کتاب رفتارشناسی دیسک مقدماتی؛ آشنایی با مدل دیسک

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

فهرست مطالب

فصل اول: ماهیت مدل دیسک

مقدمه    

ماهیت تیپ رفتاری

اهمیت شناخت تیپ رفتاری افراد        

ویژگی‌های تیپ رفتاری      

1- برونگرا یا درون‌گرا        

2- جزئی‌نگر یا کلی‌نگر      

3- احساسی یا منطقی        

4- داوری‌کننده یا ملاحظه‌کار           

شناخت تیپ رفتاری           

تاریخچه دیسک   

دیسک؛ ابزار رفتارشناسی یا شخصیت‌شناسی     

اهداف رفتارشناسی دیسک   

حوزه کاربرد رفتارشناسی دیسک        

مزایای رفتارشناسی دیسک  

مزایای آموزش رفتارشناسی دیسک     

منابع و مأخذ فصل 

فصل دوم‌: ابعاد مدل دیسک

ابعاد چهارگانه مدل دیسک   

1- تیپ رفتاری قرمز؛ سلطه و نفوذ     

1-1- توصیف تیپ رفتاری قرمز        

1-2- چگونه تیپ رفتاری قرمز به یک تیم کمک می‌کند؟ 

1-3- ضعف‌های احتمالی تیپ رفتاری قرمز      

1-4- بزرگ‌ترین ترس تیپ رفتاری قرمز         

1-5- چه چیزی باعث انگیزش تیپ رفتاری قرمز می‌شود 

1-6- محیط مطلوب برای تیپ رفتاری قرمز     

1-7- تمایل تیپ رفتاری قرمز          

1-8- هنگام کار با تیپ رفتاری قرمز، چه کاری باید انجام دهید؟    

1-9- هنگام کار با تیپ رفتاری قرمز، چه کاری نباید انجام دهید؟   

1-10- هنگام کار با جزئیات یا هنگام تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، تیپ رفتاری قرمز         

1-11- تیپ‌های رفتاری قرمز، هنگامی‌که در تیم هستند چه ویژگی‌های مثبتی دارند؟    

1-12- حوزه‌های رشد تیپ رفتاری قرمز          

2- تیپ رفتاری زرد؛ تأثیر    

2-1- توصیف تیپ رفتاری زرد          

2-2- چگونه تیپ رفتاری زرد به یک تیم کمک می‌کند؟   

2-3- بزرگ‌ترین ترس تیپ رفتاری زرد           

2-4- چه چیزی باعث انگیزش تیپ رفتاری زرد می‌شود   

2-5- محیط مطلوب برای تیپ رفتاری زرد       

2-6- تمایل تیپ رفتاری زرد

2-7- هنگام کار با تیپ رفتاری زرد، چه کاری باید انجام دهید؟      

2-8- هنگام کار با تیپ رفتاری زرد، چه کاری نباید انجام دهید؟     

2-9- هنگام کار با جزئیات یا هنگام تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، تیپ رفتاری زرد 

2-10- تیپ‌های رفتاری زرد، هنگامی‌که در تیم هستند چه ویژگی‌های مثبتی دارند؟      

2-11- حوزه‌های رشد تیپ رفتاری زرد

3- تیپ رفتاری سبز؛ ثبات   

3-1- توصیف تیپ رفتاری سبز         

3-2- چگونه تیپ رفتاری سبز به یک تیم کمک می‌کند؟  

3-3- ضعف‌های احتمالی تیپ رفتاری سبز       

3-4- بزرگ‌ترین ترس تیپ رفتاری سبز          

3-5- چه چیزی باعث انگیزش تیپ رفتاری سبز می‌شود   

3-6- محیط مطلوب برای تیپ رفتاری سبز      

3-7- تمایل تیپ رفتاری سبز           

3-8- هنگام کار با تیپ رفتاری سبز، چه کاری باید انجام دهید؟     

3-9- هنگام کار با تیپ رفتاری سبز، چه کاری نباید انجام دهید؟    

3-10- هنگام کار با جزئیات یا هنگام تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، تیپ رفتاری سبز          

3-11- تیپ‌های رفتاری سبز، هنگامی‌که در تیم هستند چه ویژگی‌های مثبتی دارند؟     

3-12- حوزه‌های رشد تیپ رفتاری سبز           

4- تیپ رفتاری آبی؛ وظیفه‌شناسی     

4-1- توصیف تیپ رفتاری آبی          

4-2- چگونه تیپ رفتاری آبی به یک تیم کمک می‌کند؟   

4-3- ضعف‌های احتمالی تیپ رفتاری آبی        

4-4- بزرگ‌ترین ترس تیپ رفتاری آبی           

4-5- چه چیزی باعث انگیزش تیپ رفتاری آبی می‌شود   

4-6- محیط مطلوب برای تیپ رفتاری آبی       

4-7- تمایل تیپ رفتاری آبی

4-8- هنگام کار با تیپ رفتاری آبی، چه کاری باید انجام دهید؟      

4-9- هنگام کار با تیپ رفتاری آبی، چه کاری نباید انجام دهید؟     

4-10- هنگام کار با جزئیات یا هنگام تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، تیپ رفتاری آبی           

4-11- تیپ‌های رفتاری آبی، هنگامی‌که در تیم هستند چه ویژگی‌های مثبتی دارند؟     

4-12- حوزه‌های رشد تیپ رفتاری آبی

ابعاد دوگانه مدل دیسک      

1- بعد عمودی دیسک (محتاط/ جسور)

2- بعد افقی دیسک (پرسشگر/ پذیرش)           

رایج‌ترین و نادرترین تیپ رفتاری       

منابع و مأخذ فصل

فصل سوم‌: تیپ رفتاری قرمز

1- مقدمه           

2- ویژگی‌ها        

2-1- خصوصیات قرمزها    

2-2- نقاط قوت قرمزها     

2-3- نقاط ضعف قرمزها    

2-4- تمایلات قرمزها       

2-5- انگیزش قرمزها        

2-6- ترس‌های قرمزها      

2-7- محیط مطلوب قرمزها

3- ارتباط

3-1- ارتباط کلامی قرمزها 

3-2- زبان بدن قرمزها      

3-3- معاشرت قرمزها       

3-3-1- خرسندی قرمزها   

3-3-2- ناراحتی قرمزها     

3-3-3- دوستان قرمزها    

3-3-4- مواجهه قرمزها با فشار و استرس       

3-3-5- گوش دادن          

3-3-6- حضور در جلسات   

3-3-7- جهت دعوت به یک جلسه/ مراسم      

3-4- استراتژی‌های ارتباطی قرمزها  

4- کارکردها       

4-1- عملکرد قرمزها        

4-1-1- روش‌های انجام کار قرمزها  

4-1-2- اثربخشی قرمزها   

4-1-3- عملکرد تیمی قرمزها          

4-1-4- تمرینات کاربردی برای عملکرد بهتر قرمزها     

4-2- حل مسئله قرمزها     

4-2-1- ریسک‌پذیری قرمزها          

4-2-2- تحلیل اطلاعات قرمزها       

4-2-3- تصمیم‌گیری قرمزها           

4-3- تعاملات کسب‌وکار قرمزها      

4-3-1- قرمزها در نقش بازاریاب      

4-3-2- قرمزها در نقش فروشنده     

4-3-3- قرمزها در نقش مشتری      

4-3-4- مشاغل پیشنهادی برای تیپ رفتاری قرمز         

4-4- تعاملات آموزشی قرمزها         

4-4-1- سبک یادگیری قرمزها        

4-4-2- نحوه تدریس قرمزها          

4-4-3- ویژگی‌های مدرس قرمز      

4-4-4- حوزه‌های رشد مدرس قرمز   

منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: تیپ رفتاری زرد

1- مقدمه‌           

2- ویژگی‌ها        

2-1- خصوصیات زردها      

2-2- نقاط قوت زردها       

2-3- نقاط ضعف زردها      

2-4- تمایلات زردها         

2-5- انگیزش زردها          

2-6- ترس‌های زردها        

2-7- محیط مطلوب زردها  

3- ارتباط

3-1- ارتباط کلامی زردها   

3-2- زبان بدن زردها        

3-3- معاشرت زردها         

3-3-1- خرسندی زردها     

3-3-2- ناراحتی زردها       

3-3-3- دوستان زردها      

3-3-4- مواجهه زردها با فشار و استرس         

3-3-5- گوش دادن          

3-3-6- حضور در جلسات   

3-3-7- جهت دعوت به یک جلسه/ مراسم      

3-4- استراتژی‌های ارتباطی زردها    

4- کارکردها       

4-1- عملکرد زردها          

4-1-1- روش‌های انجام کار زردها    

4-1-2- اثربخشی زردها     

4-1-3- عملکرد تیمی زردها

4-1-4- تمرینات کاربردی برای عملکرد بهتر زردها       

4-2- حل مسئله زردها       

4-2-1- ریسک‌پذیری زردها

4-2-2- تحلیل اطلاعات زردها         

4-2-3- تصمیم‌گیری زردها 

4-3- تعاملات کسب‌وکار زردها        

4-3-1- زردها در نقش بازاریاب        

4-3-2- زردها در نقش مشتری        

4-3-3- مشاغل پیشنهادی برای تیپ رفتاری زرد           

4-4- تعاملات آموزشی زردها           

4-4-1- سبک یادگیری زردها          

4-4-2- نحوه تدریس زردها

4-4-3- ویژگی‌های مدرس زرد        

4-4-4- حوزه‌های رشد مدرس زرد     

منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: تیپ رفتاری سبز

1- مقدمه           

2- ویژگی‌ها        

2-1- خصوصیات سبزها     

2-2- نقاط قوت سبزها       

2-3- نقاط ضعف سبزها     

2-4- تمایلات سبزها         

2-5- انگیزش سبزها         

2-6- ترس‌های سبزها       

2-7- محیط مطلوب سبزها 

3- ارتباط

3-1- ارتباط کلامی سبزها  

3-2- زبان بدن سبزها       

3-3- معاشرت سبزها        

3-3-1- خرسندی سبزها    

3-3-2- ناراحتی سبزها      

3-3-3- دوستان سبزها      

3-3-4- مواجهه سبزها با فشار و استرس         

3-3-5- گوش دادن          

3-3-6- حضور در جلسات   

3-3-7- جهت دعوت به یک جلسه/ مراسم      

3-4- استراتژی‌های ارتباطی سبزها    

4- کارکردها       

4-1- عملکرد سبزها         

4-1-1- روش‌های انجام کار سبزها   

4-1-2- اثربخشی سبزها    

4-1-3- عملکرد تیمی سبزها           

4-1-4- تمرینات کاربردی برای عملکرد بهتر سبزها       

4-2- حل مسئله سبزها      

4-2-1- ریسک‌پذیری سبزها           

4-2-2- تحلیل اطلاعات سبزها        

4-2-3- تصمیم‌گیری سبزها

4-3- تعاملات کسب‌وکار سبزها        

4-3-1- سبزها در نقش بازاریاب       

4-3-2- سبزها در نقش مشتری       

4-3-3- مشاغل پیشنهادی برای تیپ رفتاری سبز          

4-4- تعاملات آموزشی سبزها          

4-4-1- سبک یادگیری سبزها         

4-4-2- نحوه تدریس سبزها

4-4-3- ویژگی‌های مدرس سبز       

4-4-4- حوزه‌های رشد مدرس سبز    

منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: تیپ رفتاری آبی

1- مقدمه           

2- ویژگی‌ها        

2-1- خصوصیات آبی‌ها      

2-2- نقاط قوت آبی‌ها       

2-3- نقاط ضعف آبی‌ها      

2-4- تمایلات آبی‌ها         

2-5- انگیزش آبی‌ها         

2-6- ترس‌های آبی‌ها       

2-7- محیط مطلوب آبی‌ها  

3- ارتباط

3-1- ارتباط کلامی آبی‌ها   

3-2- زبان بدن آبی‌ها        

3-3- معاشرت آبی‌ها         

3-3-1- خرسندی آبی‌ها    

3-3-2- ناراحتی آبی‌ها      

3-3-3- دوستان آبی‌ها      

3-3-4- مواجهه آبی‌ها با فشار و استرس         

3-3-5- گوش دادن          

3-3-6- حضور در جلسات   

3-3-7- جهت دعوت به یک جلسه/ مراسم      

3-4- استراتژی‌های ارتباطی آبی‌ها    

4- کارکردها       

4-1- عملکرد آبی‌ها          

4-1-1- روش‌های انجام کار آبی‌ها   

4-1-2- اثربخشی آبی‌ها    

4-1-3- عملکرد تیمی آبی‌ها           

4-1-4- تمرینات کاربردی برای عملکرد بهتر آبی‌ها       

4-2- حل مسئله آبی‌ها       

4-2-1- ریسک‌پذیری آبی‌ها

4-2-2- تحلیل اطلاعات آبی‌ها        

4-2-3- تصمیم‌گیری آبی‌ها

4-3- تعاملات کسب‌وکار آبی‌ها        

4-3-1- آبی‌ها در نقش بازاریاب       

4-3-2- آبی‌ها در نقش مشتری        

4-3-3- مشاغل پیشنهادی برای تیپ رفتاری آبی          

4-4- تعاملات آموزشی آبی‌ها           

4-4-1- سبک یادگیری آبی‌ها         

4-4-2- نحوه تدریس آبی‌ها

4-4-3- ویژگی‌های مدرس آبی        

4-4-4- حوزه‌های رشد مدرس آبی    

منابع و مأخذ فصل

فصل هفتم: آزمون دیسک

مقدمه    

خطاهای رایج در هنگام آزمون مدل دیسک       

آزمون دیسک بدون گراف    

آزمون دیسک با گراف        

منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

به این کتاب این‌گونه استناد کنید:

استناد پایان متن: فقیهی‌پور، جواد و جنتی، حامد و مصطفوی، ساناز و مهاجران‌، آرش (1401)؛ رفتارشناسی دیسک مقدماتی؛ آشنایی با مدل دیسک، تهران، انتشارات دارالفنون، چاپ اول.

استناد داخل متن: (فقیهی‌پور و همکاران، 1401)

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر حامد جنتی – ساناز مصطفوی – دکتر ‌آرش مهاجران‌

ناشر

انتشارات دارالفنون

شابک

978-622-6952-56-9

سال انتشار

1401

تعداد صفحات

148

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب رفتارشناسی دیسک مقدماتی؛ آشنایی با مدل دیسک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.