کتاب مدیریت اضطراب؛ فوبیاهای خاص (جلد دوم)

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

فهرست مطالب

فصل اول: فوبیاهای خاص حیوانی

زوفوبیا (ترس از حیوانات)     

تعریف زوفوبیا      

علائم زوفوبیا       

تشخیص زوفوبیا   

علل بروز زوفوبیا   

تریتمنت‌های زوفوبیا          

اورنیتوفوبیا (ترس از پرندگان)

تعریف اورنیتوفوبیا  

علائم اورنیتوفوبیا  

تشخیص اورنیتوفوبیا           

علل بروز اورنیتوفوبیا          

تریتمنت‌های اورنیتوفوبیا      

1- رفتارتراپی شناختی        

2- اکسپوژرتراپی   

3- داروها           

استراتژی‌های مقابله‌ای با اورنیتوفوبیا   

آراکنوفوبیا (ترس از عنکبوت)

تعریف آراکنوفوبیا  

علائم آراکنوفوبیا   

تشخیص آراکنوفوبیا

علل بروز آراکنوفوبیا           

تریتمنت‌های آراکنوفوبیا      

1- رفتارتراپی شناختی        

2- اکسپوژرتراپی   

3- خودیاری مبتنی بر اینترنت          

4- داروها           

5- استراتژی‌های مقابله‌ای   

هرپتوفوبیا (ترس از مارمولک)

تعریف هرپتوفوبیا  

علائم هرپتوفوبیا   

تشخیص هرپتوفوبیا

علل بروز هرپتوفوبیا           

تریتمنت‌های هرپتوفوبیا      

استراتژی‌های مقابله‌ای با هرپتوفوبیا   

اوفیدیوفوبیا (ترس از مار)     

تعریف اوفیدیوفوبیا 

علائم اوفیدیوفوبیا 

اثرات اوفیدیوفوبیا  

تشخیص اوفیدیوفوبیا          

تریتمنت‌های اوفیدیوفوبیا     

سینوفوبیا (ترس از سگ)      

منابع و مأخذ فصل

فصل دوم‌: فوبیاهای خاص خون – تزریق – آسیب

هموفوبیا (ترس از خون)      

تعریف هموفوبیا    

علائم هموفوبیا     

تشخیص هموفوبیا 

علل بروز هموفوبیا 

1- تجربیات گذشته

2- پیشینه آموخته شده        

3- عوامل بیولوژیکی          

تریتمنت‌های هموفوبیا        

استراتژی‌های مقابله‌ای با هموفوبیا     

1- تکنیک‌های حواس‌پرتی  

2- تصویرسازی    

3- به چالش کشیدن افکار منفی        

4- تکنیک‌های آرامیدگی     

تریپانوفوبیا (ترس از سوزن یا ترس از تزریق)     

تعریف تریپانوفوبیا 

علائم تریپانوفوبیا  

تشخیص تریپانوفوبیا          

علل بروز تریپانوفوبیا          

1- تریپانوفوبیای وازوواگال  

2- تریپانوفوبیای تداعی‌کننده

3- تریپانوفوبیای مقاومتی    

4- تریپانوفوبیای هایپرآلژزی (پر دردی)           

5- تریپانوفوبیای نیابتی      

تریتمنت‌های تریپانوفوبیا     

1- تراپی

2- دارو  

3- استراتژی‌های مقابله‌ای   

منابع و مأخذ فصل

فصل سوم‌: سایر فوبیاهای خاص

میسوفوبیا (ترس از میکروب‌ها)          

تعریف میسوفوبیا   

علائم میسوفوبیا    

تشخیص میسوفوبیا

علل بروز میسوفوبیا

میسوفوبیا و اختلال وسواسی اجباری    

تریتمنت‌های میسوفوبیا       

1- دارو  

2- سایکوتراپی     

استراتژی‌های مقابله‌ای با میسوفوبیا    

امتوفوبیا (ترس از استفراغ)    

تعریف امتوفوبیا     

علل بروز امتوفوبیا 

علائم امتوفوبیا     

بیماری‌های مرتبط با امتوفوبیا           

تریتمنت امتوفوبیا  

1- تراپی

2- دارو  

3- شیوه‌های سبک زندگی   

آتیکی‌فوبیا (ترس از شکست)

تعریف آتیکی‌فوبیا  

علائم آتیکی‌فوبیا  

تشخیص آتیکی‌فوبیا           

علل بروز آتیکی‌فوبیا           

اثرات آتیکی‌فوبیا   

تریتمنت‌های آتیکی‌فوبیا      

استراتژی‌های مقابله‌ای با آتیکی‌فوبیا   

کولروفوبیا یا دلقک هراسی (ترس از دلقک‌ها)    

تعریف کولروفوبیا  

علائم کولروفوبیا   

تشخیص کولروفوبیا

علل بروز کولروفوبیا           

تریتمنت‌های کولروفوبیا      

تاناتوفوبیا (ترس از مرگ)     

تعریف تاناتوفوبیا   

علائم تاناتوفوبیا    

تاناتوفوبیا در کودکان          

علل بروز تاناتوفوبیا

تشخیص تاناتوفوبیا

تریتمنت‌های تاناتوفوبیا       

1- تراپی

2- دارو  

تکنیک‌های مقابله با تاناتوفوبیا          

سسکویپدالوفوبیا (ترس از کلمات طولانی)         

تعریف سسکویپدالوفوبیا       

علائم سسکویپدالوفوبیا        

تشخیص سسکویپدالوفوبیا    

علل بروز سسکویپدالوفوبیا    

تریتمنت سسکویپدالوفوبیا     

استراتژی‌های مقابله‌ای سسکویپدالوفوبیا           

سیبوفوبیا (ترس از غذا)        

تعریف سیبوفوبیا    

بی‌اشتهایی در مقابل سیبوفوبیا          

علائم سیبوفوبیا    

علل بروز سیبوفوبیا

تریتمنت‌های سیبوفوبیا        

استراتژی‌های مقابله‌ای با سیبوفوبیا     

فازموفوبیا (ترس از ارواح)     

تعریف فازموفوبیا   

علائم فازموفوبیا   

تشخیص فازموفوبیا

علل بروز فازموفوبیا

تریتمنت‌های فازموفوبیا       

استراتژی‌های مقابله‌ای با فازموفوبیا    

نوسوفوبیا (ترس از بیمار شدن)           

تعریف نوسوفوبیا   

نوسوفوبیا در مقابل اختلال اضطراب مریضی      

علائم نوسوفوبیا    

تشخیص نوسوفوبیا

علل بروز نوسوفوبیا

تریتمنت‌های نوسوفوبیا       

استراتژی‌های مقابله‌ای با نوسوفوبیا    

اومفالوفوبیا (ترس از ناف شکم)          

تعریف اومفالوفوبیا 

علائم اومفالوفوبیا  

تشخیص اومفالوفوبیا          

علل بروز اومفالوفوبیا          

تریتمنت‌های اومفالوفوبیا     

1- سایکوتراپی     

2- دارو  

3- استراتژی‌های مقابله‌ای   

پودوفوبیا (ترس از پا)          

تعریف پودوفوبیا    

علائم پودوفوبیا     

تشخیص پودوفوبیا 

علل بروز پودوفوبیا 

تریتمنت‌های پودوفوبیا        

استراتژی‌های مقابله‌ای با پودوفوبیا     

ژنوفوبیا (ترس از زنان)        

تعریف ژنوفوبیا     

علل بروز ژنوفوبیا  

علائم ژنوفوبیا      

تشخیص ژنوفوبیا  

تریتمنت‌های ژنوفوبیا         

1- اکسپوژرتراپی   

2- رفتارتراپی شناختی        

3- دارو  

عوارض ژنوفوبیا    

آنگروفوبیا (ترس از خشم)    

تعریف آنگروفوبیا  

علل بروز آنگروفوبیا           

علائم آنگروفوبیا   

عوارض آنگروفوبیا 

تریتمنت‌های آنگروفوبیا      

آنتروپوفوبیا (ترس از مردم)   

تعریف آنتروپوفوبیا 

آنتروپوفوبیا در مقابل اختلال اضطراب اجتماعی   

علل و علائم آنتروپوفوبیا      

تریتمنت‌های آنتروپوفوبیا     

آراکی بوتیروفوبیا (ترس از کره بادام زمینی)       

تعریف آراکی بوتیروفوبیا      

آلرژی به بادام زمینی ممکن است محرک باشد   

تریتمنت‌های آراکی بوتیروفوبیا          

اسپکتروفوبیا (ترس از آینه)   

تعریف اسپکتروفوبیا

علائم اسپکتروفوبیا

تشخیص اسپکتروفوبیا        

بیماری‌های مرتبط با اسپکتروفوبیا      

بیماری‌های همراه با اسپکتروفوبیا      

علل بروز اسپکتروفوبیا        

انواع اسپکتروفوبیا  

1- ترس از آینه و تصویر بدن

2- ترس از بازتاب‌ها          

3- ترس‌های معنوی          

تریتمنت‌های اسپکتروفوبیا   

1- دارو  

2- سایکوتراپی     

3- استراتژی‌های مقابله‌ای   

کرومتوفوبیا (ترس شدید از پول)         

تعریف کرومتوفوبیا 

علائم کرومتوفوبیا 

تأثیرات کرومتوفوبیا

علل بروز کرومتوفوبیا         

تشخیص کرومتوفوبیا          

تریتمنت‌های کرومتوفوبیا     

استراتژی‌های مقابله‌ای با کرومتوفوبیا  

کرونوفوبیا (ترس از زمان)    

تعریف کرونوفوبیا  

شیوع کرونوفوبیا    

علائم کرونوفوبیا   

تریتمنت‌های کرونوفوبیا      

دمونوفوبیا (ترس از شیطان)  

تعریف دمونوفوبیا   

شیاطین در هالیوود

دمونوفوبیا و کودکان          

تریتمنت‌های دمونوفوبیا       

استراتژی‌های مقابله‌ای با دمونوفوبیا    

دیستیکوفوبیا (ترس از تصادف)          

تعریف دیستیکوفوبیا           

علائم دیستیکوفوبیا

تشخیص دیستیکوفوبیا        

علل بروز دیستیکوفوبیا        

تریتمنت‌های دیستیکوفوبیا   

1- سایکوتراپی     

2- دارو  

3- استراتژی‌های مقابله‌ای   

آبلوتوفوبیا (ترس از حمام کردن)         

تعریف آبلوتوفوبیا   

علل بروز آبلوتوفوبیا

عوارض آبلوتوفوبیا  

تریتمنت‌های آبلوتوفوبیا       

اروتوفوبیا (ترس از رابطه جنسی)        

تعریف اروتوفوبیا    

علائم اروتوفوبیا    

ترس های اساسی در اروتوفوبیا          

فوبیاهای مرتبط با اروتوفوبیا 

1- ژنوفوبیا         

2- پارافوبیا         

3- هافوفوبیا        

4- ژیمنوفوبیا       

5- فیلما فوبیا      

تشخیص اروتوفوبیا 

علل بروز اروتوفوبیا

1- سوءاستفاده جنسی         

2- ترومای دیگر  

3- آداب و رسوم شخصی، فرهنگی و مذهبی     

4- اضطراب عملکرد جنسی 

5- سن  

6- نگرانی‌های فیزیکی      

تریتمنت‌های اروتوفوبیا        

1- دارو  

2- سایکوتراپی     

استراتژی‌های مقابله‌ای با اروتوفوبیا     

گاموفوبیا (ترس از ازدواج و تعهد)        

تعریف گاموفوبیا    

علائم گاموفوبیا    

تشخیص گاموفوبیا 

علل بروز گاموفوبیا 

1- تجربه‌های منفی          

2- سبک‌های دلبستگی ناایمن          

3- ژنتیک و تأثیرات خانواده 

تریتمنت‌های گاموفوبیا        

1- رفتارتراپی شناختی        

2- اکسپوژرتراپی   

3- حساسیت‌زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد 

4- داروها           

استراتژی‌های مقابله‌ای با گاموفوبیا     

جنوفوبیا (ترس از زانو)         

تعریف جنوفوبیا     

علل بروز جنوفوبیا  

عوارض جنوفوبیا   

ترس از زانو زدن   

مقابله با جنوفوبیا   

کومپونوفوبیا (ترس از دکمه)  

تعریف کومپونوفوبیا

مسائل مربوط به بافت        

فوبیای میکروب    

دکمه‌های استنشاق یا بلعیدن

فوبیاهای مرتبط با کومپونوفوبیا         

تریتمنت‌های کومپونوفوبیا    

توکوفوبیا (ترس از بارداری و زایمان)   

تعریف توکوفوبیا    

علائم توکوفوبیا    

علل بروز توکوفوبیا 

شیوع توکوفوبیا     

توکوفوبیا در مقابل اختلال استرس پس از حادثه  

تریتمنت‌های توکوفوبیا        

1- حمایت          

2- تراپی

3- داروها           

مقابله با توکوفوبیا  

نکروفوبیا (ترس از مرده و مرگ)        

تعریف نکروفوبیا   

علائم نکروفوبیا    

تشخیص نکروفوبیا

علل بروز نکروفوبیا

تریتمنت‌های نکروفوبیا       

عوارض نکروفوبیا  

پیشگیری از نکروفوبیا         

مقابله با نکروفوبیا 

اسموفوبیا (ترس از بوها)      

تعریف اسموفوبیا   

اسموفوبیا و میگرن

محرک‌های اسموفوبیا         

علائم اسموفوبیا    

اسموفوبیا و سایر اختلالات   

تریتمنت‌های اسموفوبیا       

استراکانوفوبیا (ترس از صدف)           

تعریف استراکونوفوبیا          

علل بروز استراکونوفوبیا       

1- مسمومیت غذایی          

2- محدودیت‌های مذهبی   

3- آلرژی به صدف

4- مسائل مربوط به بافت و طعم       

استراتژی‌های مقابله‌ای با استراکونوفوبیا           

فوبوفوبیا (ترس از فوبیا)       

تعریف فوبوفوبیا    

فوبوفوبیا با فوبیای تثبیت شده           

فوبوفوبیا بدون فوبیای تثبیت شده       

یک پیشگویی خودکامبخش  

فهم فوبوفوبیا       

تریتمنت‌های فوبوفوبیا        

تریکوفوبیا (ترس از مو)       

تعریف تریکوفوبیا  

علل بروز تریکوفوبیا           

علائم تریکوفوبیا   

تشخیص تریکوفوبیا           

تریتمنت‌های تریکوفوبیا      

عوارض تریکوفوبیا 

پیش‌آگهی و پیشگیری از تریکوفوبیا    

استراتژی‌های مقابله‌ای با تریکوفوبیا   

زویگرفوبیا (ترس از جاروبرقی)          

تعریف زویگرفوبیا  

ترس از صداهای بلند          

تریتمنت زویگرفوبیا در کودکان         

تریتمنت زویگرفوبیا در بزرگ‌سالان    

منابع و مأخذ فصل

پیوست: ترس از هیولاهای زیر تخت

ترس از هیولاهای زیر تخت 

تعریف ترس از هیولاهای زیر تخت    

ترس‌های متناسب با سن     

1- کودکان نوپا    

2- پیش‌دبستانی‌ها

3- کودکان مدرسه‌ای         

چگونه به فرزند خود کمک کنیم         

1- احساسات کودک خود را تأیید کنید 

2- از بازی نمایشی استفاده کنید        

3- انجام آثار هنری را تشویق کنید     

4- زیر تخت را نگاه کنید    

5- بودن در تاریکی را تمرین کنید      

6- به فرزندتان کمی کنترل بدهید     

7- از شب خواب استفاده کنید

8- مسائل رفتاری را برطرف کنید      

9- استفاده از رسانه توسط فرزندتان را کنترل کنید           

10- یک روال آرام‌بخش قبل از خواب ایجاد کنید

11- کتاب‌های غلبه بر ترس از تاریکی را بخوانید

از چه چیزی باید اجتناب کرد

1- مسخره کردن ترس‌های فرزندتان 

2- استدلال کردن با منطق خودتان    

3- به حداقل رساندن احساسات فرزندتان         

4- ترساندن فرزندتان         

منابع و مأخذ فصل

 

منابع و مأخذ

 

به این کتاب این‌گونه استناد کنید:

استناد پایان متن: فقیهی‌پور، جواد و کشاورز، میثم و شمشیری، مهدی و هلاکوئی، شبنم ‌(1402)؛ مدیریت اضطراب؛ فوبیاهای خاص (جلد دوم)، تهران، انتشارات دارالفنون، چاپ اول.

استناد داخل متن: (فقیهی‌پور و همکاران، 1402)

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر میثم کشاورز – دکتر مهدی شمشیری – دکتر شبنم هلاکوئی

ناشر

انتشارات دارالفنون

شابک

978-622-6952-90-3

سال انتشار

1402

تعداد صفحات

184

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مدیریت اضطراب؛ فوبیاهای خاص (جلد دوم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.