کتاب مدیریت اضطراب؛ اختلالات اضطراب

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

فهرست مطالب

فصل اول: اختلالات روانی

مقدمه    

اختلالات روانی    

انواع اختلالات روانی          

1- اختلالات اضطراب        

2- اختلالات دوقطبی        

3- اختلالات افسردگی       

4- اختلالات گسستگی       

5- اختلالات تغذیه و خوردن

6- دیسفوریای جنسیتی       

7- اختلالات عصبی شناختی

8- اختلالات عصبی – رشدی           

9- وسواسی اجباری و اختلالات مرتبط

10- اختلالات شخصیت     

11- طیف اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک        

12- اختلالات خواب و بیداری          

13- اختلالات سوءمصرف مواد          

14- اختلالات مرتبط با تروما           

منابع و مأخذ فصل 

فصل دوم‌: تعاریف اختلالات اضطراب

مقدمه    

ماهیت اختلالات اضطراب   

تعریف اضطراب شدید یا اختلالات اضطراب      

اضطراب عادی در مقابل اختلالات اضطراب      

انواع اضطراب شدید یا اختلالات اضطراب         

منابع و مأخذ فصل

فصل سوم‌: علل و علائم اختلالات اضطراب

علل و عوامل خطر برای اختلالات اضطراب      

1- علل شایع       

2- ژنتیک           

3- عوامل خطر رشد فیزیکی

3-1- ساختار مغز  

3-2- قلبی عروقی

4- عوامل خطر سبک زندگی

5- محرک‌های اضطراب     

علائم اختلالات اضطراب    

منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: مدیریت اختلالات اضطراب

مدیریت اختلالات اضطراب  

1- یادگیری درباره اضطراب 

2- ذهن آگاهی    

3- تکنیک‌های آرامیدگی     

4- تکنیک‌های تنفس صحیح

5- شناخت‌تراپی   

6- رفتارتراپی      

7- تنظیمات رژیم غذایی     

8- ورزش           

9- یادگیری جرأت‌ورزی      

10- ارتقای عزت‌نفس        

11- حل مسئله ساختاریافته  

12- دارو

13- کمک از گروه‌های حمایتی         

منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: اختلال اضطراب فراگیر

تعریف اختلال اضطراب فراگیر          

علل و عوامل خطر اختلال اضطراب فراگیر        

1- ژنتیک           

2- ساختار مغز     

2-1- آمیگدال     

2-2- ماده خاکستری         

3- تجربیات زندگی

3-1- تجربه تروما

3-2- رفتار آموخته شده      

4- عوامل اجتماعی

5- عوامل سبک زندگی       

5-1- کافئین       

5-2- روابط        

5-3- استرس شغلی          

علائم و نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر        

معیارهای تشخیص اختلال اضطراب فراگیر       

تریتمنت اختلال اضطراب فراگیر        

1- تراپی‌ها         

1-1- رفتارتراپی شناختی (CBT)     

1-2- تراپی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR)       

1-3- تراپی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)   

1-4- سایکودینامیک تراپی  

1-5- سایکوتراپی بین شخصی (IPT)

2- داروها           

3- تریتمنت‌های جایگزین   

3-1- یوگا          

3-2- سبک زندگی

4- استراتژی‌های مقابله‌ای   

4-1- استراتژی‌های مقابله اجتماعی   

4-2- استراتژی‌های مقابله هیجانی    

4-3- استراتژی‌های مقابله جسمی     

منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: اختلال استرس پس از حادثه

تعریف یک رویداد تروماتیک 

تعریف اختلال استرس پس از حادثه (PTSD)   

علل و عوامل خطر برای اختلال استرس پس از حادثه       

1- عوامل ژنتیکی 

2- عوامل اجتماعی

3- عوامل بیولوژیکی و عصبی           

4- سایر عوامل    

چندابتلایی در اختلال استرس پس از حادثه       

1- اختلال استرس پس از حادثه و اضطراب       

2- اختلال استرس پس از حادثه و افسردگی      

3- اختلال استرس پس از حادثه و اختلال مصرف الکل     

4- اختلال استرس پس از حادثه و اختلال مصرف مواد      

5- اختلال استرس پس از حادثه و رفتارهای مخرب         

علائم اختلال استرس پس از حادثه     

1- نشانه‌های مکرر و مزاحم

2- اجتناب          

3- برانگیختگی فزاینده      

4- تغییرات در افکار و احساسات        

علائم اختلال استرس پس از حادثه در کودکان و نوجوانان 

تشخیص اختلال استرس پس از حادثه 

معیار A: استرسور 

معیار B: نشانه‌های مکرر و مزاحم     

معیار C: اجتناب   

معیار D: تغییرات منفی در خلق‌وخو     

معیار E: تغییرات در برانگیختگی و واکنش‌پذیری

معیار F: مدت      

معیار G: اهمیت عملکردی  

معیار H: استثناء   

نحوه تشخیص معیارهای DSM-5 برای اختلال استرس پس از حادثه         

تریتمنت اختلال استرس پس از حادثه  

1- داروها           

1-1- مهارکننده‌های انتخابی باز جذب سروتونین

1-2- بازدارنده باز جذب سروتونین- نوری‌پی‌نفرین          

2- سایکوتراپی     

2-1- رفتارتراپی شناختی    

2-2- اکسپوژر تراپی          

2-3- پردازش تراپی شناختی

2-4- حساسیت‌زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد          

3-1- یوگای حساس به تروما           

3-2- طب سوزنی 

4- تریتمنت های نوآورانه    

4-1- اکسپوژر تراپی (مواجهه تراپی) از طریق واقعیت مجازی         

4-2- تزریق کتامین          

4-3- قرص MDMA    

5- استراتژی‌های مقابله‌ای   

5-1- استراتژی‌های مقابله اجتماعی   

5-1-1- خودتان و دیگران را آموزش دهید       

5-1-2- منابع حمایتی را پیدا کنید     

5-1-3- وقت خود را با مردم بگذرانید 

5-2- استراتژی‌های مقابله هیجانی و فیزیکی   

5-2-1- ذهن آگاهی         

5-2-2- ورزش    

5-2-3- جلسات مشاوره     

5-2-4- خاطره‌نویسی        

5-2-5- کار       

5-2-6- روابط     

5-2-7- در مورد نیازهای خود صادق باشید      

5-2-8- صرف زمان برای دیگران    

5-2-9- محرک‌ها

5-2-10- خطرات سبک زندگی        

5-2-11- سلامت جسمانی 

مقابله با فلش‌بک و گسستگی در اختلال استرس پس از حادثه         

1- فلش بک       

2- گسستگی       

3- شناسایی محرک‌ها       

4- شناسایی علائم هشداردهنده اولیه  

5- تکنیک‌های محروم‌سازی را بیاموزید           

5-1- منظره       

5-2- بو 

5-3- صدا          

5-4- طعم          

5-5- لمس کردن 

6- از دیگران کمک بگیرید  

7- به دنبال تریتمنت باشید  

7-1- سایکوتراپی 

7-2- داروها       

اختلال استرس پس از حادثه پیچیده    

1- تفاوت اختلال استرس پس از حادثه با اختلال استرس پس از حادثه پیچیده 

2- علائم اختلال استرس پس از حادثه پیچیده   

2- علل اختلال استرس پس از حادثه پیچیده      

3- تریتمنت اختلال استرس پس از حادثه پیچیده

3-1- داروها       

3-2- سایکوتراپی 

4- مقابله با اختلال استرس پس از حادثه پیچیده 

منابع و مأخذ فصل

فصل هفتم: اختلال وسواسی اجباری

تعریف اختلال وسواسی اجباری          

علل بروز اختلال وسواسی اجباری       

چندابتلایی در اختلال وسواسی اجباری؛ اختلال دوقطبی    

علائم اختلال وسواسی اجباری          

1- علائم وسواسی در اختلال وسواسی اجباری   

2- علائم اجباری در اختلال وسواسی اجباری     

تشخیص اختلال وسواسی اجباری       

تریتمنت‌های اختلال وسواسی اجباری  

1- شناخت تراپی  

2- مواجهه و پیشگیری از پاسخ (ERP)          

3- رفتارتراپی شناختی (CBT)        

4- مصاحبه انگیزشی         

5- داروها           

6- استراتژی‌های مقابله‌ای   

نکات مهم در تریتمنت اختلال وسواسی اجباری (ویژه تراپیست‌ها)    

1- توقف فکری (سرکوب فکری)      

2- ارائه اطمینان   

3- جایگزینی فکری (خنثی‌سازی فکری)         

4- تاک‌تراپی و تحلیل وسواس          

زیرگروه‌های اختلال وسواسی اجباری  

الف- زیرگروه‌های اصلی اختلال وسواسی اجباری

1- اختلال احتکار  

1-1- تعریف اختلال احتکار 

1-2- انواع اختلال احتکار    

1-3- علل بروز اختلال احتکار          

1-4- تشخیص اختلال احتکار          

1-5- علائم اختلال احتکار  

1-6- خطرات احتمالی اختلال احتکار  

1-7- شیوع اختلال احتکار   

1-8- تریتمنت اختلال احتکار           

1-8-1- رفتارتراپی شناختی ویژه احتکار          

1-8-2- گروه‌تراپی           

1-8-3- گروه‌های حمایتی  

1-8-4- داروها    

1-8-5- تریتمنت‌های جایگزین        

1-8-6- سبک زندگی        

1-8-7- استراتژی‌های مقابله‌ای       

2- وسواس آلودگی با اجبار به شستشو/ تمیز کردن          

3- وسواس آسیب با بررسی اجباری    

4- وسواس بدون اجبار مشهود          

5- وسواس‌های تقارن با مرتب کردن، ردیف کردن و شمارش اجباری           

ب- سایر زیرگروه‌های اختلال وسواسی اجباری  

1- اختلال وسواسی اجباری رابطه      

2- اختلال وسواسی اجباری «به طور دقیق»      

3- اختلال وسواسی اجباری حافظه کاذب         

4- اختلال وسواسی اجباری تفکر جادویی         

اختلالات مرتبط با اختلال وسواسی اجباری       

الف- اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن   

1- تریکوتیلومانیا یا اختلال کندن مو   

1-1- تعریف تریکوتیلومانیا  

1-2- انواع تریکوتیلومانیا     

1-3- علل و عوامل خطر تریکوتیلومانیا

1-4- چندابتلایی تریکوتیلومانیا         

1-5- علائم تریکوتیلومانیا   

1-6- تشخیص تریکوتیلومانیا           

1-7- عوارض تریکوتیلومانیا 

1-7-1- عوارض جسمی تریکوتیلومانیا

1-7-2- عوارض هیجانی تریکوتیلومانیا           

1-8- تریتمنت تریکوتیلومانیا

1-8-1- تراپی معکوس‌سازی عادت   

1-8-2- رفتارتراپی شناختی 

1-8-3- گروه‌تراپی           

1-8-4- دارو       

1-8-5- استراتژی‌های مقابله‌ای با تریکوتیلومانیا

2- درماتیلومینیا یا اختلال کندن پوست یا اختلال اکسکوریشن (پوست‌کنی)     

2-1- تعریف درماتیلومینیا    

2-2- علل بروز درماتیلومینیا 

2-3- علائم درماتیلومینیا    

2-4- تریتمنت درماتیلومینیا 

2-4-1- سایکوتراپی         

2-4-2- دارو       

2-4-3- استراتژی‌های مقابله‌ای       

3- اونیکوفاژی یا اختلال جویدن ناخن

4- اونیکوتیلومانیا  

5- گاز گرفتن لب (کراتوزیس)           

6- گاز گرفتن گونه (کراتوز گونه)        

7- جویدن زبان    

ب- اختلال بدشکلی بدن     

پ- اختلال وسواسی اجباری و اختلالات مرتبط ناشی از یک ماده/ دارو         

اختلال شخصیت وسواسی اجباری در مقابل اختلال وسواسی اجباری 

1- تعریف اختلال شخصیت وسواسی اجباری     

2- علل اختلال شخصیت وسواسی اجباری        

3- عوامل خطر برای اختلال شخصیت وسواسی اجباری    

4- علائم اختلال شخصیت وسواسی اجباری      

5- تشخیص اختلال شخصیت وسواسی اجباری  

6- اختلال شخصیت وسواسی اجباری در مقابل اختلال وسواسی اجباری         

6-1- وجود وسواس و یا اجبار واقعی   

6-2- احساسات در مورد رفتارها یا افکار وسواسی           

6-3- سازگاری علائم اختلال شخصیت وسواسی اجباری و اختلال وسواسی اجباری       

منابع و مأخذ فصل

فصل هشتم: اختلال پانیک

تعریف اختلال پانیک و حملات پانیک  

علائم اختلال پانیک و حملات پانیک  

1- تپش قلب       

2- لرزش یا تکان خوردن    

3- تعریق مفرط    

4- هایپرونتیلاسیون و خفگی

5- درد قفسه سینه 

6- حالت تهوع یا شکم‌درد   

7- سرگیجه و سیاهی رفتن چشم‌ها    

8- مسخ واقعیت و مسخ شخصیت      

9- بی‌حس شدن و مور مور شدن       

10- ترس از مردن یا از دست دادن کنترل        

تریتمنت اختلال پانیک و حملات پانیک           

1- داروها           

1-1- داروهای ضدافسردگی

1-2- داروهای ضد اضطراب

2- سایکوتراپی     

2-1- رفتارتراپی شناختی    

2-2- سایکوتراپی سایکودینامیک متمرکز بر پانیک         

3- ترکیبی از دارو و سایکوتراپی        

4- تغییرات سبک زندگی     

حمله اضطراب      

1- تعریف حمله اضطراب     

2- پاسخ جنگ یا گریز در حمله اضطراب          

3- حمله اضطراب در مقابل حمله پانیک           

4- علل حمله اضطراب       

5- علائم حمله اضطراب     

5-1- علائم هیجانی         

5-2- علائم فیزیکی         

6- وضعیت‌های حمله اضطراب         

7- چندابتلایی حملات اضطراب        

8- خود مراقبتی در مقابل حمله اضطراب          

9- تریتمنت حمله اضطراب  

9-1- دارو          

9-2- تراپی        

درد قفسه سینه     

1- درد قفسه سینه ناشی از حملات پانیک یا حملات اضطراب        

2- علل درد قفسه سینه در حملات پانیک یا حملات اضطراب         

3- درد قفسه سینه ناشی از حمله اضطراب در مقابل حمله قلبی       

3-1- حمله اضطراب          

3-2- حمله قلبی  

منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

به این کتاب این‌گونه استناد کنید:

استناد پایان متن: فقیهی‌پور، جواد و کشاورز، میثم و حیدری، یاسمن و آزموده خواه، زهره ‌(1402)؛ مدیریت اضطراب؛ اختلالات اضطراب، تهران، انتشارات دارالفنون، چاپ اول.

استناد داخل متن: (فقیهی‌پور و همکاران، 1402)

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

مؤلفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر میثم کشاورز – یاسمن حیدری – زهره آزموده خواه

ناشر

انتشارات دارالفنون

شابک

978-622-6952-83-5

سال انتشار

1402

تعداد صفحات

198

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مدیریت اضطراب؛ اختلالات اضطراب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.