شناسایی و رتبه بندی ابعاد تاثیرگذار برند دانشگاه آزاد در انتخاب آن به‌عنوان هدف

144 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

شناسایی و رتبه بندی ابعاد تاثیرگذار برند دانشگاه آزاد در انتخاب آن به‌عنوان هدف

دکتر سهیل سرمد سعیدی

جواد فقیهی پور

علی اکبر صادقی

سمیه فقیهی پور

چکیده:

در پژوهش حاضر، به شناسایی ورتبه‌بندی ابعاد تاثیر‌گذار برند دانشگاه آزاد پرداخته شده است. اهداف این پژوهش، عبارتند از: 1- تدوین مدل برند دانشگاه آزاد؛ 2- تعیین نوع بُعد شخصیتی برند دانشگاه آزاد؛ 3- اولویت بندی بین ابعاد در نظر گرفته شده برند بر متغیر انتخاب دانشگاه آزاد؛ 4- بررسی رابطه برند دانشگاه آزاد با انتخاب آن به عنوان دانشگاه هدف. لذا در اين خصوص ، تعداد 450 پرسشنامه بین تمامی دانشکده‌های واحد تهران مرکزی توزیع و در نهایت تعداد 421 پرسشنامه جهت تجزیه وتحلیل نهایی استفاده گردید. داده‌های گردآوری شده از طریق توزیع پرسشنامه، با استفاده از نرم‌افزار SPSS و روش همبستگی پیرسون، اسپیرمن، رگرسیون چندگانه و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحلیل‌ها، مدل پیشنهادی تحقیق در سطح خطای کوچکتر از 01/0 و اطمینان 99/0، با شدت همبستگی 707/0 مورد تائید قرار گرفت. از نقطه نظر شخصیتی برند، دانشگاه آزاد در  بُعد صمیمیت بیشترین امتیاز را دریافت نمود. با استناد به نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه می‌توان اذعان داشت که ابعاد برند، حدود 67% از کل واریانس متغیر وابسته را تبیین می‌کنند و مابقی تغییرات، تحت تاثیر متغیر‌های خارج از مدل می‌باشد. میانگین رتبه‌های هریک از ابعاد برند، با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که متغیر ارزش ویژه برند، ارزش برند، ساختار مشهود برند و ساختار نامشهود برند دارای بیشترین اولویت‌ها می‌باشند.

 

واژگان كليدي:

ساختار مشهود برند، ساختار نامشهود برند، ارزش برند، ارزش ویژه برند.

به این مقاله اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن:

Sarmad Sa’eedi, Soheil & Faghihi Pour, Javad & Sadeghi, Ali Akbar & Faghihi Pour, Somaieh (2012), Islamic Azad University Brand Dimensions and Their Effect on Selection of Target University, Life science journal, ISSN: 1097-8135,Volume 9,  Number 4, 749-741.

استناد داخل متن:

Sarmad Sa’eedi & et al, 2012

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6219
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد شناسایی و رتبه بندی ابعاد تاثیرگذار برند دانشگاه آزاد در انتخاب آن به‌عنوان هدف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.