انرژی باشد.
 • کارمند باید به سازمان و محیطی که در آن فعالیت می‌کند، علاقمند باشد.
 • کارمند باید حس تعلق به سازمان تامین اجتماعی داشته باشد و خود را عضوی از خانواده بزرگ سازمان تصور نماید.
 1. کد اخلاقی؛ وفا به عهد و پیمان: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید وفا به عهد و پیمان داشته باشد و خوش قول باشد.
 1. کد اخلاقی؛ پاسخگویی سازمانی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید پاسخگویی مطلوب و مناسب نسبت به مخاطبین داشته باشد.
 • کارمند باید از تلفن همراه کمتر استفاده کند.
 1. کد اخلاقی؛ مدیریت تعارض خانواده و کار: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید مشکلات خانه و خانواده را هنگام حضور در محل کار کنار گذاشته و به کار خود متمرکز شود.
 • کارمند باید مشکلات محل کار را هنگام حضور در منزل کنار گذارد.
 1. کد اخلاقی؛ توانایی حل مساله: مشتمل بر 4 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید جهت حل مسائل و مشکلات راهکار ارائه داده و جهت حل مشکلات تلاشگر باشد.
 • در جهت حل مسالمت‌آمیز اختلاف نظر بین همکاران تلاش نماید.
 • کارمند باید در جلسات اداری حضور موثر داشته باشد و به ارائه راهکارها برای رفع مشکلات بپردازد.
 • کارمند باید توانایی مدیریت بحران در حد حیطه کار خودش را داشته باشد.
 1. کد اخلاقی؛ مدیریت دانش: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید تجربیات و معلومات خود را به همکاران انتقال دهد.
 1. کد اخلاقی؛ کارایی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید هزینه‌های مازاد را کاهش دهد.
 • کارمند نباید از منابع و امکانات سازمانی بی‌هدف و بی‌رویه استفاده نماید.‌
 1. کد اخلاقی؛ امانتداری و پاکدستی: مشتمل بر 4 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید امانتداری را در انجام دادن وظایفش در نظر بگیرد و کار و مسئولیت خویش را نوعی امانت بداند.
 • کارمند باید در حفظ سوابق و ابزار و وسائل سازمان کوشا باشد.
 • کارمند باید پاکدست باشد.
 • کارمند باید کار و مسئولیت را نوعی امانت بداند.
 1. کد اخلاقی؛ اعتماد به نفس: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید اعتماد به نفس در کارها داشته باشد.
 1. کد اخلاقی؛ بنچ‌مارکینگ: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید سایر کارمندان خوب و متخصص را الگوی کار خود قرار دهد.
 • کارمند باید الگوی سایر کارمندان باشد.
 1. کد اخلاقی؛ مثبت‌اندیشی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید امیدوار و مثبت‌اندیش باشد.
 • کارمند باید نگرش مثبت به کار داشته باشد.
 1. کد اخلاقی؛ دقت و سرعت در امور: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارمند باید در انجام کار از دقت و سرعت مناسبی برخوردار باشد.

­

همچنین با توجه به فراوانی (پاسخ دهنده‌ها) کدهای اخلاقی فوق را می‌توان در 5 سطح قرار داد. به گونه‌ای که تعامل با ارباب رجوع، تعهد سازمانی و اشرافیت بر امور در سطح اول؛ رعایت نظم و انضباط اداری، احترام به همکاران، امانتداری و پاکدستی در سطح دوم؛ آراستگی ظاهری، صداقت و راستگویی، رعایت ادب و احترام، رعایت شئونات اسلامی، خلاقیت و نوآوری، رعایت سلسله مراتب سازمانی، روحیه همکاری، بردباری و متانت، انگیزه کاری، رعایت قوانین و مقررات سازمانی در سطح سوم و مابقی کدها نیز در سطوح چهارم و پنجم قرار دارند (جهت مشاهده کدهای اخلاقی 3 سطح اول به جدول شماره 5-1 مراجعه شود).

جدول شماره 5-1: کدهای اخلاقی عمومی و مشترک کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی

ردیف

سطح کدهای اخلاقی

عنوان کدهای اخلاقی

1

سطح اول

تعامل با ارباب رجوع؛ تعهد سازمانی؛ اشرافیت بر امور

2

سطح دوم

رعایت نظم و انضباط اداری؛ تعامل با همکاران؛ امانتداری و پاکدستی

3

سطح سوم

آراستگی ظاهری؛ صداقت و راستگویی؛ رعایت ادب و احترام؛ رعایت شئونات اسلامی؛ خلاقیت و نوآوری؛ رعایت سلسله مراتب سازمانی؛ روحیه همکاری؛ بردباری و متانت؛ انگیزه کاری؛ رعایت قوانین و مقررات سازمانی

کدهای اخلاقی و رفتاری کارکنان مشاغل پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی

تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که 41 کد اخلاقی مشتمل بر موارد زیر را می‌توان به عنوان کدهای اخلاقی و رفتاری کارکنان مشاغل پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفت.

 1. کد اخلاقی؛ اشرافیت بر امور: مشتمل بر 7 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در ارائه آمار صحیح نیل به رسیدن اهداف سازمانی تلاش نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید به شرح وظایف واحد خود آگاهی و اشراف کامل داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید بر بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر قوانین مرتبط با سازمان تسلط کامل داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید اطلاعات و دانش شغلی خود را دائماً بروزرسانی نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید تا حد امکان از نحوه کار واحدهای مختلف سازمان آگاه باشند.
 1. کد اخلاقی؛ خدمت‌رسانی مناسب به همکاران: مشتمل بر 17 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید نسبت به روشن نمودن کلیه مراحل ارتقا و پیشرفت همکاران در پست‌های سازمانی اقدام نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید نقطه نظرات کارکنان را انتقال و پیشنهادات آنان را جمع‌آوری نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید به دنبال پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید از وقت اداری برای خدمت‌رسانی استفاده حداکثری را داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در راستای حفظ آرامش روحی و روانی و شادی همکاران در محیط کار تلاش نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید از حریم خصوصی همکاران در محیط اداری را حفظ نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید تعادل را بین همکاران در خصوص استفاده از امکانات رفاهی برقرار نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ تعامل مناسب با همکاران: مشتمل بر 8 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید از نقطه نظرهای همکاران به جهت کاهش نقایص موجود استفاده نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید برخورد مناسب و دوستانه با همکاران و کارکنان واحدهای دیگر داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید از ایجاد تنش و هیاهو در محیط کار اجتناب نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید با همکاران خود احساس همدلی و همدردی داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید از پشت سر گویی و خبرچینی و حسادت نسبت به همکاران خود پرهیز نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در قبال حل مشکلات و نیاز همکاران احساس مسئولیت داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در قبال رفاه کارکنان احساس مسئولیت نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید به همکار خود پاسخگویی مناسب داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ تعهد سازمانی: مشتمل بر 6 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید از وجدان کاری برخوردار باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید کارهای محوله را پیگیر باشند و تا اتمام، پیگیری نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در انجام بموقع کارها احساس مسئولیت نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید از تعویق کارها جلوگیری نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید امور را طی بازه‌های زمانی تعیین شده انجام دهند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت نظم و انضباط اداری: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید نظم و انضباط اداری را رعایت کنند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در خصوص حضور و خروج به موقع از محیط کار، منظم و وقت‌شناس باشند.
 1. کد اخلاقی؛ تعامل مناسب با ارباب رجوع: مشتمل بر 8 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید با ارباب رجوع ارتباط خوب و مناسبی داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید پاسخگویی به نیازهای مراجعین را مدنظر قرار دهند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید حسن اخلاق را در آموزش مفاهیم به مراجعین رعایت نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در برخورد با کارگر و کارفرما ادب را رعایت نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید توضیحات کامل جهت اطلاع کارفرما و کارگر ارایه نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید توانایی بروز احساس همدلی با مراجعین و شنیدن صحبت‌های به حق آنان را داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در قبال حل مشکلات و نیاز مراجعه‌کنندگان احساس مسئولیت نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید امور ارباب رجوع را در کمترین زمان ممکن انجام دهند.
 1. کد اخلاقی؛ امانتداری و پاکدستی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید امانتدار سرمایه‌های سازمان بوده و دقت نظر کافی داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در خصوص به روز بودن اطلاعات پرسنلی و امانتداری در اسرار پرونده‌های پرسنلی کوشا باشند.
 1. کد اخلاقی؛ تعامل با مدیران: مشتمل بر 5 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید با مدیران ستادی به جهت بهبود مستمر فرایند کارها، تعامل مستمری را داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در انجام امور محوله از سوی مقامات مافوق مشارکت موثری داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید امور محوله از طرف مقام مافوق را به نحو احسن انجام دهند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید سلسله مراتب اداری را رعایت کنند.
 1. کد اخلاقی؛ خلاقیت و نو‌آوری: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید خلاقیت در کار را برای استفاده بهینه از زمان و کوتاه کردن مسیرهای اداری، بکار گیرند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید روش‌هایی جهت ارائه بهتر خدمات ارایه نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید دارای خلاقیت در حیطه کاری باشند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت قوانین و مقررات سازمانی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید قوانین و ضوابط سازمان را کامل رعایت نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید بر حسن اجرای قوانین و مقررات سازمان نظارت نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت حافظ اسرار سازمانی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید از کلیه اسناد و مدارک و همچنین اطلاعات فردی حراست نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در حفظ اسرار سازمانی کوشا باشد.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت ادب و احترام: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید احترام به حقوق دیگران را رعایت نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید آداب اجتماعی را رعایت نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید فروتن، مهربان و خوش رفتار باشند.
 1. کد اخلاقی؛ آراستگی ظاهری: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید دارای ظاهری مناسب در محیط کار باشد.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید بهداشت فردی را رعایت نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید آراستگی محیط کار توجه به نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ بردباری و متانت: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید سعه صدر و حُسن خلق داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید کارکنانی بادقت و باحوصله‌ای باشند.
 1. کد اخلاقی؛ علاقه‌مند به آموزش و یادگیری: مشتمل بر 4 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید دارای حس رقابت مثبت در محیط کار به منظور یادگیری مضاعف باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید به یادگیری و بروز بودن اشتیاق داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید زمینه‌های اصلاح نگرش‌ها، مهارت و افزایش دانش خود را فراهم آورند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در کلاس‌های آموزشی تخصصی و عمومی جهت ارتقای سطح علمی شرکت نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ اخلاق‌مداری: مشتمل بر 4 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید دارای حُسن شهرت و اخلاق پسندیده باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید به اصول اخلاقی و ارزش‌های حاکم در سازمان پایبند باشند.
 1. کد اخلاقی؛ صداقت و راستگویی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید صداقت در کار محوله و محیط کار داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ دقت در امور: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در ارائه اطلاعات صحیح دقت داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در انجام امور محوله دقت داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ روحیه همکاری: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در امور جاری سازمان مشارکت و همکاری داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید کارکنان ذینفع را در هدفگذاری مشارکت دهند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید به هم‌افزایی (سینرژی) در فکر و عمل، اعتقاد قلبی داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ عدالت و انصاف: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید عدالت و انصاف داشته و در قضاوت تعصب نداشته باشد.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در استفاده از امکانات اقتصادی در محیط کار رعایت عدالت را داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در انجام امور بر اساس بی‌طرفی اقدام نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ برنامه‌ریزی در امور: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید برای انجام کارها، اولویت‌ها را تعیین نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید برای انجام کارها، برنامه‌ریزی و دارای زمانبندی مناسب باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید مدیریت زمان را رعایت نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ روابط عمومی مطلوب: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید از روابط عمومی مطلوب برخوردار باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید از توانایی فن مذاکره و ارتباط موثر با دیگران برخوردار باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید از توانایی ایجاد و کسب اعتماد دیگران برخوردار باشند.
 1. کد اخلاقی؛ پاسخگویی سازمانی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در پاسخگویی به همکاران و مراجعین احساس مسئولیت داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در پاسخگویی به همکاران و مراجعین آرامش داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ وفاداری به سازمان: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید به واحدی که در آن کار می‌کنند، علاقمند باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید از پخش شایعات در سازمان خود دوری نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید به سازمان خود وفاداری باشند.
 1. کد اخلاقی؛ انگیزه کاری: مشتمل بر 4 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید از توانایی ایجاد انگیزه شغلی برای خود و دیگران برخوردار باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید از تنبلی و بی‌انگیزگی دوری نمایند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید به همکاران خود روحیه دهند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در انجام امور پشتکار و جدیت داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ انتقادپذیری: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید از روحیه نقادی به همراه ارائه پیشنهادات سازنده برخوردار باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید نقدپذیری در کارها را داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ مثبت‌اندیشی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید نگرش‌های مثبت را در سازمان ترویج دهند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید مثبت‌اندیش، با حُسن ظن و انرژی مثبت باشند.
 1. کد اخلاقی؛ سرعت عمل: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در انجام کارهای روزمره سرعت عمل داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ صرفه‌جویی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در استفاده از بیت‌المال برای انجام وظایف اداری صرفه‌جویی داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید با اسراف، تبذیر، تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری مقابله نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ انعطاف‌پذیری: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید در برخورد با فرهنگ‌های دیگر متعصبانه عمل نکنند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید از توانایی پذیرش تغییرات در محیط کار برخوردار باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید توانایی حفظ خونسردی در شرایط بحرانی را داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ پیگیری مطالبات همکاران: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید مطالبات همکاران شاغل و بازنشسته در امور رفاهی را پیگیری نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ معنویت‌گرایی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید متدین باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید اعتقاد به معنویات و حضور خداوند در تمام لحظه‌ها داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت شئونات اسلامی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید رفتارهای اسلامی و شئونات اسلامی را رعایت کنند.
 1. کد اخلاقی؛ توانایی حل مساله: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید توانایی مدیریت بحران‌های پیش آمده با کمترین هزینه مادی و معنوی را داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید توانایی ارائه راه‌حل‌های مفید و پایدار برای رفع مشکلات سازمان را داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ انتقال تجربیات کاری: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید تجارب کاری را به همکاران جدید انتقال دهند.
 1. کد اخلاقی؛ تعامل با زیردستان: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید توانایی تعامل با زیر مجموعه سازمان را داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ اعتماد به نفس: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشند.
 1. کد اخلاقی؛ تعلق سازمانی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید به واحد و شعبه خود تعلق خاطر سازمانی داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ اعتماد‌سازی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید اعتماد بین همکاران و مسئولین و مدیران سازمان را فراهم نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ موفقیت‌گرا بودن: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید علاقه‌مند به پیشرفت در محیط اداری باشند.
 1. کد اخلاقی؛ ضریب هوشی مناسب: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل پشتیبانی باید از هوش و استعداد کاری مناسب برخوردار باشند.

 

همچنین با توجه به فراوانی (پاسخ دهنده‌ها) کدهای اخلاقی فوق را می‌توان در 5 سطح قرار داد. به گونه‌ای که اشرافیت بر امور در سطح اول؛ خدمت‌رسانی مناسب به همکاران، تعامل با همکاران، تعهد سازمانی، رعایت نظم و انضباط اداری، تعامل با ارباب رجوع در سطح دوم؛ امانتداری و پاکدستی، تعامل با مدیران، خلاقیت و نو‌آوری، رعایت قوانین و مقررات سازمانی، حافظ اسرار سازمانی در سطح سوم و مابقی کدها نیز در سطوح چهارم و پنجم قرار دارند (جهت مشاهده کدهای اخلاقی 3 سطح اول به جدول شماره 5-2 مراجعه شود).

 

جدول شماره 5-2: کدهای اخلاقی کارکنان مشاغل پشتیبانی

ردیف

سطح کدهای اخلاقی

عنوان کدهای اخلاقی

1

سطح اول

اشرافیت بر امور

2

سطح دوم

خدمت‌رسانی مناسب به همکاران؛ تعامل با همکاران؛ تعهد سازمانی؛ رعایت نظم و انضباط اداری؛ تعامل با ارباب رجوع

3

سطح سوم

امانتداری و پاکدستی؛ تعامل با مدیران؛ خلاقیت و نو‌آوری؛ رعایت قوانین و مقررات سازمانی؛ حافظ اسرار سازمانی

 

 

کدهای اخلاقی و رفتاری کارکنان مشاغل برون سازمانی سازمان تامین اجتماعی

تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که 32 کد اخلاقی مشتمل بر موارد زیر را می‌توان به عنوان کدهای اخلاقی و رفتاری کارکنان مشاغل برون سازمانی سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفت.

 1. کد اخلاقی؛ اشرافیت بر امور: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید به اطلاعات بیمه‌ای تسلط داشته و آن را بروزرسانی نمایند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید نسبت به وظایف، بخشنامه‌ها و قوانین سازمان آگاهی کامل داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید توانایی انجام وظایف برون سازمانی را داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ تعامل با ارباب رجوع: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید با کارفرما و بیمه‌شده، رفتار خوب و مناسبی داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید مشکلات کارفرمایان را رسیدگی و پیگیری نمایند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید با کارفرمایان تعامل داشته و از موضع قدرت با آنان گفتگو نکنند.
 1. کد اخلاقی؛ آراستگی ظاهری: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید دارای پوششی مناسب و آراسته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ روابط عمومی مطلوب: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید توان برقراری ارتباط مناسب و فن مذاکره را داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید توانایی بالا در گوش دادن موثر را داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ تعهد سازمانی: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید مسئولیت‌پذیر باشند و با تمام توان مسئولیت خود را انجام دهند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید دارای وجدان کاری باشند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید امور محوله را پیگیری نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت ادب و احترام: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید با احترام رفتار نمایند و به حقوق و نظر دیگران احترام بگذارند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید به عنوان سفیر سازمان، الگوی رعایت ادب و نزاکت باشند.
 1. کد اخلاقی؛ حافظ منافع سازمانی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید به صیانت از منابع و منافع سازمان اهمیت فراوان بدهند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید امین و دلسوز سازمان باشند.
 1. کد اخلاقی؛ امانتداری و پاکدستی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید در ثبت اطلاعات کارگاه‌ها و بازرسی‌ها امانتدار باشند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید پاک‌دستی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
 1. کد اخلاقی؛ اخلاق‌مداری: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید رعایت شئونات اخلاقی را رعایت نمایند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید از ورود به مسائل سیاسی در حیطه کاری خود دوری گزیند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید گزارش‌های واقعی و بر اساس اخلاق تهیه نمایند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید داشتن تعهد اخلاقی را بر رشوه‌گیری ترجیح دهند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید از موقعیت شغلی سوء استفاده ننمایند.
 1. کد اخلاقی؛ عدالت و انصاف: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید رعایت عدالت و انصاف را در رفتار داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی نباید حق بیمه شده و کارفرمایان را پایمال نمایند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی نباید حقوق سازمان را در هنگام انجام مسئولیت‌های محوله تضییع نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت نظم و انضباط اداری: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید منظم و وقت‌شناس باشند.
 1. کد اخلاقی؛ صداقت و راستگویی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید صداقت و راستگویی در رفتار و اعمال خود داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت شئونات اسلامی: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید التزام عملی به ارزش‌های اسلامی داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید خداترس باشند و از وجدانی بیدار برخوردار باشند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید توکل به خدا داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ وفاداری به سازمان: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید احساس تعلق خاطر نسبت به سازمان داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید رشوه و همچنین هدایای نامتعارف را نپذیرند.
 1. کد اخلاقی؛ بردباری و متانت: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید در انجام امور مربوطه صبور باشند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید در قبال رفتارهای غیرمنطقی و ناهنجار ارباب رجوع، صبور باشند.
 1. کد اخلاقی؛ اعتماد‌سازی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید سعی کنند اعتماد مخاطبین را جلب نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت قوانین و مقررات سازمانی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید کارها را طبق مقررات و به دور از اعمال سلیقه شخصی انجام دهند.
 1. کد اخلاقی؛ تعامل مناسب با همکاران: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید برخورد خوب و تعامل با همکاران خود داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ حافظ اسرار سازمانی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید از مسائل کاری و سازمانی خود حفظ و مراقبت نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ تعامل با مدیران: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید از روسا و مدیران خود اطاعت داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید هماهنگی‌های لازم با مسئول یا مافوق خود را داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید رعایت سلسله مراتب را داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ اعتماد به نفس: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید اعتماد به نفس لازم را داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید از قاطعیت لازم برخوردار باشند.
 1. کد اخلاقی؛ روحیه همکاری: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید در انجام وظایف گروهی و جمعی، دارای حس همکاری بالایی باشند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید از هرگونه تنش هنگام انجام ماموریت جلوگیری نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ پاسخگویی سازمانی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید در قبال انجام وظایف و مسئولیت محوله پاسخگو باشند.
 1. کد اخلاقی؛ خلاقیت و نو‌آوری: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید پیشنهادهایی برای بهبود انجام وظایف ارائه نمایند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید با محیط اطراف خود خلاقانه برخورد نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ انگیزه کاری: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید پرتلاش و با انرژی کار کنند.
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید دارای انگیزه جهت پیشرفت و ارتقای شغلی باشند.
 1. کد اخلاقی؛ عزت نفس: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید دارای عزت نفس باشند.
 1. کد اخلاقی؛ توانایی حل مساله: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید توانایی بررسی و حل مسائل و مشکلات را داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ مثبت‌اندیشی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید امیدوار و مثبت‌اندیش باشند.
 1. کد اخلاقی؛ ضریب هوشی مناسب: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید دارای هوش متناسب با مشاغل و کار محوله باشند.
 1. کد اخلاقی؛ تعامل با زیردستان: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید با زیردستان خود ارتباط موثری داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ علاقه‌مند به آموزش و یادگیری: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید علاقه‌مند به آموزش‌های دوره‌ای و مستمر سازمانی باشند.
 1. کد اخلاقی؛ هوش فرهنگی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل برون سازمانی باید تجربه لازم در برخورد با اقشار مختلف کارفرما و بیمه شده با فرهنگ‌های متفاوت را داشته باشند.

 

همچنین با توجه به فراوانی (پاسخ دهنده‌ها) کدهای اخلاقی فوق را می‌توان در 5 سطح قرار داد. به گونه‌ای که اشرافیت بر امور در سطح اول؛ تعامل با ارباب رجوع، آراستگی ظاهری، روابط عمومی مطلوب در سطح دوم؛ تعهد سازمانی، رعایت ادب و احترام، حافظ منافع سازمانی، امانتداری و پاکدستی، اخلاق‌مداری در سطح سوم و مابقی کدها نیز در سطوح چهارم و پنجم قرار دارند (جهت مشاهده کدهای اخلاقی 3 سطح اول به جدول شماره 5-3 مراجعه شود).

 

جدول شماره 5-3: کدهای اخلاقی کارکنان مشاغل برون سازمانی

ردیف

سطح کدهای اخلاقی

عنوان کدهای اخلاقی

1

سطح اول

اشرافیت بر امور

2

سطح دوم

تعامل با ارباب رجوع؛ آراستگی ظاهری؛ روابط عمومی مطلوب

3

سطح سوم

تعهد سازمانی؛ رعایت ادب و احترام؛ حافظ منافع سازمانی؛ امانتداری و پاکدستی؛ اخلاق‌مداری

کدهای اخلاقی و رفتاری کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما ‌سازمان تامین اجتماعی

تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که 33 کد اخلاقی مشتمل بر موارد زیر را می‌توان به عنوان کدهای اخلاقی و رفتاری کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفت.

 1. کد اخلاقی؛ اشرافیت بر امور: مشتمل بر 4 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید به قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های سازمانی مسلط باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید اطلاعات شغلی و قوانین و مقررات خود را بروز نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید از وظایف سازمان در قبال کارفرمایان و وظایف کارفرمایان در قبال سازمان شناخت داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید از وظایف کارفرمایان در قبال کارگران خود شناخت داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ تعامل با ارباب رجوع: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید رفتار مناسب در برخورد با کارفرمایان داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید رعایت ادب و احترام در برخورد با مراجعین را داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید محیطی مطلوب برای کارفرما ایجاد نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ روابط عمومی مطلوب: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید از روابط عمومی خوبی برخوردار باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید از توانایی مذاکره و ارتباط موثر برخوردار باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید شنونده خوبی باشند.
 1. کد اخلاقی؛ تعهد سازمانی: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید برای درست انجام دادن وظایف خود در قبال کارفرمایان، احساس مسئولیت نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید برای انجام وظایف به موقع خود، وجدان کاری داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید در قبال اسناد و مدارک مطالباتی کارفرمایان، احساس مسئولیت نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت نظم و انضباط اداری: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید منظم و وقت‌شناس باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید به موقع در محل کار حضور یابند.
 1. کد اخلاقی؛ حافظ منافع سازمانی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید منافع سازمان را در اولویت قرار دهند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید پیگیر وصول مطالبات سازمان از کارفرمایان باشند.
 1. کد اخلاقی؛ پاسخگویی سازمانی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید توانایی پاسخگویی دقیق و درست به کارفرمایان و بیمه‌شدگان را داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ اخلاق‌مداری: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید دارای مناعت طبع باشند و از ارباب رجوع برای انجام امور، توقعی نداشته باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید کمک به دیگران را در سرلوحه کار خود قرار دهند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید از هرگونه حاشیه‌سازی پرهیز نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ تعامل مناسب با همکاران: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید با همکاران خود ارتباط موثر و تعامل داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت ادب و احترام: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید رفتار توام با احترام را با دیگران داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ امانتداری و پاکدستی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما نباید از موقعیت شغلی خود سوء استفاده نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید جانب امانتداری را رعایت نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ آراستگی ظاهری: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید آراستگی ظاهری و آراستگی محیط کار را رعایت نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ بردباری و متانت: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید در انجام امور محوله، سعه صدر و صبوری را داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید از پرخاشگری و تندخویی با دیگران پرهیز نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ صداقت و راستگویی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید در انجام امور صداقت داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ دقت در امور: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید در انجام امور محوله، از دقت لازم بهره‌مند باشند.
 1. کد اخلاقی؛ خلاقیت و نو‌آوری: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید در ارتباط با شغل خود، خلاقیت و نوآوری داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت قوانین و مقررات سازمانی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید دستور اداری و بخشنامه‌های مهم را به موقع اجرا نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت شئونات اسلامی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید توکل به خدا داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید به شعائر دینی، احکام الهی و شرعیات دین توجه داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ برنامه‌ریزی در امور: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید توانایی استفاده از مدیریت زمان را داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ انگیزه کاری: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید با انگیزه و علاقه‌مند به کار باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید پشتکار و جدیت در کار را داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ تعامل با مدیران: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید از دستورات مافوق وفق مقررات اطاعت نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید سلسله مراتب اداری را رعایت نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ اعتماد‌سازی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید توانایی جلب اعتماد کارفرمایان را داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ وفاداری به سازمان: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید نسبت به سازمان از تعصب سازمانی برخوردار باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید از پخش شایعات در سازمان خود دوری گزینند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید به سازمان وفادار باشند.
 1. کد اخلاقی؛ عدالت و انصاف: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید نسبت به مراجعین منصفانه رفتار نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید رعایت اصل بی‌طرفی و صحت عمل در انجام امور محوله را داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ روحیه همکاری: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید در کلیه کارهای سازمانی مشارکت داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید در کارهای مربوط به واحد پیش قدم باشند.
 1. کد اخلاقی؛ حافظ اسرار سازمانی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید مسائل کاری و سازمان خود را به عنوان اسرار سازمانی مراقبت کنند.
 1. کد اخلاقی؛ علاقه‌مند به آموزش و یادگیری: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید به طور مستمر در کلاس‌های آموزشی شرکت نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ عزت نفس: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید چشم طمع به اموال دیگران نداشته و دارای عزت نفس باشند.
 1. کد اخلاقی؛ انتقادپذیری: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید انتقادپذیر باشند.
 1. کد اخلاقی؛ مثبت‌اندیشی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید نگرشی مثبت نسبت به انجام کار و وظایفشان داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ اعتماد به نفس: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید از اعتماد به نفس لازم برخوردار باشند.
 1. کد اخلاقی؛ توانایی حل مساله: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید توانایی کاهش تنش کاری بین ارباب رجوع و سازمان را داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ سرعت عمل در امور: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما باید در انجام تکالیف مربوطه سرعت عمل داشته باشند.

 

همچنین با توجه به فراوانی (پاسخ دهنده‌ها) کدهای اخلاقی فوق را می‌توان در 5 سطح قرار داد. به گونه‌ای که اشرافیت بر امور و تعامل با ارباب رجوع در سطح اول؛ روابط عمومی مطلوب و تعهد سازمانی در سطح دوم؛ رعایت نظم و انضباط اداری، حافظ منافع سازمانی، پاسخگویی سازمانی، اخلاق‌مداری، تعامل مناسب با همکاران در سطح سوم و مابقی کدها نیز در سطوح چهارم و پنجم قرار دارند (جهت مشاهده کدهای اخلاقی 3 سطح اول به جدول شماره 5-4 مراجعه شود).

 

جدول شماره 5-4: کدهای اخلاقی کارکنان مشاغل مرتبط با کارفرما

ردیف

سطح کدهای اخلاقی

عنوان کدهای اخلاقی

1

سطح اول

اشرافیت بر امور؛ تعامل با ارباب رجوع

2

سطح دوم

روابط عمومی مطلوب؛ تعهد سازمانی

3

سطح سوم

رعایت نظم و انضباط اداری؛ حافظ منافع سازمانی؛ پاسخگویی سازمانی؛ اخلاق‌مداری؛ تعامل مناسب با همکاران

 

 

کدهای اخلاقی و رفتاری کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان ‌سازمان تامین اجتماعی

تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که 29 کد اخلاقی مشتمل بر موارد زیر را می‌توان به عنوان کدهای اخلاقی و رفتاری کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفت.

 1. کد اخلاقی؛ تعامل با ارباب رجوع: مشتمل بر 7 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید به ارباب رجوع در خصوص پیگیری مسائل و مشکلاتش اطمینان خاطر بدهند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید در برخورد با ارباب رجوع با خوشرویی و شکیبایی رفتار نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید به طور صحیح مراجعین را مشاوره و راهنمایی نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید مشکلات مراجعین را بشنوند و راهکار مناسب ارائه نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید هنگام مراجعه ارباب رجوع به سخنان وی گوش دهند و ارتباط غیرکلامی داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید توانایی آرام کردن ارباب رجوع عصبانی را داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید زمان انتظار بیمه‌شدگان را به حداقل برسانند.
 1. کد اخلاقی؛ اشرافیت بر امور: مشتمل بر 4 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید به قوانین سازمانی مسلط باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید از دانش و تخصص در حوزه عملکردی خود برخوردار باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید اطلاعات و دانش سازمانی خود را به روز نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید به امور بین واحدها جهت تعامل هر چه بیشتر با سایر واحدها و تسهیل در امور اشرافیت داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ بردباری و متانت: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید از صبر و حوصله کافی در برخورد با بیمه شده برخوردار باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید در پاسخگویی به سوالات مخاطبین سعه صدر داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ روابط عمومی مطلوب: مشتمل بر 6 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید با مشتریان روابط عمومی قوی داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید از هوش هیجانی بالایی برخوردار باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید از توانایی دلسوزی و همدردی با دیگران برخوردار باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید باید شنونده خوبی باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید توانایی آرام کردن ارباب رجوع عصبانی را داشته ‌باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید از قدرت برقراری ارتباط موثر و فن بیان برخوردار باشند.
 1. کد اخلاقی؛ تعهد سازمانی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید امور را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید انجام کارها را مطابق استاندارهای تعیین شده انجام دهند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت ادب و احترام: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید آداب اجتماعی را رعایت نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید عفت کلام داشته ‌باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید رفتار توام با احترام داشته ‌باشند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت نظم و انضباط اداری: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید منظم و وقت‌شناس باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید از گوشی همراه کمتر استفاده نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید انضباط اداری را رعایت کنند.
 1. کد اخلاقی؛ تعامل مناسب با همکاران: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید با همکاران برخورد صحیح و تعامل مثبت داشته ‌باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید از اظهار نظر و صحبت در خصوص سایر همکاران اجتناب نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ اخلاق‌مداری: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید به اصول و اخلاق سازمانی پایبند ‌باشند.
 1. کد اخلاقی؛ آراستگی ظاهری: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید با لباس آراسته و مناسب سر کار حضور داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ روحیه همکاری: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید همکاری و همدلی در برابر مسائل درون واحدی داشته ‌باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید در کارهای گروهی پیش قدم باشند.
 1. کد اخلاقی؛ دقت در امور: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید دقت کافی در انجام کارها را داشته ‌باشند.
 1. کد اخلاقی؛ وفاداری به سازمان: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید تعصب سازمانی داشته ‌باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید وفاداری به سازمان داشته ‌باشند.
 1. کد اخلاقی؛ پاسخگویی سازمانی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید پاسخگویی صحیح به مراجعین داشته ‌باشند.
 1. کد اخلاقی؛ صداقت و راستگویی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید صادق و خوش قول ‌باشند.
 1. کد اخلاقی؛ خلاقیت و نو‌آوری: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید راه‌حل‌های جدید را جهت بهبود و تسریع امور ارایه نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید فرایند انجام کار را بهبود بخشند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت قوانین و مقررات سازمانی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید به قوانین و مقررات سازمانی احترام بگذارند.
 1. کد اخلاقی؛ تعامل با مدیران: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید سلسله مراتب اداری را رعایت نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید به مافوق خود احترام بگذارند.
 1. کد اخلاقی؛ امانتداری و پاکدستی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید امانت‌دار باشند و امانت‌دارانه عمل کنند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید رفتار شرافتمندانه داشته ‌باشند.
 1. کد اخلاقی؛ سرعت در امور: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید سرعت کافی در انجام کارها داشته ‌باشند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت شئونات اسلامی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید توکل به خدا داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید خداترس باشند و از وجدانی بیدار برخوردار باشند.
 1. کد اخلاقی؛ حافظ منافع سازمانی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید از حق و حقوق سازمان دفاع کنند.
 1. کد اخلاقی؛ علاقه‌مند به آموزش و یادگیری: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید به دنبال آموزش و یادگیری قوانین و بخشنامه‌های سازمان باشند.
 1. کد اخلاقی؛ عدالت و انصاف: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید عدالت و انصاف را در امور رعایت نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ انگیزه کاری: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید سخت‌کوش و عشق به کار داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ اعتماد‌سازی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید قابل اعتماد و اتکا باشند.
 1. کد اخلاقی؛ با روحیه و نشاط: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید دارای روحیه قوی و بانشاطی باشند.
 1. کد اخلاقی؛ اعتماد به نفس: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید دارای اعتماد به نفس بالایی باشند.
 1. کد اخلاقی؛ حافظ اسرار سازمانی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان باید اسرار سازمانی را حفظ نمایند.

 

همچنین با توجه به فراوانی (پاسخ دهنده‌ها) کدهای اخلاقی فوق را می‌توان در 5 سطح قرار داد. به گونه‌ای که تعامل با ارباب رجوع و اشرافیت بر امور در سطح اول؛ بردباری و متانت و روابط عمومی مطلوب در سطح دوم؛ تعهد سازمانی، رعایت ادب و احترام، رعایت نظم و انضباط اداری، تعامل مناسب با همکاران در سطح سوم و مابقی کدها نیز در سطوح چهارم و پنجم قرار دارند (جهت مشاهده کدهای اخلاقی 3 سطح اول به جدول شماره 5-5 مراجعه شود).

 

جدول شماره 5-5: کدهای اخلاقی کارکنان مشاغل مرتبط با بیمه‌شدگان

ردیف

سطح کدهای اخلاقی

عنوان کدهای اخلاقی

1

سطح اول

تعامل با ارباب رجوع؛ اشرافیت بر امور

2

سطح دوم

بردباری و متانت؛ روابط عمومی مطلوب

3

سطح سوم

تعهد سازمانی؛ رعایت ادب و احترام؛ رعایت نظم و انضباط اداری؛ تعامل مناسب با همکاران

 

 

کدهای اخلاقی و رفتاری کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران ‌سازمان تامین اجتماعی

تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که 32 کد اخلاقی مشتمل بر موارد زیر را می‌توان به عنوان کدهای اخلاقی و رفتاری کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفت.

 1. کد اخلاقی؛ تعامل با ارباب رجوع: مشتمل بر 8 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید به گونه‌ای رفتار نمایند که مستمری‌بگیران احساس بکنند در خانه با فرزندان خودش تبادل نظر می‌کند و به خانه امید مراجعه نموده‌اند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید برخورد مناسب و خوبی با مستمری‌بگیران داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید از توانایی بالا برای برخورد با مراجعین بالاخص افراد مسن، برخوردار باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید پاسخگویی مفیدی در قبال ارباب رجوع داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید با تمام وجود به درد دل و مشکلات مستمری‌بگیران گوش دهند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید محیطی پُر از آرامش برای مستمری‌بگیران ایجاد نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید امور مربوط به مستمری‌بگیران را پیگیری موثر نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید از هرگونه پرخاشگری و تندگویی با مستمری‌بگیران اجتناب نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ بردباری و متانت: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید در برخورد با مراجعین از سعه صدر بالایی برخوردار باشند.
 1. کد اخلاقی؛ اشرافیت بر امور: مشتمل بر 3 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید توانایی کار با نرم‌افزارهای مربوطه را داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید از قوانین سازمان اطلاعات کامل و جامع داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید اطلاعات خود را با مرور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط به روز نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ تعهد سازمانی: مشتمل بر 4 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید امور ارباب رجوع را در کمترین زمان ممکن انجام دهند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید کارهای محوله را به سرانجام برسانند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید کارهای محوله در مورد مستمری‌بگیران را پیگیری نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید وجدان کاری و احساس مسئولیت‌پذیری داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت ادب و احترام: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید رفتار توام با احترام با دیگران داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید نسبت به بزرگسالان حس احترام داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ روابط عمومی مطلوب: مشتمل بر 6 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید خوش برخورد و دارای روابط عمومی بالایی باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید بتوانند ارتباط چشمی مناسب با ارباب رجوع برقرار نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید از توانایی گوش دادن موثر، برخوردار باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید از توانایی زبان بدن موثر، برخوردار باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید کمک به دیگران را سرلوحه کار خود قرار دهند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید توانایی همدردی با دیگران را داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ پاسخگویی سازمانی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید توانایی پاسخگویی موثر به مراجعین را داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت نظم و انضباط اداری: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید خوش قول و وقت‌شناس باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید حضور به موقع در محل کار داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ دقت در امور: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید در انجام امور مراجعین دقت داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ حافظ منافع سازمانی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید از پرداخت‌های مستمری من غیر حق جلوگیری نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید بدانند که برای حفظ منافع خود باید منافع سازمان را در اولویت قرار دهند.
 1. کد اخلاقی؛ خلاقیت و نو‌آوری: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید خلاقیت و نوآوری را در جهت بهبود امور بکار گیرند.
 1. کد اخلاقی؛ روحیه همکاری: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید روحیه همکاری و مشارکت در کار را داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ سرعت در امور: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید امور را در زمان بسیار کوتاه و با رعایت دقت انجام دهند.
 1. کد اخلاقی؛ صداقت و راستگویی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید صداقت در کار داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ اخلاق‌مداری: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید عفت کلام داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید اخلاق نیکو و حسنه داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ انگیزه کاری: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید پُرتلاش و پُرانرژی کار نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید عاشق کارش باشند.
 1. کد اخلاقی؛ وفاداری به سازمان: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید سازمان خود را همواره ارج بنهد و وفادار به سازمان باشند.
 1. کد اخلاقی؛ حافظ اسرار سازمانی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید مسائل کاری خود را به عنوان اسرار سازمانی حفظ کنند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت قوانین و مقررات سازمانی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید امور محوله را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند.
 1. کد اخلاقی؛ رعایت شئونات اسلامی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید توکل به خدا داشته باشند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید خداترس و مومن باشند.
 1. کد اخلاقی؛ آراستگی ظاهری: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید از آراستگی ظاهر مناسبی برخوردار باشند.
 1. کد اخلاقی؛ تعامل مناسب با همکاران: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید برخورد مناسب و تعامل مثبت با همکاران خود داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ امانتداری و پاکدستی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید امانتداری و پاکدستی را رعایت نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ عدالت و انصاف: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید عدالت و انصاف را رعایت و در قضاوت تعصب نداشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ مثبت‌اندیشی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید امیدوار و مثبت‌اندیش باشند.
 1. کد اخلاقی؛ تعامل با مدیران: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید سلسله مراتب اداری را رعایت نمایند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید از دستورات مسئول واحد و مافوق مربوطه پیروی نمایند.
 1. کد اخلاقی؛ رفتارهای فرانقشی: مشتمل بر 2 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید فراتر از وظایف محوله کار انجام دهند.
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید دارای روحیه ایثار و از خودگذشتگی باشند.
 1. کد اخلاقی؛ اعتماد‌سازی: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید توانایی جلب اعتماد دیگران را داشته باشند.
 1. کد اخلاقی؛ عزت نفس: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید دارای عزت نفس باشند.
 1. کد اخلاقی؛ علاقه‌مند به آموزش و یادگیری: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید مطالعه، آموزش و ارتقاء سطح علمی را از وظایف خود بدانند.
 1. کد اخلاقی؛ روحیه انتقادپذیری: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید از روحیه انتقادپذیری برخوردار باشند.
 1. کد اخلاقی؛ ضریب هوشی مناسب: مشتمل بر 1 کد رفتاری به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران باید از ضریب هوشی مناسبی برخوردار باشند.

همچنین با توجه به فراوانی (پاسخ دهنده‌ها) کدهای اخلاقی فوق را می‌توان در 5 سطح قرار داد. به گونه‌ای که تعامل با ارباب رجوع، بردباری و متانت و اشرافیت بر امور در سطح اول؛ تعهد سازمانی و رعایت ادب و احترام در سطح دوم؛ روابط عمومی مطلوب، پاسخگویی سازمانی، رعایت نظم و انضباط اداری، دقت در امور در سطح سوم و مابقی کدها نیز در سطوح چهارم و پنجم قرار دارند (جهت مشاهده کدهای اخلاقی 3 سطح اول به جدول شماره 5-6 مراجعه شود).

 

جدول شماره 5-6: کدهای اخلاقی کارکنان مشاغل مرتبط با مستمری‌بگیران

ردیف

سطح کدهای اخلاقی

عنوان کدهای اخلاقی

1

سطح اول

تعامل با ارباب رجوع؛ بردباری و متانت؛ اشرافیت بر امور

2

سطح دوم

تعهد سازمانی؛ رعایت ادب و احترام

3

سطح سوم

روابط عمومی مطلوب؛ پاسخگویی سازمانی؛ رعایت نظم و انضباط اداری؛ دقت در امور

 

 

راهکارهای عملیاتی برای نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی

تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که 30 محور مشتمل بر موارد زیر را می‌توان به عنوان راهکارهای عملیاتی برای نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفت.

 1. محور؛ آموزش‌: مشتمل بر 10 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • برگزاری کلاس‌هایی که در آن آموزش کافی جهت برخورد مناسب در محیط کار و حس مسئولیت بالا را به کارکنان داده شود. نظیر دوره آموزشی «ارتباطات سازمانی»، «زبان بدن»، «مدیریت رفتار سازمانی»، «اصول مذاکره» و …
 • برگزاری آموزش‌های علمی اصول اخلاق حرفه‌ای در بین کلیه کارکنان سازمان.
 • برگزاری آموزش عملی اخلاق توسط افراد مقید و پایبند به رعایت اخلاقیات و قانون به صورت معرفی الگوهای مناسب جهت یادگیری اصول اخلاقی.
 • تاکید بر کمیت و کیفیت آموزش‌های بدو استخدام («جامعه‌پذیری سازمانی» = آموزش فرهنگ سازمانی).
 • پیش‌بینی آموزش به ارباب رجوع از طریق بروشورهای تبلیغاتی برای آشنایی با سازمان و وظایف سازمان.
 • برگزاری دوره آموزشی «تصمیم‌گیری و حل مساله»
 • انتقال آموزش موثر توسط مسئول مستقیم و مسئول مافوق
 • ایجاد جلساتی در شعبه جهت بازخوانی بخشنامه‌های جدید برای تمامی کارکنان
 • برگزاری نشست‌های دوره‌ای و استفاده از کارشناسان مجرب روانشناس در حوزه ارتباطات اجتماعی
 • تاکید بر یادگیری تا صرف آموزش.
 1. محور؛ تشویقات: مشتمل بر 9 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • تشویق کارکنان اخلاق‌مدار و منضبط با اعطای یک لوح تقدیر و اعلام اسامی آنان در هفته‌نامه‌های تامین اجتماعی
 • تعریف یک نظام تشویق و تنبیه مناسب در مواجهه با رفتارهای کارکنان
 • ایجاد رقابت در بدنه سازمان جهت بهبود اخلاق حرفه‌ای کارکنان بویژه در تعاملات با مراجعین
 • اعطای یک وام بدون ضامن و بدون قرعه‌کشی به کارکنان اخلاق‌مدار در یک ماه و یا یک فصل
 • مد نظر قرار دادن میزان رعایت اخلاق حرفه‌ای به عنوان معیاری برای ارتقای شغلی کارکنان
 • اعزام کارکنان اخلاق‌مدار به ماموریت‌های تفریحی
 • تشکیل و استفاده از «بانک اطلاعاتی کارکنان اخلاق‌مدار» جهت بکارگیری آنان در پست‌های مدیریتی
 • تشکر و قدردانی از کارکنان اخلاق‌مدار در سطح شعبه/ واحد
 • تشکیل «کمیته اخلاق حرفه‌ای» که اخذ امتیاز از آن کمیته برای کارمند تشویقی به همراه داشته باشد.
 1. محور؛ انگیزش شغلی: مشتمل بر 5 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • ایجاد عشق و علاقه در بین کارکنان نسبت به کارشان با ایجاد انگیزه
 • ایجاد انگیزه لازم بالاخص در ابعاد معنوی و مادی در بین کارکنان
 • ایجاد فضای رقابتی در بین کارکنان
 • ایجاد انگیزه در کارکنان برای ارتقای سطح معلومات
 • ایجاد امید به آینده و برآورده شدن آرزوها در حد نسبی
 1. محور؛ جذب و استخدام: مشتمل بر 2 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • اصلاح و تقویت سیستم جذب نیروی انسانی و تمرکز بر جذب و استخدام کارکنانی که اخلاق‌مدار هستند
 • سازمان می‌بایست در بدو استخدام، مقوله غربالگری را حتما در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی بعمل آورده و از آنان حتما تست‌های شخصیتی را بگیرد.
 1. محور؛ رویه‌های عادلانه و منصفانه: مشتمل بر 6 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • احکام تشویقی به کارکنان به صورت علنی و در حضور تمامی همکاران و ریاست شعبه اعطا شود.
 • قوانین و مقررات سخت و ناعادلانه‌ای را در سازمان نبایست ایجاد کرد زیرا کارکنان راه‌های فرار از آن را پیدا خواهند کرد.
 • برای ارتقا و رشد کارکنان فرصت‌های مساوی ایجاد شود.
 • نظام پرداخت‌ها با توجه به حجم کار تعیین گردند.
 • امکانات رفاهی (وام، استفاده از هتل‌ها، سفرها و …)، به افراد خاصی در سازمان تعلق نداشته باشد.
 • نسبت به توانایی‌های کارکنان، مسئولیت‌ها تعیین شوند.
 1. محور؛ ارزیابی عملکرد: مشتمل بر 6 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • انجام بازرسی‌های نامحسوس از عملکرد اخلاقی کارکنان و تذکر به افرادی که اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند.
 • انجام ارزشیابی‌های ‌ واقع‌بینانه‌تر از عملکردهای اخلاقی و رفتاری کارکنان
 • به ازای هر عملکرد غیر اخلاقی، امتیازاتی از کارکنان کسر شود و اشکالات نیز به وی تذکر تا در دوره‌های بعدی اصلاح شود.
 • برخورد جدی با کارکنانی که از اخلاق حرفه‌ای ضعیفی برخوردار هستند.
 • رصد عملکرد اخلاقی و یا غیر اخلاقی کارکنان
 • ارزشیابی عملکرد اخلاقی کارکنان از طریق تکمیل فرم نظرسنجی توسط مراجعین
 1. محور؛ امور رفاهی: مشتمل بر 4 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • ایجاد ساختمان‌های اداری جدید با امکانات روز و کاملا اداری
 • ایجاد تسهیلات ورزشی و خدمات رفاهی مناسب
 • بالابردن مزایای جانبی مانند تسهیلات بانکی
 • برگزاری اردوهای تفریحی و تشویقی برای کارکنان سازمان
 1. محور؛ انتصاب شایسته: مشتمل بر 5 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • کارکنانی را جهت امور مربوط به واحدهای بازرسی، اجرائیات و ابلاغ، استفاده نماید که حداقل 5 سال سابقه کار در واحد درآمد را داشته باشند.
 • تاکید بر شایسته‌سالاری و از نیروهای خوب در جایگاه خودشان استفاده شود.
 • ارتقای سازمانی بر اساس شایسته‌سالاری به مفهوم واقعی کلمه انجام شود.
 • ضمیمه کردن پرونده اخلاقی کارکنان به پرونده پرسنلی آنان
 • به کارگیری مدیران دارای اخلاق حرفه‌ای و مسلط به امور جاری سازمان
 1. محور؛ رفتار و گفتار مدیران: مشتمل بر 7 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • ارتباط نزدیک و بی‌غرض مسئولین و کارکنان جهت بررسی مشکلات اعم از محیط کار و خانواده
 • الگو بودن مدیران از نظر اخلاق حرفه‌ای؛ کارکنان مصادیق اخلاق حرفه‌ای را به طور عینی در مدیر مافوق خود مشاهده و درس می‌گیرند.
 • صداقت در رفتار و گفتار مدیران ارشد سازمان که بازخورد آن صد در صد به شعب و سطوح صف مرتبط بوده، که این تناقض باعث تنش بسیار زیاد بین همکاران و ارباب رجوع می‌گردد و در طول زمان اخلاق‌مداری را بسیار تضعیف می‌نماید.
 • نگاه ابزاری به کارکنان سازمان از آنان افرادی بدون احساس، بدون مسئولیت، نگران در رابطه با آینده، ناامید در ارائه طرح و پیشنهاد، به وجود می آورد.
 • برخورد عقلانی و هوشمند در مواجهه با مشکلات اخلاقی پیش آمده در سازمان و اقدام در برطرف کردن آنها
 • مدیر با نگرش مدیریت علمی و با تاکید فراوان بر افزایش کارایی و تولید از مسئولیت خود در قبال کارکنان با روابط انسانی غافل می‌شود نهایتا این امر در بلندمدت منجر به بی‌انگیزگی جابجایی و غیبت‌های کارکنان نهایتا کاهش بهره‌وری خواهد شد.
 • حفظ کرامت و منزلت انسانی کارکنان سازمان
 1. محور؛ منشور اخلاق حرفه‌ای: مشتمل بر 1 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • تهیه و تدوین منشور اخلاقی مربوط به سازمان با مشارکت همه اعضای سازمان و دسترس بودن این منشور برای کلیه کارکنان
 1. محور؛ راهکارهای ساختاری: مشتمل بر 5 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • نهادینه کردن خدمات از راه دور و استفاده از اینترنت برای ارایه خدمات جهت آرامش و آسایش مراجعین و برداشتن فشار عصبی از روی کارکنان
 • فضای کار مناسب و حجم کار به نسبت تعداد نفرات شاغل در واحد و تقسیم کارکنان واحدها به نسبت کارکرد واحدهای دیگر که از حجم کار کمتری برخوردار هستند که در این خصوص چارت سازمانی واحدها نیاز به بررسی همه جانبه دارد.
 • ایجاد کارگزاری‌های مجازی با استفاده از دانش روز بخش خصوصی برای ارایه خدمات از راه دور
 • امکان پیگیری کارها به صورت سیستمی تا ارباب رجوع‌ کمتر به شعب مراجعه نمایند.
 • اصلاح برخی قوانین و مقررات دست و پا گیر سازمان
 1. محور؛ نیازهای مالی کارکنان: مشتمل بر 3 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • توجه به مسائل و مشکلات کارکنان و رفع آنها
 • سازمان به وضعیت معیشت و مسکن کارکنان خود توجه نماید.
 • مشارکت در شادی و غم‌های کارکنان
 1. محور؛ بهداشت جسم روان کارکنان: مشتمل بر 6 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • تمرکز بر کاهش استرس میان کارکنان
 • تقویت روحیه کارکنان
 • ایجاد محیط مناسب و آرام برای کار
 • توجه به شان و منزلت کارکنان
 • بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان در محیط کاری
 • ایجاد محیط شاد در محل کار با تغییرات ظاهری محل کار، همدلی کارکنان با مدیران و ایجاد رفاقت بین آنها
 1. محور؛ مدیریت مشارکتی: مشتمل بر 2 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • رفع نیازهای حرفه‌ای کارکنان از طریق درخواست ارتقا و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سازمانی به صورت موثر و عملی و نه صرفا روش‌های پرسش و پاسخ که سرانجام پیشنهادات نیز مشخص نباشند.
 • ایجاد فرصت‌های مناسب در استفاده از خرد جمعی به شکوفایی خلاقیت و نوآوری در سازمان، مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها
 1. محور؛ شفاف‌سازی امور: مشتمل بر 2 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • شفاف‌سازی بخشنامه‌های و تعیین حدود وظایف واحدها نسبت به مسئولیت‌شان جهت آرامش روانی کارکنان
 • استاندارسازی شغل و اینکه کارکنان به صورت استاندارد روزانه باید به چند نفر باید پاسخ بدهند.
 1. محور؛ مشاوره اخلاقی: مشتمل بر 3 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • استقرار باجه‌های مشاوره اخلاقی در هر طبقه از شعب برای ارتقا اخلاقی کارکنان و مراجعین
 • ایجاد چترهای مشاوره‌ای در زمینه‌های مختلف برای کارکنان
 • ایجاد یک گروه و یا کارگروه جهت بررسی مشکلات و راهکارهایی در طول زمان با توجه به نحوه انجام کارهای محوله در سطح شعب
 1. محور؛ رویکردی فرایندی: مشتمل بر 1 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • اخلاق حرفه‌ای یک فرایند است یعنی مدیریت اخلاق وجود داشته باشد و مدیر برای خروجی این فرایند مانند ضوابط، سیاست‌ها، رویه‌ها، جلسات، فرم‌ها و… برنامه‌ریزی نماید.
 1. محور؛ برنامه‌های ترویج اخلاق: مشتمل بر 5 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • در ادارات کل یا ستاد سازمان یک فرد یا واحد مسئول نظارت و اداره کردن برنامه اخلاق حرفه‌ای باشد (مامور اخلاق).
 • بخشش را ارج بنهیم کمک کنیم تا کارکنان اشتباهاتشان را بشناسند و در مسیر اصلاح و عملکرد اخلاق‌مدارانه پشتیبان آنها باشیم.
 • ترویج اخلاق‌ورزی در زندگی شخصی کارکنان
 • اهمیت دادن به اخلاق حرفه‌ای در شغل
 • ترویج صداقت و راستگویی در بین کارکنان
 1. محور؛ تعامل با همکاران: مشتمل بر 3 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • رعایت ادب و احترام اداری از بالاترین سطح تا سطوح اولیه و تکریم همکاران
 • ایجاد فرصت بحث و گفتگوی دوستانه بین کارکنان بخش‌های مختلف در جهت حل مشکل حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای
 • ایجاد روحیه همدردی و دلسوزی با دیگران در کارکنان
 1. محور؛ ارتقای امنیت شغلی: مشتمل بر 1 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • نداشتن امنیت شغلی و اضطراب ناشی از آن دلیل عمده تولید شایعات در سازمان ممکن است باشد.
 1. محور؛ تدوین سیاست‌ها و رویه‌های مناسب: مشتمل بر 3 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • برنامه تدوین اخلاق زمانی پایان می‌یابد که رفتار اخلاق‌مدار در محیط کار نهادینه شود. پس از شناسایی ارزش‌ها و ضوابط اخلاقی باید سیاست‌ها، رویه‌ها و آموزش‌هایی را برای تبدیل حرف به عمل تدوین کند.
 • اخلاقی کردن هدف‌های سازمان
 • اشاعه ارزش‌های و مسائل اخلاقی در سازمان
 1. محور؛ هموسازی ارزش‌های اخلاقی با فرهنگ سازمانی‌: مشتمل بر 2 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • اخلاق حرفه‌ای و دیگر برنامه‌های مدیریتی، باید با یکدیگر هماهنگ و یکپارچه باشند ارزش‌های اخلاقی باید معرف فرهنگ سازمانی باشند.
 • شناسایی ارزش‌هایی که با مسائل جاری سازمان در ارتباط هستند
 1. محور؛ برنامه‌های فرهنگی: مشتمل بر 2 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • اشاعه ارزش‌ها و مسائل اخلاقی و رفتاری کاری و سازمانی
 • باید کار عملی- فرهنگی – مهارت و حقوقی توآمان انجام پذیرد.
 1. محور؛ تکریم ارباب رجوع: مشتمل بر 2 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • رعایت حق و حقوق ارباب رجوع و اجتناب از اعمال سلیقه شخصی در اجرای قوانین و مقررات
 • به کارکنان آموزش داده شود که هنر این نیست که به هر شکل بخواهیم بر موضع خود پافشاری و حرف خود را به کرسی بنشاند. هنر این است که حرف طرف مقابل را هم شنیده و براساس حق و عدالت که البته منطبق با ضوابط باشد تصمیم‌گیری کنیم.
 1. محور؛ ارتقای تعلق خاطر و تعهد سازمانی کارکنان: مشتمل بر 2 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • یکی از بهترین راهکارها این می‌باشد که بتوان این حس را در درون کارمند ایجاد نمود که سود و زیان سازمان و سود در زیان کارمند تاثیر مستقیم دارد و پرداخت‌ها و پاداش‌های تخصیص یافته به کارکنان با ذکر آمار و کارهای صورت گرفته انجام گردد و جهت هر شعبه و هر واحد جداگانه پرداخت گردد در واقع کارمند جزء شرکای واقعی سازمان گردد.
 • بالا بردن تعهد سازمانی در کارکنان با هدفمند نمودن پرداخت‌ها و مزایای انگیزشی
 1. محور؛ حمایت مدیران ارشد: مشتمل بر 2 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • بالاترین مقام اجرایی باید از برنامه‌اخلاق حرفه‌ای حمایت کند.
 • سازمان خود بایستی اخلاق حرفه‌ای را در رابطه با کارکنانش به کار گیرد تا آنها نیز با احساس رضایت کار کرده که خود باعث افزایش اخلاق حرفه‌ای می‌شود.
 1. محور؛ تدوین معیارهای اخلاقی: مشتمل بر 1 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • بهترین راه جلوگیری از بحران‌های اخلاقی، پیشگیری است. به همین دلیل تهیه و تدوین ضوابط کاری و معیارهای اخلاقی اهمیت زیادی دارد و باعث می‌شود کارکنان همیشه جنبه‌های اخلاقی را در نظر بگیرند.
 1. محور؛ اتخاذ تصمیمات ‌اخلاقی به صورت جمعی: مشتمل بر 2 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • تصمیمات اخلاقی را جمعی اتخاذ بکنیم و آنها را در صورت امکان به اطلاع کلیه کارکنان برسانیم با درگیر کردن علایق و دیدگاه‌های گوناگون نه تنها کیفیت تصمیم‌گیری افزایش می‌یابد بلکه با کاهش تردیدها نسبت به برداشت‌های ناعادلانه، اعتبار فرایند تصمیم‌گیری و میزان پذیرش تصمیمات بیشتر می‌شود.
 • برای تهیه و تدوین برنامه رعایت اخلاق حرفه‌ای از گروه‌های مختلف کمک بگیریم در آن صورت کارکنان اگر مشارکت داشته باشند احساس تعلق خاطر پیدا می‌کنند و سازمان و مراجعان را از آن خود می‌دانند.
 1. محور؛ تفویض اختیار: مشتمل بر 1 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • تفویض اختیار در مشاغل مختلف
 1. محور؛ گردش مشاغل: مشتمل بر 1 راهکار به شرح زیر می‌باشد:
 • جابجایی کلیه پرسنل هر دو سال یکبار در واحدهای اجرایی مختلف

همچنین با توجه به فراوانی (پاسخ دهنده‌ها) راهکارهای فوق را می‌توان در 5 سطح قرار داد. به گونه‌ای که محور آموزش‌ در سطح اول؛ محور تشویقات در سطح دوم؛ محور انگیزش شغلی، جذب و استخدام، رویه‌های عادلانه و منصفانه، ارزیابی عملکرد در سطح سوم و مابقی کدها نیز در سطوح چهارم و پنجم قرار دارند (جهت مشاهده راهکارهای 3 سطح اول به جدول شماره 5-7 مراجعه شود).

 

جدول شماره 5-7: راهکارهای عملیاتی برای نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای کارکنان

ردیف

سطح محورها

عنوان محورها

1

سطح اول

آموزش‌

2

سطح دوم

تشویقات

3

سطح سوم

انگیزش شغلی؛ جذب و استخدام؛ رویه‌های عادلانه و منصفانه؛ ارزیابی عملکرد

 

 

جمع‌بندی پژوهش

هدف اصلی در نوشتار حاضر شناسایی کدهای رفتاری و اخلاقی کارکنان سازمان تامین اجتماعی بود. در این راستا بر 7 حوزه اصلی تمرکز شد که عبارتند از 1)کدهای رفتاری و اخلاقی مشاغل عمومی؛ 2)کدهای رفتاری و اخلاقی مشاغل پشتیبانی؛ 3)کدهای رفتاری و اخلاقی مشاغل برون سازمانی؛ 4)کدهای رفتاری و اخلاقی مشاغل مرتبط با کارفرما؛ 5)کدهای رفتاری و اخلاقی مشاغل مرتبط با بیمه شدگان؛ 6)کدهای رفتاری و اخلاقی مشاغل مرتبط با مستمری بگیران؛ 7) راهکارهای عملیاتی برای نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای کارکنان. مطابق با جدول شماره 5-8، نتایج تحلیل داده‌های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با سوالات باز نشان داد که می‌توان برای مشاغل عمومی 31 کد اخلاقی و 93 کد رفتاری؛ برای مشاغل پشتیبانی 41 کد اخلاقی و 127 کد رفتاری؛ برای مشاغل برون سازمانی 32 کد اخلاقی و 60 کد رفتاری؛ برای مشاغل مرتبط با کارفرما 33 کد اخلاقی و 55 کد رفتاری؛ برای مشاغل مرتبط با بیمه شدگان 29 کد اخلاقی و 56 کد رفتاری؛ برای مشاغل مرتبط با مستمری بگیران 32 کد اخلاقی و 57 کد رفتاری در نظر گرفت.

 

جدول شماره 5-8:  تعداد کدهای اخلاقی و رفتاری نهایی

ردیف

نوع مشاغل

تعداد کدهای اخلاقی

تعداد کدهای رفتاری

1

مشاغل عمومی

31

93

2

مشاغل پشتیبانی

41

127

3

مشاغل برون سازمانی

32

60

4

مشاغل مرتبط با کارفرما

33

55

5

مشاغل مرتبط با بیمه شدگان

29

56

6

مشاغل مرتبط با مستمری بگیران

32

57

 

از سویی با تحلیل راهکارهای ارایه شده از سویی پاسخگویان، در نهایت برای نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی می‌توان 30 محور و 104 راهکارهای عملیاتی در نظر گرفت. جزئیات محورها و راهکارهای موصوف در جدول شماره 5-9 ارایه گردیده است.

 

جدول شماره 5-9:  تعداد محورها و راهکارهای نهایی

ردیف

عنوان محورها

تعداد راهکارها

1

آموزش‌

10

2

تشویقات

9

3

انگیزش شغلی

5

4

جذب و استخدام

2

5

رویه‌های عادلانه و منصفانه

6

6

ارزیابی عملکرد

6

7

امور رفاهی

4

8

انتصاب شایسته

5

9

رفتار و گفتار مدیران

7

10

منشور اخلاق حرفه‌ای

1

11

راهکارهای ساختاری

5

12

نیازهای مالی کارکنان

3

13

بهداشت جسم روان کارکنان

6

14

مدیریت مشارکتی

2

15

شفاف‌سازی امور

2

16

مشاوره اخلاقی

3

17

رویکردی فرایندی

1

18

برنامه‌های ترویج اخلاق

5

19

تعامل با همکاران

3

20

ارتقای امنیت شغلی

1

21

تدوین سیاست‌ها و رویه‌های مناسب

3

22

هموسازی ارزش‌های اخلاقی با فرهنگ سازمانی‌

2

23

برنامه‌های فرهنگی

2

24

تکریم ارباب رجوع

2

25

ارتقای تعلق خاطر و تعهد سازمانی کارکنان

2

26

حمایت مدیران ارشد

2

27

تدوین معیارهای اخلاقی

1

28

اتخاذ تصمیمات ‌اخلاقی به صورت جمعی

2

29

تفویض اختیار

1

30

گردش مشاغل

1

جمع کل راهکارها

104

 

همانطور که در جدول شماره 5-9 مشاهده می‌شود محور آموزش به عنوان مهمترین راهکار برای نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی می‌توان بکار گرفت. همچنین میزان فراوانی کدهای اخلاقی در دسته‌بندی‌های مختلف مشاغل در جداول شماره 5-10 و 5-11 ارایه گردیده است. جداول موصوف نشان می‌دهد که در مجموع، 16 کد اخلاقی در تمامی 6 دسته مشاغل مورد تاکید کامل قرار گرفته‌اند که بیانگر اهمیت بالای کدهای موصوف می‌باشد که عبارتند از:

 • آراستگی ظاهری؛
 • اشرافیت بر امور؛
 • امانتداری و پاکدستی؛
 • انگیزه کاری؛
 • بردباری و متانت؛
 • پاسخگویی سازمانی؛
 • تعامل با ارباب رجوع؛
 • تعامل با مدیران؛
 • حافظ اسرار سازمانی؛
 • خلاقیت و نوآوری؛
 • رعایت ادب و احترام؛
 • رعایت شئونات اسلامی؛
 • رعایت نظم و انضباط اداری؛
 • روحیه همکاری؛
 • صداقت و راستگویی؛
 • تعهد سازمانی.

شایان ذکر است که کدهای 16‌گانه فوق در جداول شماره 5-10 و 5-11 قابل بررسی می‌باشند. البته کدهای موصوف بر اساس سطوح 5گانه تهیه شده است. لیکن نگاره شماره 5-1 کدهای موصوف را بر اساس سطوح 3گانه نشان می‌دهد.

 

جدول شماره 5-10: میزان فراوانی کدهای اخلاقی در دسته‌بندی‌های مختلف مشاغل – بدون در نظر گرفتن ترتیب فراوانی

ردیف

کد اخلاقی

مشاغل

فراوانی

عمومی

پشتیبانی

برون سازمانی

مرتبط با کارفرما

مرتبط با

بیمه شدگان

مرتبط با

 مستمری بگیران

1

احترام به همکاران

֍

 

 

 

 

 

1

2

اخلاق‌مداری

 

֍

֍

֍

֍

֍

5

3

آراستگی ظاهری

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

4

اشرافیت بر امور

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

5

اعتماد به نفس

֍

֍

֍

֍

֍

 

5

6

اعتماد‌سازی

 

֍

֍

֍

֍

֍

5

7

امانتداری و پاکدستی

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

8

انتقادپذیری

֍

֍

 

֍

 

֍

4

9

انتقال تجربیات کاری

 

֍

 

 

 

 

1

10

انعطاف‌پذیری

 

֍

 

 

 

 

1

11

انگیزه کاری

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

12

با روحیه و نشاط

 

 

 

 

֍

 

1

13

بردباری و متانت

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

14

برنامه‌ریزی در امور

֍

֍

 

֍

 

 

3

15

بنچ‌مارکینگ

֍

 

 

 

 

 

1

16

پاسخگویی سازمانی

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

17

پیگیری مطالبات همکاران

 

֍

 

 

 

 

1

18

تعامل با ارباب رجوع

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

19

تعامل با زیردستان

 

֍

֍

 

 

 

2

20

تعامل با مدیران

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

21

تعامل مناسب با همکاران

 

֍

֍

֍

֍

֍

5

22

تعلق سازمانی

 

֍

 

 

 

 

1

23

تعهد سازمانی

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

24

توانایی حل مساله

֍

֍

֍

֍

 

 

4

25

حافظ اسرار سازمانی

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

26

حافظ منافع سازمانی

 

 

֍

֍

֍

֍

4

27

خدمت‌رسانی مناسب به همکاران

 

֍

 

 

 

 

1

28

خلاقیت و نوآوری

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

29

دقت در امور

֍

֍

 

֍

֍

֍

5

30

رعایت ادب و احترام

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

31

رعایت شئونات اسلامی

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

32

رعایت قوانین و مقررات سازمانی

֍

 

֍

֍

֍

֍

5

33

رعایت نظم و انضباط اداری

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

34

رفتارهای فرانقشی

֍

 

 

 

 

֍

2

35

روابط عمومی مطلوب

 

֍

֍

֍

֍

֍

5

36

روحیه همکاری

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

37

سرعت در امور

֍

֍

 

֍

֍

֍

5

38

صداقت و راستگویی

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

39

صرفه‌جویی

 

֍

 

 

 

 

1

40

ضریب هوشی مناسب

 

֍

֍

 

 

֍

3

41

عدالت و انصاف

֍

֍

֍

 

֍

֍

5

42

عزت نفس

 

 

֍

֍

 

֍

3

43

علاقه‌مند به آموزش و یادگیری

 

֍

֍

֍

֍

֍

5

44

کارایی

֍

 

 

 

 

 

1

45

مثبت‌اندیشی

֍

֍

֍

֍

 

֍

5

46

مدیریت تعارض خانواده و کار

֍

 

 

 

 

 

1

47

مدیریت دانش

֍

 

 

 

 

 

1

48

معنویت‌گرایی

 

֍

 

 

 

 

1

49

موفقیت‌گرا بودن

 

֍

 

 

 

 

1

50

هوش فرهنگی

 

 

֍

 

 

 

1

51

وفا به عهد و پیمان

֍

 

 

 

 

 

1

52

وفاداری به سازمان

 

֍

 

֍

֍

֍

4

جدول شماره 5-11: میزان فراوانی کدهای اخلاقی در دسته‌بندی‌های مختلف مشاغل – به ترتیب فراوانی

ردیف

کد اخلاقی

مشاغل

فراوانی

عمومی

پشتیبانی

برون سازمانی

مرتبط با کارفرما

مرتبط با

بیمه شدگان

مرتبط با

 مستمری بگیران

1

آراستگی ظاهری

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

2

اشرافیت بر امور

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

3

امانتداری و پاکدستی

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

4

انگیزه کاری

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

5

بردباری و متانت

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

6

پاسخگویی سازمانی

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

7

تعامل با ارباب رجوع

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

8

تعامل با مدیران

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

9

حافظ اسرار سازمانی

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

10

خلاقیت و نوآوری

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

11

رعایت ادب و احترام

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

12

رعایت شئونات اسلامی

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

13

رعایت نظم و انضباط اداری

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

14

روحیه همکاری

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

15

صداقت و راستگویی

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

16

تعهد سازمانی

֍

֍

֍

֍

֍

֍

6

17

اخلاق‌مداری

 

֍

֍

֍

֍

֍

5

18

اعتماد به نفس

֍

֍

֍

֍

֍

 

5

19

اعتماد‌سازی

 

֍

֍

֍

֍

֍

5

20

تعامل مناسب با همکاران

 

֍

֍

֍

֍

֍

5

21

دقت در امور

֍

֍

 

֍

֍

֍

5

22

رعایت قوانین و مقررات سازمانی

֍

 

֍

֍

֍

֍

5

23

روابط عمومی مطلوب

 

֍

֍

֍

֍

֍

5

24

سرعت در امور

֍

֍

 

֍

֍

֍

5

25

عدالت و انصاف

֍

֍

֍

 

֍

֍

5

26

علاقه‌مند به آموزش و یادگیری

 

֍

֍

֍

֍

֍

5

27

مثبت‌اندیشی

֍

֍

֍

֍

 

֍

5

28

انتقادپذیری

֍

֍

 

֍

 

֍

4

29

توانایی حل مساله

֍

֍

֍

֍

 

 

4

30

حافظ منافع سازمانی

 

 

֍

֍

֍

֍

4

31

وفاداری به سازمان

 

֍

 

֍

֍

֍

4

32

برنامه‌ریزی در امور

֍

֍

 

֍

 

 

3

33

ضریب هوشی مناسب

 

֍

֍

 

 

֍

3

34

عزت نفس

 

 

֍

֍

 

֍

3

35

تعامل با زیردستان

 

֍

֍

 

 

 

2

36

رفتارهای فرانقشی

֍

 

 

 

 

֍

2

37

احترام به همکاران

֍

 

 

 

 

 

1

38

انتقال تجربیات کاری

 

֍

 

 

 

 

1

39

انعطاف‌پذیری

 

֍

 

 

 

 

1

40

با روحیه و نشاط

 

 

 

 

֍

 

1

41

بنچ‌مارکینگ

֍

 

 

 

 

 

1

42

پیگیری مطالبات همکاران

 

֍

 

 

 

 

1

43

تعلق سازمانی

 

֍

 

 

 

 

1

44

خدمت‌رسانی مناسب به همکاران

 

֍

 

 

 

 

1

45

صرفه‌جویی

 

֍

 

 

 

 

1

46

کارایی

֍

 

 

 

 

 

1

47

مدیریت تعارض خانواده و کار

֍

 

 

 

 

 

1

48

مدیریت دانش

֍

 

 

 

 

 

1

49

معنویت‌گرایی

 

֍

 

 

 

 

1

50

موفقیت‌گرا بودن

 

֍

 

 

 

 

1

51

هوش فرهنگی

 

 

֍

 

 

 

1

52

وفا به عهد و پیمان

֍

 

 

 

 

 

1

 

همانطور که در نگاره شماره 5-1 مشاهده می‌شود مواردی نظیر اشرافیت بر امور و تعامل با ارباب رجوع در سطوح اول تمامی 6 حوزه به عنوان مهمترین کد اخلاقی مطرح گردیده است.

 

پیشنهادات پژوهش

 • پیشنهاد می‌گردد به استناد کدهای اخلاقی و رفتاری استخراج شده، برای کارکنان 2 منشور اخلاقی تهیه و توزیع گردد. به گونه‌ای که کدهای اخلاقی و رفتاری عمومی به عنوان منشور اخلاقی عمومی سازمان و کدهای اخلاقی و رفتاری هر یک از 6 حوزه مشاغل (مشاغل پشتیبانی؛ مشاغل برون سازمانی؛ مشاغل مرتبط با کارفرما؛ مشاغل مرتبط با بیمه شدگان؛ مشاغل مرتبط با مستمری بگیران) نیز به عنوان منشور اخلاقی تخصصی کارکنان در نظر گرفته شود.
 • در سطوح اول تمامی 6 حوزه مشاغل، دو کد اخلاقی «تعامل با ارباب رجوع» و «اشرافیت بر امور» مورد تاکید فراوان قرار داشت. لذا پیشنهاد می‌گردد این دو مورد مدنظر مدیران، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران سازمانی قرار گیرد. در همین راستا اصلح است وضعیت کنونی موارد موصوف، در سطح شعب و اداره کل تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
 • از بین 30 محور ارایه شده برای نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی، محور آموزش به عنوان مهمترین و موثرترین محور معرفی شد. لذا در این بخش بر مواردی نظیر بررسی نیازسنجی، اعتبارسنجی و ارزیابی اثربخشی آموزش‌های سازمان تامین اجتماعی بایستی تاکید نمود.
 • باید این نکته مدنظر مدیران سازمان باشد که نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای یک فرایند است و نه یک پروژه. لذا پیشنهاد می‌گردد که توسط کارگروهی در خصوص هر یک از کدهای اخلاقی و رفتاری ارایه شده در پژوهش که مستخرجه از فهوای کلام و اذهان 115 نفر از مدیران اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران می‌باشد تامل نمود و برنامه‌ریزی صورت گیرد.

به این طرح پژوهشی اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن: حیدری، ناهید و فقیهی‌پور، جواد (1396)؛ مشاور طرح پژوهشی شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اخلاق حرفه‌ای در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)، اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران.

استناد داخل متن: حیدری و فقیهی‌پور، 1396

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6095
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اخلاق حرفه‌ای در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.