طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر تفاوت نسل‌ها در سازمان تامین اجتماعی (با تاکیدی بر جنبه‌های انگیزشی مدیریت کارکنان)

224 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر تفاوت نسل‌ها در سازمان تامین اجتماعی (با تاکیدی بر جنبه‌های انگیزشی مدیریت کارکنان)

مجري طرح: دکتر نوش‌آفرین چترچی

همکار طرح: دکتر جواد فقیهی‌پور

بهمن‌ماه 1398

چکیده

هدف اصلی در پژوهش حاضر، طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر تفاوت نسل‌ها در سازمان تأمین اجتماعی با تأکیدی بر جنبه‌های انگیزشی مدیریت کارکنان (ابزارهای تشویق، ابزارهای تنبیه، ابزارهای انگیزه‌بخشی، ابزارهای رضایتمندی شغلی) بود. زمان انجام کار با قلمرو زمانی منطبق و در محدوده زمانی سال 1398 و قلمرو مکانی پژوهش مشتمل تمامی شعب اداره کل تأمین اجتماعی غرب و شرق تهران بزرگ در نظر گرفته شد.

روش تحقیق از نوع کیفی بود که بر پایه روش گراندد تئوری (بدون ساختار)‌ انجام گردید و محوریت کار، در حوزه مدیریت منابع انسانی و با تأکید بر تفاوت نسل‌ها در سازمان تأمین اجتماعی استوار گردید. جامعه آماری پژوهش با توجه به اهداف تحقیق، تمامی کارکنان شعب اداره کل غرب و شرق تهران بزرگ به‌عنوان نماینده نسل‌های مختلف لحاظ گردیدند. به طوریکه مشارکت‌کنندگان پژوهش مشتمل بر مدیران و کارکنان از 15 شعب اداره کل غرب و 18 شعب اداره کل شرق تهران بزرگ بودند. برای گردآوری داده‌ها، از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد به طوریکه تعداد 442 نفر از کارکنان دهه‏های مختلف سنی، در این پژوهش مشارکت داشتند. همچنین روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری‌های سه‌گانه تکنیک گراندد تئوری (کدگذاری باز، محوری و گزینشی) در محیط نرم‌افزار MAXQDA صورت گرفت.

در خصوص ابزارهای تشویق در بین نسل‌های مختلف کارکنان، ابتداً تعداد 1953 کد اولیه (تعداد 32 کد مربوط به نسل اول، 529 کد مربوط به نسل دوم، 805 کد مربوط به نسل سوم و 587 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1944 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 4 کد محوری (پاداش ‌غیرمالی؛ پاداش مالی (غیرنقدی)؛ پاداش مالی (نقدی)؛ ویژگی‌های تشویق) دسته بندی گردید. در خصوص ابزارهای تنبیه ‌در بین نسل‌های مختلف کارکنان، ابتداً تعداد 1517 کد اولیه (تعداد 23 کد مربوط به نسل اول، 423 کد مربوط به نسل دوم، 642 کد مربوط به نسل سوم و 429 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1494 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 8 کد محوری (تنبیهات غیرمالی مثبت؛ تنبیهات غیرمالی منفی؛ تنبیهات مالی مثبت؛ تنبیهات مالی منفی؛ پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش؛ نظام مدون تنبیه؛ ویژگی‌های تذکر اثربخش و همچنین ویژگی‌های تنبیه اثربخش‌) دسته بندی گردید. در خصوص ابزارهای انگیزه‌بخشی در بین نسل‌های مختلف کارکنان ابتداً تعداد 1872 کد اولیه (تعداد 29 کد مربوط به نسل اول، 511 کد مربوط به نسل دوم، 793 کد مربوط به نسل سوم و 539 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1871 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 24 کد محوری دسته‌بندی گردید. در خصوص ابزارهای رضایتمندی شغلی در بین نسل‌های مختلف کارکنان ار ابتداً تعداد 1783 کد اولیه (تعداد 16 کد مربوط به نسل اول، 568 کد مربوط به نسل دوم، 732 کد مربوط به نسل سوم و 467 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1775 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 129 کد محوری و ۳۲۹ کد اولیه دسته‌بندی گردیدند. شایان ذکر است که در مجموع تعداد 7084 کد از محتوای داده‌های استخراج شده، احصا گردید.

در نهایت، ضمن ارایه الگوهای مرتبط با ابزارهای تشویق، ابزارهای تنبیه، ابزارهای انگیزه‌بخشی، ابزارهای رضایتمندی شغلی، محققین تفاوت این ابزارها را در بین نسل‌های چهارگانه تشریح نمودند و در پایان جهت کاربست آن‌ها، پیشنهاداتی در نظر گرفته شد.

 

واژگان کلیدی

تفاوت نسلی، تشویق، تنبیه، انگیزه‌بخشی، رضایت شغلی، سازمان تامین اجتماعی

فصل پنجم طرح پژوهشی

5-1- مقدمه

در این بخش از پژوهش به جمع‏بندی مطالب ارائه شده در فصل قبلی می‏پردازیم. همانطور که در فصل چهارم اشاره گردید، در این پژوهش به تفاوت بین نسل‌های مختلف (دهه 40، 50، 60 و 70) که سکان هدایت و پیشبرد اهداف سازمانی را در سازمان تأمین اجتماعی به عهده دارند پرداخته و اینکه مدیران برای بکارگیری بهینه منابع انسانی با توجه به تفاوت نسل‏ها بایستی از چه رویه‏های منابع انسانی استفاده نمایند. به همین منظور دیدگاه  نسل‏های متفاوت در حوزه ابزارهای تشویق، تنبیه، انگیزشی و رضایتمندی شغلی، مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه به نتایج آن می‏پردازیم.

 

5-2- نتایج پژوهش

5-2-1- مشارکت‌کنندگان در شعب مختلف

مشارکت‌کنندگان ‌از 15 شعب اداره کل غرب و 18 شعب اداره کل شرق تهران بزرگ در انجام این پژوهش مشارکت داشته که با توجه به پراکندگی شعب و محدوده عملکرد هر یک، از شمالی‏ترین منطقه تهران تا جنوب، غرب و شرق تهران، بالغ بر 442 نفر از کارکنان دهه‏های مختلف سنی مشارکت نموده‏اند.

 

جدول شماره 5-1: مشارکت کنندگان در شعب مختلف

اداره کل غرب تهران بزرگ

اداره کل شرق تهران بزرگ

شعبه 1

شعبه 15

شعبه 3

شعبه 20

شعبه مدرس

شعبه 2

شعبه 17

شعبه 4

شعبه 21

شعبه شهرری

شعبه 6

شعبه 18

شعبه 5

شعبه 22

 

شعبه 7

شعبه 25

شعبه 8

شعبه 23

 

شعبه 10

شعبه 26

شعبه 9

شعبه 24

 

شعبه 11

شعبه 28

شعبه 12

شعبه 27

 

شعبه 13

شعبه 33

شعبه 16

شعبه 29

 

شعبه 14

 

شعبه 19

شعبه شمیران

 

 

5-2-2- توزیع مصاحبه‏های انجام شده در نسل‏های مختلف

همانطور که در جدول 5-2 مشاهده می‌گردد به تعداد 442 مصاحبه با نسل‏های مختلف صورت پذیرفته است که نظرات خود را در خصوص ابزارهای تشویق، تنبیه، انگیزه‏بخشی و رضایتمندی شغلی بیان داشته‏اند.

 

جدول شماره 5-2: توزیع مصاحبه‏های انجام شده در نسل‏های مختلف

عنوان نسل

بازه زمانی تولد

تعداد مصاحبه‌ها

نسل اول

1343 و ماقبل

تعداد مصاحبه 1 الی 5

نسل دوم

1344 تا 1354

تعداد مصاحبه 9 الی 129

نسل سوم

1354 تا 1366

تعداد مصاحبه 130 الی 318

نسل چهارم

1367 و بعد از آن

تعداد مصاحبه 319 الی 442

 

5-2-3- توزیع کدهای احصاء شده در نسل‏های مختلف

به طور خلاصه کدهای احصاء شده در هر مرحله از پژوهش را می‏توان به شرح جدول 5-3 مشاهده نمود که در ادامه به تفصیل بیان گردیده‏ است.

 

جدول شماره 5-3: توزیع کدهای احصاء شده در نسل‏های مختلف

عنوان ابزار

تعداد کدها در ابزار

تعداد کدها در هر نسل

ابزارهای تشویق

1953

نسل اول

32

نسل دوم

529

نسل سوم

805

نسل چهارم

587

ابزارهای تنبیه

1517

نسل اول

23

نسل دوم

423

نسل سوم

642

نسل چهارم

429

ابزارهای انگیزشی

1872

نسل اول

29

نسل دوم

511

نسل سوم

793

نسل چهارم

539

ابزارهای رضایتمندی شغلی

1783

نسل اول

16

نسل دوم

568

نسل سوم

732

نسل چهارم

467

 

5-2-4- ابزارهای تشویق کارکنان از منظر نسل‏های مختلف

در مرحله کدگذاری باز، تعداد 1953 کد از متن جملات ارایه شده از سوی مشارکت‌کنندگان در خصوص ابزارهای تشویق در بین نسل‌های مختلف کارکنان، احصا گردید لیکن در نهایت تعداد 1944 کد نهایی و در قالب 4 کد محوری (پاداش ‌غیرمالی؛ پاداش مالی (غیرنقدی)؛ پاداش مالی (نقدی)؛ ویژگی‌های تشویق) دسته‌بندی گردید. به گونه‌ای که پاداش ‌غیرمالی مشتمل بر 929 کد، پاداش مالی (غیرنقدی) مشتمل بر 669 کد، پاداش مالی (نقدی) مشتمل بر 310 کد و همچنین ویژگی‌های تشویق مشتمل بر 36 کد در نظر گرفته شدند.

 

5-2-4-1- پاداش‌ ‌غیرمالی

نتایج تحلیل‌ها حاکی از آنست که می‌توان پاداش‌ ‌غیرمالی را در قالب 4 متغیر و مولفه‌‌های مربوطه به شرح زیر در نظر گرفت:

 • قدردانی شایسته (515 کد):
 1. قدردانی رسمی (211 کد)؛
 2. تشویق کتبی (85 کد)؛
 3. تشویق کلامی (68 کد)؛
 4. معرفی کارمند نمونه (58 کد)؛
 5. تقدیرنامه (46 کد)؛
 6. مطلوبیت محیط کار (33 کد)؛
 7. ارایه بازخورد (7 کد)؛
 8. ملاقات با مدیران سازمان (4 کد)؛
 9. زمان ویژه برای با هم بودن (3 کد).
 • انتصابات شایسته (230 کد):
 1. عدالت سازمانی (148 کد)؛
 2. ارزیابی عملکرد مناسب (27 کد)؛
 3. شایسته‌سالاری (25 کد)؛
 4. کارراهه (25 کد)؛
 5. مدیریت استعداد‌ (5 کد)؛
 • شغل شایسته (126 کد):
 1. مدیریت مشارکتی‌ (53 کد)؛
 2. آزادی عمل (24 کد)؛
 3. تفویض اختیار (14 کد)؛
 4. امنیت شغلی (9 کد)؛
 5. مدیریت دانش (6 کد)؛
 6. گردش شغلی (5 کد)؛
 7. کار با معنا (4 کد)؛
 8. کارهای تیمی (4 کد)؛
 9. استقلال شغلی (2 کد)؛
 10. ساعت کاری منعطف و شناور (2 کد)؛
 11. فعالیت‌های اجتماعی (2 کد)؛
 12. منتورینگ (1 کد).
 • ارتباطات شایسته (116 کد):
 1. ارتباطات مطلوب (51 کد)؛
 2. حمایت سازمانی (38 کد)؛
 3. احترام به کارکنان (27 کد).

همانطور که در فهرست فوق مشاهده می‌شود، در بین متغیرهای پاداش‌ ‌غیرمالی، موارد زیر به ترتیب دارای اهمیت بودند: 1)قدردانی شایسته؛ 2)انتصابات شایسته؛ 3)شغل شایسته؛ 4)ارتباطات شایسته. از سویی در بین مولفه‌های پاداش‌ ‌غیرمالی نیز، موارد مندرج در جدول شماره 5-4 به ترتیب دارای اهمیت بودند. به گونه‌ای که مولفه‌ «قدردانی رسمی» دارای بیشترین اهمیت بود.

 

جدول شماره 5-4: ترتیب اهمیت مولفه‌های پاداش‌ ‌غیرمالی

ردیف

مولفه‌

تعداد کد

ردیف

مولفه‌

تعداد کد

۱

قدردانی رسمی

211

۱۶

تفویض اختیار

14

۲

عدالت سازمانی

148

۱۷

امنیت شغلی

9

۳

تشویق کتبی

85

۱۸

ارایه بازخورد

7

۴

تشویق کلامی

68

۱۹

مدیریت دانش

6

۵

معرفی کارمند نمونه

58

۲۰

مدیریت استعداد

5

۶

مدیریت مشارکتی‌

53

۲۱

گردش شغلی

5

۷

ارتباطات مطلوب

51

۲۲

ملاقات با مدیران سازمان

4

۸

تقدیرنامه

46

۲۳

کار با معنا

4

۹

حمایت سازمانی

38

۲۴

کارهای تیمی

4

۱۰

مطلوبیت محیط کار

33

۲۵

زمان ویژه برای با هم بودن

3

۱۱

ارزیابی عملکرد مناسب

27

۲۶

استقلال شغلی

2

۱۲

احترام به کارکنان

27

۲۷

ساعت کاری منعطف و شناور

2

۱۳

شایسته‌سالاری

25

۲۸

فعالیت‌های اجتماعی

2

۱۴

کارراهه

25

29

منتورینگ

1

15

آزادی عمل

24

 

 

در جدول شماره 5-5 نیز متغیرها و مولفه‌های پاداش‌ ‌غیرمالی به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-5: متغیرها و مولفه‌های پاداش‌ ‌غیرمالی به تفکیک نسلی

ردیف

مولفه‌

نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

نسل چهارم

۱

قدردانی رسمی

*

*

*

*

۲

عدالت سازمانی

*

*

*

۳

تشویق کتبی

*

*

*

*

۴

تشویق کلامی

*

*

*

*

۵

معرفی کارمند نمونه

*

*

*

۶

مدیریت مشارکتی‌

*

*

*

۷

ارتباطات مطلوب

*

*

*

۸

تقدیرنامه

*

*

*

۹

حمایت سازمانی

*

*

*

۱۰

مطلوبیت محیط کار

*

*

*

*

۱۱

ارزیابی عملکرد مناسب

*

*

*

۱۲

احترام به کارکنان

*

*

۱۳

شایسته‌سالاری

*

*

*

۱۴

کارراهه

*

*

۱۵

آزادی عمل

*

*

*

۱۶

تفویض اختیار

*

*

*

۱۷

امنیت شغلی

*

*

*

۱۸

ارایه بازخورد

*

*

*

۱۹

مدیریت دانش

*

*

*

۲۰

مدیریت استعداد

*

۲۱

گردش شغلی

*

*

۲۲

ملاقات با مدیران سازمان

*

*

*

۲۳

کار با معنا

*

۲۴

کارهای تیمی

*

*

*

*

۲۵

زمان ویژه برای با هم بودن

*

۲۶

استقلال شغلی

*

۲۷

ساعت کاری منعطف و شناور

*

۲۸

فعالیت‌های اجتماعی

*

29

منتورینگ

*

 

در جدول شماره 5-6 نیز انواع پاداش‌ ‌غیرمالی به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-6: ترتیب‌بندی انواع پاداش‌ ‌غیرمالی به تفکیک نسلی

پاداش‌ ‌غیرمالی نسل اول

پاداش‌ ‌غیرمالی نسل دوم

پاداش‌ ‌غیرمالی نسل سوم

پاداش‌ ‌غیرمالی نسل چهارم

قدردانی رسمی

قدردانی رسمی

قدردانی رسمی

قدردانی رسمی

 

عدالت سازمانی

عدالت سازمانی

عدالت سازمانی

تشویق کتبی

تشویق کتبی

تشویق کتبی

تشویق کتبی

تشویق کلامی

تشویق کلامی

تشویق کلامی

تشویق کلامی

 

معرفی کارمند نمونه

معرفی کارمند نمونه

معرفی کارمند نمونه

 

مدیریت مشارکتی‌

مدیریت مشارکتی‌

مدیریت مشارکتی‌

 

ارتباطات مطلوب

ارتباطات مطلوب

ارتباطات مطلوب

 

تقدیرنامه

تقدیرنامه

تقدیرنامه

 

حمایت سازمانی

حمایت سازمانی

حمایت سازمانی

مطلوبیت محیط کار

مطلوبیت محیط کار

مطلوبیت محیط کار

مطلوبیت محیط کار

 

ارزیابی عملکرد مناسب

ارزیابی عملکرد مناسب

ارزیابی عملکرد مناسب

 

 

احترام به کارکنان

احترام به کارکنان

 

شایسته‌سالاری

شایسته‌سالاری

شایسته‌سالاری

 

 

کارراهه

کارراهه

 

آزادی عمل

آزادی عمل

آزادی عمل

 

تفویض اختیار

تفویض اختیار

تفویض اختیار

 

امنیت شغلی

امنیت شغلی

امنیت شغلی

 

ارایه بازخورد

ارایه بازخورد

ارایه بازخورد

 

مدیریت دانش

مدیریت دانش

مدیریت دانش

 

 

 

مدیریت استعداد

 

 

گردش شغلی

گردش شغلی

ملاقات با مدیران سازمان

ملاقات با مدیران سازمان

 

ملاقات با مدیران سازمان

 

 

کار با معنا

 

کارهای تیمی

کارهای تیمی

کارهای تیمی

کارهای تیمی

 

 

 

زمان ویژه برای با هم بودن

 

 

 

استقلال شغلی

 

 

 

ساعت کاری منعطف و شناور

 

 

 

فعالیت‌های اجتماعی

 

 

 

منتورینگ

 

5-2-4-2- پاداش‌ مالی (غیرنقدی)

نتایج تحلیل‌ها حاکی از آنست که می‌توان پاداش‌ مالی (غیرنقدی) را در قالب 6 متغیر و مولفه‌‌های مربوطه به شرح زیر در نظر گرفت:

 • پاداش‌ ارتقایی (158 کد):
 1. ارتقای شغلی (136 کد)؛
 2. رتبه یا گروه تشویقی (22 کد).
 • پاداش‌ زمانی (146 کد):
 1. مرخصی تشویقی (137 کد)؛
 2. کاهش ساعت کاری (9 کد).
 • پاداش‌ رفاهی (126 کد):
 1. خدمات رفاهی (94 کد)؛
 2. بن کارت (12 کد)؛
 3. صبحانه و ناهار کاری (9 کد)؛
 4. برنامه‌های سلامتی (6 کد)؛
 5. تعذیه مناسب (3 کد)؛
 6. سرویس حمل و نقل رایگان (2 کد).
 • پاداش‌ تفریحی (82 کد):
 1. تورها و سفرها (59 کد)؛
 2. برنامه‌های تفریحی ورزشی (15 کد)؛
 3. برگزاری جشن‌ها و مراسمات (8 کد).
 • پاداش‌ قدردانی (50 کد):
 1. هدایا (40 کد)؛
 2. تشویق غیرنقدی (5 کد)؛
 3. تندیس (5 کد).
 • پاداش‌ دانشی (49 کد):
 1. آموزش (36 کد)؛
 2. ادامه تحصیل (13 کد).

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، در بین متغیرهای پاداش‌ مالی (غیرنقدی)، موارد زیر به ترتیب دارای اهمیت بودند: 1) پاداش‌ ارتقایی؛ 2) پاداش‌ زمانی؛ 3) پاداش‌ رفاهی؛ 4) پاداش‌ تفریحی؛ 5) پاداش‌ قدردانی؛ 6) پاداش‌ دانشی. از سویی در بین مولفه‌های پاداش‌ مالی (غیرنقدی) نیز، موارد مندرج در جدول شماره 5-7 به ترتیب دارای اهمیت بودند. به گونه‌ای که مولفه‌ «مرخصی تشویقی و ارتقای شغلی» دارای بیشترین اهمیت بود.

 

جدول شماره 5-7: ترتیب اهمیت مولفه‌های پاداش‌ مالی (غیرنقدی)

ردیف

مولفه‌

تعداد کد

ردیف

مولفه‌

تعداد کد

۱

مرخصی تشویقی

137

۱۰

بن کارت

12

۲

ارتقای شغلی

136

۱۱

صبحانه و ناهار کاری

9

۳

خدمات رفاهی

94

۱۲

کاهش ساعت کاری

9

۴

تورها و سفرها

59

۱۳

برگزاری جشن‌ها و مراسمات

8

۵

هدایا

40

۱۴

برنامه‌های سلامتی

6

۶

آموزش

36

15

تشویق غیرنقدی

5

۷

رتبه یا گروه تشویقی

22

16

تندیس

5

۸

برنامه‌های تفریحی ورزشی

15

17

تعذیه مناسب

3

۹

ادامه تحصیل

13

18

سرویس حمل و نقل رایگان

2

 

در جدول شماره 5-8 نیز متغیرها و مولفه‌های پاداش‌ مالی (غیرنقدی) به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-8: متغیرها و مولفه‌های پاداش‌ مالی (غیرنقدی) به تفکیک نسلی

ردیف

مولفه‌

نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

نسل چهارم

۱

مرخصی تشویقی

*

*

*

*

۲

ارتقای شغلی

*

*

*

*

۳

خدمات رفاهی

*

*

*

*

۴

تورها و سفرها

*

*

*

*

۵

هدایا

*

*

*

*

۶

آموزش

*

*

*

*

۷

رتبه یا گروه تشویقی

*

*

*

۸

برنامه‌های تفریحی ورزشی

*

*

*

۹

ادامه تحصیل

*

*

*

۱۰

بن کارت

*

*

*

*

۱۱

صبحانه و ناهار کاری

*

*

*

۱۲

کاهش ساعت کاری

*

*

*

۱۳

برگزاری جشن‌ها و مراسمات

*

*

۱۴

برنامه‌های سلامتی

*

*

*

*

۱۵

تشویق غیرنقدی

*

*

۱۶

تندیس

*

*

*

۱۷

تعذیه مناسب

*

۱۸

سرویس حمل و نقل رایگان

*

 

در جدول شماره 5-9 نیز انواع پاداش‌ مالی (غیرنقدی) به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-9: ترتیب‌بندی انواع پاداش‌ مالی (غیرنقدی) به تفکیک نسلی

پاداش‌ مالی (غیرنقدی)

نسل اول

پاداش‌ مالی (غیرنقدی)

 نسل دوم

پاداش‌ مالی (غیرنقدی)

نسل سوم

پاداش‌ مالی (غیرنقدی)

نسل چهارم

مرخصی تشویقی

مرخصی تشویقی

مرخصی تشویقی

مرخصی تشویقی

ارتقای شغلی

ارتقای شغلی

ارتقای شغلی

ارتقای شغلی

خدمات رفاهی

خدمات رفاهی

خدمات رفاهی

خدمات رفاهی

تورها و سفرها

تورها و سفرها

تورها و سفرها

تورها و سفرها

هدایا

هدایا

هدایا

هدایا

آموزش

آموزش

آموزش

آموزش

 

رتبه یا گروه تشویقی

رتبه یا گروه تشویقی

رتبه یا گروه تشویقی

 

برنامه‌های تفریحی ورزشی

برنامه‌های تفریحی ورزشی

برنامه‌های تفریحی ورزشی

 

ادامه تحصیل

ادامه تحصیل

ادامه تحصیل

بن کارت

بن کارت

بن کارت

بن کارت

 

صبحانه و ناهار کاری

صبحانه و ناهار کاری

صبحانه و ناهار کاری

 

کاهش ساعت کاری

کاهش ساعت کاری

کاهش ساعت کاری

 

 

برگزاری جشن‌ها و مراسمات

برگزاری جشن‌ها و مراسمات

برنامه‌های سلامتی

برنامه‌های سلامتی

برنامه‌های سلامتی

برنامه‌های سلامتی

 

تشویق غیرنقدی

تشویق غیرنقدی

 

 

تندیس

تندیس

تندیس

 

 

 

تعذیه مناسب

 

 

 

سرویس حمل و نقل رایگان

 

5-2-4-3- پاداش‌ مالی (نقدی)

نتایج تحلیل‌ها حاکی از آنست که می‌توان پاداش‌ مالی (نقدی) را در قالب 2 متغیر به شرح زیر در نظر گرفت:

 • پرداخت مالی (301 کد)؛
 • تسهیلات وام (9 کد).

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، در بین متغیرهای پاداش‌ مالی (نقدی)، موارد زیر به ترتیب دارای اهمیت بودند: 1) پرداخت مالی؛ 2) تسهیلات وام. در جدول شماره 5-10 نیز متغیرهای پاداش‌ مالی (نقدی) به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-10: متغیرهای پاداش‌ مالی (نقدی) به تفکیک نسلی

ردیف

متغیر

نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

نسل چهارم

۱

پرداخت مالی

*

*

*

*

۲

تسهیلات وام

*

*

 

در جدول شماره 5-11 نیز انواع پاداش‌ مالی (نقدی) به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-11: ترتیب‌بندی انواع پاداش‌ مالی (نقدی) به تفکیک نسلی

پاداش‌ مالی (نقدی) نسل اول

پاداش‌ مالی (نقدی) نسل دوم

پاداش‌ مالی (نقدی) نسل سوم

پاداش‌ مالی (نقدی) نسل چهارم

پرداخت مالی

پرداخت مالی

پرداخت مالی

پرداخت مالی

 

تسهیلات وام

تسهیلات وام

 

 

5-2-4-4- ویژگی‌های تشویق

نتایج تحلیل‌ها حاکی از آنست که می‌توان ویژگی‌های تشویق را در قالب 6 متغیر به شرح زیر در نظر گرفت:

 • تشویق به موقع (20 کد)؛
 • تشویق آشکار (5 کد)؛
 • تشویق متناسب (5 کد)؛
 • جذابیت تشویق (3 کد)؛
 • تشویق متنوع (2 کد)؛
 • تشویق مستمر (1 کد).

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، در بین متغیرهای ویژگی‌های تشویق، موارد زیر به ترتیب دارای اهمیت بودند: 1) تشویق به موقع؛ 2) تشویق آشکار؛ 3) تشویق متناسب؛ 4) جذابیت تشویق؛ 5) تشویق متنوع؛ 6) تشویق مستمر. در جدول شماره 5-12 نیز متغیرهای ویژگی‌های تشویق به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-12: متغیرهای ویژگی‌های تشویق به تفکیک نسلی

ردیف

متغیر

نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

نسل چهارم

۱

تشویق به موقع

*

*

*

۲

تشویق آشکار

*

*

3

تشویق متناسب

*

*

4

جذابیت تشویق

*

*

5

تشویق متنوع

*

6

تشویق مستمر

*

 

در جدول شماره 5-13 نیز انواع ویژگی‌های تشویق به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-13: ترتیب‌بندی انواع ویژگی‌های تشویق به تفکیک نسلی

ویژگی‌های تشویق نسل اول

ویژگی‌های تشویق نسل دوم

ویژگی‌های تشویق نسل سوم

ویژگی‌های تشویق نسل چهارم

 

تشویق به موقع

تشویق به موقع

تشویق به موقع

 

 

تشویق آشکار

تشویق آشکار

 

 

تشویق متناسب

تشویق متناسب

 

 

جذابیت تشویق

جذابیت تشویق

 

 

 

تشویق متنوع

 

 

 

تشویق مستمر

 

5-2-5- ابزارهای تنبیه کارکنان از منظر نسل‏های مختلف

در مرحله کدگذاری باز، تعداد 1517 کد از متن جملات ارایه شده از سوی مشارکت‌کنندگان در خصوص ابزارهای تنبیه در بین نسل‌های مختلف کارکنان، احصا گردید لیکن در نهایت تعداد 1494 کد نهایی و در قالب 8 کد محوری (تنبیهات غیرمالی مثبت؛ تنبیهات غیرمالی منفی؛ تنبیهات مالی مثبت؛ تنبیهات مالی منفی؛ پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش؛ نظام مدون تنبیه؛ ویژگی‌های تذکر اثربخش و همچنین ویژگی‌های تنبیه اثربخش‌) دسته‌بندی گردید. 

 

5-2-5-1- تنبیهات غیرمالی

نتایج تحلیل‌ها حاکی از آنست که می‌توان تنبیهات غیرمالی را در قالب 2 متغیر و ابعاد و مولفه‌‌های مربوطه به شرح زیر در نظر گرفت:

 • تنبیهات غیرمالی مثبت (23 کد):
 1. غیر اجباری (19 کد):
 • تشویق افراد نمونه (19 کد)؛
 1. اجباری (4 کد):
 • ارجاع به مشاور (2 کد)؛

 

 • اعطای مرخصی اجباری (1 کد)؛
 • اجبار در خواندن یک کتاب (1 کد)؛
 • تنبیهات غیرمالی منفی (561 کد):
 1. رفتاری (210 کد):
 • تذکر شفاهی (126 کد)؛
 • خاموش‌سازی (43 کد)؛
 • نظارت و کنترل شدید (16 کد)؛
 • وادار به عذرخواهی کردن از ارباب رجوع (9 کد)؛
 • کاهش تشویق (7 کد)؛
 • اعمال مقررات انضباطی شدید (5 کد)؛
 • عدم تشویق (4 کد)؛
 1. پرونده‌ای (206 کد):
 • تذکر کتبی (100 کد)؛
 • توبیخ‌ (67 کد)؛
 • ارجاع به رده بالاتر (13 کد)؛
 • معرفی به هیات تخلفات اداری (13 کد)؛
 • کاهش نمرات ارزیابی عملکرد (9 کد)؛
 • اخذ تعهدنامه (4 کد)؛
 1. کاری (75 کد):
 • جابجایی محل کار (47 کد)؛
 • افزایش حجم کاری (17 کد)؛
 • محول نمودن امور غیرجذاب (7 کد)؛
 • عدم تفویض اختیار (3 کد)؛
 • کاهش فضای کاری (1 کد)؛
 1. زمانی (70 کد):
 • عدم موافقت با مرخصی استحقاقی (39 کد)؛
 • عدم موافقت با مرخصی تشویقی (2 کد)؛
 • تفاوت در استفاده از مرخصی (1 کد)؛
 • افزایش ساعت کار (28 کد)؛

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، در بین متغیرهای تنبیهات غیرمالی، موارد زیر به ترتیب دارای اهمیت بودند: 1)تنبیهات غیرمالی منفی؛ 2)تنبیهات غیرمالی مثبت. از سویی در بین مولفه‌های تنبیهات غیرمالی منفی نیز، موارد مندرج در جدول شماره 5-14 به ترتیب دارای اهمیت بودند.

 

 

 

جدول شماره 5-14: ترتیب اهمیت مولفه‌های تنبیهات غیرمالی

ردیف

مولفه‌

تعداد کد

ردیف

مولفه‌

تعداد کد

۱

تذکر شفاهی

126

۱۴

وادار به عذرخواهی کردن از ارباب رجوع

9

۲

تذکر کتبی

100

15

کاهش تشویق

7

۳

توبیخ‌

67

۱۶

محول نمودن امور غیرجذاب

7

۴

جابجایی محل کار

47

۱۷

اعمال مقررات انضباطی شدید

5

۵

خاموش‌سازی

43

۱۸

اخذ تعهدنامه

4

۶

عدم موافقت با مرخصی استحقاقی

39

۱۹

عدم تشویق

4

۷

افزایش ساعت کار

28

۲۰

عدم تفویض اختیار

3

۸

تشویق افراد نمونه

19

۲۱

ارجاع به مشاور

2

۹

افزایش حجم کاری

17

۲۲

عدم موافقت با مرخصی تشویقی

2

۱۰

نظارت و کنترل شدید

16

۲۳

اجبار در خواندن یک کتاب

1

۱۱

ارجاع به رده بالاتر

13

۲۴

اعطای مرخصی اجباری

1

۱۲

معرفی به هیات تخلفات اداری

13

۲۵

تفاوت در استفاده از مرخصی

1

۱۳

کاهش نمرات ارزیابی عملکرد

9

۲۶

کاهش فضای کاری

1

 

در جدول شماره 5-15 نیز متغیرها و مولفه‌های تنبیهات غیرمالی به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-15: متغیرها و مولفه‌های تنبیهات غیرمالی به تفکیک نسلی

ردیف

مولفه‌

نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

نسل چهارم

۱

تذکر شفاهی

*

*

*

*

۲

تذکر کتبی

*

*

*

*

۳

توبیخ‌

*

*

*

۴

جابجایی محل کار

*

*

*

*

۵

خاموش‌سازی

*

*

*

۶

عدم موافقت با مرخصی استحقاقی

*

*

*

*

۷

افزایش ساعت کار

*

*

*

۸

تشویق افراد نمونه

*

*

*

۹

افزایش حجم کاری

*

*

*

۱۰

نظارت و کنترل شدید

*

*

*

۱۱

ارجاع به رده بالاتر

*

*

*

*

۱۲

معرفی به هیات تخلفات اداری

*

*

*

۱۳

کاهش نمرات ارزیابی عملکرد

*

*

*

۱۴

وادار به عذرخواهی کردن از ارباب رجوع

*

*

*

۱۵

کاهش تشویق

*

*

۱۶

محول نمودن امور غیرجذاب

*

*

*

۱۷

اعمال مقررات انضباطی شدید

*

*

*

۱۸

اخذ تعهدنامه

*

*

۱۹

عدم تشویق

*

*

۲۰

عدم تفویض اختیار

*

*

۲۱

ارجاع به مشاور

*

*

۲۲

عدم موافقت با مرخصی تشویقی

*

۲۳

اجبار در خواندن یک کتاب

*

۲۴

اعطای مرخصی اجباری

*

۲۵

تفاوت در استفاده از مرخصی

*

۲۶

کاهش فضای کاری

*

 

در جدول شماره 5-16 نیز انواع تنبیهات غیرمالی به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-16: ترتیب بندی انواع تنبیهات غیرمالی به تفکیک نسلی

تنبیهات ‌غیرمالی نسل اول

تنبیهات ‌غیرمالی نسل دوم

تنبیهات ‌غیرمالی نسل سوم

تنبیهات ‌غیرمالی نسل چهارم

تذکر شفاهی

تذکر شفاهی

تذکر شفاهی

تذکر شفاهی

تذکر کتبی

تذکر کتبی

تذکر کتبی

تذکر کتبی

 

توبیخ‌

توبیخ‌

توبیخ‌

جابجایی محل کار

جابجایی محل کار

جابجایی محل کار

جابجایی محل کار

 

خاموش‌سازی

خاموش‌سازی

خاموش‌سازی

عدم موافقت با مرخصی استحقاقی

عدم موافقت با مرخصی استحقاقی

عدم موافقت با مرخصی استحقاقی

عدم موافقت با مرخصی استحقاقی

 

افزایش ساعت کار

افزایش ساعت کار

افزایش ساعت کار

 

تشویق افراد نمونه

تشویق افراد نمونه

تشویق افراد نمونه

 

افزایش حجم کاری

افزایش حجم کاری

افزایش حجم کاری

 

نظارت و کنترل شدید

نظارت و کنترل شدید

نظارت و کنترل شدید

ارجاع به رده بالاتر

ارجاع به رده بالاتر

ارجاع به رده بالاتر

ارجاع به رده بالاتر

معرفی به هیات تخلفات اداری

معرفی به هیات تخلفات اداری

معرفی به هیات تخلفات اداری

 

کاهش نمرات ارزیابی عملکرد

 

کاهش نمرات ارزیابی عملکرد

کاهش نمرات ارزیابی عملکرد

 

وادار به عذرخواهی کردن از ارباب رجوع

وادار به عذرخواهی کردن از ارباب رجوع

وادار به عذرخواهی کردن از ارباب رجوع

 

کاهش تشویق

کاهش تشویق

 

 

محول نمودن امور غیرجذاب

محول نمودن امور غیرجذاب

محول نمودن امور غیرجذاب

 

اعمال مقررات انضباطی شدید

اعمال مقررات انضباطی شدید

اعمال مقررات انضباطی شدید

 

 

اخذ تعهدنامه

اخذ تعهدنامه

 

 

عدم تشویق

عدم تشویق

 

عدم تفویض اختیار

 

عدم تفویض اختیار

ارجاع به مشاور

 

ارجاع به مشاور

 

 

عدم موافقت با مرخصی تشویقی

 

 

 

اجبار در خواندن یک کتاب

 

 

 

 

 

اعطای مرخصی اجباری

 

 

تفاوت در استفاده از مرخصی

 

 

 

کاهش فضای کاری

 

5-2-5-2- تنبیهات مالی

نتایج تحلیل‌ها حاکی از آنست که می‌توان تنبیهات مالی را در قالب 2 متغیر و ابعاد و مولفه‌‌های مربوطه به شرح زیر در نظر گرفت:

 • تنبیهات مالی مثبت (23 کد):
 1. ارتقا افراد نمونه (2 کد):
 • تنبیهات مالی منفی (497 کد):
 1. مزایا (272 کد):
 • کاهش مزایای شغلی (163 کد)؛
 • کاهش مبلغ اضافه کار (89 کد)؛
 • کاهش تسهیلات (8 کد)؛
 • حذف امتیازات سازمانی (5 کد)؛
 • تفاوت در استفاده از مزایا (4 کد)؛
 • عدم موافقت با مأموریت‌ها (2 کد)؛
 • تاخیر در پرداخت مزایا (1 کد)؛
 1. جایگاه (111 کد):
 • تنزل (55 کد)؛
 • عدم ارتقاء شغلی (27 کد)؛
 • تعلیق و انفصال (13 کد)؛
 • اخراج (11 کد)؛
 • تاخیر در ترفیع (4 کد)؛
 • کاهش رتبه (1 کد)؛
 1. حقوق (95 کد):
 • کاهش پرداخت‌های مالی (50 کد)؛
 • کسر از حقوق (37 کد)؛
 • تاخیر در افزایش حقوق (5 کد)؛
 • کاهش حقوق (3 کد)؛
 1. پاداش (19 کد):
 • کاهش پاداش‌های شغلی (14 کد)؛
 • تفاوت در پاداش‌های مالی (3 کد)؛
 • تفاوت در استفاده از پاداش‌ها (2 کد)؛

همانطور که در فهرست ‌فوق مشاهده می شود، در بین متغیرهای تنبیهات مالی منفی، موارد زیر به ترتیب دارای اهمیت بودند: 1)مزایا؛ 2)جایگاه؛ 3)حقوق؛ 4)پاداش. از سویی در بین مولفه‌های تنبیهات مالی منفی نیز، موارد مندرج در جدول شماره 5-17 به ترتیب دارای اهمیت بودند.

 

جدول شماره 5-17: ترتیب اهمیت مولفه‌های تنبیهات مالی منفی

ردیف

مولفه‌

تعداد کد

ردیف

مولفه‌

تعداد کد

۱

کاهش مزایای شغلی

163

۱۲

تاخیر در افزایش حقوق

5

۲

کاهش مبلغ اضافه کار

89

۱۳

تفاوت در استفاده از مزایا

4

۳

تنزل

55

۱۴

‌تاخیر در ترفیع

4

۴

‌کاهش پرداخت‌های مالی

50

15

‌کاهش حقوق

3

۵

کسر از حقوق

37

16

تفاوت در پاداش‌های مالی

3

۶

عدم ارتقاء شغلی

27

17

ارتقا افراد نمونه

2

۷

کاهش پاداش‌های شغلی

14

18

‌عدم موافقت با مأموریت‌ها

2

۸

تعلیق و انفصال

13

19

تفاوت در استفاده از پاداش‌ها

2

۹

‌اخراج

11

20

‌کاهش رتبه

1

۱۰

کاهش تسهیلات

8

21

تاخیر در پرداخت مزایا

1

۱۱

حذف امتیازات سازمانی

5

 

 

در جدول شماره 5-18 نیز متغیرها و مولفه‌های تنبیهات مالی منفی به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-18: مولفه‌های تنبیهات مالی منفی به تفکیک نسلی

ردیف

مولفه‌

نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

نسل چهارم

۱

کاهش مزایای شغلی

*

*

*

*

۲

کاهش مبلغ اضافه کار

*

*

*

*

۳

تنزل

*

*

*

*

۴

‌کاهش پرداخت‌های مالی

*

*

*

۵

کسر از حقوق

*

*

*

۶

عدم ارتقاء شغلی

*

*

*

*

۷

کاهش پاداش‌های شغلی

*

*

*

*

۸

تعلیق و انفصال

*

*

*

*

۹

‌اخراج

*

*

*

۱۰

کاهش تسهیلات

*

*

۱۱

حذف امتیازات سازمانی

*

*

*

۱۲

تاخیر در افزایش حقوق

*

*

*

۱۳

تفاوت در استفاده از مزایا

*

۱۴

‌تاخیر در ترفیع

*

۱۵

‌کاهش حقوق

*

*

۱۶

تفاوت در پاداش‌های مالی

*

۱۷

ارتقا افراد نمونه

*

*

۱۸

‌عدم موافقت با مأموریت‌ها

*

19

تفاوت در استفاده از پاداش‌ها

*

*

20

‌کاهش رتبه

*

21

تاخیر در پرداخت مزایا

*

 

در جدول شماره 5-19 نیز انواع تنبیهات مالی منفی به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-19: ترتیب‌بندی انواع تنبیهات مالی منفی به تفکیک نسلی

تنبیهات مالی منفی

نسل اول

تنبیهات مالی منفی

نسل دوم

تنبیهات مالی منفی

نسل سوم

تنبیهات مالی منفی

نسل چهارم

کاهش مزایای شغلی

کاهش مزایای شغلی

کاهش مزایای شغلی

کاهش مزایای شغلی

کاهش مبلغ اضافه کار

کاهش مبلغ اضافه کار

کاهش مبلغ اضافه کار

کاهش مبلغ اضافه کار

تنزل

تنزل

تنزل

تنزل

 

‌کاهش پرداخت‌های مالی

‌کاهش پرداخت‌های مالی

‌کاهش پرداخت‌های مالی

 

کسر از حقوق

کسر از حقوق

کسر از حقوق

عدم ارتقاء شغلی

عدم ارتقاء شغلی

عدم ارتقاء شغلی

عدم ارتقاء شغلی

کاهش پاداش‌های شغلی

کاهش پاداش‌های شغلی

کاهش پاداش‌های شغلی

کاهش پاداش‌های شغلی

تعلیق و انفصال

تعلیق و انفصال

تعلیق و انفصال

تعلیق و انفصال

 

اخراج

اخراج

اخراج

 

کاهش تسهیلات

 

کاهش تسهیلات

 

حذف امتیازات سازمانی

حذف امتیازات سازمانی

حذف امتیازات سازمانی

 

تاخیر در افزایش حقوق

تاخیر در افزایش حقوق

تاخیر در افزایش حقوق

 

 

تفاوت در استفاده از مزایا

 

 

 

 

‌تاخیر در ترفیع

 

 

‌کاهش حقوق

‌کاهش حقوق

 

 

تفاوت در پاداش‌های مالی

 

 

 

ارتقا افراد نمونه

ارتقا افراد نمونه

 

 

‌عدم موافقت با مأموریت‌ها

 

 

 

تفاوت در استفاده از پاداش‌ها

تفاوت در استفاده از پاداش‌ها

 

‌کاهش رتبه

 

 

 

 

 

تاخیر در پرداخت مزایا

 

5-2-5-3- پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش

نتایج تحلیل‌ها حاکی از آنست که می‌توان پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش را در قالب 2 متغیر و ابعاد و مولفه‌‌های مربوطه به شرح زیر در نظر گرفت:

 • رویه‌های مدیریت منابع انسانی (97 کد):
 1. آموزش و توجیه کارکنان (62 کد):
 2. عدالت سازمانی (19 کد)؛
 3. ارزیابی عملکرد مناسب (10 کد)؛
 4. استخدام درست (3 کد)؛
 5. شفافیت مسئولیت‌ها و وظایف (2 کد)؛
 6. استقرار نظام شایسته سالاری (1 کد)؛
 • رویه‌های مدیریتی (59 کد):
 1. ریشه‌یابی مشکل (23 کد)؛
 2. شناخت دقیق کارکنان (23 کد)؛
 3. رویکرد اجتناب از تنبیه (7 کد)؛
 4. اقدامات پیش‌گیرنده و بازدارنده (7 کد)؛
 5. فرصت اصلاح و جبران (6 کد)؛
 6. فرصت دفاع (5 کد)؛
 7. هشدار دادن (4 کد)؛
 8. کم کاری مدیران (3 کد)؛
 9. ملزم به اصلاح اشتباه (1 کد)؛

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، در بین متغیرهای پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش، موارد زیر به ترتیب دارای اهمیت بودند: 1)رویه‌های مدیریت منابع انسانی؛ 2)رویه‌های مدیریتی.

 

جدول شماره 5-20: ترتیب اهمیت مولفه‌های پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش

ردیف

مولفه‌

تعداد کد

ردیف

مولفه‌

تعداد کد

۱

آموزش و توجیه کارکنان

62

۹

فرصت دفاع

5

۲

ریشه‌یابی مشکل

23

۱۰

هشدار دادن

4

۳

شناخت دقیق کارکنان

23

۱۱

استخدام درست

3

۴

عدالت سازمانی

19

۱۲

کم کاری مدیران

3

۵

ارزیابی عملکرد مناسب

10

۱۳

شفافیت مسئولیت‌ها و وظایف

2

۶

اقدامات پیش‌گیرنده و بازدارنده

7

۱۴

استقرار نظام شایسته سالاری

1

۷

رویکرد اجتناب از تنبیه

7

15

ملزم به اصلاح اشتباه

1

۸

فرصت اصلاح و جبران

6

 

 

در جدول شماره 5-21 نیز متغیرهای پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-21: متغیرهای پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش به تفکیک نسلی

ردیف

متغیر

نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

نسل چهارم

۱

آموزش و توجیه کارکنان

*

*

*

۲

ریشه‌یابی مشکل

*

*

*

*

۳

شناخت دقیق کارکنان

*

۴

عدالت سازمانی

*

*

*

۵

ارزیابی عملکرد مناسب

*

*

*

۶

اقدامات پیش‌گیرنده و بازدارنده

*

*

۷

رویکرد اجتناب از تنبیه

*

*

*

۸

فرصت اصلاح و جبران

*

*

*

۹

فرصت دفاع

*

*

*

۱۰

هشدار دادن

*

۱۱

استخدام درست

*

۱۲

کم کاری مدیران

*

*

۱۳

شفافیت مسئولیت‌ها و وظایف

*

*

۱۴

استقرار نظام شایسته سالاری

*

15

ملزم به اصلاح اشتباه

*

 

در جدول شماره 5-22 نیز انواع پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-22: ترتیب‌بندی انواع پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش به تفکیک نسلی

پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش

نسل اول

پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش

نسل دوم

پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش

نسل سوم

پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش

نسل چهارم

ریشه‌یابی مشکل

ریشه‌یابی مشکل

ریشه‌یابی مشکل

ریشه‌یابی مشکل

رویکرد اجتناب از تنبیه

رویکرد اجتناب از تنبیه

رویکرد اجتناب از تنبیه

 

 

اقدامات پیش‌گیرنده و بازدارنده

اقدامات پیش‌گیرنده و بازدارنده

 

 

فرصت اصلاح و جبران

فرصت اصلاح و جبران

فرصت اصلاح و جبران

 

فرصت دفاع

فرصت دفاع

فرصت دفاع

 

 

 

هشدار دادن

 

کم کاری مدیران

کم کاری مدیران

 

 

 

 

ملزم به اصلاح اشتباه

 

 

 

شناخت دقیق کارکنان

 

آموزش و توجیه کارکنان

آموزش و توجیه کارکنان

آموزش و توجیه کارکنان

 

عدالت سازمانی

عدالت سازمانی

عدالت سازمانی

 

ارزیابی عملکرد مناسب

ارزیابی عملکرد مناسب

ارزیابی عملکرد مناسب

 

استخدام درست

 

 

 

شفافیت مسئولیت‌ها و وظایف

شفافیت مسئولیت‌ها و وظایف

 

 

 

استقرار نظام شایسته سالاری

 

 

5-2-5-4- نظام مدون تنبیه

نتایج تحلیل‌ها حاکی از آنست که می‌توان نظام مدون تنبیه را در قالب 3 متغیر و ابعاد و مولفه‌‌های مربوطه به شرح زیر در نظر گرفت:

 • ویژگی‌های تنبیه اثربخش (138 کد):
 1. تناسب تنبیه (68 کد):
 • تنبیه متناسب با خطا (38 کد)؛
 • تنبیه متناسب با شخصیت فرد (24 کد)؛
 • تنبیه متناسب با جایگاه سازمانی فرد (5 کد)؛
 • تنبیه متناسب با سن فرد (1 کد)؛
 1. ویژگی تنبیه (37 کد):
 • تنبیه به موقع (9 کد)؛
 • سلسله مراتب تنبیه (7 کد)؛
 • تنبیه جدی (4 کد)؛
 • تنبیه منصفانه (4 کد)؛
 • تنبیه بدون اغماض (3 کد)؛
 • اعتدال در تنبیه (3 کد)؛
 • اثربخشی تنبیه (2 کد)؛
 • تفاوت بین خطاهای عمدی و سهوی (2 کد)؛
 • شدت تنبیه (2 کد)؛
 • تنبیه موردی (1 کد)؛
 1. رویکرد تنبیه (33 کد):
 • تنبیه با رویکرد اصلاح رفتار (12 کد)؛
 • تنبیه بدون تخریب شخصیت (8 کد)؛
 • تنبیه در چارچوب ارزش‌ها (4 کد)؛
 • تنبیه ضمن حفظ انگیزه (4 کد)؛
 • تنبیه با رویکرد بهبود عملکرد (3 کد)؛
 • ‌تنبیه مبتنی بر پشیمانی (2 کد)؛
 • ویژگی‌های تذکر اثربخش (69 کد):
 1. نوع برخورد (49 کد):
 • برخورد بدون غرض‌ورزی (21 کد)؛
 • برخورد قاطعانه (19 کد)؛
 • برخورد شفاف (9 کد)؛
 1. نوع تذکر (20 کد):
 • تذکر غیررسمی (14 کد)؛
 • تذکر دوستانه (4 کد)؛
 • تذکر از طریق شخص ثالث (1 کد)؛
 • تذکر مبتنی بر حمایت (1 کد)؛
 • نظام تنبیه (48 کد):
 1. قواعد تنبیه (48 کد).

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، در بین متغیرهای نظام مدون تنبیه، موارد زیر به ترتیب دارای اهمیت بودند: 1)ویژگی‌های تنبیه اثربخش؛ 2) ویژگی‌های تذکر اثربخش؛ 3)نظام تنبیه.

 

جدول شماره 5-23: ترتیب اهمیت مولفه‌های نظام مدون تنبیه

ردیف

مولفه‌

تعداد کد

ردیف

مولفه‌

تعداد کد

۱

قواعد تنبیه

48

۱۵

تنبیه در چارچوب ارزش‌ها

4

۲

تنبیه متناسب با خطا

38

۱۶

تنبیه ضمن حفظ انگیزه

4

۳

تنبیه متناسب با شخصیت فرد

24

۱۷

تذکر دوستانه

4

۴

برخورد بدون غرض‌ورزی

21

۱۸

تنبیه بدون اغماض

3

۵

برخورد قاطعانه

19

۱۹

اعتدال در تنبیه

3

۶

تذکر غیررسمی

14

۲۰

تنبیه با رویکرد بهبود عملکرد

3

۷

تنبیه با رویکرد اصلاح رفتار

12

۲۱

اثربخشی تنبیه

2

۸

تنبیه به موقع

9

۲۲

تفاوت بین خطاهای عمدی و سهوی

2

۹

برخورد شفاف

9

۲۳

‌تنبیه مبتنی بر پشیمانی

2

۱۰

تنبیه بدون تخریب شخصیت

8

۲۴

تنبیه متناسب با سن فرد

1

۱۱

سلسله مراتب تنبیه

7

۲۵

شدت تنبیه

1

۱۲

تنبیه متناسب با جایگاه سازمانی فرد

5

۲۶

تنبیه موردی

1

۱۳

تنبیه جدی

4

۲۷

تذکر از طریق شخص ثالث

1

۱۴

تنبیه منصفانه

4

۲۸

تذکر مبتنی بر حمایت

1

 

در جدول شماره 5-24 نیز متغیرهای نظام مدون تنبیه به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-24: متغیرهای نظام مدون تنبیه به تفکیک نسلی

ردیف

متغیر

نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

نسل چهارم

۱

قواعد تنبیه

*

*

*

۲

تنبیه متناسب با خطا

*

*

*

۳

تنبیه متناسب با شخصیت فرد

*

*

*

۴

برخورد بدون غرض‌ورزی

*

*

*

۵

برخورد قاطعانه

*

*

*

۶

تذکر غیررسمی

*

*

*

۷

تنبیه با رویکرد اصلاح رفتار

*

*

۸

تنبیه به موقع

*

*

۹

برخورد شفاف

*

*

*

۱۰

تنبیه بدون تخریب شخصیت

*

*

۱۱

سلسله مراتب تنبیه

*

*

*

۱۲

تنبیه متناسب با جایگاه سازمانی فرد

*

*

۱۳

تنبیه جدی

*

*

*

۱۴

تنبیه منصفانه

*

*

۱۵

تنبیه در چارچوب ارزش‌ها

*

*

۱۶

تنبیه ضمن حفظ انگیزه

*

۱۷

تذکر دوستانه

*

۱۸

تنبیه بدون اغماض

*

*

۱۹

اعتدال در تنبیه

*

*

۲۰

تنبیه با رویکرد بهبود عملکرد

*

۲۱

اثربخشی تنبیه

*

۲۲

تفاوت بین خطاهای عمدی و سهوی

*

۲۳

‌تنبیه مبتنی بر پشیمانی

*

۲۴

تنبیه متناسب با سن فرد

*

۲۵

شدت تنبیه

*

*

۲۶

تنبیه موردی

*

۲۷

تذکر از طریق شخص ثالث

*

۲۸

تذکر مبتنی بر حمایت

*

 

در جدول شماره 5-25 نیز انواع نظام مدون تنبیه به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-25: ترتیب بندی انواع نظام مدون تنبیه به تفکیک نسلی

نظام مدون تنبیه نسل اول

نظام مدون تنبیه نسل دوم

نظام مدون تنبیه نسل سوم

نظام مدون تنبیه نسل چهارم

 

قواعد تنبیه

قواعد تنبیه

قواعد تنبیه

 

تنبیه متناسب با خطا

تنبیه متناسب با خطا

تنبیه متناسب با خطا

 

تنبیه متناسب با شخصیت فرد

تنبیه متناسب با شخصیت فرد

تنبیه متناسب با شخصیت فرد

 

برخورد بدون غرض‌ورزی

برخورد بدون غرض‌ورزی

برخورد بدون غرض‌ورزی

 

برخورد قاطعانه

برخورد قاطعانه

برخورد قاطعانه

 

تذکر غیررسمی

تذکر غیررسمی

تذکر غیررسمی

 

 

تنبیه با رویکرد اصلاح رفتار

تنبیه با رویکرد اصلاح رفتار

 

 

تنبیه به موقع

تنبیه به موقع

 

برخورد شفاف

برخورد شفاف

برخورد شفاف

 

 

تنبیه بدون تخریب شخصیت

تنبیه بدون تخریب شخصیت

 

سلسله مراتب تنبیه

سلسله مراتب تنبیه

سلسله مراتب تنبیه

 

 

تنبیه متناسب با جایگاه سازمانی

تنبیه متناسب با جایگاه سازمانی

 

تنبیه جدی

تنبیه جدی

تنبیه جدی

 

 

تنبیه منصفانه

تنبیه منصفانه

 

 

تنبیه در چارچوب ارزش‌ها

تنبیه در چارچوب ارزش‌ها

 

 

 

تنبیه ضمن حفظ انگیزه

 

 

 

تذکر دوستانه

 

تنبیه بدون اغماض

تنبیه بدون اغماض

 

 

 

اعتدال در تنبیه

اعتدال در تنبیه

 

 

 

تنبیه با رویکرد بهبود عملکرد

 

 

 

اثربخشی تنبیه

 

 

 

تفاوت بین خطاهای عمدی و سهوی

 

‌تنبیه مبتنی بر پشیمانی

 

 

 

 

تنبیه متناسب با سن فرد

 

 

شدت تنبیه

شدت تنبیه

 

 

 

تنبیه موردی

 

 

 

 

تذکر از طریق شخص ثالث

 

 

 

تذکر مبتنی بر حمایت

 

5-2-6- ابزارهای انگیزشی از منظر کارکنان نسل های مختلف

در مرحله کدگذاری باز، تعداد 1872 کد از متن جملات ارایه شده از سوی مشارکت‌کنندگان در خصوص ابزارهای انگیزه‌بخشی در بین نسل‌های مختلف کارکنان، احصا گردید لیکن در نهایت تعداد 1872 کد نهایی و در قالب 24 کد محوری دسته‌بندی گردید.

نتایج تحلیل‌ها حاکی از آنست که می‌توان ابزارهای انگیزه‌بخشی را در قالب 9 متغیر و ابعاد مربوطه به شرح زیر در نظر گرفت:

 • رویه‌های مدیریتی (645 کد):
 1. قدردانی (280 کد)؛
 2. مدیریت مشارکتی (134 کد)؛
 3. عدالت (157 کد)؛
 4. مدیریت استعداد (62 کد)؛
 5. مدیریت دانش (8 کد)؛
 6. تنبیه (4 کد)؛
 • محیط کار (468 کد):
 1. روابط کاری (240 کد)؛
 2. شرایط و محیط کار (200 کد)؛
 3. طراحی مشاغل (19 کد)؛
 4. تعادل بین کار و زندگی (7 کد)؛
 5. کیفیت همکاران (2 کد)؛
 • توانمندسازی (217 کد):
 1. توانمندسازی روانشناختی (146 کد)؛
 2. توانمندسازی ساختاری (55 کد)؛
 3. توانمندسازی کارکنان (16 کد)؛
 • مالی (185 کد):
 • مسیر پیشرفت‌ (117 کد):
 1. ارتقاء (105 کد)؛
 2. کار راهه (12 کد)؛
 • مزایا (113 کد):
 1. مزایای رفاهی (77 کد)؛‌
 2. مزایای شغلی (18 کد)؛
 3. مزایای سلامتی (9 کد)؛
 4. مزایای انگیزشی (9 کد)؛
 • ویژگی‌های مدیر (79 کد)؛
 • استخدام (29 کد)؛
 • ساختاری (18 کد).

در جدول شماره 5-26 ترتیب اهمیت مولفه‌های ابزارهای انگیزه‌بخشی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-26: ترتیب اهمیت مولفه‌های ابزارهای انگیزه‌بخشی

ردیف

مولفه‌

تعداد کد

ردیف

مولفه‌

تعداد کد

۱

مدیریت مشارکتی‌

108

۹۹

تقسیم کار صحیح

3

۲

ارتقاء شغلی

77

۱۰۰

ملزومات خوب و مرغوب

3

۳

شرایط و محیط کاری

74

۱۰۱

مزایای غیرنقدی

3

۴

عدالت سازمانی

71

۱۰۲

پرداخت بموقع حقوق و مزایا

3

۵

قدردانی رسمی

68

۱۰۳

پرداخت‌ تشویقی

3

۶

تشویق‌

58

۱۰۴

حقوق مناسب با عملکرد

3

۷

روابط مطلوب

46

۱۰۵

رفع مشکلات مالی

3

۸

شایسته‌سالاری

44

۱۰۶

مشوق‌ مالی

3

۹

پاداش

44

۱۰۷

انتقادپذیری مدیران

3

۱۰

شناسایی و رفع نیازهای کارکنان

42

۱۰۸

پاسخگویی مدیران

3

۱۱

حمایت سازمانی

42

۱۰۹

سبک رهبری مناسب‌

3

۱۲

دیده شدن کار کارکنان

41

۱۱۰

نظارت کافی

3

۱۳

تفویض اختیار‌

39

۱۱۱

برند کارفرما

2

۱۴

آموزش

39

۱۱۲

نهادینه کردن ارزش‌ها

2

۱۵

احترام به کارکنان

37

۱۱۳

امیدبخشی به کارکنان

2

۱۶

امنیت شغلی

35

۱۱۴

بها دادن به کارکنان

2

۱۷

ارائه بازخورد

32

۱۱۵

تعیین هدف

2

۱۸

فرصت رشد و پیشرفت‌

28

۱۱۶

هویت‌بخشی به کارکنان

2

۱۹

معرفی کارکنان نمونه

27

۱۱۷

تهدید

2

۲۰

انتصاب

25

۱۱۸

تشویق متناسب با عملکرد

2

۲۱

بها دادن به خلاقیت و نوآوری

25

۱۱۹

تعریف و تمجید

2

۲۲

مرخصی تشویقی

24

۱۲۰

جشن و مراسم‌

2

۲۳

امکانات رفاهی

24

۱۲۱

سیاست‌های تشویقی

2

۲۴

نظام پیشنهادات

23

۱۲۲

ماموریت تشویقی

2

۲۵

نشاط سازمانی

23

۱۲۳

عدالت در تنبیه‌

2

۲۶

عدالت در ارزیابی عملکرد‌

21

۱۲۴

مدیریت مبتنی بر هدف

2

۲۷

تشویق‌ مالی

20

۱۲۵

چابکی سازمانی

2

۲۸

فضای رقابتی سالم

19

۱۲۶

زمان کار منعطف

2

۲۹

افزایش حقوق و مزایا

17

۱۲۷

تقویت روحیه کارکنان

2

۳۰

توانمندسازی کارکنان

16

۱۲۸

ایجاد فضای همکاری

2

۳۱

ایجاد احساس ارزشمندی

16

۱۲۹

جذابیت کار

2

۳۲

عدالت در ارتقاء

15

۱۳۰

کار چالشی

2

۳۳

اعتماد سازمانی

15

۱۳۱

کار مبتنی بر علاقه

2

۳۴

کار تیمی

15

۱۳۲

برگزاری مسابقات

2

۳۵

طراحی مشاغل

15

۱۳۳

تفریحات ورزشی

2

۳۶

درک کارکنان

14

۱۳۴

خدمات رفاهی‌

2

۳۷

تسهیلات

14

۱۳۵

مزایای مبتنی بر عملکرد

2

۳۸

تشویق شفاهی

13

۱۳۶

پیشرفت کارکنان

2

۳۹

تشویق کتبی

13

۱۳۷

توازن بین درآمد و هزینه‌های زندگی

2

۴۰

مدیریت استرس

13

۱۳۸

بازنشستگی پیش از موعد

2

۴۱

سفرهای رفاهی و تفریحی

13

۱۳۹

حقوق و دستمزد

2

۴۲

پرداخت انگیزشی

13

۱۴۰

مزایای نقدی

2

۴۳

شناخت کارکنان‌

11

۱۴۱

رعایت اخلاق

2

۴۴

مزایای شغلی

11

۱۴۲

لبخند زدن

2

۴۵

نگرش مثبت مدیران

11

۱۴۳

استخدام

1

۴۶

همدلی با کارکنان

11

۱۴۴

گزینش

1

۴۷

تشویق متناسب

10

۱۴۵

الگوسازی کارکنان

1

۴۸

عدالت در رفتار

10

۱۴۶

اختیار در تغییر وظایف شغلی

1

۴۹

شفافیت در قوانین‌

10

۱۴۷

تشویق کارکنان به ریسک‌پذیری

1

۵۰

ارتباطات مطلوب

10

۱۴۸

تمرکز بر نقاط قوت کارکنان

1

۵۱

کار راهه

10

۱۴۹

رسمیت شناختن

1

۵۲

توجیه کارکنان‌

9

۱۵۰

فرصت‌های یادگیری

1

۵۳

امکانات ورزشی

9

۱۵۱

تذکر خصوصی

1

۵۴

ابزارهای مالی

9

۱۵۲

نظام تنبیه مناسب

1

۵۵

آزادی عمل

8

۱۵۳

جایزه تشویقی

1

۵۶

تشویق در حضور دیگران

8

۱۵۴

طراحی سیستم پاداش

1

۵۷

عدالت در پرداخت‌

8

۱۵۵

عدالت در آموزش‌

1

۵۸

عدالت در تشویق‌

8

۱۵۶

عدالت در انتصاب

1

۵۹

عدالت در مزایا‌

8

۱۵۷

عدالت در تسهیلات

1

۶۰

مدیریت دانش

8

۱۵۸

عدالت در تقسیم وظایف

1

۶۱

اهمیت به کارکنان

8

۱۵۹

عدالت در حقوق‌

1

۶۲

توانمندی مدیران

8

۱۶۰

عدالت در خدمات رفاهی‌

1

۶۳

شایستگی مدیران

8

۱۶۱

عدالت در رویه‌های اداری

1

۶۴

گوش دادن موثر

8

۱۶۲

جانشین‌پروری

1

۶۵

اردو

7

۱۶۳

ارایه چشم انداز سازمان

1

۶۶

امکانات تفریحی

7

۱۶۴

شفافیت اطلاعاتی

1

۶۷

مزایای مالی

7

۱۶۵

سلامت اداری

1

۶۸

هدایا

7

۱۶۶

تشکیل گروه‌های ارزیابی مدیریتی

1

۶۹

ادامه تحصیل

6

۱۶۷

کاهش ساعت کاری

1

۷۰

لوح تقدیر

6

۱۶۸

ابزار احساسات مثبت

1

۷۱

مزایای انگیزشی

6

۱۶۹

احترام متقابل

1

۷۲

تنوع در نظام جبران خدمات

6

۱۷۰

ایجاد گروه‌های غیر رسمی

1

۷۳

صداقت مدیران

6

۱۷۱

حمایت همکاران

1

۷۴

احساس مهم بودن

5

۱۷۲

دوری از بحث‌های حاشیه‌ای

1

۷۵

ایجاد فضای دوستانه

5

۱۷۳

جابجایی محل کار

1

۷۶

توجه به کارکنان

5

۱۷۴

امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب

1

۷۷

فرهنگ کاری مثبت

5

۱۷۵

غذای مجانی

1

۷۸

مزایای رفاهی

5

۱۷۶

محیط جذاب

1

۷۹

سلامت روان و جسم

5

۱۷۷

میزان علاقه‌مندی همکاران

1

۸۰

پرداخت‌ مالی

5

۱۷۸

همکاران خوب

1

۸۱

حقوق مناسب

5

۱۷۹

مزایای انگیزشی مبتنی بر شخصیت کارکنان

1

۸۲

عدالت در پاداش

4

۱۸۰

مزایای انگیزشی مبتنی بر عملکرد

1

۸۳

تعادل بین کار و زندگی

4

۱۸۱

مزایای انگیزشی مستمر

1

۸۴

رفع مشکلات کارکنان

4

۱۸۲

تبریک مناسبت‌ها

1

۸۵

تنوع وظایف

4

۱۸۳

مأموریت‌های تفریحی

1

۸۶

مراکز رفاهی

4

۱۸۴

مزایای بازنشستگی

1

۸۷

خدمات درمانی

4

۱۸۵

مهدکودک

1

۸۸

اضافه پرداختی

4

۱۸۶

پرداخت حقوق و مزایای مکفی

1

۸۹

پرداخت مبتنی بر عملکرد

4

۱۸۷

پرداخت مبتنی بر شایستگی

1

۹۰

مهارت حل تعارض

4

۱۸۸

تأمین نیازهای مالی

1

۹۱

عدم بی تفاوتی مدیران

4

۱۸۹

‌تسهیم در سودآوری

1

۹۲

استقلال شغلی

3

۱۹۰

تنوع در پرداخت‌ها

1

۹۳

شخصیت‌بخشی به کارکنان

3

۱۹۱

حمایت مالی

1

۹۴

عدالت در امکانات‌

3

۱۹۲

رسمی نمودن

1

۹۵

سرمایه گذاری روی کارکنان

3

۱۹۳

اشرافیت مدیر به کار

1

۹۶

مدیریت استعداد‌ها

3

۱۹۴

مسئولیت‌پذیری مدیران

1

۹۷

شفافیت اهداف‌

3

۱۹۵

نظارت بر نحوه انجام کار

1

۹۸

ایجاد فضای اعتماد

3

 

 

در جدول شماره 5-27 نیز مولفه‌های ابزارهای انگیزه‌بخشی به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-27: متغیرها و مولفه‌های ابزارهای انگیزه‌بخشی به تفکیک نسلی

ردیف

مولفه‌

نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

نسل چهارم

۱

مدیریت مشارکتی‌

*

*

*

*

۲

ارتقاء شغلی

*

*

*

*

۳

شرایط و محیط کاری

*

*

*

*

۴

عدالت سازمانی

*

*

*

۵

قدردانی رسمی

*

*

*

*

۶

تشویق‌

*

*

*

۷

روابط مطلوب

*

*

*

۸

شایسته‌سالاری

*

*

*

۹

پاداش

*

*

*

۱۰

شناسایی و رفع نیازهای کارکنان

*

*

*

۱۱

حمایت سازمانی

*

*

*

*

۱۲

دیده شدن کار کارکنان

*

*

*

۱۳

تفویض اختیار‌

*

*

*

۱۴

آموزش

*

*

*

۱۵

احترام به کارکنان

*

*

*

۱۶

امنیت شغلی

*

*

*

*

۱۷

ارائه بازخورد

*

*

*

۱۸

فرصت رشد و پیشرفت‌

*

*

*

۱۹

معرفی کارکنان نمونه

*

*

*

۲۰

انتصاب

*

*

*

۲۱

بها دادن به خلاقیت و نوآوری

*

*

*

۲۲

مرخصی تشویقی

*

*

*

*

۲۳

امکانات رفاهی

*

*

*

۲۴

نظام پیشنهادات

*

*

۲۵

نشاط سازمانی

*

*

*

۲۶

عدالت در ارزیابی عملکرد‌

*

*

*

۲۷

تشویق‌ مالی

*

*

*

*

۲۸

فضای رقابتی سالم

*

*

*

*

۲۹

افزایش حقوق و مزایا

*

*

*

۳۰

توانمندسازی کارکنان

*

*

*

۳۱

ایجاد احساس ارزشمندی

*

*

۳۲

عدالت در ارتقاء

*

*

*

*

۳۳

اعتماد سازمانی

*

*

*

۳۴

کار تیمی

*

*

*

۳۵

طراحی مشاغل

*

*

*

*

۳۶

درک کارکنان

*

*

*

۳۷

تسهیلات

*

*

*

۳۸

تشویق شفاهی

*

*

*

۳۹

تشویق کتبی

*

*

*

۴۰

مدیریت استرس

*

*

*

۴۱

سفرهای رفاهی و تفریحی

*

*

*

۴۲

پرداخت انگیزشی

*

*

*

۴۳

شناخت کارکنان‌

*

*

*

۴۴

مزایای شغلی

*

*

۴۵

نگرش مثبت مدیران

*

*

۴۶

همدلی با کارکنان

*

*

*

۴۷

تشویق متناسب

*

*

*

۴۸

عدالت در رفتار

*

*

*

۴۹

شفافیت در قوانین‌

*

*

*

۵۰

ارتباطات مطلوب

*

*

۵۱

کار راهه

*

*

۵۲

توجیه کارکنان‌

*

*

*

۵۳

امکانات ورزشی

*

*

*

۵۴

ابزارهای مالی

*

*

*

۵۵

آزادی عمل

*

*

*

۵۶

تشویق در حضور دیگران

*

*

*

۵۷

عدالت در پرداخت‌

*

*

*

۵۸

عدالت در تشویق‌

*

*

*

۵۹

عدالت در مزایا‌

*

*

۶۰

مدیریت دانش

*

*

*

۶۱

اهمیت به کارکنان

*

*

۶۲

توانمندی مدیران

*

*

۶۳

شایستگی مدیران

*

*

۶۴

گوش دادن موثر

*

*

۶۵

اردو

*

*

*

۶۶

امکانات تفریحی

*

*

۶۷

مزایای مالی

*

*

*

۶۸

هدایا

*

*

*

۶۹

ادامه تحصیل

*

*

*

۷۰

لوح تقدیر

*

*

*

۷۱

مزایای انگیزشی

*

*

*

۷۲

تنوع در نظام جبران خدمات

*

*

۷۳

صداقت مدیران

*

*

*

۷۴

احساس مهم بودن

*

*

۷۵

ایجاد فضای دوستانه

*

*

۷۶

توجه به کارکنان

*

*

*

۷۷

فرهنگ کاری مثبت

*

*

۷۸

مزایای رفاهی

*

*

۷۹

سلامت روان و جسم

*

*

۸۰

پرداخت‌ مالی

*

*

۸۱

حقوق مناسب

*

*

*

۸۲

عدالت در پاداش

*

*

۸۳

تعادل بین کار و زندگی

*

*

۸۴

رفع مشکلات کارکنان

*

۸۵

تنوع وظایف

*

*

*

۸۶

مراکز رفاهی

*

۸۷

خدمات درمانی

*

۸۸

اضافه پرداختی

*

*

۸۹

پرداخت مبتنی بر عملکرد

*

*

۹۰

مهارت حل تعارض

*

*

۹۱

عدم بی تفاوتی مدیران

*

*

۹۲

استقلال شغلی

*

*

۹۳

شخصیت‌بخشی به کارکنان

*

۹۴

عدالت در امکانات‌

*

*

۹۵

سرمایه گذاری روی کارکنان

*

۹۶

مدیریت استعداد‌ها

*

*

۹۷

شفافیت اهداف‌

*

۹۸

ایجاد فضای اعتماد

*

۹۹

تقسیم کار صحیح

*

*

*

۱۰۰

ملزومات خوب و مرغوب

*

۱۰۱

مزایای غیرنقدی

*

۱۰۲

پرداخت بموقع حقوق و مزایا

*

*

*

۱۰۳

پرداخت‌ تشویقی

*

*

۱۰۴

حقوق مناسب با عملکرد

*

۱۰۵

رفع مشکلات مالی

*

۱۰۶

مشوق‌ مالی

*

*

۱۰۷

انتقادپذیری مدیران

*

۱۰۸

پاسخگویی مدیران

*

*

۱۰۹

سبک رهبری مناسب‌

*

۱۱۰

نظارت کافی

*

۱۱۱

برند کارفرما

*

*

۱۱۲

نهادینه کردن ارزش‌ها

*

۱۱۳

امیدبخشی به کارکنان

*

۱۱۴

بها دادن به کارکنان

*

۱۱۵

تعیین هدف

*

۱۱۶

هویت‌بخشی به کارکنان

*

۱۱۷

تهدید

*

*

۱۱۸

تشویق متناسب با عملکرد

*

۱۱۹

تعریف و تمجید

*

*

۱۲۰

جشن و مراسم‌

*

۱۲۱

سیاست‌های تشویقی

*

۱۲۲

ماموریت تشویقی

*

*

۱۲۳

عدالت در تنبیه‌

*

*

۱۲۴

مدیریت مبتنی بر هدف

*

*

۱۲۵

چابکی سازمانی

*

۱۲۶

زمان کار منعطف

*

۱۲۷

تقویت روحیه کارکنان

*

۱۲۸

ایجاد فضای همکاری

*

۱۲۹

جذابیت کار

*

*

۱۳۰

کار چالشی

*

۱۳۱

کار مبتنی بر علاقه

*

۱۳۲

برگزاری مسابقات

*

۱۳۳

تفریحات ورزشی

*

*

۱۳۴

خدمات رفاهی‌

*

*

۱۳۵

مزایای مبتنی بر عملکرد

*

*

۱۳۶

پیشرفت کارکنان

*

۱۳۷

توازن بین درآمد و هزینه‌های زندگی

*

۱۳۸

بازنشستگی پیش از موعد

*

۱۳۹

حقوق و دستمزد

*

*

۱۴۰

مزایای نقدی

*

۱۴۱

رعایت اخلاق

*

۱۴۲

لبخند زدن

*

*

۱۴۳

استخدام

*

۱۴۴

گزینش

*

۱۴۵

الگوسازی کارکنان

*

۱۴۶

اختیار در تغییر وظایف شغلی

*

۱۴۷

تشویق کارکنان به ریسک‌پذیری

*

۱۴۸

تمرکز بر نقاط قوت کارکنان

*

۱۴۹

رسمیت شناختن

*

۱۵۰

فرصت‌های یادگیری

*

۱۵۱

تذکر خصوصی

*

۱۵۲

نظام تنبیه مناسب

*

۱۵۳

جایزه تشویقی

*

۱۵۴

طراحی سیستم پاداش

*

۱۵۵

عدالت در آموزش‌

*

۱۵۶

عدالت در انتصاب

*

۱۵۷

عدالت در تسهیلات

*

۱۵۸

عدالت در تقسیم وظایف

*

۱۵۹

عدالت در حقوق‌

*

۱۶۰

عدالت در خدمات رفاهی‌

*

۱۶۱

عدالت در رویه‌های اداری

*

۱۶۲

جانشین‌پروری

*

۱۶۳

ارایه چشم انداز سازمان

*

۱۶۴

شفافیت اطلاعاتی

*

۱۶۵

سلامت اداری

*

۱۶۶

تشکیل گروه‌های ارزیابی مدیریتی

*

۱۶۷

کاهش ساعت کاری

*

۱۶۸

ابزار احساسات مثبت

*

۱۶۹

احترام متقابل

*

۱۷۰

ایجاد گروه‌های غیر رسمی

*

۱۷۱

حمایت همکاران

*

۱۷۲

دوری از بحث‌های حاشیه‌ای

*

۱۷۳

جابجایی محل کار

*

۱۷۴

امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب

*

۱۷۵

غذای مجانی

*

۱۷۶

محیط جذاب

*

۱۷۷

میزان علاقه‌مندی همکاران

*

۱۷۸

همکاران خوب

*

۱۷۹

مزایای انگیزشی مبتنی بر شخصیت کارکنان

*

۱۸۰

مزایای انگیزشی مبتنی بر عملکرد

*

۱۸۱

مزایای انگیزشی مستمر

*

۱۸۲

تبریک مناسبت‌ها

*

۱۸۳

مأموریت‌های تفریحی

*

۱۸۴

مزایای بازنشستگی

*

۱۸۵

مهدکودک

*

۱۸۶

پرداخت حقوق و مزایای مکفی

*

۱۸۷

پرداخت مبتنی بر شایستگی

*

۱۸۸

تأمین نیازهای مالی

*

۱۸۹

‌تسهیم در سودآوری

*

۱۹۰

تنوع در پرداخت‌ها

*

۱۹۱

حمایت مالی

*

۱۹۲

رسمی نمودن

*

۱۹۳

اشرافیت مدیر به کار

*

۱۹۴

مسئولیت‌پذیری مدیران

*

۱۹۵

نظارت بر نحوه انجام کار

*

 

در جدول شماره 5-28 نیز ابزارهای انگیزه‌بخشی به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-28: ترتیب بندی ابزارهای انگیزه‌بخشی به تفکیک نسلی

ابزارهای انگیزه‌بخشی نسل اول

ابزارهای انگیزه‌بخشی نسل دوم

ابزارهای انگیزه‌بخشی نسل سوم

ابزارهای انگیزه‌بخشی نسل چهارم

مدیریت مشارکتی‌

مدیریت مشارکتی‌

مدیریت مشارکتی‌

مدیریت مشارکتی‌

ارتقاء شغلی

ارتقاء شغلی

ارتقاء شغلی

ارتقاء شغلی

شرایط و محیط کاری

شرایط و محیط کاری

شرایط و محیط کاری

شرایط و محیط کاری

عدالت سازمانی

عدالت سازمانی

عدالت سازمانی

قدردانی رسمی

قدردانی رسمی

قدردانی رسمی

قدردانی رسمی

تشویق‌

تشویق‌

تشویق‌

روابط مطلوب

روابط مطلوب

روابط مطلوب

شایسته‌سالاری

شایسته‌سالاری

شایسته‌سالاری

پاداش

پاداش

پاداش

شناسایی و رفع نیازهای کارکنان

شناسایی و رفع نیازهای کارکنان

شناسایی و رفع نیازهای کارکنان

حمایت سازمانی

حمایت سازمانی

حمایت سازمانی

حمایت سازمانی

دیده شدن کار کارکنان

دیده شدن کار کارکنان

دیده شدن کار کارکنان

تفویض اختیار‌

تفویض اختیار‌

تفویض اختیار‌

آموزش

آموزش

آموزش

احترام به کارکنان

احترام به کارکنان

احترام به کارکنان

امنیت شغلی

امنیت شغلی

امنیت شغلی

امنیت شغلی

ارائه بازخورد

ارائه بازخورد

ارائه بازخورد

فرصت رشد و پیشرفت‌

فرصت رشد و پیشرفت‌

فرصت رشد و پیشرفت‌

معرفی کارکنان نمونه

معرفی کارکنان نمونه

معرفی کارکنان نمونه

انتصاب

انتصاب

انتصاب

بها دادن به خلاقیت و نوآوری

بها دادن به خلاقیت و نوآوری

بها دادن به خلاقیت و نوآوری

مرخصی تشویقی

مرخصی تشویقی

مرخصی تشویقی

مرخصی تشویقی

امکانات رفاهی

امکانات رفاهی

امکانات رفاهی

نظام پیشنهادات

نظام پیشنهادات

نشاط سازمانی

نشاط سازمانی

نشاط سازمانی

عدالت در ارزیابی عملکرد‌

عدالت در ارزیابی عملکرد‌

عدالت در ارزیابی عملکرد‌

تشویق‌ مالی

تشویق‌ مالی

تشویق‌ مالی

تشویق‌ مالی

فضای رقابتی سالم

فضای رقابتی سالم

فضای رقابتی سالم

فضای رقابتی سالم

افزایش حقوق و مزایا

افزایش حقوق و مزایا

افزایش حقوق و مزایا

توانمندسازی کارکنان

توانمندسازی کارکنان

توانمندسازی کارکنان

ایجاد احساس ارزشمندی

ایجاد احساس ارزشمندی

عدالت در ارتقاء

عدالت در ارتقاء

عدالت در ارتقاء

عدالت در ارتقاء

اعتماد سازمانی

اعتماد سازمانی

اعتماد سازمانی

کار تیمی

کار تیمی

کار تیمی

طراحی مشاغل

طراحی مشاغل

طراحی مشاغل

طراحی مشاغل

درک کارکنان

درک کارکنان

درک کارکنان

تسهیلات

تسهیلات

تسهیلات

تشویق شفاهی

تشویق شفاهی

تشویق شفاهی

تشویق کتبی

تشویق کتبی

تشویق کتبی

مدیریت استرس

مدیریت استرس

مدیریت استرس

سفرهای رفاهی و تفریحی

سفرهای رفاهی و تفریحی

سفرهای رفاهی و تفریحی

پرداخت انگیزشی

پرداخت انگیزشی

پرداخت انگیزشی

شناخت کارکنان‌

شناخت کارکنان‌

شناخت کارکنان‌

مزایای شغلی

مزایای شغلی

نگرش مثبت مدیران

نگرش مثبت مدیران

همدلی با کارکنان

همدلی با کارکنان

همدلی با کارکنان

تشویق متناسب

تشویق متناسب

تشویق متناسب

عدالت در رفتار

عدالت در رفتار

عدالت در رفتار

شفافیت در قوانین‌

شفافیت در قوانین‌

شفافیت در قوانین‌

ارتباطات مطلوب

ارتباطات مطلوب

کار راهه

کار راهه

توجیه کارکنان‌

توجیه کارکنان‌

توجیه کارکنان‌

امکانات ورزشی

امکانات ورزشی

امکانات ورزشی

ابزارهای مالی

ابزارهای مالی

ابزارهای مالی

آزادی عمل

آزادی عمل

آزادی عمل

تشویق در حضور دیگران

تشویق در حضور دیگران

تشویق در حضور دیگران

عدالت در پرداخت‌

عدالت در پرداخت‌

عدالت در پرداخت‌

عدالت در تشویق‌

عدالت در تشویق‌

عدالت در تشویق‌

عدالت در مزایا‌

عدالت در مزایا‌

مدیریت دانش

مدیریت دانش

مدیریت دانش

اهمیت به کارکنان

اهمیت به کارکنان

توانمندی مدیران

توانمندی مدیران

شایستگی مدیران

شایستگی مدیران

گوش دادن موثر

گوش دادن موثر

اردو

اردو

اردو

امکانات تفریحی

امکانات تفریحی

مزایای مالی

مزایای مالی

مزایای مالی

هدایا

هدایا

هدایا

ادامه تحصیل

ادامه تحصیل

ادامه تحصیل

لوح تقدیر

لوح تقدیر

لوح تقدیر

مزایای انگیزشی

مزایای انگیزشی

مزایای انگیزشی

تنوع در نظام جبران خدمات

تنوع در نظام جبران خدمات

صداقت مدیران

صداقت مدیران

صداقت مدیران

احساس مهم بودن

احساس مهم بودن

ایجاد فضای دوستانه

ایجاد فضای دوستانه

توجه به کارکنان

توجه به کارکنان

توجه به کارکنان

فرهنگ کاری مثبت

فرهنگ کاری مثبت

مزایای رفاهی

مزایای رفاهی

سلامت روان و جسم

سلامت روان و جسم

پرداخت‌ مالی

پرداخت‌ مالی

حقوق مناسب

حقوق مناسب

حقوق مناسب

عدالت در پاداش

عدالت در پاداش

تعادل بین کار و زندگی

تعادل بین کار و زندگی

رفع مشکلات کارکنان

تنوع وظایف

تنوع وظایف

تنوع وظایف

مراکز رفاهی

خدمات درمانی

اضافه پرداختی

اضافه پرداختی

پرداخت مبتنی بر عملکرد

پرداخت مبتنی بر عملکرد

مهارت حل تعارض

مهارت حل تعارض

عدم بی تفاوتی مدیران

عدم بی تفاوتی مدیران

استقلال شغلی

استقلال شغلی

شخصیت‌بخشی به کارکنان

عدالت در امکانات‌

عدالت در امکانات‌

سرمایه گذاری روی کارکنان

مدیریت استعداد‌ها

مدیریت استعداد‌ها

شفافیت اهداف‌

ایجاد فضای اعتماد

تقسیم کار صحیح

تقسیم کار صحیح

تقسیم کار صحیح

ملزومات خوب و مرغوب

مزایای غیرنقدی

پرداخت بموقع حقوق و مزایا

پرداخت بموقع حقوق و مزایا

پرداخت بموقع حقوق و مزایا

پرداخت‌ تشویقی

پرداخت‌ تشویقی

حقوق مناسب با عملکرد

رفع مشکلات مالی

مشوق‌ مالی

مشوق‌ مالی

انتقادپذیری مدیران

پاسخگویی مدیران

پاسخگویی مدیران

سبک رهبری مناسب‌

نظارت کافی

برند کارفرما

برند کارفرما

نهادینه کردن ارزش‌ها

امیدبخشی به کارکنان

بها دادن به کارکنان

تعیین هدف

هویت‌بخشی به کارکنان

تهدید

تهدید

تشویق متناسب با عملکرد

تعریف و تمجید

تعریف و تمجید

جشن و مراسم‌

سیاست‌های تشویقی

ماموریت تشویقی

ماموریت تشویقی

عدالت در تنبیه‌

عدالت در تنبیه‌

مدیریت مبتنی بر هدف

مدیریت مبتنی بر هدف

چابکی سازمانی

زمان کار منعطف

تقویت روحیه کارکنان

ایجاد فضای همکاری

جذابیت کار

جذابیت کار

کار چالشی

کار مبتنی بر علاقه

برگزاری مسابقات

تفریحات ورزشی

تفریحات ورزشی

خدمات رفاهی‌

خدمات رفاهی‌

مزایای مبتنی بر عملکرد

مزایای مبتنی بر عملکرد

پیشرفت کارکنان

توازن بین درآمد و هزینه‌های زندگی

بازنشستگی پیش از موعد

حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

مزایای نقدی

رعایت اخلاق

لبخند زدن

لبخند زدن

استخدام

گزینش

الگوسازی کارکنان

اختیار در تغییر وظایف شغلی

تشویق کارکنان به ریسک‌پذیری

تمرکز بر نقاط قوت کارکنان

رسمیت شناختن

فرصت‌های یادگیری

تذکر خصوصی

نظام تنبیه مناسب

جایزه تشویقی

طراحی سیستم پاداش

عدالت در آموزش‌

عدالت در انتصاب

عدالت در تسهیلات

عدالت در تقسیم وظایف

عدالت در حقوق‌

عدالت در خدمات رفاهی‌

عدالت در رویه‌های اداری

جانشین‌پروری

ارایه چشم انداز سازمان

شفافیت اطلاعاتی

سلامت اداری

تشکیل گروه‌های ارزیابی مدیریتی

کاهش ساعت کاری

ابزار احساسات مثبت

احترام متقابل

ایجاد گروه‌های غیر رسمی

حمایت همکاران

دوری از بحث‌های حاشیه‌ای

جابجایی محل کار

امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب

غذای مجانی

محیط جذاب

میزان علاقه‌مندی همکاران

همکاران خوب

مزایای انگیزشی مبتنی بر شخصیت کارکنان

مزایای انگیزشی مبتنی بر عملکرد

مزایای انگیزشی مستمر

تبریک مناسبت‌ها

مأموریت‌های تفریحی

مزایای بازنشستگی

مهدکودک

پرداخت حقوق و مزایای مکفی

پرداخت مبتنی بر شایستگی

تأمین نیازهای مالی

‌تسهیم در سودآوری

تنوع در پرداخت‌ها

حمایت مالی

رسمی نمودن

اشرافیت مدیر به کار

مسئولیت‌پذیری مدیران

نظارت بر نحوه انجام کار

 

5-2-7- ابزارهای رضایت‌مندی شغلی از منظر کارکنان نسل‏های مختلف

در مرحله کدگذاری باز، تعداد 1783 کد از متن جملات ارایه شده از سوی مشارکت‌کنندگان در خصوص ابزارهای رضایتمندی شغلی در بین نسل‌های مختلف کارکنان، احصا گردید لیکن در نهایت تعداد 1775 کد نهایی در قالب 129 کد محوری و ۳۲۹ کد اولیه دسته‌بندی گردید.

نتایج تحلیل‌ها حاکی از آنست که می‌توان ابزارهای رضایتمندی شغلی منجر به احصا 11 متغیر و ابعاد مربوطه به شرح زیر در نظر گرفت:

 • اقدامات مدیر‌ (683 کد):
 1. عدالت (140 کد)؛
 2. مدیریت مشارکتی (56 کد)؛
 3. احترام (56 کد)؛
 4. اعطای فرصت‌ (49 کد)؛
 5. مدیریت استرس (43 کد)؛
 6. حمایت (40 کد)؛
 7. قدردانی (28 کد)؛
 8. خلاقیت (21 کد)؛
 9. دیده شدن کارکنان (21 کد)؛
 10. توجهات (20 کد)؛
 11. حل مشکلات کارکنان (16 کد)؛
 12. ارتقای روحیه (11 کد)؛
 13. ارزیابی عملکرد مطلوب (11 کد)؛
 14. توانمندسازی کارکنان (10 کد)؛
 15. ارتقای ‌تفویض اختیار‌ (9 کد)؛
 16. اهمیت دادن به کارکنان (9 کد)؛
 17. شخصیت دادن (9 کد)؛
 18. ارزش قائل شدن برای کارکنان (7 کد)؛
 19. اعتمادسازی (7 کد)؛
 20. ایجاد رقابت (7 کد)؛
 21. ‌هویت دادن به کارکنان (7 کد)؛
 22. ارتقای رضایت از زندگی (7 کد)؛
 23. شفافیت (6 کد)؛
 24. کار تیمی (6 کد)؛
 25. ارتقای اعتماد به نفس (5 کد)؛
 26. ارتقای رضایت از سازمان (5 کد)؛
 27. انضباط سازمانی (4 کد)؛
 28. ارتقای تعلق خاطر (3 کد)؛
 29. شناخت کارکنان (3 کد)؛
 30. ارتقای حس ارزشمند بودن (2 کد)؛
 31. تکریم کارکنان‌ (2 کد)؛
 32. رفع نیازهای کارکنان (2 کد)؛
 33. همکاری سازمانی (2 کد)؛
 34. یکپارچه کردن (2 کد)؛
 35. ارتقای ریسک پذیری (1 کد)؛
 36. ارتقای وفاداری (1 کد)؛
 37. ‌برگزاری جلسات هم‌اندیشی (1 کد)؛
 38. حضور مدیر (1 کد)؛
 39. در نظر گرفتن مخاطرات شغلی (1 کد)؛
 40. شناخت نیازهای کارکنان‌ (1 کد)؛
 41. فعالیت‌های اجتماعی (1 کد)؛
 42. مدیریت زمان (1 کد)؛
 43. مهارت محوری (1 کد)؛
 44. نظارت مداوم‌ (1 کد)؛
 45. ‌همکاری‌ با کارکنان‌ (1 کد)؛
 • مدیریت منابع انسانی (446 کد):
 1. انتصاب مناسب (70 کد)؛
 2. ارتقا شغلی (61 کد)؛
 3. اعطای پاداش (54 کد)؛
 4. تشویق کارکنان (43 کد)؛
 5. حقوق مطلوب (39 کد)؛
 6. دوره آموزشی (36 کد)؛
 7. پرداخت به موقع (26 کد)؛
 8. پرداخت مطلوب (21 کد)؛
 9. رشد و پیشرفت (15 کد)؛
 10. بهبود فرایندها (8 کد)؛
 11. مدیریت ‌استعداد (6 کد)؛
 12. تنظیم محل سکونت و کار (5 کد)؛
 13. کار راهه (5 کد)؛
 14. تنبیه کارکنان‌ (5 کد)؛
 15. جامعه‌پذیری سازمانی (4 کد)؛
 16. جانشین‌پروری‌ (3 کد)؛
 17. انتقال و جابجایی (2 کد)؛
 18. بهبود قوانین (2 کد)؛
 19. نظام جبران خدمت (2 کد)؛
 20. نظام نگهداشت (2 کد)؛
 21. مدیریت دانش (2 کد)؛
 22. پرورش کارکنان (1 کد)؛
 23. بهبود ساختار (1 کد)؛
 24. بهبود طبقه‌بندی مشاغل (1 کد)؛
 25. اعطای جوایز‌ (1 کد)؛
 26. معیشت (1 کد)؛
 • ویژگی محیط کار (237 کد):
 1. شرایط کار (223 کد)؛
 2. نشاط سازمانی (12 کد)؛
 3. تجهیزات اداری (2 کد)؛
 • ویژگی شغل (146 کد):
 1. حجم کار مناسب (36 کد)؛
 2. ارتقای ‌امنیت شغلی (35 کد)؛
 3. طراحی شغل (19 کد)؛
 4. ماهیت شغل (13 کد)؛
 5. ساعت کاری (12 کد)؛
 6. ارتقای استقلال ‌شغلی (7 کد)؛
 7. ارتقای ‌آزادی عمل (7 کد)؛
 8. لذت از کار (4 کد)؛
 9. جذابیت شغل‌ (3 کد)؛
 10. ارتقای ایمنی شغل (2 کد)؛
 11. چالشی بودن شغل (2 کد)؛
 12. کار بامعنا (2 کد)؛
 13. دور کاری (1 کد)؛
 14. شفافیت اهداف (1 کد)؛
 15. کار جذاب (1 کد)؛
 16. کار چالشی (1 کد)؛
 • مزایای سازمانی (139 کد):
 1. مزایای رفاهی (56 کد)؛
 2. مزایای غیر نقدی‌ (29 کد)؛
 3. مرخصی (13 کد)؛
 4. مزایای درمانی (10 کد)؛
 5. مزایای ورزشی (9 کد)؛
 6. مزایای انگیزشی (5 کد)؛
 7. مزایای نقدی‌ (5 کد)؛
 8. مزایای بازنشستگی (3 کد)؛
 9. مزایای مبتنی بر عملکرد (2 کد)؛
 10. مزایای مشاوره‌ (2 کد)؛
 11. سیستم‌های بهداشتی و ایمنی‌ (1 کد)؛
 12. مزایای فرهنگی (1 کد)؛
 13. مزایای مالی (1 کد)؛
 14. مأموریت‌ رفاهی (1 کد)؛
 15. مأموریت‌ ورزشی (1 کد)؛
 • مهارت مدیر (41 کد):
 1. مهارت بازخورد (12 کد)؛
 2. مهارت همدلی کردن (11 کد)؛
 3. مهارت حل تعارض‌ (9 کد)؛
 4. مهارت گوش دادن (9 کد)؛
 • اقدامات سازمانی (34 کد):
 1. ارتباطات موثر (32 کد)؛
 2. سازمان یادگیرنده (1 کد)؛
 3. مسئولیت اجتماعی (1 کد)؛
 • ویژگی سازمان (22 کد):
 1. فناوری‌محوری (19 کد)؛
 2. شهرت سازمانی (2 کد)؛
 3. مثبت‌اندیشی سازمانی (1 کد)؛
 • ویژگی مدیر‌ (16 کد):
 1. سبک مدیریت (6 کد)؛
 2. توانمندی مدیر (2 کد)؛
 3. رفتار مدیر (2 کد)؛
 4. نگرش مدیر (2 کد)؛
 5. اخلاق مدیر (1 کد)؛
 6. ارتقای اعتماد به نفس (1 کد)؛
 7. اشرافیت مدیر به کار (1 کد)؛
 8. پاسخگویی مدیر (1 کد)؛
 • اقدامات فرد (3 کد):
 1. علاقه فرد به شغل‌ (2 کد)؛

سازگاری با کار (1 کد)؛

 • ‌ویژگی همکاران (2 کد):
 1. همکاران (2 کد).

در جدول شماره 5-29 ترتیب اهمیت مولفه‌های ابزارهای رضایتمندی شغلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-29: ترتیب اهمیت مولفه‌های ابزارهای رضایتمندی شغلی

ردیف

مولفه‌

تعداد کد

ردیف

مولفه‌

تعداد کد

۱

شرایط محیط کار

207

۱۶۶

حقوق متناسب با عملکرد

2

۲

روابط مطلوب

45

۱۶۷

دستمزد

2

۳

مدیریت استرس

43

۱۶۸

مشوق‌های مالی

2

۴

ارتقاء شغلی کارکنان

41

۱۶۹

نگهداشت کارکنان

2

۵

پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی

37

۱۷۰

مدیریت دانش

2

۶

ایجاد امنیت شغلی

35

۱۷۱

افزایش مزایا

2

۷

ارتباطات موثر

32

۱۷۲

بازنشستگی پیش از موعد

2

۸

حمایت سازمانی

32

۱۷۳

استفاده از مراکز رفاهی

2

۹

عدالت سازمانی

31

۱۷۴

افزایش رفاه کارکنان

2

۱۰

شایسته‌سالاری

28

۱۷۵

تفریحات گروهی

2

۱۱

احترام به کارکنان

27

۱۷۶

تور و سفر

2

۱۲

برگزاری دوره آموزشی

23

۱۷۷

ایجاد شرکت‌های تعاونی

2

۱۳

قدردانی از کارکنان

22

۱۷۸

تامین غذا

2

۱۴

فرصت پیشرفت

21

۱۷۹

مزایای مبتنی بر عملکرد

2

۱۵

ایجاد بستر مناسب برای خلاقیت

21

۱۸۰

ارایه خدمات مشاوره رایگان برای کارکنان

2

۱۶

دیده شدن کارکنان

21

۱۸۱

شهرت سازمانی

2

۱۷

عدالت در ارتقاء شغلی

21

۱۸۲

ایمنی شغل

2

۱۸

حقوق و مزایا مناسب

21

۱۸۳

چالشی بودن شغل

2

۱۹

امکانات رفاهی

19

۱۸۴

تامین کسری نیروی انسانی

2

۲۰

گسترش فناوری

19

۱۸۵

ساعت کاری منعطف

2

۲۱

احترام متقابل بین مدیران و کارکنان

18

۱۸۶

کاهش ساعت کاری

2

۲۲

عدالت در تقسیم کار

17

۱۸۷

معنادار کردن شغل

2

۲۳

حل مشکلات کارکنان

16

۱۸۸

توانمندی مدیر

2

۲۴

اعطای پاداش

16

۱۸۹

نگرش مدیر

2

۲۵

پاداش‌ مالی

16

۱۹۰

سازمان یادگیرنده

1

۲۶

شرایط کاری

16

۱۹۱

مسئولیت اجتماعی

1

۲۷

پیاده‌سازی نظام پیشنهادات

15

۱۹۲

موفقیت در سازگاری با کار

1

۲۸

عدالت در توزیع مزایا

13

۱۹۳

تقویت ریسک پذیری کارکنان

1

۲۹

تامین وسیله ایاب و ذهاب

13

۱۹۴

ایجاد روحیه وفاداری

1

۳۰

حجم کاری معقول

13

۱۹۵

اعتماد بین کارکنان

1

۳۱

انتصاب مبتنی بر توانایی

12

۱۹۶

اعتماد کارکنان به مدیر

1

۳۲

پرداخت به موقع مزایا

12

۱۹۷

اعتماد متقابل بین مدیر و کارکنان

1

۳۳

نشاط سازمانی

12

۱۹۸

فرصت آموزش

1

۳۴

احترام بین همکاران

11

۱۹۹

فرصت برای ادامه تحصیل

1

۳۵

افزایش روحیه کارکنان

11

۲۰۰

فرصت برای شکوفایی مهارتها

1

۳۶

عدالت در انتصاب

11

۲۰۱

فرصت پذیرش مسئولیت

1

۳۷

انتصاب مبتنی بر علاقه‌

11

۲۰۲

فرصت جبران اشتباهات

1

۳۸

ارایه بازخورد

11

۲۰۳

جلسات هم‌اندیشی بین کارکنان

1

۳۹

همدلی با کارکنان

11

۲۰۴

افزایش دانش کارکنان

1

۴۰

تقسیم کار مناسب

11

۲۰۵

حضور مدیر در سازمان

1

۴۱

تنوع در وظایف

11

۲۰۶

حمایت همکاران

1

۴۲

توجه به حجم کار کارکنان

10

۲۰۷

توجه به مخاطرات شغلی کارکنان

1

۴۳

گردش شغلی

10

۲۰۸

حفظ شخصیت کارکنان

1

۴۴

تفویض اختیار

9

۲۰۹

تفهیم اهداف و انتظارات

1

۴۵

ارزیابی عملکرد مناسب

9

۲۱۰

شفافیت سازمانی

1

۴۶

عدالت در توزیع پاداش

9

۲۱۱

شناخت نیازهای کارکنان

1

۴۷

تشویق کارکنان

9

۲۱۲

عدالت اداری

1

۴۸

تشویق مؤثر

9

۲۱۳

عدالت در اضافه کار

1

۴۹

پرداخت به موقع حقوق

9

۲۱۴

عدالت در امتیازات

1

۵۰

تامین مالی

9

۲۱۵

عدالت در آموزش

1

۵۱

مرخصی استحقاقی

9

۲۱۶

عدالت در ترفیع

1

۵۲

حل تعارض

9

۲۱۷

عدالت در توزیع کارکنان در واحدها

1

۵۳

گوش دادن موثر

9

۲۱۸

عدالت در میزان ساعت کار

1

۵۴

شخصیت دادن به کارکنان

8

۲۱۹

فعالیت‌های اجتماعی

1

۵۵

بهبود مستمر در فرایندها

8

۲۲۰

مدیریت زمان

1

۵۶

تشویق به موقع و متناسب

8

۲۲۱

بها دادن به مهارت‌ها

1

۵۷

سیستم پاداش

8

۲۲۲

نظارت مداوم مدیران

1

۵۸

افزایش حقوق

8

۲۲۳

همگام شدن مدیران با کارکنان

1

۵۹

فرصت‌ ارتقا شغلی

7

۲۲۴

افزایش همکاری کارکنان و مدیریت

1

۶۰

ایجاد رقابت سالم

7

۲۲۵

همکاری متقابل

1

۶۱

توانمند‌سازی کارکنان

7

۲۲۶

توجه به سبک تفکر کارکنان

1

۶۲

حمایت مدیران

7

۲۲۷

افزایش رضایت از زندگی

1

۶۳

هویت بخشیدن به کارکنان

7

۲۲۸

ایجاد و حفظ آرامش در محیط خانواده

1

۶۴

توجه به نیازهای واقعی کارکنان

7

۲۲۹

بهبود سبک زندگی

1

۶۵

ترفیع

7

۲۳۰

کیفیت زندگی شخصی کارکنان

1

۶۶

پیشرفت کاری

7

۲۳۱

رضایت از ارتقا

1

۶۷

پاداش مبتنی بر عملکرد

7

۲۳۲

رضایت از حقوق و مزایا

1

۶۸

تسهیلات مالی

7

۲۳۳

رضایت از مافوق

1

۶۹

ایجاد غذاخوری

7

۲۳۴

رضایت از نوع کار

1

۷۰

استقلال کاری

7

۲۳۵

رضایت از همکاران

1

۷۱

آزادی عمل

7

۲۳۶

تنوع در روابط اداری

1

۷۲

فرصت رشد

6

۲۳۷

اعطای هدیه

1

۷۳

اهمیت دادن به کارکنان

6

۲۳۸

انتصاب مبتنی بر تجربه

1

۷۴

عدالت در رفتار

6

۲۳۹

انتصاب مبتنی بر سابقه

1

۷۵

کار تیمی

6

۲۴۰

انتصاب مبتنی بر مهارت

1

۷۶

ارتقا شغلی به موقع

6

۲۴۱

نظام انتصابات

1

۷۷

استفاده ازابزارهای مالی

6

۲۴۲

ارتقاء شغلی مبتنی بر استعداد

1

۷۸

امکانات تفریحی

6

۲۴۳

ارتقاء شغلی مبتنی بر توانایی

1

۷۹

تسهیلات رفاهی

6

۲۴۴

ارتقای شایستگی کارکنان

1

۸۰

خدمات رفاهی

6

۲۴۵

پیاده سازی نظام‌ ارتقاء شغلی

1

۸۱

ساعت کاری مناسب

6

۲۴۶

تلاش برای ارتقاء کارکنان

1

۸۲

درک کارکنان

6

۲۴۷

پرورش کارکنان

1

۸۳

سبک مدیریت

6

۲۴۸

رشد متناسب

1

۸۴

ارتقای اعتماد به نفس

5

۲۴۹

رشد مهارت‌های کارکنان

1

۸۵

عدالت در پرداخت

5

۲۵۰

پیشرفت کاری به موقع

1

۸۶

نزدیکی محل سکونت و محل کار

5

۲۵۱

تسریع در پیشرفت

1

۸۷

کار راهه

5

۲۵۲

تشویق به رشد

1

۸۸

آ‌موزش

5

۲۵۳

تشویق به یادگیری

1

۸۹

تشویق کتبی

5

۲۵۴

آموزش مدیران

1

۹۰

تشویق مالی

5

۲۵۵

بهبود ساختار سازمانی

1

۹۱

سلامت کارکنان

5

۲۵۶

بهبود طرح طبقه بندی مشاغل

1

۹۲

تامین مسکن

5

۲۵۷

اهداء جوایز نقدی و غیرنقدی

1

۹۳

غنی سازی شغلی

5

۲۵۸

تشویق در حضور دیگران

1

۹۴

ارزش قائل شدن برای کار کارکنان

4

۲۵۹

تشویق مستمر کارکنان

1

۹۵

اعتماد مدیر به کارکنان

4

۲۶۰

افزایش پاداش

1

۹۶

فرصت برای شکوفایی استعدادها

4

۲۶۱

پاداش جذاب

1

۹۷

انضباط سازمانی

4

۲۶۲

پاداش‌ زمانی

1

۹۸

شفافیت در شرح وظایف ‌کارکنان

4

۲۶۳

پرداخت به موقع اضافه کار

1

۹۹

مشارکت مدیر با کارکنان

4

۲۶۴

پرداخت به موقع افزایش حقوق

1

۱۰۰

تناسب شغل با شخصیت

4

۲۶۵

پرداخت‌های مالی به موقع

1

۱۰۱

جامعه پذیری سازمانی

4

۲۶۶

پرداخت‌ تشویقی

1

۱۰۲

پرداخت مبتنی بر عملکرد

4

۲۶۷

پرداخت مبتنی بر توانایی

1

۱۰۳

پرداخت ‌مالی

4

۲۶۸

پرداخت مبتنی بر شایستگی

1

۱۰۴

امکانات مالی

4

۲۶۹

پرداخت متناسب با تحصیلات

1

۱۰۵

مدیریت استعداد

4

۲۷۰

پرداخت متناسب با تخصص

1

۱۰۶

مرخصی تشویقی

4

۲۷۱

پرداخت متناسب با توانایی

1

۱۰۷

خدمات درمانی

4

۲۷۲

پرداخت مناسب

1

۱۰۸

لذت بردن از کار

4

۲۷۳

پرداخت‌های اضافه

1

۱۰۹

ایجاد حس تعلق خاطر

3

۲۷۴

پول

1

۱۱۰

ارزش قائل شدن برای دانش کارکنان

3

۲۷۵

میزان پرداختی‌ها

1

۱۱۱

فرصت برای شکوفایی توانایی ها

3

۲۷۶

توجه به حقوق کارکنان

1

۱۱۲

فرصت‌ یادگیری

3

۲۷۷

درآمد مناسب

1

۱۱۳

توجه به کارکنان

3

۲۷۸

امنیت مالی

1

۱۱۴

شناخت کارکنان

3

۲۷۹

انگیزه‌های مالی

1

۱۱۵

عدالت در استخدام

3

۲۸۰

معیشت کارکنان

1

۱۱۶

عدالت در افزایش حقوق

3

۲۸۱

استعداد یابی سالیانه

1

۱۱۷

عدالت در تشویق و تنبیه

3

۲۸۲

تلاش جهت پرورش استعدادهای افراد

1

۱۱۸

عدالت در توزیع حقوق

3

۲۸۳

طراحی سیستم‌های بهداشتی و ایمنی کارکنان

1

۱۱۹

توجه مدیران به تفاوت‌های فردی کارکنان

3

۲۸۴

مزایای بازنشستگی

1

۱۲۰

توجه به علایق کارکنان

3

۲۸۵

امکانات پزشکی

1

۱۲۱

تعادل بین کار و زندگی

3

۲۸۶

افزایش امور رفاهی

1

۱۲۲

معرفی کارکنان نمونه

3

۲۸۷

برگزاری جشن و مراسم

1

۱۲۳

انتصاب مبتنی بر استعداد

3

۲۸۸

فضای تفریحی

1

۱۲۴

انتصاب مبتنی بر تحصیلات

3

۲۸۹

مزایای تفریحی

1

۱۲۵

انتصاب مبتنی بر تخصص

3

۲۹۰

مزایای رفاهی

1

۱۲۶

جانشین‌پروری

3

۲۹۱

سفر تشویقی

1

۱۲۷

تعیین نیازهای آموزشی کارکنان

3

۲۹۲

سفر تفریحی

1

۱۲۸

تشویق شفاهی

3

۲۹۳

سفر سمینار آموزشی

1

۱۲۹

تنبیه بموقع

3

۲۹۴

لباس فرم

1

۱۳۰

پرداخت متناسب با جایگاه شغلی

3

۲۹۵

افزایش در مزایای غیر نقدی

1

۱۳۱

مزایای انگیزشی

3

۲۹۶

بن خرید

1

۱۳۲

برنامه‌های تفریحی

3

۲۹۷

هزینه نهار مناسب

1

۱۳۳

امکانات ورزشی

3

۲۹۸

مهد کودک

1

۱۳۴

دوست داشتن کار

3

۲۹۹

مزایای فرهنگی

1

۱۳۵

طراحی صحیح مشاغل

3

۳۰۰

مزایای مالی

1

۱۳۶

علاقه فرد به شغل

2

۳۰۱

مزایای ورزشی

1

۱۳۷

ایجاد احساس ارزشمند بودن

2

۳۰۲

برنامه‌های ورزشی

1

۱۳۸

ارزیابی عملکرد 360 درجه

2

۳۰۳

تفریحات ورزشی

1

۱۳۹

طرح تکریم کارکنان

2

۳۰۴

فضای ورزشی

1

۱۴۰

کمک به ارتقاء دانش کارکنان

2

۳۰۵

مراکز ورزشی

1

۱۴۱

رفع نیازهای کارکنان

2

۳۰۶

ورزش هفتگی

1

۱۴۲

عدالت در پیشرفت

2

۳۰۷

مأموریت‌های سیاحتی و تفریحی

1

۱۴۳

عدالت در توزیع امکانات

2

۳۰۸

مأموریت‌های ورزشی

1

۱۴۴

عدالت در توزیع تسهیلات

2

۳۰۹

عدم انتقادهای نابجا

1

۱۴۵

عدالت در توزیع منابع

2

۳۱۰

مثبت‌اندیشی سازمانی

1

۱۴۶

ایجاد یکپارچگی در بین کارکنان

2

۳۱۱

دور کاری

1

۱۴۷

توجه مدیران به توانمندی‌های کارکنان

2

۳۱۲

زمان کافی برای انجام کار

1

۱۴۸

توجه به توانمندی‌های کارکنان

2

۳۱۳

کاهش ساعات اضافه کار

1

۱۴۹

توجه به نیازهای زندگی شخصی

2

۳۱۴

شفافیت اهداف

1

۱۵۰

اعطای لوح تقدیر

2

۳۱۵

توسعه شغلی

1

۱۵۱

انتصاب مبتنی بر روحیه

2

۳۱۶

کار جذاب

1

۱۵۲

انتقال و جابجایی اختیاری

2

۳۱۷

کار چالشی

1

۱۵۳

ارتقاء شغلی مبتنی بر عملکرد

2

۳۱۸

وظایف مبتنی بر علاقه

1

۱۵۴

امکان رشد و پیشرفت کارکنان

2

۳۱۹

ماهیت کار

1

۱۵۵

آموزش مهارت‌ها

2

۳۲۰

امکانات شغلی

1

۱۵۶

برقراری نظام آموزشی مناسب

2

۳۲۱

تنوع در تجهیزات اداری

1

۱۵۷

بازنگری قوانین و دستورالعمل‌ها

2

۳۲۲

خلق و خوی خوب مدیر

1

۱۵۸

استفاده از ابزارهای تشویقی

2

۳۲۳

اعتماد‌به‌نفس مدیر

1

۱۵۹

تنبیه موثر

2

۳۲۴

اشرافیت مدیر به کار

1

۱۶۰

نظام جبران خدمت

2

۳۲۵

پاسخگویی مدیران

1

۱۶۱

پاداش کافی

2

۳۲۶

برخورد مبتنی بر عملکرد

1

۱۶۲

تناسب عملکرد – پاداش

2

۳۲۷

رفتار مناسب مدیر

1

۱۶۳

پرداخت به موقع پاداش

2

۳۲۸

کیفیت همکاران

1

۱۶۴

اضافه حقوق

2

۳۲۹

همکاران وفادار

1

۱۶۵

حقوق کافی

2

 

 

در جدول شماره 5-30 نیز مولفه‌های ابزارهای رضایتمندی شغلی به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-30: متغیرها و مولفه‌های ابزارهای رضایتمندی شغلی به تفکیک نسلی

ردیف

مولفه‌

نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

نسل چهارم

۱

احترام به کارکنان

*

*

*

*

۲

احترام بین همکاران

*

*

*

۳

احترام متقابل بین مدیران و کارکنان

*

*

*

۴

ارایه بازخورد

*

*

*

*

۵

ارایه خدمات مشاوره رایگان برای کارکنان

*

۶

ارتباطات موثر

*

*

*

۷

ارتقا شغلی به موقع

*

*

*

۸

ارتقاء شغلی کارکنان

*

*

*

*

۹

ارتقاء شغلی مبتنی بر استعداد

*

۱۰

ارتقاء شغلی مبتنی بر توانایی

*

۱۱

ارتقاء شغلی مبتنی بر عملکرد

*

*

۱۲

ارتقای اعتماد به نفس

*

*

*

۱۳

ارتقای شایستگی کارکنان

*

۱۴

ارزش قائل شدن برای دانش کارکنان

*

۱۵

ارزش قائل شدن برای کار کارکنان

*

*

۱۶

ارزیابی عملکرد 360 درجه

*

۱۷

ارزیابی عملکرد مناسب

*

*

*

*

۱۸

استعداد یابی سالیانه

*

۱۹

استفاده از ابزارهای تشویقی

*

۲۰

استفاده از مراکز رفاهی

*

*

۲۱

استفاده ازابزارهای مالی

*

*

۲۲

استقلال کاری

*

*

*

۲۳

اشرافیت مدیر به کار

*

۲۴

اضافه حقوق

*

*

۲۵

اعتماد بین کارکنان

*

۲۶

اعتماد کارکنان به مدیر

*

۲۷

اعتماد متقابل بین مدیر و کارکنان

*

۲۸

اعتماد مدیر به کارکنان

*

*

۲۹

اعتماد‌به‌نفس مدیر

*

۳۰

اعطای پاداش

*

*

*

۳۱

اعطای لوح تقدیر

*

*

۳۲

اعطای هدیه

*

۳۳

افزایش امور رفاهی

*

۳۴

افزایش پاداش

*

۳۵

افزایش حقوق

*

*

*

۳۶

افزایش دانش کارکنان

*

۳۷

افزایش در مزایای غیر نقدی

*

۳۸

افزایش رضایت از زندگی

*

۳۹

افزایش رفاه کارکنان

*

*

۴۰

افزایش روحیه کارکنان

*

*

*

۴۱

افزایش مزایا

*

۴۲

افزایش همکاری کارکنان و مدیریت

*

۴۳

امکان رشد و پیشرفت کارکنان

*

۴۴

امکانات پزشکی

*

۴۵

امکانات تفریحی

*

*

۴۶

امکانات رفاهی

*

*

*

۴۷

امکانات شغلی

*

۴۸

امکانات مالی

*

*

۴۹

امکانات ورزشی

*

*

۵۰

امنیت مالی

*

۵۱

انتصاب مبتنی بر استعداد

*

۵۲

انتصاب مبتنی بر تجربه

*

۵۳

انتصاب مبتنی بر تحصیلات

*

*

۵۴

انتصاب مبتنی بر تخصص

*

*

۵۵

انتصاب مبتنی بر توانایی

*

*

۵۶

انتصاب مبتنی بر روحیه

*

۵۷

انتصاب مبتنی بر سابقه

*

۵۸

انتصاب مبتنی بر علاقه‌

*

*

*

۵۹

انتصاب مبتنی بر مهارت

*

۶۰

انتقال و جابجایی اختیاری

*

*

۶۱

انضباط سازمانی

*

*

۶۲

انگیزه‌های مالی

*

۶۳

اهداء جوایز نقدی و غیرنقدی

*

۶۴

اهمیت دادن به کارکنان

*

*

*

۶۵

ایجاد احساس ارزشمند بودن

*

۶۶

ایجاد امنیت شغلی

*

*

*

۶۷

ایجاد بستر مناسب برای خلاقیت

*

*

*

۶۸

ایجاد حس تعلق خاطر

*

۶۹

ایجاد رقابت سالم

*

*

*

۷۰

ایجاد روحیه وفاداری

*

۷۱

ایجاد شرکت‌های تعاونی

*

*

۷۲

ایجاد غذاخوری

*

*

*

۷۳

ایجاد و حفظ آرامش در محیط خانواده

*

۷۴

ایجاد یکپارچگی در بین کارکنان

*

*

۷۵

ایمنی شغل

*

۷۶

آزادی عمل

*

*

*

۷۷

آ‌موزش

*

*

۷۸

آموزش مدیران

*

۷۹

آموزش مهارت‌ها

*

۸۰

بازنشستگی پیش از موعد

*

۸۱

بازنگری قوانین و دستورالعمل‌ها

*

۸۲

برخورد مبتنی بر عملکرد

*

۸۳

برقراری نظام آموزشی مناسب

*

*

۸۴

برگزاری جشن و مراسم

*

۸۵

برگزاری دوره آموزشی

*

*

*

۸۶

برنامه‌های تفریحی

*

*

۸۷

برنامه‌های ورزشی

*

۸۸

بن خرید

*

۸۹

بها دادن به مهارت‌ها

*

۹۰

بهبود ساختار سازمانی

*

۹۱

بهبود سبک زندگی

*

۹۲

بهبود طرح طبقه بندی مشاغل

*

۹۳

بهبود مستمر در فرایندها

*

*

۹۴

پاداش جذاب

*

۹۵

پاداش‌ زمانی

*

۹۶

پاداش کافی

*

*

۹۷

پاداش‌ مالی

*

*

*

۹۸

پاداش مبتنی بر عملکرد

*

*

*

۹۹

پاسخگویی مدیران

*

۱۰۰

پرداخت به موقع اضافه کار

*

۱۰۱

پرداخت به موقع افزایش حقوق

*

۱۰۲

پرداخت به موقع پاداش

*

*

۱۰۳

پرداخت به موقع حقوق

*

*

*

۱۰۴

پرداخت به موقع مزایا

*

*

*

۱۰۵

پرداخت‌ تشویقی

*

۱۰۶

پرداخت ‌مالی

*

*

۱۰۷

پرداخت مبتنی بر توانایی

*

۱۰۸

پرداخت مبتنی بر شایستگی

*

۱۰۹

پرداخت مبتنی بر عملکرد

*

*

۱۱۰

پرداخت متناسب با تحصیلات

*

۱۱۱

پرداخت متناسب با تخصص

*

۱۱۲

پرداخت متناسب با توانایی

*

۱۱۳

پرداخت متناسب با جایگاه شغلی

*

*

۱۱۴

پرداخت مناسب

*

۱۱۵

پرداخت‌های اضافه

*

۱۱۶

پرداخت‌های مالی به موقع

*

۱۱۷

پرورش کارکنان

*

۱۱۸

پول

*

۱۱۹

پیاده سازی نظام‌ ارتقاء شغلی

*

۱۲۰

پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی

*

*

*

۱۲۱

پیاده‌سازی نظام پیشنهادات

*

*

*

۱۲۲

پیشرفت کاری

*

*

*

۱۲۳

پیشرفت کاری به موقع

*

۱۲۴

تامین غذا

*

۱۲۵

تامین کسری نیروی انسانی

*

۱۲۶

تامین مالی

*

*

۱۲۷

تامین مسکن

*

*

*

۱۲۸

تامین وسیله ایاب و ذهاب

*

*

*

۱۲۹

ترفیع

*

*

۱۳۰

تسریع در پیشرفت

*

۱۳۱

تسهیلات رفاهی

*

*

*

۱۳۲

تسهیلات مالی

*

*

۱۳۳

تشویق به رشد

*

۱۳۴

تشویق به موقع و متناسب

*

*

*

۱۳۵

تشویق به یادگیری

*

۱۳۶

تشویق در حضور دیگران

*

۱۳۷

تشویق شفاهی

*

*

۱۳۸

تشویق کارکنان

*

*

۱۳۹

تشویق کتبی

*

*

۱۴۰

تشویق مالی

*

*

۱۴۱

تشویق مستمر کارکنان

*

۱۴۲

تشویق مؤثر

*

*

۱۴۳

تعادل بین کار و زندگی

*

*

۱۴۴

تعیین نیازهای آموزشی کارکنان

*

*

۱۴۵

تفریحات گروهی

*

*

۱۴۶

تفریحات ورزشی

*

۱۴۷

تفویض اختیار

*

*

۱۴۸

تفهیم اهداف و انتظارات

*

۱۴۹

تقسیم کار مناسب

*

*

*

۱۵۰

تقویت ریسک پذیری کارکنان

*

۱۵۱

تلاش برای ارتقاء کارکنان

*

۱۵۲

تلاش جهت پرورش استعدادهای افراد

*

۱۵۳

تناسب شغل با شخصیت

*

*

۱۵۴

تناسب عملکرد – پاداش

*

*

۱۵۵

تنبیه بموقع

*

*

۱۵۶

تنبیه موثر

*

*

۱۵۷

تنوع در تجهیزات اداری

*

۱۵۸

تنوع در روابط اداری

*

۱۵۹

تنوع در وظایف

*

*

*

۱۶۰

توانمند‌سازی کارکنان

*

*

۱۶۱

توانمندی مدیر

*

*

۱۶۲

توجه به توانمندی‌های کارکنان

*

۱۶۳

توجه به حجم کار کارکنان

*

*

۱۶۴

توجه به حقوق کارکنان

*

۱۶۵

توجه به سبک تفکر کارکنان

*

۱۶۶

توجه به علایق کارکنان

*

*

۱۶۷

توجه به کارکنان

*

۱۶۸

توجه به مخاطرات شغلی کارکنان

*

۱۶۹

توجه به نیازهای زندگی شخصی

*

*

۱۷۰

توجه به نیازهای واقعی کارکنان

*

*

۱۷۱

توجه مدیران به تفاوت‌های فردی کارکنان

*

*

۱۷۲

توجه مدیران به توانمندی‌های کارکنان

*

۱۷۳

تور و سفر

*

*

۱۷۴

توسعه شغلی

*

۱۷۵

جامعه پذیری سازمانی

*

*

۱۷۶

جانشین‌پروری

*

*

۱۷۷

جلسات هم‌اندیشی بین کارکنان

*

۱۷۸

چالشی بودن شغل

*

۱۷۹

حجم کاری معقول

*

*

*

۱۸۰

حضور مدیر در سازمان

*

۱۸۱

حفظ شخصیت کارکنان

*

۱۸۲

حقوق کافی

*

۱۸۳

حقوق متناسب با عملکرد

*

۱۸۴

حقوق و مزایا مناسب

*

*

*

۱۸۵

حل تعارض

*

*

*

۱۸۶

حل مشکلات کارکنان

*

*

*

۱۸۷

حمایت سازمانی

*

*

*

*

۱۸۸

حمایت مدیران

*

*

۱۸۹

حمایت همکاران

*

۱۹۰

خدمات درمانی

*

*

۱۹۱

خدمات رفاهی

*

*

*

۱۹۲

خلق و خوی خوب مدیر

*

۱۹۳

درآمد مناسب

*

۱۹۴

درک کارکنان

*

*

*

۱۹۵

دستمزد

*

*

۱۹۶

دور کاری

*

۱۹۷

دوست داشتن کار

*

۱۹۸

دیده شدن کارکنان

*

*

*

۱۹۹

رشد متناسب

*

۲۰۰

رشد مهارت‌های کارکنان

*

۲۰۱

رضایت از ارتقا

*

۲۰۲

رضایت از حقوق و مزایا

*

۲۰۳

رضایت از مافوق

*

۲۰۴

رضایت از نوع کار

*

۲۰۵

رضایت از همکاران

*

۲۰۶

رفتار مناسب مدیر

*

۲۰۷

رفع نیازهای کارکنان

*

*

۲۰۸

روابط مطلوب

*

*

*

۲۰۹

زمان کافی برای انجام کار

*

۲۱۰

سازمان یادگیرنده

*

۲۱۱

ساعت کاری مناسب

*

*

*

۲۱۲

ساعت کاری منعطف

*

۲۱۳

سبک مدیریت

*

*

۲۱۴

سفر تشویقی

*

۲۱۵

سفر تفریحی

*

۲۱۶

سفر سمینار آموزشی

*

۲۱۷

سلامت کارکنان

*

*

۲۱۸

سیستم پاداش

*

*

۲۱۹

شایسته‌سالاری

*

*

*

۲۲۰

شخصیت دادن به کارکنان

*

*

*

۲۲۱

شرایط کاری

*

*

۲۲۲

شرایط محیط کار

*

*

*

*

۲۲۳

شفافیت اهداف

*

۲۲۴

شفافیت در شرح وظایف ‌کارکنان

*

*

۲۲۵

شفافیت سازمانی

*

۲۲۶

شناخت کارکنان

*

*

۲۲۷

شناخت نیازهای کارکنان

*

۲۲۸

شهرت سازمانی

*

*

۲۲۹

طراحی سیستم‌های بهداشتی و ایمنی کارکنان

*

۲۳۰

طراحی صحیح مشاغل

*

۲۳۱

طرح تکریم کارکنان

*

۲۳۲

عدالت اداری

*

۲۳۳

عدالت در ارتقاء شغلی

*

*

*

*

۲۳۴

عدالت در استخدام

*

۲۳۵

عدالت در اضافه کار

*

۲۳۶

عدالت در افزایش حقوق

*

*

۲۳۷

عدالت در امتیازات

*

۲۳۸

عدالت در انتصاب

*

*

۲۳۹

عدالت در آموزش

*

۲۴۰

عدالت در پرداخت

*

*

*

۲۴۱

عدالت در پیشرفت

*

۲۴۲

عدالت در ترفیع

*

۲۴۳

عدالت در تشویق و تنبیه

*

*

*

۲۴۴

عدالت در تقسیم کار

*

*

*

۲۴۵

عدالت در توزیع امکانات

*

*

۲۴۶

عدالت در توزیع پاداش

*

*

۲۴۷

عدالت در توزیع تسهیلات

*

*

۲۴۸

عدالت در توزیع حقوق

*

*

۲۴۹

عدالت در توزیع کارکنان در واحدها

*

۲۵۰

عدالت در توزیع مزایا

*

*

*

*

۲۵۱

عدالت در توزیع منابع

*

*

۲۵۲

عدالت در رفتار

*

۲۵۳

عدالت در میزان ساعت کار

*

۲۵۴

عدالت سازمانی

*

*

*

*

۲۵۵

عدم انتقادهای نابجا

*

۲۵۶

علاقه فرد به شغل

*

*

۲۵۷

غنی سازی شغلی

*

*

۲۵۸

فرصت‌ ارتقا شغلی

*

*

*

۲۵۹

فرصت آموزش

*

۲۶۰

فرصت برای ادامه تحصیل

*

۲۶۱

فرصت برای شکوفایی استعدادها

*

۲۶۲

فرصت برای شکوفایی توانایی‌ها

*

*

۲۶۳

فرصت برای شکوفایی مهارت‌ها

*

۲۶۴

فرصت پذیرش مسئولیت

*

۲۶۵

فرصت پیشرفت

*

*

*

۲۶۶

فرصت جبران اشتباهات

*

۲۶۷

فرصت رشد

*

*

*

۲۶۸

فرصت‌ یادگیری

*

*

۲۶۹

فضای تفریحی

*

۲۷۰

فضای ورزشی

*

۲۷۱

فعالیت‌های اجتماعی

*

۲۷۲

قدردانی از کارکنان

*

*

*

۲۷۳

کار تیمی

*

*

*

*

۲۷۴

کار جذاب

*

۲۷۵

کار چالشی

*

۲۷۶

کار راهه

*

*

۲۷۷

کاهش ساعات اضافه کار

*

۲۷۸

کاهش ساعت کاری

*

۲۷۹

کمک به ارتقاء دانش کارکنان

*

۲۸۰

کیفیت زندگی شخصی کارکنان

*

۲۸۱

کیفیت همکاران

*

۲۸۲

گردش شغلی

*

*

*

*

۲۸۳

گسترش فناوری

*

*

*

۲۸۴

گوش دادن موثر

*

*

*

۲۸۵

لباس فرم

*

۲۸۶

لذت بردن از کار

*

۲۸۷

مأموریت‌های سیاحتی و تفریحی

*

۲۸۸

مأموریت‌های ورزشی

*

۲۸۹

ماهیت کار

*

۲۹۰

مثبت‌اندیشی سازمانی

*

۲۹۱

مدیریت استرس

*

*

*

*

۲۹۲

مدیریت استعداد

*

*

*

۲۹۳

مدیریت دانش

*

*

۲۹۴

مدیریت زمان

*

۲۹۵

مراکز ورزشی

*

۲۹۶

مرخصی استحقاقی

*

*

*

۲۹۷

مرخصی تشویقی

*

*

*

۲۹۸

مزایای انگیزشی

*

*

۲۹۹

مزایای بازنشستگی

*

۳۰۰

مزایای تفریحی

*

۳۰۱

مزایای رفاهی

*

۳۰۲

مزایای فرهنگی

*

۳۰۳

مزایای مالی

*

۳۰۴

مزایای مبتنی بر عملکرد

*

۳۰۵

مزایای ورزشی

*

۳۰۶

مسئولیت اجتماعی

*

۳۰۷

مشارکت مدیر با کارکنان

*

۳۰۸

مشوق‌های مالی

*

*

۳۰۹

معرفی کارکنان نمونه

*

*

۳۱۰

معنادار کردن شغل

*

*

۳۱۱

معیشت کارکنان

*

۳۱۲

موفقیت در سازگاری با کار

*

۳۱۳

مهد کودک

*

۳۱۴

میزان پرداختی‌ها

*

۳۱۵

نزدیکی محل سکونت و محل کار

*

*

*

۳۱۶

نشاط سازمانی

*

*

*

۳۱۷

نظارت مداوم مدیران

*

۳۱۸

نظام انتصابات

*

۳۱۹

نظام جبران خدمت

*

*

۳۲۰

نگرش مدیر

*

*

۳۲۱

نگهداشت کارکنان

*

*

۳۲۲

ورزش هفتگی

*

۳۲۳

وظایف مبتنی بر علاقه

*

۳۲۴

هزینه نهار مناسب

*

۳۲۵

همدلی با کارکنان

*

*

*

*

۳۲۶

همکاران وفادار

*

۳۲۷

همکاری متقابل

*

۳۲۸

همگام شدن مدیران با کارکنان

*

۳۲۹

هویت بخشیدن به کارکنان

*

*

 

در جدول شماره 5-31 نیز ابزارهای رضایتمندی شغلی به تفکیک نسلی ارایه شده است.

 

جدول شماره 5-31: ترتیب‌بندی ابزارهای رضایتمندی شغلی به تفکیک نسلی

ابزارهای رضایتمندی نسل اول

ابزارهای رضایتمندی نسل دوم

ابزارهای رضایتمندی نسل سوم

ابزارهای رضایتمندی نسل چهارم

احترام به کارکنان

احترام به کارکنان

احترام به کارکنان

احترام به کارکنان

احترام بین همکاران

احترام بین همکاران

احترام بین همکاران

احترام متقابل بین مدیران و کارکنان

احترام متقابل بین مدیران و کارکنان

احترام متقابل بین مدیران و کارکنان

ارایه بازخورد

ارایه بازخورد

ارایه بازخورد

ارایه بازخورد

ارایه خدمات مشاوره رایگان برای کارکنان

ارتباطات موثر

ارتباطات موثر

ارتباطات موثر

ارتقا شغلی به موقع

ارتقا شغلی به موقع

ارتقا شغلی به موقع

ارتقاء شغلی کارکنان

ارتقاء شغلی کارکنان

ارتقاء شغلی کارکنان

ارتقاء شغلی کارکنان

ارتقاء شغلی مبتنی بر استعداد

ارتقاء شغلی مبتنی بر توانایی

ارتقاء شغلی مبتنی بر عملکرد

ارتقاء شغلی مبتنی بر عملکرد

ارتقای اعتماد به نفس

ارتقای اعتماد به نفس

ارتقای اعتماد به نفس

ارتقای شایستگی کارکنان

ارزش قائل شدن برای دانش کارکنان

ارزش قائل شدن برای کار کارکنان

ارزش قائل شدن برای کار کارکنان

ارزیابی عملکرد 360 درجه

ارزیابی عملکرد مناسب

ارزیابی عملکرد مناسب

ارزیابی عملکرد مناسب

ارزیابی عملکرد مناسب

استعداد یابی سالیانه

استفاده از ابزارهای تشویقی

استفاده از مراکز رفاهی

استفاده از مراکز رفاهی

استفاده ازابزارهای مالی

استفاده ازابزارهای مالی

استقلال کاری

استقلال کاری

استقلال کاری

اشرافیت مدیر به کار

اضافه حقوق

اضافه حقوق

اعتماد بین کارکنان

اعتماد کارکنان به مدیر

اعتماد متقابل بین مدیر و کارکنان

اعتماد مدیر به کارکنان

اعتماد مدیر به کارکنان

اعتماد‌به‌نفس مدیر

اعطای پاداش

اعطای پاداش

اعطای پاداش

اعطای لوح تقدیر

اعطای لوح تقدیر

اعطای هدیه

افزایش امور رفاهی

افزایش پاداش

افزایش حقوق

افزایش حقوق

افزایش حقوق

افزایش دانش کارکنان

افزایش در مزایای غیر نقدی

افزایش رضایت از زندگی

افزایش رفاه کارکنان

افزایش رفاه کارکنان

افزایش روحیه کارکنان

افزایش روحیه کارکنان

افزایش روحیه کارکنان

افزایش مزایا

افزایش همکاری کارکنان و مدیریت

امکان رشد و پیشرفت کارکنان

امکانات پزشکی

امکانات تفریحی

امکانات تفریحی

امکانات رفاهی

امکانات رفاهی

امکانات رفاهی

امکانات شغلی

امکانات مالی

امکانات مالی

امکانات ورزشی

امکانات ورزشی

امنیت مالی

انتصاب مبتنی بر استعداد

انتصاب مبتنی بر تجربه

انتصاب مبتنی بر تحصیلات

انتصاب مبتنی بر تحصیلات

انتصاب مبتنی بر تخصص

انتصاب مبتنی بر تخصص

انتصاب مبتنی بر توانایی

انتصاب مبتنی بر توانایی

انتصاب مبتنی بر روحیه

انتصاب مبتنی بر سابقه

انتصاب مبتنی بر علاقه‌

انتصاب مبتنی بر علاقه‌

انتصاب مبتنی بر علاقه‌

انتصاب مبتنی بر مهارت

انتقال و جابجایی اختیاری

انتقال و جابجایی اختیاری

انضباط سازمانی

انضباط سازمانی

انگیزه‌های مالی

اهداء جوایز نقدی و غیرنقدی

اهمیت دادن به کارکنان

اهمیت دادن به کارکنان

اهمیت دادن به کارکنان

ایجاد احساس ارزشمند بودن

ایجاد امنیت شغلی

ایجاد امنیت شغلی

ایجاد امنیت شغلی

ایجاد بستر مناسب برای خلاقیت

ایجاد بستر مناسب برای خلاقیت

ایجاد بستر مناسب برای خلاقیت

ایجاد حس تعلق خاطر

ایجاد رقابت سالم

ایجاد رقابت سالم

ایجاد رقابت سالم

ایجاد روحیه وفاداری

ایجاد شرکت‌های تعاونی

ایجاد شرکت‌های تعاونی

ایجاد غذاخوری

ایجاد غذاخوری

ایجاد غذاخوری

ایجاد و حفظ آرامش در محیط خانواده

ایجاد یکپارچگی در بین کارکنان

ایجاد یکپارچگی در بین کارکنان

ایمنی شغل

آزادی عمل

آزادی عمل

آزادی عمل

آ‌موزش

آ‌موزش

آموزش مدیران

آموزش مهارت‌ها

بازنشستگی پیش از موعد

بازنگری قوانین و دستورالعمل‌ها

برخورد مبتنی بر عملکرد

برقراری نظام آموزشی مناسب

برقراری نظام آموزشی مناسب

برگزاری جشن و مراسم

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی

برنامه‌های تفریحی

برنامه‌های تفریحی

برنامه‌های ورزشی

بن خرید

بها دادن به مهارت‌ها

بهبود ساختار سازمانی

بهبود سبک زندگی

بهبود طرح طبقه بندی مشاغل

بهبود مستمر در فرایندها

بهبود مستمر در فرایندها

پاداش جذاب

پاداش‌ زمانی

پاداش کافی

پاداش کافی

پاداش‌ مالی

پاداش‌ مالی

پاداش‌ مالی

پاداش مبتنی بر عملکرد

پاداش مبتنی بر عملکرد

پاداش مبتنی بر عملکرد

پاسخگویی مدیران

پرداخت به موقع اضافه کار

پرداخت به موقع افزایش حقوق

پرداخت به موقع پاداش

پرداخت به موقع پاداش

پرداخت به موقع حقوق

پرداخت به موقع حقوق

پرداخت به موقع حقوق

پرداخت به موقع مزایا

پرداخت به موقع مزایا

پرداخت به موقع مزایا

پرداخت‌ تشویقی

پرداخت ‌مالی

پرداخت ‌مالی

پرداخت مبتنی بر توانایی

پرداخت مبتنی بر شایستگی

پرداخت مبتنی بر عملکرد

پرداخت مبتنی بر عملکرد

پرداخت متناسب با تحصیلات

پرداخت متناسب با تخصص

پرداخت متناسب با توانایی

پرداخت متناسب با جایگاه شغلی

پرداخت متناسب با جایگاه شغلی

پرداخت مناسب

پرداخت‌های اضافه

پرداخت‌های مالی به موقع

پرورش کارکنان

پول

پیاده سازی نظام‌ ارتقاء شغلی

پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی

پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی

پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی

پیاده‌سازی نظام پیشنهادات

پیاده‌سازی نظام پیشنهادات

پیاده‌سازی نظام پیشنهادات

پیشرفت کاری

پیشرفت کاری

پیشرفت کاری

پیشرفت کاری به موقع

تامین غذا

تامین کسری نیروی انسانی

تامین مالی

تامین مالی

تامین مسکن

تامین مسکن

تامین مسکن

تامین وسیله ایاب و ذهاب

تامین وسیله ایاب و ذهاب

تامین وسیله ایاب و ذهاب

ترفیع

ترفیع

تسریع در پیشرفت

تسهیلات رفاهی

تسهیلات رفاهی

تسهیلات رفاهی

تسهیلات مالی

تسهیلات مالی

تشویق به رشد

تشویق به موقع و متناسب

تشویق به موقع و متناسب

تشویق به موقع و متناسب

تشویق به یادگیری

تشویق در حضور دیگران

تشویق شفاهی

تشویق شفاهی

تشویق کارکنان

تشویق کارکنان

تشویق کتبی

تشویق کتبی

تشویق مالی

تشویق مالی

تشویق مستمر کارکنان

تشویق مؤثر

تشویق مؤثر

تعادل بین کار و زندگی

تعادل بین کار و زندگی

تعیین نیازهای آموزشی کارکنان

تعیین نیازهای آموزشی کارکنان

تفریحات گروهی

تفریحات گروهی

تفریحات ورزشی

تفویض اختیار

تفویض اختیار

تفهیم اهداف و انتظارات

تقسیم کار مناسب

تقسیم کار مناسب

تقسیم کار مناسب

تقویت ریسک پذیری کارکنان

تلاش برای ارتقاء کارکنان

تلاش جهت پرورش استعدادهای افراد

تناسب شغل با شخصیت

تناسب شغل با شخصیت

تناسب عملکرد – پاداش

تناسب عملکرد – پاداش

تنبیه بموقع

تنبیه بموقع

تنبیه موثر

تنبیه موثر

تنوع در تجهیزات اداری

تنوع در روابط اداری

تنوع در وظایف

تنوع در وظایف

تنوع در وظایف

توانمند‌سازی کارکنان

توانمند‌سازی کارکنان

توانمندی مدیر

توانمندی مدیر

توجه به توانمندی‌های کارکنان

توجه به حجم کار کارکنان

توجه به حجم کار کارکنان

توجه به حقوق کارکنان

توجه به سبک تفکر کارکنان

توجه به علایق کارکنان

توجه به علایق کارکنان

توجه به کارکنان

توجه به مخاطرات شغلی کارکنان

توجه به نیازهای زندگی شخصی

توجه به نیازهای زندگی شخصی

توجه به نیازهای واقعی کارکنان

توجه به نیازهای واقعی کارکنان

توجه مدیران به تفاوت‌های فردی کارکنان

توجه مدیران به تفاوت‌های فردی کارکنان

توجه مدیران به توانمندی‌های کارکنان

تور و سفر

تور و سفر

توسعه شغلی

جامعه پذیری سازمانی

جامعه پذیری سازمانی

جانشین‌پروری

جانشین‌پروری

جلسات هم‌اندیشی بین کارکنان

چالشی بودن شغل

حجم کاری معقول

حجم کاری معقول

حجم کاری معقول

حضور مدیر در سازمان

حفظ شخصیت کارکنان

حقوق کافی

حقوق متناسب با عملکرد

حقوق و مزایا مناسب

حقوق و مزایا مناسب

حقوق و مزایا مناسب

حل تعارض

حل تعارض

حل تعارض

حل مشکلات کارکنان

حل مشکلات کارکنان

حل مشکلات کارکنان

حمایت سازمانی

حمایت سازمانی

حمایت سازمانی

حمایت سازمانی

حمایت مدیران

حمایت مدیران

حمایت همکاران

خدمات درمانی

خدمات درمانی

خدمات رفاهی

خدمات رفاهی

خدمات رفاهی

خلق و خوی خوب مدیر

درآمد مناسب

درک کارکنان

درک کارکنان

درک کارکنان

دستمزد

دستمزد

دور کاری

دوست داشتن کار

دیده شدن کارکنان

دیده شدن کارکنان

دیده شدن کارکنان

رشد متناسب

رشد مهارت‌های کارکنان

رضایت از ارتقا

رضایت از حقوق و مزایا

رضایت از مافوق

رضایت از نوع کار

رضایت از همکاران

رفتار مناسب مدیر

رفع نیازهای کارکنان

رفع نیازهای کارکنان

روابط مطلوب

روابط مطلوب

روابط مطلوب

زمان کافی برای انجام کار

سازمان یادگیرنده

ساعت کاری مناسب

ساعت کاری مناسب

ساعت کاری مناسب

ساعت کاری منعطف

سبک مدیریت

سبک مدیریت

سفر تشویقی

سفر تفریحی

سفر سمینار آموزشی

سلامت کارکنان

سلامت کارکنان

سیستم پاداش

سیستم پاداش

شایسته‌سالاری

شایسته‌سالاری

شایسته‌سالاری

شخصیت دادن به کارکنان

شخصیت دادن به کارکنان

شخصیت دادن به کارکنان

شرایط کاری

شرایط کاری

شرایط محیط کار

شرایط محیط کار

شرایط محیط کار

شرایط محیط کار

شفافیت اهداف

شفافیت در شرح وظایف ‌کارکنان

شفافیت در شرح وظایف ‌کارکنان

شفافیت سازمانی

شناخت کارکنان

شناخت کارکنان

شناخت نیازهای کارکنان

شهرت سازمانی

شهرت سازمانی

طراحی سیستم‌های بهداشتی و ایمنی کارکنان

طراحی صحیح مشاغل

طرح تکریم کارکنان

عدالت اداری

عدالت در ارتقاء شغلی

عدالت در ارتقاء شغلی

عدالت در ارتقاء شغلی

عدالت در ارتقاء شغلی

عدالت در استخدام

عدالت در اضافه کار

عدالت در افزایش حقوق

عدالت در افزایش حقوق

عدالت در امتیازات

عدالت در انتصاب

عدالت در انتصاب

عدالت در آموزش

عدالت در پرداخت

عدالت در پرداخت

عدالت در پرداخت

عدالت در پیشرفت

عدالت در ترفیع

عدالت در تشویق و تنبیه

عدالت در تشویق و تنبیه

عدالت در تشویق و تنبیه

عدالت در تقسیم کار

عدالت در تقسیم کار

عدالت در تقسیم کار

عدالت در توزیع امکانات

عدالت در توزیع امکانات

عدالت در توزیع پاداش

عدالت در توزیع پاداش

عدالت در توزیع تسهیلات

عدالت در توزیع تسهیلات

عدالت در توزیع حقوق

عدالت در توزیع حقوق

عدالت در توزیع کارکنان در واحدها

عدالت در توزیع مزایا

عدالت در توزیع مزایا

عدالت در توزیع مزایا

عدالت در توزیع مزایا

عدالت در توزیع منابع

عدالت در توزیع منابع

عدالت در رفتار

عدالت در میزان ساعت کار

عدالت سازمانی

عدالت سازمانی

عدالت سازمانی

عدالت سازمانی

عدم انتقادهای نابجا

علاقه فرد به شغل

علاقه فرد به شغل

غنی سازی شغلی

غنی سازی شغلی

فرصت‌ ارتقا شغلی

فرصت‌ ارتقا شغلی

فرصت‌ ارتقا شغلی

فرصت آموزش

فرصت برای ادامه تحصیل

فرصت برای شکوفایی استعدادها

فرصت برای شکوفایی توانایی ها

فرصت برای شکوفایی توانایی ها

فرصت برای شکوفایی مهارتها

فرصت پذیرش مسئولیت

فرصت پیشرفت

فرصت پیشرفت

فرصت پیشرفت

فرصت جبران اشتباهات

فرصت رشد

فرصت رشد

فرصت رشد

فرصت‌ یادگیری

فرصت‌ یادگیری

فضای تفریحی

فضای ورزشی

فعالیت‌های اجتماعی

قدردانی از کارکنان

قدردانی از کارکنان

قدردانی از کارکنان

کار تیمی

کار تیمی

کار تیمی

کار تیمی

کار جذاب

کار چالشی

کار راهه

کار راهه

کاهش ساعات اضافه کار

کاهش ساعت کاری

کمک به ارتقاء دانش کارکنان

کیفیت زندگی شخصی کارکنان

کیفیت همکاران

گردش شغلی

گردش شغلی

گردش شغلی

گردش شغلی

گسترش فناوری

گسترش فناوری

گسترش فناوری

گوش دادن موثر

گوش دادن موثر

گوش دادن موثر

لباس فرم

لذت بردن از کار

مأموریت‌های سیاحتی و تفریحی

مأموریت‌های ورزشی

ماهیت کار

مثبت‌اندیشی سازمانی

مدیریت استرس

مدیریت استرس

مدیریت استرس

مدیریت استرس

مدیریت استعداد

مدیریت استعداد

مدیریت استعداد

مدیریت دانش

مدیریت دانش

مدیریت زمان

مراکز ورزشی

مرخصی استحقاقی

مرخصی استحقاقی

مرخصی استحقاقی

مرخصی تشویقی

مرخصی تشویقی

مرخصی تشویقی

مزایای انگیزشی

مزایای انگیزشی

مزایای بازنشستگی

مزایای تفریحی

مزایای رفاهی

مزایای فرهنگی

مزایای مالی

مزایای مبتنی بر عملکرد

مزایای ورزشی

مسئولیت اجتماعی

مشارکت مدیر با کارکنان

مشوق‌های مالی

مشوق‌های مالی

معرفی کارکنان نمونه

معرفی کارکنان نمونه

معنادار کردن شغل

معنادار کردن شغل

معیشت کارکنان

موفقیت در سازگاری با کار

مهد کودک

میزان پرداختی‌ها

نزدیکی محل سکونت و محل کار

نزدیکی محل سکونت و محل کار

نزدیکی محل سکونت و محل کار

نشاط سازمانی

نشاط سازمانی

نشاط سازمانی

نظارت مداوم مدیران

نظام انتصابات

نظام جبران خدمت

نظام جبران خدمت

نگرش مدیر

نگرش مدیر

نگهداشت کارکنان

نگهداشت کارکنان

ورزش هفتگی

وظایف مبتنی بر علاقه

هزینه نهار مناسب

همدلی با کارکنان

همدلی با کارکنان

همدلی با کارکنان

همدلی با کارکنان

همکاران وفادار

همکاری متقابل

همگام شدن مدیران با کارکنان

هویت بخشیدن به کارکنان

هویت بخشیدن به کارکنان

 

5-3- جمع‌بندی

در پژوهش حاضر، پژوهشگران به دنبال بررسی تفاوت بین انواع ابزارهای مدیریت منابع انسانی یعنی ابزارهای تشویق، تنبیه، انگیزه بخشی و رضایت‌مندی شغلی در سازمان تامین اجتماعی بودند. در تحلیل اولیه داده‌های گردآوری شده 7084 کد اولیه از فهوای کلام مشارکت‌کنندگان استخراج شد. به گونه‌ای که در ابزارهای تشویق تعداد 1944، ابزارهای تنبیه تعداد 1494، ابزارهای انگیزه‌بخشی تعداد 1871، ابزارهای رضایتمندی شغلی تعداد 1775 احصا گردید.

 

5-3-1- جمع‌بندی ابزارهای تشویق

در خصوص ابزارهای تشویق می‌توان 4 ابزار را در نظر گرفت که عبارتند از 1)پاداش ‌غیرمالی؛ 2)پاداش مالی (غیرنقدی)؛ 3)پاداش مالی (نقدی)؛ 4)ویژگی‌های تشویق.

 • در ابزار پاداش ‌غیرمالی می‌توان به ترتیب بر متغیر‌هایی نظیر قدردانی شایسته؛ انتصابات شایسته؛ شغل شایسته و ارتباطات شایسته تاکید نمود. ضمناً مولفه‌های ابزار پاداش ‌غیرمالی ‌به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد:
 • نسل اول: قدردانی رسمی؛ تشویق کتبی؛ تشویق کلامی؛ مطلوبیت محیط کار؛ ملاقات با مدیران سازمان؛ کارهای تیمی.
 • نسل دوم: قدردانی رسمی؛ عدالت سازمانی؛ تشویق کتبی؛ تشویق کلامی؛ معرفی کارمند نمونه؛ مدیریت مشارکتی‌؛ ارتباطات مطلوب؛ تقدیرنامه؛ حمایت سازمانی؛ مطلوبیت محیط کار؛ ارزیابی عملکرد مناسب؛ شایسته‌سالاری؛ آزادی عمل؛ تفویض اختیار؛ امنیت شغلی؛ ارایه بازخورد؛ مدیریت دانش؛ ملاقات با مدیران سازمان؛ کارهای تیمی.
 • نسل سوم: قدردانی رسمی؛ عدالت سازمانی؛ تشویق کتبی؛ تشویق کلامی؛ معرفی کارمند نمونه؛ مدیریت مشارکتی‌؛ ارتباطات مطلوب؛ تقدیرنامه؛ حمایت سازمانی؛ مطلوبیت محیط کار؛ ارزیابی عملکرد مناسب؛ احترام به کارکنان؛ شایسته‌سالاری؛ کارراهه؛ آزادی عمل؛ تفویض اختیار؛ امنیت شغلی؛ ارایه بازخورد؛ مدیریت دانش؛ گردش شغلی؛ کار با معنا؛ کارهای تیمی.
 • نسل چهارم: قدردانی رسمی؛ عدالت سازمانی؛ تشویق کتبی؛ تشویق کلامی؛ معرفی کارمند نمونه؛ مدیریت مشارکتی‌؛ ارتباطات مطلوب؛ تقدیرنامه؛ حمایت سازمانی؛ مطلوبیت محیط کار؛ ارزیابی عملکرد مناسب؛ احترام به کارکنان؛ شایسته‌سالاری؛ کارراهه؛ آزادی عمل؛ تفویض اختیار؛ امنیت شغلی؛ ارایه بازخورد؛ مدیریت دانش؛ مدیریت استعداد؛ گردش شغلی؛ ملاقات با مدیران سازمان؛ کارهای تیمی؛ زمان ویژه برای با هم بودن؛ استقلال شغلی؛ ساعت کاری منعطف و شناور؛ فعالیت‌های اجتماعی؛ منتورینگ.
 • در ابزار پاداش مالی (غیرنقدی) می‌توان به ترتیب بر متغیر‌هایی نظیر پاداش‌ ارتقایی؛ پاداش‌ زمانی؛ پاداش‌ رفاهی؛ پاداش‌ تفریحی؛ پاداش‌ قدردانی و پاداش‌ دانشی تاکید نمود. ضمناً مولفه‌های ابزار پاداش مالی (غیرنقدی) ‌به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد:
 • نسل اول: مرخصی تشویقی؛ ارتقای شغلی؛ خدمات رفاهی؛ تورها و سفرها؛ هدایا؛ آموزش؛ بن کارت؛ برنامه‌های سلامتی.
 • نسل دوم: مرخصی تشویقی؛ ارتقای شغلی؛ خدمات رفاهی؛ تورها و سفرها؛ هدایا؛ آموزش؛ رتبه یا گروه تشویقی؛ برنامه‌های تفریحی ورزشی؛ ادامه تحصیل؛ بن کارت؛ صبحانه و ناهار کاری؛ کاهش ساعت کاری؛ برنامه‌های سلامتی؛ تشویق غیرنقدی؛ تندیس.
 • نسل سوم: مرخصی تشویقی؛ ارتقای شغلی؛ خدمات رفاهی؛ تورها و سفرها؛ هدایا؛ آموزش؛ رتبه یا گروه تشویقی؛ برنامه‌های تفریحی ورزشی؛ ادامه تحصیل؛ بن کارت؛ صبحانه و ناهار کاری؛ کاهش ساعت کاری؛ برگزاری جشن‌ها و مراسمات؛ برنامه‌های سلامتی؛ تشویق غیرنقدی؛ تندیس.
 • نسل چهارم: مرخصی تشویقی؛ ارتقای شغلی؛ خدمات رفاهی؛ تورها و سفرها؛ هدایا؛ آموزش؛ رتبه یا گروه تشویقی؛ برنامه‌های تفریحی ورزشی؛ ادامه تحصیل؛ بن کارت؛ صبحانه و ناهار کاری؛ کاهش ساعت کاری؛ برگزاری جشن‌ها و مراسمات؛ برنامه‌های سلامتی؛ تندیس؛ تعذیه مناسب؛ سرویس حمل و نقل رایگان.
 • در ابزار پاداش مالی (نقدی) می‌توان به ترتیب بر متغیر‌هایی نظیر پرداخت مالی و تسهیلات وام ‌تاکید نمود. ضمناً مولفه‌های ابزار پاداش مالی (نقدی) ‌به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد:
 • نسل اول: پرداخت مالی.
 • نسل دوم: پرداخت مالی و تسهیلات وام.
 • نسل سوم: پرداخت مالی و تسهیلات وام.
 • نسل چهارم: پرداخت مالی.
 • در ابزار ویژگی‌های تشویق ‌می‌توان به ترتیب بر متغیر‌هایی نظیر تشویق به موقع؛ تشویق آشکار؛ تشویق متناسب؛ جذابیت تشویق؛ تشویق متنوع و تشویق مستمر ‌تاکید نمود. ضمناً مولفه‌های ابزار ویژگی‌های تشویق ‌به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد:
 • نسل اول: —
 • نسل دوم: تشویق به موقع.
 • نسل سوم: تشویق به موقع؛ تشویق آشکار؛ تشویق متناسب؛ جذابیت تشویق.
 • نسل چهارم: تشویق به موقع؛ تشویق آشکار؛ تشویق متناسب؛ جذابیت تشویق؛ تشویق متنوع؛ تشویق مستمر.

 

5-3-2- جمع‌بندی ابزارهای تنبیه

در خصوص ابزارهای تنبیه می‌توان 4 ابزار را در نظر گرفت که عبارتند از 1)تنبیهات غیرمالی؛ 2)تنبیهات مالی؛ 3)پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش؛ 4)نظام مدون تنبیه.

 • در ابزار تنبیهات غیرمالی ‌می‌توان به ترتیب بر متغیر‌هایی نظیر تنبیهات غیرمالی منفی و تنبیهات غیرمالی مثبت تاکید نمود. ضمناً مولفه‌های ابزار تنبیهات غیرمالی ‌به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد:
 • نسل اول: تذکر شفاهی؛ تذکر کتبی؛ جابجایی محل کار؛ عدم موافقت با مرخصی استحقاقی؛ ارجاع به رده بالاتر؛ معرفی به هیات تخلفات اداری؛ کاهش نمرات ارزیابی عملکرد؛ ارجاع به مشاور.
 • نسل دوم: تذکر شفاهی؛ تذکر کتبی؛ توبیخ‌؛ جابجایی محل کار؛ خاموش‌سازی؛ عدم موافقت با مرخصی استحقاقی؛ افزایش ساعت کار؛ تشویق افراد نمونه؛ افزایش حجم کاری؛ نظارت و کنترل شدید؛ ارجاع به رده بالاتر؛ معرفی به هیات تخلفات اداری؛ وادار به عذرخواهی کردن از ارباب رجوع؛ کاهش تشویق؛ محول نمودن امور غیرجذاب؛ اعمال مقررات انضباطی شدید؛ عدم تفویض اختیار؛ عدم موافقت با مرخصی تشویقی؛ اجبار در خواندن یک کتاب.
 • نسل سوم: تذکر شفاهی؛ تذکر کتبی؛ توبیخ‌؛ جابجایی محل کار؛ خاموش‌سازی؛ عدم موافقت با مرخصی استحقاقی؛ افزایش ساعت کار؛ تشویق افراد نمونه؛ افزایش حجم کاری؛ نظارت و کنترل شدید؛ ارجاع به رده بالاتر؛ معرفی به هیات تخلفات اداری؛ کاهش نمرات ارزیابی عملکرد؛ وادار به عذرخواهی کردن از ارباب رجوع؛ کاهش تشویق؛ محول نمودن امور غیرجذاب؛ اعمال مقررات انضباطی شدید؛ اخذ تعهدنامه؛ عدم تشویق؛ ارجاع به مشاور؛ تفاوت در استفاده از مرخصی؛ کاهش فضای کاری.
 • نسل چهارم: تذکر شفاهی؛ تذکر کتبی؛ توبیخ‌؛ جابجایی محل کار؛ خاموش‌سازی؛ عدم موافقت با مرخصی استحقاقی؛ افزایش ساعت کار؛ تشویق افراد نمونه؛ افزایش حجم کاری؛ نظارت و کنترل شدید؛ ارجاع به رده بالاتر؛ کاهش نمرات ارزیابی عملکرد؛ وادار به عذرخواهی کردن از ارباب رجوع؛ محول نمودن امور غیرجذاب؛ اعمال مقررات انضباطی شدید؛ اخذ تعهدنامه؛ عدم تشویق؛ عدم تفویض اختیار؛ اعطای مرخصی اجباری.
 • در ابزار تنبیهات مالی ‌می‌توان به ترتیب بر متغیر‌هایی نظیر تنبیهات مالی منفی و تنبیهات مالی مثبت (ارتقا افراد نمونه) تاکید نمود. ضمناً مولفه‌های ابزار تنبیهات مالی منفی ‌به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد:
 • نسل اول: کاهش مزایای شغلی؛ کاهش مبلغ اضافه کار؛ تنزل؛ عدم ارتقاء شغلی؛ کاهش پاداش‌های شغلی؛ تعلیق و انفصال.
 • نسل دوم: کاهش مزایای شغلی؛ کاهش مبلغ اضافه کار؛ تنزل؛ کاهش پرداخت‌های مالی؛ کسر از حقوق؛ عدم ارتقاء شغلی؛ کاهش پاداش‌های شغلی؛ تعلیق و انفصال؛ اخراج؛ کاهش تسهیلات؛ حذف امتیازات سازمانی؛ تاخیر در افزایش حقوق؛ کاهش رتبه.
 • نسل سوم: کاهش مزایای شغلی؛ کاهش مبلغ اضافه کار؛ تنزل؛ کاهش پرداخت‌های مالی؛ کسر از حقوق؛ عدم ارتقاء شغلی؛ کاهش پاداش‌های شغلی؛ تعلیق و انفصال؛ اخراج؛ حذف امتیازات سازمانی؛ تاخیر در افزایش حقوق؛ تفاوت در استفاده از مزایا؛ کاهش حقوق؛ تفاوت در پاداش‌های مالی؛ ارتقا افراد نمونه؛ عدم موافقت با مأموریت‌ها؛ تفاوت در استفاده از پاداش‌ها.
 • نسل چهارم: کاهش مزایای شغلی؛ کاهش مبلغ اضافه کار؛ تنزل؛ کاهش پرداخت‌های مالی؛ کسر از حقوق؛ عدم ارتقاء شغلی؛ کاهش پاداش‌های شغلی؛ تعلیق و انفصال؛ اخراج؛ کاهش تسهیلات؛ حذف امتیازات سازمانی؛ تاخیر در افزایش حقوق؛ تاخیر در ترفیع؛ کاهش حقوق؛ ارتقا افراد نمونه؛ تفاوت در استفاده از پاداش‌ها؛ تاخیر در پرداخت مزایا.
 • در ابزار پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش ‌‌می‌توان به ترتیب بر متغیر‌هایی نظیر رویه‌های مدیریت منابع انسانی و رویه‌های مدیریتی تاکید نمود. ضمناً مولفه‌های ابزار پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش ‌به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد:
 • نسل اول: ریشه‌یابی مشکل؛ رویکرد اجتناب از تنبیه.
 • نسل دوم: ریشه‌یابی مشکل؛ رویکرد اجتناب از تنبیه؛ اقدامات پیش‌گیرنده و بازدارنده؛ فرصت اصلاح و جبران؛ فرصت دفاع؛ کم کاری مدیران؛ آموزش و توجیه کارکنان؛ عدالت سازمانی؛ ارزیابی عملکرد مناسب؛ استخدام درست؛ شفافیت مسئولیت‌ها و وظایف.
 • نسل سوم: ریشه‌یابی مشکل؛ رویکرد اجتناب از تنبیه؛ اقدامات پیش‌گیرنده و بازدارنده؛ فرصت اصلاح و جبران؛ فرصت دفاع؛ کم کاری مدیران؛ آموزش و توجیه کارکنان؛ عدالت سازمانی؛ ارزیابی عملکرد مناسب؛ شفافیت مسئولیت‌ها و وظایف؛ استقرار نظام شایسته سالاری.
 • نسل چهارم: ریشه‌یابی مشکل؛ فرصت اصلاح و جبران؛ فرصت دفاع؛ هشدار دادن؛ ملزم به اصلاح اشتباه؛ شناخت دقیق کارکنان؛ آموزش و توجیه کارکنان؛ عدالت سازمانی؛ ارزیابی عملکرد مناسب.
 • در ابزار نظام مدون تنبیه ‌‌می‌توان به ترتیب بر متغیر‌هایی نظیر ویژگی‌های تنبیه اثربخش؛ ویژگی‌های تذکر اثربخش؛ نظام تنبیه تاکید نمود. ضمناً مولفه‌های ابزار نظام مدون تنبیه ‌‌به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد:
 • نسل اول:
 • نسل دوم: قواعد تنبیه؛ تنبیه متناسب با خطا؛ تنبیه متناسب با شخصیت فرد؛ برخورد بدون غرض‌ورزی؛ برخورد قاطعانه؛ تذکر غیررسمی؛ برخورد شفاف؛ سلسله مراتب تنبیه؛ تنبیه جدی؛ تنبیه بدون اغماض؛ تنبیه مبتنی بر پشیمانی؛ شدت تنبیه.
 • نسل سوم: قواعد تنبیه؛ تنبیه متناسب با خطا؛ تنبیه متناسب با شخصیت فرد؛ برخورد بدون غرض‌ورزی؛ برخورد قاطعانه؛ تذکر غیررسمی؛ تنبیه با رویکرد اصلاح رفتار؛ تنبیه به موقع؛ برخورد شفاف؛ تنبیه بدون تخریب شخصیت؛ سلسله مراتب تنبیه؛ تنبیه متناسب با جایگاه سازمانی؛ تنبیه جدی؛ تنبیه منصفانه؛ تنبیه در چارچوب ارزش‌ها؛ تنبیه بدون اغماض؛ اعتدال در تنبیه؛ تنبیه متناسب با سن فرد؛ شدت تنبیه؛ تنبیه موردی.
 • نسل چهارم: قواعد تنبیه؛ تنبیه متناسب با خطا؛ تنبیه متناسب با شخصیت فرد؛ برخورد بدون غرض‌ورزی؛ برخورد قاطعانه؛ تذکر غیررسمی؛ تنبیه با رویکرد اصلاح رفتار؛ تنبیه به موقع؛ برخورد شفاف؛ تنبیه بدون تخریب شخصیت؛ سلسله مراتب تنبیه؛ تنبیه متناسب با جایگاه سازمانی؛ تنبیه جدی؛ تنبیه منصفانه؛ تنبیه در چارچوب ارزش‌ها؛ تنبیه ضمن حفظ انگیزه؛ تذکر دوستانه؛ اعتدال در تنبیه؛ تنبیه با رویکرد بهبود عملکرد؛ اثربخشی تنبیه؛ تفاوت بین خطاهای عمدی و سهوی؛ تذکر از طریق شخص ثالث؛ تذکر مبتنی بر حمایت.

 

5-3-3- جمع‌بندی ابزارهای انگیزشی

در خصوص ابزارهای انگیزشی می‌توان 9 ابزار را در نظر گرفت که عبارتند از 1)رویه‌های مدیریتی؛ 2)محیط کار؛ 3)توانمندسازی؛ 4)مالی؛ 5)مسیر پیشرفت‌؛ 6)مزایا؛ 7)ویژگی‌های مدیر؛ 8)استخدام؛ 9)ساختاری. ضمناً مولفه‌های ابزارهای انگیزشی ‌به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد.

 • نسل اول: ادامه تحصیل؛ ارتقاء شغلی؛ امنیت شغلی؛ برند کارفرما؛ پرداخت انگیزشی؛ پیشرفت کارکنان؛ تشویق‌ مالی؛ توجیه کارکنان‌؛ حمایت سازمانی؛ رسمی نمودن؛ شرایط و محیط کاری؛ طراحی مشاغل؛ عدالت در ارتقاء؛ فضای رقابتی سالم؛ قدردانی رسمی؛ مدیریت مشارکتی‌؛ مرخصی تشویقی؛ هدایا.
 • نسل دوم: ابزارهای مالی؛ احترام به کارکنان؛ ارائه بازخورد؛ ارتقاء شغلی؛ اردو؛ استقلال شغلی؛ اعتماد سازمانی؛ افزایش حقوق و مزایا؛ امکانات رفاهی؛ امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب؛ امکانات ورزشی؛ امنیت شغلی؛ انتصاب؛ آزادی عمل؛ آموزش؛ برگزاری مسابقات؛ بها دادن به خلاقیت و نوآوری؛ پاداش؛ پرداخت انگیزشی؛ پرداخت بموقع حقوق و مزایا؛ پرداخت‌ تشویقی؛ تبریک مناسبت‌ها؛ تسهیلات؛ تشویق‌؛ تشویق در حضور دیگران؛ تشویق شفاهی؛ تشویق کتبی؛ تشویق‌ مالی؛ تشویق متناسب؛ تعادل بین کار و زندگی؛ تعریف و تمجید؛ تعیین هدف؛ تفریحات ورزشی؛ تفویض اختیار‌؛ تقسیم کار صحیح؛ تنوع وظایف؛ توانمندسازی کارکنان؛ توجه به کارکنان؛ توجیه کارکنان‌؛ تهدید؛ جابجایی محل کار؛ جانشین‌پروری؛ جشن و مراسم‌؛ حقوق مناسب؛ حمایت سازمانی؛ درک کارکنان؛ دیده شدن کار کارکنان؛ روابط مطلوب؛ زمان کار منعطف؛ سفرهای رفاهی و تفریحی؛ سیاست‌های تشویقی؛ شایسته‌سالاری؛ شرایط و محیط کاری؛ شفافیت در قوانین‌؛ شناخت کارکنان‌؛ شناسایی و رفع نیازهای کارکنان؛ صداقت مدیران؛ طراحی مشاغل؛ عدالت در ارتقاء؛ عدالت در ارزیابی عملکرد‌؛ عدالت در انتصاب؛ عدالت در پاداش؛ عدالت در پرداخت‌؛ عدالت در تشویق‌؛ عدالت در تنبیه‌؛ عدالت در رفتار؛ عدالت سازمانی؛ عدم بی تفاوتی مدیران؛ فرصت رشد و پیشرفت‌؛ فرصت‌های یادگیری؛ فضای رقابتی سالم؛ قدردانی رسمی؛ کار تیمی؛ کار راهه؛ الگوسازی کارکنان؛ لبخند زدن؛ لوح تقدیر؛ ماموریت تشویقی؛ محیط جذاب؛ مدیریت استرس؛ مدیریت دانش؛ مدیریت مبتنی بر هدف؛ مدیریت مشارکتی‌؛ مرخصی تشویقی؛ مزایای انگیزشی؛ مزایای بازنشستگی؛ مزایای شغلی؛ مزایای مالی؛ معرفی کارکنان نمونه؛ ملزومات خوب و مرغوب؛ مهارت حل تعارض؛ مهدکودک؛ نشاط سازمانی؛ نظارت بر نحوه انجام کار؛ نگرش مثبت مدیران؛ همدلی با کارکنان.
 • نسل سوم: ابزار احساسات مثبت؛ ابزارهای مالی؛ احترام به کارکنان؛ احساس مهم بودن؛ اختیار در تغییر وظایف شغلی؛ ادامه تحصیل؛ ارایه چشم انداز سازمان؛ ارائه بازخورد؛ ارتباطات مطلوب؛ ارتقاء شغلی؛ اردو؛ استقلال شغلی؛ اضافه پرداختی؛ اعتماد سازمانی؛ افزایش حقوق و مزایا؛ امکانات تفریحی؛ امکانات رفاهی؛ امکانات ورزشی؛ امنیت شغلی؛ امیدبخشی به کارکنان؛ انتصاب؛ انتقادپذیری مدیران؛ اهمیت به کارکنان؛ ایجاد احساس ارزشمندی؛ ایجاد فضای اعتماد؛ ایجاد فضای دوستانه؛ ایجاد فضای همکاری؛ ایجاد گروه‌های غیر رسمی؛ آزادی عمل؛ آموزش؛ برند کارفرما؛ بها دادن به خلاقیت و نوآوری؛ پاداش؛ پاسخگویی مدیران؛ پرداخت انگیزشی؛ پرداخت بموقع حقوق و مزایا؛ پرداخت‌ تشویقی؛ پرداخت‌ مالی؛ پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ تأمین نیازهای مالی؛ تسهیلات؛ تسهیم در سودآوری؛ تشویق‌؛ تشویق در حضور دیگران؛ تشویق شفاهی؛ تشویق کتبی؛ تشویق‌ مالی؛ تشویق متناسب؛ تعادل بین کار و زندگی؛ تعریف و تمجید؛ تفویض اختیار‌؛ تقسیم کار صحیح؛ تقویت روحیه کارکنان؛ تنوع در نظام جبران خدمات؛ تنوع وظایف؛ توانمندسازی کارکنان؛ توانمندی مدیران؛ توجه به کارکنان؛ توجیه کارکنان‌؛ تهدید؛ جایزه تشویقی؛ جذابیت کار؛ حقوق مناسب؛ حقوق مناسب با عملکرد؛ حقوق و دستمزد؛ حمایت سازمانی؛ خدمات رفاهی‌؛ درک کارکنان؛ دیده شدن کار کارکنان؛ رعایت اخلاق؛ رفع مشکلات مالی؛ روابط مطلوب؛ سفرهای رفاهی و تفریحی؛ سلامت اداری؛ سلامت روان و جسم؛ شایستگی مدیران؛ شایسته‌سالاری؛ شخصیت‌بخشی به کارکنان؛ شرایط و محیط کاری؛ شفافیت اهداف‌؛ شفافیت در قوانین‌؛ شناخت کارکنان‌؛ شناسایی و رفع نیازهای کارکنان؛ صداقت مدیران؛ طراحی مشاغل؛ عدالت در ارتقاء؛ عدالت در ارزیابی عملکرد‌؛ عدالت در امکانات‌؛ عدالت در پاداش؛ عدالت در پرداخت‌؛ عدالت در تسهیلات؛ عدالت در تشویق‌؛ عدالت در تنبیه‌؛ عدالت در حقوق‌؛ عدالت در رفتار؛ عدالت در مزایا‌؛ عدالت سازمانی؛ عدم بی تفاوتی مدیران؛ غذای مجانی؛ فرصت رشد و پیشرفت‌؛ فرهنگ کاری مثبت؛ فضای رقابتی سالم؛ قدردانی رسمی؛ کار تیمی؛ کار چالشی؛ کار راهه؛ گزینش؛ گوش دادن موثر؛ لبخند زدن؛ لوح تقدیر؛ ماموریت تشویقی؛ مأموریت‌های تفریحی؛ مدیریت استرس؛ مدیریت استعداد‌ها؛ مدیریت دانش؛ مدیریت مشارکتی‌؛ مرخصی تشویقی؛ مزایای انگیزشی؛ مزایای رفاهی؛ مزایای غیرنقدی؛ مزایای مالی؛ مزایای مبتنی بر عملکرد؛ مسئولیت‌پذیری مدیران؛ مشوق‌ مالی؛ معرفی کارکنان نمونه؛ میزان علاقه‌مندی همکاران؛ نشاط سازمانی؛ نظام پیشنهادات؛ نظام تنبیه مناسب؛ نگرش مثبت مدیران؛ نهادینه کردن ارزش‌ها؛ هدایا؛ همدلی با کارکنان؛ هویت‌بخشی به کارکنان.
 • نسل چهارم: ابزارهای مالی؛ احترام به کارکنان؛ احترام متقابل؛ احساس مهم بودن؛ ادامه تحصیل؛ ارائه بازخورد؛ ارتباطات مطلوب؛ ارتقاء شغلی؛ اردو؛ استخدام؛ اشرافیت مدیر به کار؛ اضافه پرداختی؛ اعتماد سازمانی؛ افزایش حقوق و مزایا؛ امکانات تفریحی؛ امکانات رفاهی؛ امکانات ورزشی؛ امنیت شغلی؛ انتصاب؛ اهمیت به کارکنان؛ ایجاد احساس ارزشمندی؛ ایجاد فضای دوستانه؛ آزادی عمل؛ آموزش؛ بازنشستگی پیش از موعد؛ بها دادن به خلاقیت و نوآوری؛ بها دادن به کارکنان؛ پاداش؛ پاسخگویی مدیران؛ پرداخت بموقع حقوق و مزایا؛ پرداخت حقوق و مزایای مکفی؛ پرداخت‌ مالی؛ پرداخت مبتنی بر شایستگی؛ پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ تذکر خصوصی؛ تسهیلات؛ تشکیل گروه‌های ارزیابی مدیریتی؛ تشویق‌؛ تشویق در حضور دیگران؛ تشویق شفاهی؛ تشویق کارکنان به ریسک‌پذیری؛ تشویق کتبی؛ تشویق‌ مالی؛ تشویق متناسب؛ تشویق متناسب با عملکرد؛ تفریحات ورزشی؛ تفویض اختیار‌؛ تقسیم کار صحیح؛ تمرکز بر نقاط قوت کارکنان؛ تنوع در پرداخت‌ها؛ تنوع در نظام جبران خدمات؛ تنوع وظایف؛ توازن بین درآمد و هزینه‌های زندگی؛ توانمندسازی کارکنان؛ توانمندی مدیران؛ توجه به کارکنان؛ جذابیت کار؛ چابکی سازمانی؛ حقوق مناسب؛ حقوق و دستمزد؛ حمایت سازمانی؛ حمایت مالی؛ حمایت همکاران؛ خدمات درمانی؛ خدمات رفاهی‌؛ درک کارکنان؛ دوری از بحث‌های حاشیه‌ای؛ دیده شدن کار کارکنان؛ رسمیت شناختن؛ رفع مشکلات کارکنان؛ روابط مطلوب؛ سبک رهبری مناسب‌؛ سرمایه‌گذاری روی کارکنان؛ سفرهای رفاهی و تفریحی؛ سلامت روان و جسم؛ شایستگی مدیران؛ شایسته‌سالاری؛ شرایط و محیط کاری؛ شفافیت اطلاعاتی؛ شفافیت در قوانین‌؛ شناخت کارکنان‌؛ شناسایی و رفع نیازهای کارکنان؛ صداقت مدیران؛ طراحی سیستم پاداش؛ طراحی مشاغل؛ عدالت در ارتقاء؛ عدالت در ارزیابی عملکرد‌؛ عدالت در امکانات‌؛ عدالت در آموزش‌؛ عدالت در پرداخت‌؛ عدالت در تشویق‌؛ عدالت در تقسیم وظایف؛ عدالت در خدمات رفاهی‌؛ عدالت در رفتار؛ عدالت در رویه‌های اداری؛ عدالت در مزایا‌؛ عدالت سازمانی؛ فرصت رشد و پیشرفت‌؛ فرهنگ کاری مثبت؛ فضای رقابتی سالم؛ قدردانی رسمی؛ کار تیمی؛ کار مبتنی بر علاقه؛ کاهش ساعت کاری؛ گوش دادن موثر؛ لوح تقدیر؛ مدیریت استرس؛ مدیریت استعداد‌ها؛ مدیریت دانش؛ مدیریت مبتنی بر هدف؛ مدیریت مشارکتی‌؛ مراکز رفاهی؛ مرخصی تشویقی؛ مزایای انگیزشی؛ مزایای انگیزشی مبتنی بر شخصیت کارکنان؛ مزایای انگیزشی مبتنی بر عملکرد؛ مزایای انگیزشی مستمر؛ مزایای رفاهی؛ مزایای شغلی؛ مزایای مالی؛ مزایای مبتنی بر عملکرد؛ مزایای نقدی؛ مشوق‌ مالی؛ معرفی کارکنان نمونه؛ مهارت حل تعارض؛ نشاط سازمانی؛ نظارت کافی؛ نظام پیشنهادات؛ هدایا؛ همدلی با کارکنان؛ همکاران خوب.

 

5-3-4- جمع‌بندی ابزارهای رضایت‌مندی شغلی

در خصوص ابزارهای رضایت‌مندی شغلی ‌می‌توان 11 ابزار را در نظر گرفت که عبارتند از 1)اقدامات مدیر؛ 2)مدیریت منابع انسانی؛ 3)ویژگی محیط کار؛ 4)ویژگی شغل؛ 5)مزایای سازمانی؛ 6)مهارت مدیر؛ 7)اقدامات سازمانی؛ 8)ویژگی سازمان؛ 9)ویژگی مدیر؛ 10)اقدامات فرد؛ 11)‌ویژگی همکاران. ضمناً مولفه‌های ابزارهای رضایت‌مندی شغلی ‌‌به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد.

 • نسل اول: احترام به کارکنان؛ ارایه بازخورد؛ ارتقاء شغلی کارکنان؛ ارزیابی عملکرد مناسب؛ حمایت سازمانی؛ شرایط محیط کار؛ عدالت در ارتقاء شغلی؛ عدالت در توزیع مزایا؛ عدالت سازمانی؛ کار تیمی؛ گردش شغلی؛ مدیریت استرس؛ وظایف مبتنی بر علاقه؛ همدلی با کارکنان.
 • نسل دوم: احترام به کارکنان؛ احترام بین همکاران؛ احترام متقابل بین مدیران و کارکنان؛ ارایه بازخورد؛ ارایه خدمات مشاوره رایگان برای کارکنان؛ ارتباطات موثر؛ ارتقا شغلی به موقع؛ ارتقاء شغلی کارکنان؛ ارتقای اعتماد به نفس؛ ارزیابی عملکرد 360 درجه؛ ارزیابی عملکرد مناسب؛ استفاده از ابزارهای تشویقی؛ استفاده از مراکز رفاهی؛ استفاده از ابزارهای مالی؛ استقلال کاری؛ اشرافیت مدیر به کار؛ اضافه حقوق؛ اعتماد بین کارکنان؛ اعتماد متقابل بین مدیر و کارکنان؛ اعتماد مدیر به کارکنان؛ اعطای پاداش؛ اعطای لوح تقدیر؛ افزایش حقوق؛ افزایش رفاه کارکنان؛ افزایش روحیه کارکنان؛ افزایش مزایا؛ امکانات تفریحی؛ امکانات رفاهی؛ امکانات ورزشی؛ انتصاب مبتنی بر علاقه‌؛ انتقال و جابجایی اختیاری؛ انضباط سازمانی؛ اهداء جوایز نقدی و غیرنقدی؛ اهمیت دادن به کارکنان؛ ایجاد امنیت شغلی؛ ایجاد بستر مناسب برای خلاقیت؛ ایجاد حس تعلق خاطر؛ ایجاد رقابت سالم؛ ایجاد شرکت‌های تعاونی؛ ایجاد غذاخوری؛ ایمنی شغل؛ آزادی عمل؛ آموزش مهارت‌ها؛ بازنشستگی پیش از موعد؛ بازنگری قوانین و دستورالعمل‌ها؛ برقراری نظام آموزشی مناسب؛ برگزاری جشن و مراسم؛ برگزاری دوره آموزشی؛ بهبود ساختار سازمانی؛ بهبود طرح طبقه بندی مشاغل؛ پاداش جذاب؛ پاداش‌ مالی؛ پاداش مبتنی بر عملکرد؛ پرداخت به موقع اضافه کار؛ پرداخت به موقع افزایش حقوق؛ پرداخت به موقع پاداش؛ پرداخت به موقع حقوق؛ پرداخت به موقع مزایا؛ پرداخت متناسب با جایگاه شغلی؛ پرداخت‌های مالی به موقع؛ پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی؛ پیاده‌سازی نظام پیشنهادات؛ پیشرفت کاری؛ پیشرفت کاری به موقع؛ تامین مسکن؛ تامین وسیله ایاب و ذهاب؛ تسهیلات رفاهی؛ تسهیلات مالی؛ تشویق به رشد؛ تشویق به موقع و متناسب؛ تشویق به یادگیری؛ تشویق در حضور دیگران؛ تشویق شفاهی؛ تشویق کارکنان؛ تشویق کتبی؛ تشویق مالی؛ تفریحات گروهی؛ تفریحات ورزشی؛ تفویض اختیار؛ تقسیم کار مناسب؛ تناسب شغل با شخصیت؛ تنبیه موثر؛ تنوع در تجهیزات اداری؛ تنوع در روابط اداری؛ تنوع در وظایف؛ توانمندی مدیر؛ توجه به توانمندی‌های کارکنان؛ توجه به حجم کار کارکنان؛ توجه به علایق کارکنان؛ توجه به کارکنان؛ توجه به مخاطرات شغلی کارکنان؛ توجه به نیازهای واقعی کارکنان؛ توجه مدیران به تفاوت‌های فردی کارکنان؛ توجه مدیران به توانمندی‌های کارکنان؛ جامعه‌پذیری سازمانی؛ جانشین‌پروری؛ جلسات هم‌اندیشی بین کارکنان؛ حجم کاری معقول؛ حقوق و مزایا مناسب؛ حل تعارض؛ حل مشکلات کارکنان؛ حمایت سازمانی؛ خدمات درمانی؛ خدمات رفاهی؛ درک کارکنان؛ دستمزد؛ دیده شدن کارکنان؛ رضایت از ارتقا؛ رضایت از حقوق و مزایا؛ رضایت از مافوق؛ رضایت از نوع کار؛ رضایت از همکاران؛ رفع نیازهای کارکنان؛ روابط مطلوب؛ ساعت کاری مناسب؛ سبک مدیریت؛ سفر تشویقی؛ سفر تفریحی؛ سفر سمینار آموزشی؛ سیستم پاداش؛ شایسته‌سالاری؛ شخصیت دادن به کارکنان؛ شرایط محیط کار؛ شفافیت در شرح وظایف ‌کارکنان؛ شناخت کارکنان؛ شهرت سازمانی؛ طراحی صحیح مشاغل؛ عدالت در ارتقاء شغلی؛ عدالت در استخدام؛ عدالت در افزایش حقوق؛ عدالت در انتصاب؛ عدالت در آموزش؛ عدالت در پرداخت؛ عدالت در پیشرفت؛ عدالت در تشویق و تنبیه؛ عدالت در تقسیم کار؛ عدالت در توزیع امکانات؛ عدالت در توزیع پاداش؛ عدالت در توزیع تسهیلات؛ عدالت در توزیع مزایا؛ عدالت در توزیع منابع؛ عدالت در میزان ساعت کار؛ عدالت سازمانی؛ علاقه فرد به شغل؛ فرصت‌ ارتقا شغلی؛ فرصت آموزش؛ فرصت برای ادامه تحصیل؛ فرصت برای شکوفایی توانایی ها؛ فرصت پذیرش مسئولیت؛ فرصت پیشرفت؛ فرصت جبران اشتباهات؛ فرصت رشد؛ فرصت‌ یادگیری؛ قدردانی از کارکنان؛ کار تیمی؛ کاهش ساعت کاری؛ کیفیت زندگی شخصی کارکنان؛ گردش شغلی؛ گسترش فناوری؛ گوش دادن موثر؛ ماهیت کار؛ مدیریت استرس؛ مدیریت استعداد؛ مدیریت دانش؛ مرخصی استحقاقی؛ مرخصی تشویقی؛ مزایای بازنشستگی؛ معرفی کارکنان نمونه؛ معنادار کردن شغل؛ معیشت کارکنان؛ موفقیت در سازگاری با کار؛ نزدیکی محل سکونت و محل کار؛ نشاط سازمانی؛ نظارت مداوم مدیران؛ نظام جبران خدمت؛ نگرش مدیر؛ نگهداشت کارکنان؛ ورزش هفتگی؛ همدلی با کارکنان؛ همکاران وفادار؛ همکاری متقابل؛ همگام شدن مدیران با کارکنان؛ هویت بخشیدن به کارکنان.
 • نسل سوم: احترام به کارکنان؛ احترام بین همکاران؛ احترام متقابل بین مدیران و کارکنان؛ ارایه بازخورد؛ ارتباطات موثر؛ ارتقا شغلی به موقع؛ ارتقاء شغلی کارکنان؛ ارتقاء شغلی مبتنی بر استعداد؛ ارتقاء شغلی مبتنی بر توانایی؛ ارتقاء شغلی مبتنی بر عملکرد؛ ارتقای اعتماد به نفس؛ ارتقای شایستگی کارکنان؛ ارزش قائل شدن برای دانش کارکنان؛ ارزش قائل شدن برای کار کارکنان؛ ارزیابی عملکرد مناسب؛ آزادی عمل؛ استعداد یابی سالیانه؛ استفاده از مراکز رفاهی؛ استفاده ازابزارهای مالی؛ استقلال کاری؛ اعتماد کارکنان به مدیر؛ اعتماد مدیر به کارکنان؛ اعطای پاداش؛ اعطای لوح تقدیر؛ افزایش پاداش؛ افزایش حقوق؛ افزایش رضایت از زندگی؛ افزایش رفاه کارکنان؛ افزایش روحیه کارکنان؛ افزایش همکاری کارکنان و مدیریت؛ امکان رشد و پیشرفت کارکنان؛ امکانات رفاهی؛ امکانات مالی؛ امکانات ورزشی؛ آ‌موزش؛ آموزش مدیران؛ انتصاب مبتنی بر استعداد؛ انتصاب مبتنی بر تجربه؛ انتصاب مبتنی بر تحصیلات؛ انتصاب مبتنی بر تخصص؛ انتصاب مبتنی بر توانایی؛ انتصاب مبتنی بر روحیه؛ انتصاب مبتنی بر علاقه‌؛ انتصاب مبتنی بر مهارت؛ انتقال و جابجایی اختیاری؛ انضباط سازمانی؛ انگیزه‌های مالی؛ اهمیت دادن به کارکنان؛ ایجاد احساس ارزشمند بودن؛ ایجاد امنیت شغلی؛ ایجاد بستر مناسب برای خلاقیت؛ ایجاد رقابت سالم؛ ایجاد شرکت‌های تعاونی؛ ایجاد غذاخوری؛ ایجاد و حفظ آرامش در محیط خانواده؛ ایجاد یکپارچگی در بین کارکنان؛ برقراری نظام آموزشی مناسب؛ برگزاری دوره آموزشی؛ برنامه‌های تفریحی؛ برنامه‌های ورزشی؛ بها دادن به مهارت‌ها؛ بهبود سبک زندگی؛ بهبود مستمر در فرایندها؛ پاداش کافی؛ پاداش‌ مالی؛ پاداش مبتنی بر عملکرد؛ پاسخگویی مدیران؛ پرداخت به موقع پاداش؛ پرداخت به موقع حقوق؛ پرداخت به موقع مزایا؛ پرداخت‌ تشویقی؛ پرداخت ‌مالی؛ پرداخت مبتنی بر توانایی؛ پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ پرداخت متناسب با جایگاه شغلی؛ پرداخت مناسب؛ پرداخت‌های اضافه؛ پرورش کارکنان؛ پول؛ پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی؛ پیاده‌سازی نظام پیشنهادات؛ پیشرفت کاری؛ تامین غذا؛ تامین کسری نیروی انسانی؛ تامین مالی؛ تامین مسکن؛ تامین وسیله ایاب و ذهاب؛ ترفیع؛ تسریع در پیشرفت؛ تسهیلات رفاهی؛ تسهیلات مالی؛ تشویق به موقع و متناسب؛ تشویق شفاهی؛ تشویق کارکنان؛ تشویق کتبی؛ تشویق مالی؛ تشویق مؤثر؛ تعادل بین کار و زندگی؛ تعیین نیازهای آموزشی کارکنان؛ تفریحات گروهی؛ تفهیم اهداف و انتظارات؛ تقسیم کار مناسب؛ تلاش برای ارتقاء کارکنان؛ تلاش جهت پرورش استعدادهای افراد؛ تناسب عملکرد – پاداش؛ تنبیه بموقع؛ تنبیه موثر؛ تنوع در وظایف؛ توانمند‌سازی کارکنان؛ توانمندی مدیر؛ توجه به حجم کار کارکنان؛ توجه به حقوق کارکنان؛ توجه به سبک تفکر کارکنان؛ توجه به علایق کارکنان؛ توجه به نیازهای زندگی شخصی؛ توجه به نیازهای واقعی کارکنان؛ توجه مدیران به تفاوت‌های فردی کارکنان؛ تور و سفر؛ جانشین‌پروری؛ چالشی بودن شغل؛ حجم کاری معقول؛ حضور مدیر در سازمان؛ حقوق کافی؛ حقوق و مزایا مناسب؛ حل تعارض؛ حل مشکلات کارکنان؛ حمایت سازمانی؛ حمایت مدیران؛ حمایت همکاران؛ خدمات درمانی؛ خدمات رفاهی؛ خلق و خوی خوب مدیر؛ درآمد مناسب؛ درک کارکنان؛ دستمزد؛ دور کاری؛ دوست داشتن کار؛ دیده شدن کارکنان؛ رشد متناسب؛ رفع نیازهای کارکنان؛ روابط مطلوب؛ زمان کافی برای انجام کار؛ سازمان یادگیرنده؛ ساعت کاری مناسب؛ ساعت کاری منعطف؛ سلامت کارکنان؛ سیستم پاداش؛ شایسته‌سالاری؛ شخصیت دادن به کارکنان؛ شرایط کاری؛ شرایط محیط کار؛ شفافیت اهداف؛ شفافیت در شرح وظایف ‌کارکنان؛ شفافیت سازمانی؛ شناخت کارکنان؛ شناخت نیازهای کارکنان؛ شهرت سازمانی؛ عدالت اداری؛ عدالت در ارتقاء شغلی؛ عدالت در امتیازات؛ عدالت در انتصاب؛ عدالت در پرداخت؛ عدالت در تشویق و تنبیه؛ عدالت در تقسیم کار؛ عدالت در توزیع امکانات؛ عدالت در توزیع پاداش؛ عدالت در توزیع تسهیلات؛ عدالت در توزیع حقوق؛ عدالت در توزیع کارکنان در واحدها؛ عدالت در توزیع مزایا؛ عدالت در رفتار؛ عدالت سازمانی؛ عدم انتقادهای نابجا؛ علاقه فرد به شغل؛ غنی سازی شغلی؛ فرصت‌ ارتقا شغلی؛ فرصت برای شکوفایی استعدادها؛ فرصت پیشرفت؛ فرصت رشد؛ فعالیت‌های اجتماعی؛ قدردانی از کارکنان؛ کار تیمی؛ کار جذاب؛ کار چالشی؛ کار راهه؛ کاهش ساعات اضافه کار؛ کمک به ارتقاء دانش کارکنان؛ کیفیت همکاران؛ گردش شغلی؛ گسترش فناوری؛ گوش دادن موثر؛ لباس فرم؛ لذت بردن از کار؛ مأموریت‌های سیاحتی و تفریحی؛ مثبت‌اندیشی سازمانی؛ مدیریت استرس؛ مدیریت استعداد؛ مدیریت دانش؛ مدیریت زمان؛ مرخصی استحقاقی؛ مرخصی تشویقی؛ مزایای انگیزشی؛ مزایای رفاهی؛ مسئولیت اجتماعی؛ مشارکت مدیر با کارکنان؛ مشوق‌های مالی؛ معرفی کارکنان نمونه؛ معنادار کردن شغل؛ مهد کودک؛ میزان پرداختی‌ها؛ نزدیکی محل سکونت و محل کار؛ نشاط سازمانی؛ نظام جبران خدمت؛ نگهداشت کارکنان؛ هزینه نهار مناسب؛ همدلی با کارکنان.
 • نسل چهارم: احترام به کارکنان؛ احترام بین همکاران؛ احترام متقابل بین مدیران و کارکنان؛ ارایه بازخورد؛ ارتباطات موثر؛ ارتقا شغلی به موقع؛ ارتقاء شغلی کارکنان؛ ارتقاء شغلی مبتنی بر عملکرد؛ ارتقای اعتماد به نفس؛ ارزش قائل شدن برای کار کارکنان؛ ارزیابی عملکرد مناسب؛ استقلال کاری؛ اضافه حقوق؛ اعتماد‌به‌نفس مدیر؛ اعطای پاداش؛ اعطای هدیه؛ افزایش امور رفاهی؛ افزایش حقوق؛ افزایش دانش کارکنان؛ افزایش در مزایای غیر نقدی؛ افزایش روحیه کارکنان؛ امکانات پزشکی؛ امکانات تفریحی؛ امکانات رفاهی؛ امکانات شغلی؛ امکانات مالی؛ امنیت مالی؛ انتصاب مبتنی بر تحصیلات؛ انتصاب مبتنی بر تخصص؛ انتصاب مبتنی بر توانایی؛ انتصاب مبتنی بر سابقه؛ انتصاب مبتنی بر علاقه‌؛ اهمیت دادن به کارکنان؛ ایجاد امنیت شغلی؛ ایجاد بستر مناسب برای خلاقیت؛ ایجاد رقابت سالم؛ ایجاد روحیه وفاداری؛ ایجاد غذاخوری؛ ایجاد یکپارچگی در بین کارکنان؛ آزادی عمل؛ آ‌موزش؛ برخورد مبتنی بر عملکرد؛ برگزاری دوره آموزشی؛ برنامه‌های تفریحی؛ بن خرید؛ بهبود مستمر در فرایندها؛ پاداش‌ زمانی؛ پاداش کافی؛ پاداش‌ مالی؛ پاداش مبتنی بر عملکرد؛ پرداخت به موقع حقوق؛ پرداخت به موقع مزایا؛ پرداخت ‌مالی؛ پرداخت مبتنی بر شایستگی؛ پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ پرداخت متناسب با تحصیلات؛ پرداخت متناسب با تخصص؛ پرداخت متناسب با توانایی؛ پیاده سازی نظام‌ ارتقاء شغلی؛ پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی؛ پیاده‌سازی نظام پیشنهادات؛ پیشرفت کاری؛ تامین مالی؛ تامین مسکن؛ تامین وسیله ایاب و ذهاب؛ ترفیع؛ تسهیلات رفاهی؛ تشویق به موقع و متناسب؛ تشویق مستمر کارکنان؛ تشویق مؤثر؛ تعادل بین کار و زندگی؛ تعیین نیازهای آموزشی کارکنان؛ تفویض اختیار؛ تقسیم کار مناسب؛ تقویت ریسک پذیری کارکنان؛ تناسب شغل با شخصیت؛ تناسب عملکرد – پاداش؛ تنبیه بموقع؛ تنوع در وظایف؛ توانمند‌سازی کارکنان؛ توجه به نیازهای زندگی شخصی؛ تور و سفر؛ توسعه شغلی؛ جامعه‌پذیری سازمانی؛ حجم کاری معقول؛ حفظ شخصیت کارکنان؛ حقوق متناسب با عملکرد؛ حقوق و مزایا مناسب؛ حل تعارض؛ حل مشکلات کارکنان؛ حمایت سازمانی؛ حمایت مدیران؛ خدمات رفاهی؛ درک کارکنان؛ دیده شدن کارکنان؛ رشد مهارت‌های کارکنان؛ رفتار مناسب مدیر؛ روابط مطلوب؛ ساعت کاری مناسب؛ سبک مدیریت؛ سلامت کارکنان؛ شایسته‌سالاری؛ شخصیت دادن به کارکنان؛ شرایط کاری؛ شرایط محیط کار؛ طراحی سیستم‌های بهداشتی و ایمنی کارکنان؛ طرح تکریم کارکنان؛ عدالت در ارتقاء شغلی؛ عدالت در اضافه کار؛ عدالت در افزایش حقوق؛ عدالت در پرداخت؛ عدالت در ترفیع؛ عدالت در تشویق و تنبیه؛ عدالت در تقسیم کار؛ عدالت در توزیع حقوق؛ عدالت در توزیع مزایا؛ عدالت در توزیع منابع؛ عدالت سازمانی؛ غنی سازی شغلی؛ فرصت‌ ارتقا شغلی؛ فرصت برای شکوفایی توانایی ها؛ فرصت برای شکوفایی مهارتها؛ فرصت پیشرفت؛ فرصت رشد؛ فرصت‌ یادگیری؛ فضای تفریحی؛ فضای ورزشی؛ قدردانی از کارکنان؛ کار تیمی؛ کار راهه؛ گردش شغلی؛ گسترش فناوری؛ گوش دادن موثر؛ مأموریت‌های ورزشی؛ مدیریت استرس؛ مدیریت استعداد؛ مراکز ورزشی؛ مرخصی استحقاقی؛ مرخصی تشویقی؛ مزایای انگیزشی؛ مزایای تفریحی؛ مزایای فرهنگی؛ مزایای مالی؛ مزایای مبتنی بر عملکرد؛ مزایای ورزشی؛ مشوق‌های مالی؛ نزدیکی محل سکونت و محل کار؛ نشاط سازمانی؛ نظام انتصابات؛ نگرش مدیر؛ همدلی با کارکنان؛ هویت بخشیدن به کارکنان.

 

5-4- پیشنهادات پژوهش

با توجه نتایج حاصل از پژوهش حاضر به سیاستگذاران و مدیران عالی سازمان تامین‌ اجتماعی موارد زیر توصیه و پیشنهاد می‌گردد:

 • اصلاح رویه‌های مدیریت منابع انسانی نظیر رویه‌های تشویق، تنبیه، انگیزه‌بخشی و رضایت شغلی مبتنی بر تفاوت‌های نسلی در بین کارکنان.
 • برگزاری دوره‌های آموزشی با عنوان «مدیریت بین‌نسلی» برای مدیران سطوح مختلف جهت آگاهی و اشرافیت مدیران با مقوله مدیریت بین نسلی در سازمان تامین اجتماعی.
 • تهیه منابع علمی در خصوص مدیریت بین‌نسلی برای آگاهی مدیران سطوح مختلف سازمان جهت آگاهی و اشرافیت مدیران با مقوله مدیریت بین نسلی در سازمان تامین اجتماعی.

 

5-5- پیشنهاد برای محققین آتی

موارد زیر به محققین برای انجام پژوهش‌های آتی پیشنهاد می‌گردد:

 • پیشنهاد می‌گردد از آنجا که پژوهش حاضر در سطح اداره کل شرق و غرب تهران صورت گرفت، می‌توان همین پژوهش را در سطح کشور انجام داد تا به اعتبار الگوی پژوهش افزود.
 • پیشنهاد می‌گردد پژوهش حاضر را در سایر استان‌های کشور انجام داد تا تفاوت‌های فرهنگی نیز در خصوص تفاوت‌های نسلی مشخص گردد.
 • پیشنهاد می‌گردد پژوهش حاضر را در سایر سازمان‌های کشور انجام داد تا تفاوت‌های سازمانی نیز در خصوص تفاوت‌های نسلی مشخص گردد.
 • پیشنهاد می‌گردد نتایج پژوهش حاضر را در قالب یک پژوهش کمّی در اداره کل شرق و غرب و حتی سایر استان‌های کشور تبیین نمود.
 • پیشنهاد می‌گردد سایر کارکردهای مدیریت منابع انسانی نظیر نیازهای آموزشی کارکنان و… نیز با رویکرد تفاوت نسلی مورد پژوهش قرار گیرد.

 

5-6- نوآوری پژوهش

با توجه به پیشینه تجربی ارایه شده در فصل دوم تحقیق، تاکنون مبحث تفاوت‌های نسلی و بالاخص مدیریت بین نسلی در سازمان تامین اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته است.

به این طرح پژوهشی اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن: چترچی، نوش‌آفرین و فقیهی‌پور، جواد (1398)؛ طرح پژوهشی طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر تفاوت نسل‌ها در سازمان تامین اجتماعی (با تاکیدی بر جنبه‌های انگیزشی مدیریت کارکنان)، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.

استناد داخل متن: چترچی و فقیهی‌پور، 1398

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6155
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر تفاوت نسل‌ها در سازمان تامین اجتماعی (با تاکیدی بر جنبه‌های انگیزشی مدیریت کارکنان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.