کتاب هوش نگرشی

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

فهرست مطالب

فصل اول: فصل اول: نگرش

تعریف نگرش / مؤلفه‌های نگرش / ویژگی‌های اساسی نگرش / شکل‌گیری نگرش / نگرش و رفتار / اندازه‌گیری نگرش / تغییر نگرش / اهمیت نگرش کارکنان / عوامل تأثیرگذار بر نگرش کارکنان / 1- رضایت شغلی / 2- تعلق‌خاطر / 3- اتصال هیجانی / 4- مشکلات و مسائل شخصی / نگرش و کار / منابع و مأخذ فصل

فصل دوم‌: ادراک

تعریف ادراک / فرآیند ادراک / عوامل داخلی ادراک / عوامل خارجی ادراک / تحریف ادراکی / دفاع ادراکی / ناهماهنگی شناختی / خود پنداره / مدیریت تأثیر / منابع و مأخذ فصل

فصل سوم‌: ماهیت هوش نگرشی

قدرت نگرش / استعداد ذاتی در مقابل نگرش / مهارت در مقابل نگرش / هوش هیجانی در مقابل نگرش / ذهنیت ثابت و ذهنیت رشد / 1- مهارت‌ها / 2- بازخورد / 3- رقابت / 4- شکست / 5- چالش‌ها / 6- دانش / 7- موفقیت / هوش نگرشی / منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: گشتالت

روانشناسی گشتالت / اصول نظریه گشتالت / 1- اصل مشابهت یا تشابه / 2- اصل مجاورت / 3- اصل تداوم یا پیوستگی / 4- اصل تکمیل (یکپارچگی یا بستار) / 5- اصل شکل – زمینه / 6- اصل سرنوشت مشترک / 7- اصل تقارن / 8- اصل فراپوشانندگی / 9- اصل موازات / 10- اصل منطقه مشترک / 11- اصل عنصر متصل / منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: طرح‌واره‌ها

طرح‌واره / انواع طرح‌واره‌ها / تعریف طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه / سبک رفتاری افراد در مقابل طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه / انواع طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه / 1- طرح‌واره رهاشدگی / 2- طرح‌واره بی‌اعتمادی / 3- طرح‌واره محرومیت هیجانی / 4- طرح‌واره شرم و نقص / 5- طرح‌واره انزوای اجتماعی / 6- طرح‌واره وابستگی / 7- طرح‌واره آسیب‌پذیری / 8- طرح‌واره خویشتن تحول‌نیافته / 9- طرح‌واره شکست / 10- طرح‌واره استحقاق / 11- طرح‌واره خویشتن‌داری ناکافی / 12- طرح‌واره ایثارگری افراطی / 13- طرح‌واره اطاعت / 14- طرح‌واره پذیرش‌جویی و جلب‌توجه / 15- طرح‌واره منفی‌گرایی 16- طرح‌واره بازداری هیجانی / 17- طرح‌واره ملاک‌های سخت‌گیرانه / 18- طرح‌واره تنبیه‌گرایی / منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: تحریف شناختی

خطاهای شناختی / تحریف شناختی / رفتار درمانی شناختی / انواع تحریف‌های شناختی / 1- تفکر همه‌یاهیچ / 2- تعمیم افراطی / 3- فیلتر ذهنی / 4- نادیده گرفتن جنبه‌های مثبت / 5- نتیجه‌گیری زودهنگام / 6- بزرگ‌نمایی و کوچک نمایی / 7- استدلال هیجانی / 8- بایدها / 9- فاجعه‌سازی / 10- به خود گرفتن و سرزنش / 11- مغلطه‌های کنترل / 12- مغلطه انصاف / 13- مغلطه تغییر / 14- همیشه حق با شماست / 15- مغلطه پاداش بهشت / 15- مغلطه شاه‌ماهی سرخ / 16- برچسب زدن / 17- برچسب ‌زدن جهانی / منابع و مأخذ فصل

فصل هفتم: سوگیری شناختی

سوگیری / سوگیری شناختی / 1- خطای ادراکی / 2- خطای تفسیری / 3- خطای تشخیصی / سوگیری شناختی در مقابل مغلطه منطقی / دلایل بروز سوگیری‌های شناختی / هیوریستیک (میان‌بر ذهنی) / علائم سوگیری‌های شناختی / علل بروز سوگیری‌های شناختی / تأثیرات سوگیری‌های شناختی / نکاتی برای غلبه بر سوگیری‌های شناختی / منابع و مأخذ فصل

فصل هشتم: سوگیری‌های شناختی تصمیم‌گیری

انواع سوگیری‌های شناختی در تصمیم‌گیری / 1- اثر شترمرغ / 2- اثر ارابه موسیقی / 3- اثر بارنوم / 4- اثر پیش‌فرض / 5- اثر قالب‌بندی / 6- اثر کالای مجانی / 7- اثر لنگر / 8- اثر نزدیک شدن به هدف / 9- اثر پرداخت غیر نقدی / 10- اثر مجوز اخلاقی / 11- اثر دکوی / 12- اثر دیدرو / 13- اثر اطلاعات غلط / 14- اثر مواجهه صرف / 15- اثر حقیقت واهی / 16- اثر قافیه به‌مثابه دلیل / 17- سوگیری محافظه‌کاری / 18- سوگیری اطلاعاتی / 19- سوگیری اطلاعات مشترک / 20- سوگیری تمایل به آخرین اطلاعات / 21- سوگیری تمایل به ریسک صفر / 22- سوگیری نتیجه‌نگری / 23- سوگیری توجه / 24- سوگیری حسابداری ذهنی / 25- سوگیری منفی‌نگری / 26- سوگیری تشدید تعهد / 27- سوگیری حمایت از انتخاب / 28- سوگیری زیان گریزی / 29- سوگیری حفظ وضعیت موجود / 30- سوگیری تنزیل اغراق‌آمیز / 31- توهم بدن شناگر / 32- هیوریستیک اطلاعات در دسترس / 33- سندرم شی‌ء براق / 34- افسانه انتخاب دیگر / 35- تردمیل خوشبختی / منابع و مأخذ فصل

فصل نهم: سوگیری‌های شناختی ارزیابی

الف- ارزیابی عملکرد خود / 1- سوگیری اعتمادبه‌نفس بیش از حد / 2- سوگیری خودمحوری / 3- سوگیری تأییدی / 4- اثر پس‌زدگی / 5- سوگیری خوش‌بینی / 6- سوگیری نقطه کور / 7- سوگیری جانب‌گرایی درون‌گروهی / 8- اثر اجماع کاذب / 9- سوگیری جهل گروهی / 10- اثر دانینگ کروگر / 11- سندرم ایمپاستر / ب- ارزیابی عملکرد دیگران / 12- اثر هاله‌ای و اثر شاخ / 13- اثر آنجلینا / 14- اثر مرکزیت و اثر ملایمت / 15- اثر موقعیت سریالی / 16- اثر من‌سانی / 17- اثر مقایسه‌ای / 18- سوگیری استریوتایپ / 19- سوگیری تمرکز بر نکات برجسته / 20- سوگیری مرجعیت / 21- هیوریستیک نماینده / پ- ارزیابی کارکرد / 22- سوگیری ثابت بودن کارکرد / ت- ارزیابی محصول / 23- سوگیری نوآوری‌گرایی / 24- اثر کمیاب بودن محصول / 25- اثر تأیید اجتماعی / 26- اثر سازگاری اجتماعی / ث- ارزیابی زمان / 27- سوگیری فروپاشی‌انگاری / 28- توهم تازگی‌انگاری / ج- ارزیابی موقعیت‌ها / 29- سوگیری برد باخت ‌انگاری / چ- ارزیابی رویدادها / 30- سوگیری پس‌نگری / 31- سوگیری تناسب / 32- توهم خوشه‌ای / ح- ارزیابی پدیده‌ها / 33- قانون اوج-پایان / 34- اثر پاداش نامشخص / 35- اثر انزوا / 36- سوگیری تفریطی / 37- توهم دلبوف / 38- اثر قدردانی / 39- اثر تاچر / 40- اثر زی‌گارنیک / 41- اثر موهبت / 42- سوگیری دوام‌نگری / 43- سوگیری پیوندانگاری / 44- سوگیری باورگرایی / 45- اثر ایکیا / منابع و مأخذ فصل

فصل دهم: سوگیری‌های شناختی ارتباطات

انواع سوگیری‌های شناختی در ارتباطات / 1- اثر هاثورن / 2- اثر نفرین دانش / 3- اثر مقاومت واکنشی / 4- اثر موجی / 5- هیوریستیک عاطفه / 6- غریزه بازخورد منفی / 7- سندروم سیندرلا / منابع و مأخذ فصل

فصل یازدهم: سوگیری‌های شناختی انتظارات

انتظار / انواع سوگیری‌های شناختی انتظارات / 1- پیشگویی کام‌بخش / انواع پیشگویی کام‌بخش / پیشگویی کام‌بخش در مقابل پیشگویی ‌خود مخرب / اثر پلاسیبو و اثر نوسیبو / اثر پیگمالیون / اثر گالاتیا / اثر گولم / 2- ادراک گزینشی / توجه گزینشی / نگهداشت گزینشی / 3- اثر حضار (تسهیل اجتماعی) / 4- انتشار مسئولیت / منابع و مأخذ فصل

فصل دوازدهم: سوگیری‌های شناختی دلایل اقدامات

نظریه اسناد / 1- سوگیری‌های اسنادی / سوگیری خود خدمتی / خطای اساسی اسناد / سوگیری بازیگر- مشاهده‌گر / 2- سوگیری فرافکنی / 3- خطای شانس- خرافات / منابع و مأخذ فصل

فصل سیزدهم: راهکارهای تغییر و بهبود نگرش

هوش نگرشی شخصی / الف- تغییر نگرش منفی / 1- فهم کنید که چگونه نگرش بر زندگی شما تأثیر می‌گذارد / 2- به تغییر، باور داشته باشید / 3- بر افکار و اقدامات خود تسلط پیدا کنید / 4- مسئولیت افکار و اعمال خود را بر عهده بگیرید / 5- مشخص کنید که چه نگرشی نیاز به تغییر دارد / 6- موارد منفی زندگی خود را فهرست کنید و شروع به تغییر آن‌ها کنید / 7- از موارد منفی دوری کنید / 8- افراد منفی را در زندگی خود محدود یا حذف کنید / 9- دست از شکایت بردارید / 10- انتظارات را کنار بگذارید / 11- خود را خیلی جدی نگیرید / 12- خود را با دیگران مقایسه نکنید / 13- خودتان و دیگران را ببخشید / 14- محدودیت‌های دیگران را ببخشید / 15- موارد غیرقابل کنترل را رها کنید / 16- به جای بدترین وضعیت، از هر موقعیتی انتظار بهترین‌ها را داشته باشید / 17- لحظات و نگرش‌های منفی را شکل‌دهی مجدد کنید / 18- اطمینان حاصل کنید که روابط شما سالم است / 19- زندگی جنسی سالم داشته باشید / 20- روی داشتن یک ذهنیت مثبت تمرکز کنید / 21- ذهن خود را با داده‌های مثبت پر کنید / 22- جنبه‌های مثبت هر چیزی را ببینید / 23- وقت خود را با افراد مثبت بگذرانید / 24- از چیزهای کوچک لذت ببرید / 25- با جریان تغییرات همراه باشید / 26- به تغییر پاسخ مثبت دهید / 27- پیش واکنشگر باشید و نه واکنشگر / 28- رویدادها را به روشی مثبت چارچوب‌بندی کنید / 29- زبان خود را تغییر دهید / 30- با خودتان خوب صحبت کنید / 31- سعی کنید پاسخ دهید، واکنش نشان ندهید / 32- حقیقت اینست که تنها نظر شما مهم است / 33- به گذشته یا آینده نپردازید / 34- مشتاق یادگیری و کنجکاو باشید / 35- به دیگران کمک کنید / 36- با مهربانی صحبت کنید / 37- تعاملات اجتماعی خود را افزایش دهید / 38- بر تنفس خود تمرکز کنید / 39- خواب مناسب داشته باشید / 40- زودتر بیدار شوید / 41- نور آفتاب بیشتری دریافت کنید / 42- عادت‌های غذایی خود را بهبود ببخشید / 43- زمان بیشتری را با حیوانات بگذرانید / 44- از تکنیک‌های مدیتیشن یا تمدد اعصاب استفاده کنید / 45- وضعیت جسمی فعلی خود را ارزیابی کنید / 46- هر روز صبح ورزش کنید / 47- آغوش را امتحان کنید / 48- تنش خود را از بین ببرید / 49- نوشتن در یک دفتر وقایع روزانه را امتحان کنید / 50- فهرستی از همه چیزهایی که برای آن‌ها سپاسگزارید تهیه کنید / 51- فهرست سپاسگزاری روزانه بنویسید / 52- وانمود کنید تا درست شود / 53- به جلو حرکت کنید / ب- حفظ نگرش مثبت / 54- برای خود بیانیه مأموریت شخصی بنویسید / 55- اهداف شخصی داشته باشید / 56- به جای کوتاه‌مدت به دنبال بلندمدت باشید / 57- هر بار بر روی یک چیز تمرکز کنید / 58- هر روز کاری بیش از روز گذشته خود انجام دهید / 59- بدون انتظار نتیجه، اقدام کنید / 60- قوی‌ترین ویژگی‌ها و دستاوردهای خود را شناسایی کنید / 61- برای بهبود مهارت‌های خود از شکست‌هایتان استفاده کنید / 62- وقت خود را با کسانی که نگرش مثبت دارند بگذرانید / 63- توجه کنید که چه چیزی شما را شاد می‌کند / 64- کارهایی را انجام دهید که از آن‌ها لذت می‌برید / 65- از کلمات مثبت استفاده کنید / 66- در زمان حال زندگی کنید / 67- صرفاً به دنبال یک هدف بزرگ بعدی نباشید / 68- مکث کنید و در خصوص موارد خوب تأمل کنید / 69- با دیگران مهربان باشید / 70- به دیگران کمک کنید / 71- صبح زود بیدار شوید / 72- بخندید / 73- مرتباً تشکر کنید / 74- کارت تشکر ارسال کنید / 75- سپاسگزاری را تمرین کنید / 76- یک شیشه سپاسگزاری تهیه کنید / 77- یک برنامه سپاسگزاری تهیه کنید / 78- مدیتیشن یا نیایش را تمرین کنید / پ- تقویت نگرش مثبت / 79- بررسی کنید که چرا می‌خواهید نگرش خود را بهبود ببخشید / 80- تصور کنید که چگونه یک نگرش بهبود یافته بر زندگی شما تأثیر می‌گذارد / 81- همیشه هدفمند عمل کنید / 82- اطلاعات بیشتری جمع‌آوری کنید / 83- مواردی را که نادیده گرفته‌اید در نظر بگیرید / 84- خیال‌پردازی در مورد اهدافتان را با واقع‌گرایی ترکیب کنید / 85- نگرش خود را تجسم‌سازی کنید / 86- خود را با افراد مثبت محاصره کنید / 87- همیشه بگویید: «لطفا» و «ممنونم» / 88- از هر آنچه دارید سپاسگزار باشید / هوش نگرشی سازمانی / الف- تقویت هوش نگرشی فردی / 1- تشخیص دهید که نگرش بد شما از کجا شروع شده است / 2- در مورد احساسات خود تأمل کنید / 3- مسئولیت نگرش خود را بر عهده بگیرید / 4- تلقین‌های مثبت را بیان کنید / 5- عمیق تفکر کنید / 6- یک ذهن باز داشته باشید / 7- مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشید / 8- در مورد واکنش خود نسبت به مسائل تأمل کنید / 9- واقع‌بینانه به کار خود نزدیک شوید / 10- اهداف کاری برای خود تعیین کنید / 11- نقش شغلی خود را بازتعریف کنید / 12- یادداشت‌برداری روزانه را برای تسهیل در خوداندیشی امتحان کنید / 13- یک برنامه روزانه ایجاد کنید / 14- تعاملات با افراد منفی را کاهش دهید / 15- به یک همکار سخت (مسئله‌دار) نزدیک شوید / 16- نشانه‌های یک رئیس بددهن را تشخیص دهید / 17- با رئیس خود صحبت کنید / 18- حضور مثبتی داشته باشید / 19- به صحبت‌های دیگران خوب گوش دهید / 20- از دیگران عذرخواهی کنید / 21- با دیگران خوش‌برخورد باشید / 22- زبان خود را کنترل کنید / 23- برای پیدا کردن راه‌حل‌ها از توفان فکری استفاده کنید / 24- خود را با افراد مثبت محاصره کنید / 25- لحظات عالی در هر روز و هفته ایجاد کنید / ب- تقویت هوش نگرشی مدیریتی / 26- قدردانی کنید / 27- سعی کنید به جای مسائل، روی راه‌حل‌ها تمرکز کنید / 28- سعی کنید روابط بین کارکنان و نگرش آن‌ها نسبت به کار را درک کنید / 29- می‌توانید برخی از فعالیت‌های سرگرم‌کننده را اجرا کنید / 30- با جسارت عمل کنید / منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر جواد فقیهی‌پور – حامد جنتی – آرش مهاجران – سیده ساناز مصطفوی

ناشر

انتشارات دارالفنون

شابک

978-622-6952-38-5

سال انتشار

1400

تعداد صفحات

330

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب هوش نگرشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.