کتاب مدیریت اضطراب؛ فوبیاهای خاص (جلد اول)

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

فهرست مطالب

فصل اول: تعاریف و مفاهیم فوبیا

مقدمه    

تعریف فوبیا         

تفاوت بین ترس و فوبیا       

علل بروز فوبیا      

علائم فوبیا          

تشخیص فوبیا      

تریتمنت‌های فوبیا 

1- اکسپوژرتراپی   

2- رفتارتراپی شناختی        

3- حساسیت‌زدایی و پردازش مجدد حرکات چشم

4- داروها           

نکاتی برای غلبه بر فوبیا     

1- خودتان را حساسیت‌زدایی کنید      

2- شریک شدن   

3- به یک گروه حمایتی بپیوندید        

4- تکنیک‌های آرامیدگی، تجسم و تنفس         

منابع و مأخذ فصل

فصل دوم‌: انواع فوبیا

اختلالات مربوط به فوبیا     

انواع فوبیا

1- فوبیای خاص  

1-1- نوع محیط طبیعی      

1-2- نوع موقعیتی

1-3- نوع حیوانی  

1-4- نوع خون – تزریق – آسیب       

1-5- انواع دیگر   

2- اختلال اضطراب اجتماعی (فوبیای اجتماعی) 

3- آگورافوبیا        

4- اختلال اضطراب جدایی  

5- لالی انتخابی   

منابع و مأخذ فصل

فصل سوم‌: فوبیاهای خاص محیط طبیعی

آکروفوبیا (ترس از ارتفاع)     

تعریف آکروفوبیا    

علائم آکروفوبیا    

1- علائم هیجانی 

2- علائم فیزیکی 

بیماری‌های مربوط به آکروفوبیا         

1- سرگیجه        

2- باتوموفوبیا (ترس از دامنه‌ها و پله‌ها)           

3- کلایماکوفوبیا (ترس از بالا رفتن)  

4- آئروفوبیا (ترس از پرواز)  

علل بروز آکروفوبیا

تشخیص آکروفوبیا 

تریتمنت آکروفوبیا 

1- سایکوتراپی     

2- اکسپوژرتراپی   

3- دارو  

4- آرامیدگی        

ترایپوفوبیا (ترس از حفره‌ها)  

تعریف ترایپوفوبیا   

شیوع ترایپوفوبیا    

محرک‌های رایج ترایپوفوبیا  

آیا ترایپوفوبیا یک فوبیا واقعی است؟   

علائم ترایپوفوبیا   

علل بروز ترایپوفوبیا

1- علل تکاملی    

2- ارتباط با حیوانات خطرناک          

3- تداعی با پاتوژن‌های عفونی         

4- پاسخی به ویژگی‌های دیداری      

عوامل خطر برای ترایپوفوبیا 

تشخیص ترایپوفوبیا

تریتمنت‌های ترایپوفوبیا       

1- رفتارتراپی شناختی        

2- تکنیک‌های آرامیدگی     

3- داروها           

تالاسوفوبیا (ترس از اقیانوس یا آب‌های عمیق)   

تعریف تالاسوفوبیا 

علل، محرک‌ها و عوامل خطر تالاسوفوبیا         

1- ژنتیک           

2- تجربه‌های گذشته         

3- تربیت کودکان 

علائم و نشانه‌های تالاسوفوبیا           

تشخیص تالاسوفوبیا          

تریتمنت تالاسوفوبیا           

عوارض تالاسوفوبیا

پیشگیری از تالاسوفوبیا       

نکاتی برای مقابله با تالاسوفوبیا        

1- استراتژی‌های آرامیدگی  

2- سلف اکسپوژر  

فتوفوبیا (ترس از نور)          

تعریف فتوفوبیا     

علائم فوتوفوبیا     

علل بروز فتوفوبیا  

1- افزایش حساسیت شدید به درد      

2- درد سر یا صورت          

3- مشکلات چشمی          

4- داروها           

5- مشکلات رفتاری          

6- فیزیولوژی پشت فتوفوبیا 

تشخیص فتوفوبیا  

درمان فوتوفوبیا    

نیکتوفوبیا (ترس از تاریکی)  

تعریف نیکتوفوبیا   

علائم نیکتوفوبیا   

تشخیص نیکتوفوبیا

علل بروز نیکتوفوبیا

تریتمنت‌های نیکتوفوبیا       

استراتژی‌های مقابله‌ای با نیکتوفوبیا    

آسترافوبیا (ترس از رعد و برق)          

تعریف استرافوبیا   

علائم آسترافوبیا    

تشخیص آسترافوبیا

علل بروز آسترافوبیا

تریتمنت‌های آسترافوبیا       

آنموفوبیا (ترس از هوا)        

تعریف آنموفوبیا    

ارتباط بین آنموفوبیا و فوبیای آب‌وهوا  

از دست دادن هویت           

از دست دادن کنترل           

فوبیاهای پزشکی  

آنموفوبیا در کودکان           

آستروفوبیا (ترس از فضا)     

تعریف آستروفوبیا  

علائم آستروفوبیا   

تشخیص آستروفوبیا           

علل بروز آستروفوبیا           

تریتمنت‌های آستروفوبیا      

1- داروها           

2- سایکوتراپی     

3- استراتژی‌های مقابله‌ای   

هلیوفوبیا (ترس از خورشید)   

تعریف هلیوفوبیا    

ترس از سرطان پوست        

ترس از آسیب خورشید        

حساسیت پزشکی نسبت به خورشید     

هلیوفوبیا و سبک زندگی      

عوارض هلیوفوبیا   

تریتمنت‌های هلیوفوبیا        

نکتوفوبیا (ترس از تاریکی)   

تعریف نکتوفوبیا    

علل بروز نکتوفوبیا 

علائم نکتوفوبیا    

تریتمنت‌های نکتوفوبیا        

منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: فوبیاهای خاص موقعیتی

تله فوبیا (فوبیای تلفن یا اضطراب تلفن)

تعریف تله فوبیا     

علائم تله فوبیا     

1- علائم هیجانی تله فوبیا  

2- علائم فیزیکی تله فوبیا  

تریتمنت تله فوبیا  

1- بازسازی شناختی          

2- آموزش مواجهه

استراتژی‌های مقابله‌ای با تله فوبیا      

انوکلوفوبیا (ترس از جمعیت)  

تعریف انوکلوفوبیا  

علائم انوکلوفوبیا   

علل بروز انوکلوفوبیا           

تشخیص انوکلوفوبیا

انوکلوفوبیا و آگورافوبیا         

تریتمنت انوکلوفوبیا

1- سایکوتراپی     

2- آرامیدگی و ذهن آگاهی  

3- داروها           

هودوفوبیا (ترس از سفر)      

تعریف هودوفوبیا   

فوبیاهای مرتبط با هودوفوبیا

هودوفوبیا در مقابل اضطراب سفر       

علائم هودوفوبیا    

تشخیص هودوفوبیا

علل بروز هودوفوبیا

تریتمنت‌های هودوفوبیا       

1- دارو  

2- رفتارتراپی شناختی        

3- حساسیت‌زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد 

استراتژی‌های مقابله‌ای با هودوفوبیا    

سومنی فوبیا (ترس از خواب) 

تعریف سومنی فوبیا

علائم سومنی فوبیا

تشخیص سومنی فوبیا         

علل بروز سومنی فوبیا        

تریتمنت‌های سومنی فوبیا    

1- رفتارتراپی شناختی        

2- اکسپوژر، آرامیدگی و بازنویسی تراپی           

3- تریتمنت تمرین تصویربرداری       

کلاستروفوبیا (ترس از فضای بسته)    

تعریف کلاستروفوبیا           

محرک‌های کلاستروفوبیا    

علائم کلاستروفوبیا

علل بروز کلاستروفوبیا        

1- ترومای دوران کودکی    

2- درک فضای نزدیک      

3- ژنتیک           

تشخیص کلاستروفوبیا        

تریتمنت‌های کلاستروفوبیا   

1- رفتارتراپی شناختی        

2- دارو  

3- اکسپوژرتراپی   

4- واقعیت مجازی

5- هیپنوتیزم       

اتوماتونوفوبیا (ترس از انیماترونیک)     

تعریف اتوماتونوفوبیا

علائم اتوماتونوفوبیا

علل بروز اتوماتونوفوبیا        

تریتمنت‌های اتوماتونوفوبیا   

استراتژی‌های مقابله‌ای با اتوماتونوفوبیا

گلوسوفوبیا (ترس از سخنرانی عمومی) 

تعریف گلوسوفوبیا  

علائم گلوسوفوبیا   

علل بروز گلوسوفوبیا           

1- عوامل بیولوژیکی          

2- رفتار آموخته شده          

3- تجربیات گذشته

تریتمنت‌های گلوسوفوبیا      

استراتژی‌های مقابله با گلوسوفوبیا      

مونوفوبیا (ترس از تنهایی)    

تعریف مونوفوبیا    

علائم مونوفوبیا     

تشخیص مونوفوبیا 

علل بروز مونوفوبیا 

تریتمنت‌های مونوفوبیا        

1- رفتارتراپی شناختی        

2- حساسیت‌زدایی و پردازش مجدد حرکات چشم

3- اکسپوژرتراپی مبتنی بر واقعیت مجازی (VRE)        

4- دارو  

استراتژی‌های مقابله‌ای با مونوفوبیا     

آمکسوفوبیا (ترس از رانندگی)

تعریف آمکسوفوبیا 

علل بروز آمکسوفوبیا          

علائم آمکسوفوبیا  

تشخیص آمکسوفوبیا          

تریتمنت‌های آمکسوفوبیا     

1- سایکوتراپی     

2- خودیاری        

3- داروها           

کلایماکوفوبیا (ترس از کوهنوردی)     

تعریف کلایماکوفوبیا          

علل بروز کلایماکوفوبیا       

عوارض کلایماکوفوبیا         

تریتمنت‌های کلایماکوفوبیا  

دسیدوفوبیا (ترس از تصمیم‌گیری)       

تعریف دسیدوفوبیا  

علائم دسیدوفوبیا  

علل بروز دسیدوفوبیا          

تشخیص دسیدوفوبیا           

تریتمنت‌های دسیدوفوبیا      

1- رفتارتراپی شناختی        

2- اکسپوژرتراپی   

3- استراتژی‌های مقابله‌ای با دسیدوفوبیا          

هافوفوبیا (ترس از لمس شدن)          

تعریف هافوفوبیا    

علائم هافوفوبیا    

تشخیص هافوفوبیا 

بیماری‌های مرتبط 

علل بروز هافوفوبیا

تریتمنت‌های هافوفوبیا        

1- دارو  

2- سایکوتراپی     

3- مقابله

نوموفوبیا (ترس از نداشتن تلفن همراه) 

تعریف نوموفوبیا    

شیوع نوموفوبیا     

علائم نوموفوبیا     

ویژگی‌های نوموفوبیا          

علل بروز نوموفوبیا 

1- سودمندی برای کارهای روزانه      

2- میزان استفاده در هر روز 

3- آشنایی با تکنولوژی       

تشخیص نوموفوبیا 

تریتمنت‌های نوموفوبیا        

1- اکسپوژرتراپی   

2- رفتارتراپی شناختی        

3- داروها           

استراتژی‌های مقابله‌ای با نوموفوبیا     

فیلمافوبیا (ترس از بوسیدن)  

تعریف فیلمافوبیا   

علائم فیلمافوبیا    

عوارض فیلمافوبیا  

تشخیص فیلمافوبیا

علل بروز فیلمافوبیا

1- ترس از میکروب          

2- ترس از بوی بدن          

3- ترس از لمس   

4- ترومای برطرف نشده     

5- ترس از صمیمیت و آسیب‌پذیری    

تریتمنت‌های فیلمافوبیا       

پیش‌آگاهی و پیشگیری از فیلمافوبیا    

استراتژی‌های مقابله‌ای با فیلمافوبیا    

اسکوپوفوبیا (ترس از خیره شدن)        

تعریف اسکوپوفوبیا 

علائم اسکوپوفوبیا 

تشخیص اسکوپوفوبیا          

علل بروز اسکوپوفوبیا          

اسکوپوفوبیا و اختلالات مرتبط          

تریتمنت‌های اسکوپوفوبیا     

استراتژی‌های مقابله‌ای با اسکوپوفوبیا  

فاگوفوبیا (ترس از بلعیدن)    

تعریف فاگوفوبیا    

علائم فاگوفوبیا     

علل بروز فاگوفوبیا 

1- ترس از غذاها  

2- تجربیات منفی با خوردن 

3- اضطراب و تنش           

تشخیص فاگوفوبیا 

تریتمنت‌های فاگوفوبیا        

استراتژی‌های مقابله‌ای با فاگوفوبیا     

ایروفوبیا (ترس از پرواز)       

منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

به این کتاب این‌گونه استناد کنید:

استناد پایان متن: فقیهی‌پور، جواد و کشاورز، میثم و هلاکوئی، شبنم و شمشیری، مهدی ‌(1402)؛ مدیریت اضطراب؛ فوبیاهای خاص (جلد اول)، تهران، انتشارات دارالفنون، چاپ اول.

استناد داخل متن: (فقیهی‌پور و همکاران، 1402)

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

مؤلفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر میثم کشاورز – دکتر شبنم هلاکوئی – دکتر مهدی شمشیری

ناشر

انتشارات دارالفنون

شابک

978-622-6952-89-7

سال انتشار

1402

تعداد صفحات

170

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مدیریت اضطراب؛ فوبیاهای خاص (جلد اول)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.