کتاب برنامه‌ریزی منابع انسانی

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

فهرست مطالب

فصل اول: ماهیت برنامه‌ریزی منابع انسانی

مقدمه    

فهم برنامه‌ریزی منابع انسانی           

معنای برنامه‌ریزی منابع انسانی         

منابع و مأخذ فصل 

فصل دوم‌: تعاریف برنامه‌ریزی منابع انسانی

مقدمه    

تعاریف برنامه‌ریزی منابع انسانی        

برنامه‌ریزی منابع انسانی سخت و نرم 

برنامه‌ریزی منابع انسانی استراتژیک   

1- ظرفیت فعلی منابع انسانی را ارزیابی کنید    

2- پیش‌بینی نیازهای منابع انسانی     

3- تدوین استراتژی‌های استعداد        

4- مرور و ارزیابی 

برنامه‌ریزی منابع انسانی در مقابل مدیریت منابع انسانی استراتژیک 

برنامه‌ریزی منابع انسانی و استراتژی سازمانی    

انواع برنامه‌ریزی منابع انسانی           

1- پیش‌بینی نیروی کار      

2- کارمندیابی     

3- توسعه

4- نگهداشت       

منابع و مأخذ فصل

فصل سوم‌: اهمیت و اهداف برنامه‌ریزی منابع انسانی

مقدمه    

اهمیت برنامه‌ریزی منابع انسانی        

1- ارزیابی نیازهای کارکنان آتی       

2- بنیاد سایر کارکردهای مدیریت منابع انسانی 

3- مقابله با تغییر  

4- دیدگاه سرمایه‌گذاری      

5- برنامه‌های گسترش و متنوع‌سازی  

6- ترک خدمت کارکنان     

7- تطبیق با دستورالعمل‌های دولتی    

8- استراتژی گسترش بین‌المللی        

9- داشتن موجودی نیروی انسانی بسیار مستعد   

اهداف برنامه‌ریزی منابع انسانی         

منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: مزایا و پیامدهای برنامه‌ریزی منابع انسانی

مقدمه    

مزایای برنامه‌ریزی منابع انسانی        

پیامدهای اخیر برنامه‌ریزی منابع انسانی           

روندهای اخیر برنامه‌ریزی منابع انسانی

منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: سطوح و جنبه‌های برنامه‌ریزی منابع انسانی

سطوح مختلف برنامه‌ریزی منابع انسانی           

جنبه‌های کمی و کیفی برنامه‌ریزی منابع انسانی 

1- جنبه‌های کمی برنامه‌ریزی منابع انسانی      

1-1- سیاست جمعیت        

1-2- ساختار جمعیت         

1-3- مهاجرت    

1-4- مشارکت نیروی کار   

2- جنبه‌های کیفی برنامه‌ریزی منابع انسانی     

2-1- تحصیلات و آموزش   

2-2- سلامت و تغذیه        

2-3- برابری فرصت         

منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: عوامل تأثیرگذار بر برنامه‌ریزی منابع انسانی

عوامل تأثیرگذار بر برنامه‌ریزی منابع انسانی      

الف- دیدگاه دالوی 

1- عوامل خارجی  

2- عوامل داخلی   

ب- دیدگاه Iedunote     

1- استخدام         

2- تغییرات فنی در جامعه    

3- تغییرات سازمانی          

4- عوامل اقتصادی

5- عوامل اجتماعی

6- عوامل فنی     

7- عوامل قانونی  

8- عوامل محیطی

9- بازار نیروی کار

پ- دیدگاه کینزی 

1- متغیرهای محیطی        

2- زمان‌بندی      

3- نوع سازمان    

4- اطلاعات        

5- رشد سازمان    

6- عرضه نیروی کار          

منابع و مأخذ فصل

فصل هفتم: چالش‌های برنامه‌ریزی منابع انسانی

چالش‌های برنامه‌ریزی منابع انسانی   

الف- دیدگاه هیز   

ب- دیدگاه Getsling      

پ- دیدگاه کاپور   

1- مقاومت نیروی کار        

2- محیط بسیار متغیر         

3- سرمایه‌گذاری در هزینه و زمان     

4- داده و اطلاعات ناقص    

مسائل در فرایند برنامه‌ریزی منابع انسانی         

الف- دیدگاه هیز   

ب- دیدگاه دالوی  

1- مقاومت توسط کارفرمایان و کارکنان          

2- عدم قطعیت‌ها 

3- ناکافی بودن سیستم اطلاعاتی      

محدودیت‌های برنامه‌ریزی منابع انسانی          

منابع و مأخذ فصل

فصل هشتم: نکات مهم در برنامه‌ریزی منابع انسانی

ملاحظات خاص در برنامه‌ریزی منابع انسانی     

نکات کلیدی در برنامه‌ریزی منابع انسانی         

نکاتی برای ایجاد یک فرایند برنامه‌ریزی منابع انسانی اثربخش      

1- مدل منابع انسانی مشارکتی         

2- چارچوب سیاست مناسب 

3- برندینگ کارفرما          

4- پرورش فرهنگ کاری مثبت         

5- سرمایه‌گذاری در ابزارهای مناسب منابع انسانی          

ویژگی‌های برنامه‌ریزی منابع انسانی اثربخش    

منابع و مأخذ فصل

فصل نهم: مراحل برنامه‌ریزی منابع انسانی

پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی منابع انسانی 

مراحل برنامه‌ریزی منابع انسانی        

الف- دیدگاه اول هیز          

1- تجزیه‌وتحلیل عرضه نیروی کار    

2- پیش‌بینی تقاضای کار    

3- متعادل‌سازی تقاضای با عرضه نیروی کار    

4- تدوین و اجرای یک طرح

ب- دیدگاه دوم هیز           

مرحله اول: تجزیه‌وتحلیل اهداف سازمانی         

مرحله دوم: فهرست موجودی فعلی منابع انسانی 

مرحله سوم: پیش‌بینی تقاضا 

مرحله چهارم: برآورد شکاف‌ها           

مرحله پنجم: تدوین برنامه عملیاتی منابع انسانی 

مرحله ششم: یکپارچه‌سازی و پیاده‌سازی برنامه  

مرحله هفتم: نظارت، کنترل و بازخورد  

پ- دیدگاه جونجا 

ت- دیدگاه Getsling      

1- تجزیه‌وتحلیل استراتژی سازمانی   

2- موجودی منابع انسانی فعلی         

3- آینده نیروی کار خود را پیش‌بینی کنید         

4- شکاف‌ها را تخمین بزنید 

5- تدوین برنامه عملیاتی     

6- با بقیه شرکت ادغام کنید

7- نظارت، ارزیابی و اصلاح 

ث- دیدگاه Open.Lib    

مرحله 1- اهداف کسب‌وکار خود را مرور کنید     

مرحله 2- اهداف کسب‌وکار خود را مرور کنید     

مرحله 3- شکاف‌ها را شناسایی کنید   

مرحله 4- برنامه خود را تدوین دهید    

مرحله 5- پیشرفت خود را بسنجید      

ج- دیدگاه فلارهر 

گام اول: تحلیل اهداف شرکت و نیازهای منابع انسانی                  

گام دوم: تعیین استراتژی کارمندیابی و ارزیابی منابع انسانی فعلی     

گام سوم: پیش‌بینی نیاز       

گام چهارم: برنامه‌ریزی آموزش و توسعه           

چ- دیدگاه کاپور    

۱ ـ تعریف هدف برنامه‌ریزی منابع انسانی        

2- تجزیه‌وتحلیل عرضه نیروی انسانی فعلی     

3- پیش‌بینی تقاضای منابع انسانی     

۴- شناخت شکاف‌ها          

5- استراتژی و پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع انسانی         

5-1- مرحله برنامه‌ریزی     

5-2- مرحله اجرا  

6- مرور، بازخورد و کنترل   

ح- دیدگاه اول Yourarticlelibrary         

1- تجزیه‌وتحلیل برنامه‌ها و اهداف سازمان      

2- تحلیل اهداف برنامه‌ریزی منابع انسانی        

3- پیش‌بینی نیازمندی منابع انسانی    

4- ارزیابی عرضه منابع انسانی          

5- تطبیق تقاضا و عرضه    

خ- دیدگاه دوم Yourarticlelibrary         

1- تجزیه‌وتحلیل اهداف سازمانی       

2- موجودی منابع انسانی کنونی        

3- پیش‌بینی تقاضا و عرضه منابع انسانی         

4- برآورد شکاف‌های نیروی انسانی   

5- تدوین برنامه عملیاتی     

6- نظارت، کنترل و بازخورد 

د- دیدگاه Businessjargons     

1- تعیین اهداف برنامه‌ریزی منابع انسانی         

2- تجزیه‌وتحلیل موجودی نیروی انسانی فعلی   

3- پیش‌بینی تقاضا و عرضه منابع انسانی         

4- تجزیه‌وتحلیل شکاف‌های نیروی انسانی      

5- برنامه استخدام/ برنامه عملیاتی     

6- آموزش و توسعه

7- ارزیابی برنامه‌ریزی نیروی انسانی  

ذ- دیدگاه وان      

مرحله 1 – ظرفیت منابع انسانی فعلی خود را ارزیابی کنید  

مرحله 2 – پیش‌بینی نیازهای منابع انسانی در آینده         

مرحله 3 – شکاف‌های منابع انسانی را شناسایی کنید       

مرحله 4 – برنامه را با استراتژی کلی سازمان ادغام کنید   

ر- دیدگاه هاگرتی 

1- اهداف کلی و جزئی شرکت خود را بشناسید   

2- کارکنان خود را بشناسید  

3- شکاف‌های منابع انسانی فعلی را شناسایی کرده و نیازهای آتی را پیش‌بینی کنید      

4- برنامه‌های اجرایی را برای پر کردن خلأها تدوین کنید 

5- اثربخشی برنامه خود را مرور کنید و دوباره شروع کنید  

ز- دیدگاه Managementstudyhq         

1- تأیید اهداف برنامه‌ریزی منابع انسانی          

2- ظرفیت منابع انسانی فعلی را تجزیه‌وتحلیل کنید         

3- پیش‌بینی نیازهای منابع انسانی     

4- تجزیه‌وتحلیل شکاف نیروی کار    

5- برنامه عملیاتی توسعه استعدادها     

6- مرور فرایند     

ژ- دیدگاه کینزی  

س- دیدگاه Iedunote     

1- مرحله اول      

2- مرحله دوم      

3- مرحله سوم     

4- مرحله چهارم   

5- مرحله پنجم    

ش- دیدگاه Smartsheet

برنامه‌ریزی منابع انسانی در استارباکس

منابع و مأخذ فصل

منابع و مآخذ کتاب

به این کتاب این‌گونه استناد کنید:

استناد پایان متن: فقیهی‌پور، جواد و امیری، ایوب و اشرفی، آزاده (1401)؛ برنامه‌ریزی منابع انسانی، تهران، انتشارات دارالفنون، چاپ اول.

استناد داخل متن: (فقیهی‌پور و همکاران، 1401)

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر ایوب امیری – دکتر آزاده اشرفی

ناشر

انتشارات دارالفنون

شابک

978-622-6952-59-0

سال انتشار

1401

تعداد صفحات

106

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب برنامه‌ریزی منابع انسانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.