کتاب انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

بخشی از فصل پنجم کتاب

بحث و نتیجه‌گیری

انضباط سازمانی یکی از مباحث بسیار مهم در ادبیات مدیریت و بالاخص مدیریت منابع انسانی می‌باشد که در این پژوهش محوریت موضوعی قرار داشت. با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته، محققین در این پژوهش 50 پیشایند یا عامل موثر بر ارتقا و نهادینه‌سازی میزان انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین شناسایی نمودند. در این بخش به بحث و تطابق یافته‌های پژوهش حاضر با نتایج سایر مطالعات و پژوهش‌ها به شرح زیر می‌پردازیم:

 

 • توجیه و آموزش افراد: در پژوهش لطیفی و همکاران (1389)؛ وروایی (1390)؛ وروایی و جربانی (1390)؛ احمدی (1392)؛ عامري و آهی (1393)؛ عامري و همکارانش (1393)؛ آهی و بجانی (1394)؛ آهی و همکاران (1394)؛ حسن‌آبادی (1394)؛ کردعلیوند (1394)؛ بهرامی و همکاران (1395)؛ ایرانمنش (1396) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • تشویقات و تنبیهات: در پژوهش لطیفی (1389)؛ لطیفی و همکاران (1389)؛ احمدی (1392)؛ عامري و آهی (1393)؛ عامري و همکارانش (1393) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • ویژگی‌ها و اقدامات فرمانده: در پژوهش قریشی (1379)؛ حسینی (1380)؛ قویدل بافقی (1383)؛ الیاسی (1383)؛ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ (1385)؛ ابراهیمی (1387)؛ احمدی و جوادیان (1389)؛ لطیفی (1389)؛ ملک ثابت (1389)؛ رضایی‌راد و ملک ثابت (1389)؛ وروایی (1390)؛ وروایی و جربانی (1390)؛ جزيني و همکاران (1390)؛ ﺑﻴﺮﺍﻧﻮﻧﺪ و همکاران (1391)؛ احمدی (1392)؛ عامري و آهی (1393)؛ عامري و همکارانش (1393)؛ آهی و بجانی (1394)؛ آهی و همکاران (1394)؛ حسن‌آبادی (1394)؛ بهرامی و همکاران (1395)؛ مرادی و همکاران (1395)؛ ایرانمنش (1396) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • بازدید و نظارت: در پژوهش امیر‌نژاد (1392)؛ احمدی (1392)؛ آهی و بجانی (1394) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • عدالت سازمانی: در پژوهش عامري و آهی (1393)؛ بهشتی و همکاران (1394) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • فرهنگ انضباط‌خواهی و انضباط‌پذیری: در پژوهش آهی و بجانی (1394)؛ بهشتی و همکاران (1394)؛ ایرانمنش (1396) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • حفظ منزلت (شان و احترام) افراد: در پژوهش عامری و همکاران (1392)؛ کردعلیوند (1394)؛ مرادی و همکاران (1395) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • وضعیت محیط کار (روابط کاری و جذابیت محیط): در پژوهش مرادی و همکاران (1395) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • حمایت سازمانی (تعهد مدیران به کارکنان): در پژوهش عامري و آهی (1393)؛ آهی و بجانی (1394)؛ کردعلیوند (1394)؛ حسن‌آبادی (1394)؛ مرادی و همکاران (1395) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • انگیزه‌بخشی به افراد: در پژوهش عامری و همکاران (1392)؛ مرادی و همکاران (1395) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • مدیریت مشارکتی (استفاده از نظرات زیردستان): در پژوهش عامری و همکاران (1392)؛ آهی و بجانی (1394)؛ کردعلیوند (1394)؛ مرادی و همکاران (1395) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • الگوسازی (معرفی افراد برتر انضباطی): در پژوهش لطیفی و همکاران (1389)؛ عامري و آهی (1393)؛ کردعلیوند (1394) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • دقت در جذب و استخدام: در پژوهش احمدی (1392)؛ عامري و آهی (1393)؛ آهی و بجانی (1394)؛ ایرانمنش (1396) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • ارزیابی عملکرد موثر: در پژوهش عامری و همکاران (1392)؛ امیر‌نژاد (1392) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • انضباط معنوی: در پژوهش آهی و همکاران (1394)؛ شاهمرادی و شیخویسی (1395)؛ بهرامی و همکاران (1395)
 • تعلق خاطر سازمانی: در پژوهش عامری و همکاران (1392)؛ عامري و آهی (1393) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • معنویت سازمانی: در پژوهش لطیفی (1389)؛ وروایی (1390)؛ وروایی و جربانی (1390)؛ عامری و همکاران (1392)؛ عامري و همکارانش (1393)؛ آهی و همکاران (1394)؛ کردعلیوند (1394)؛ بهشتی و همکاران (1394)؛ شاهمرادی و شیخویسی (1395) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • تعهد سازمانی (میزان پایبندی کارکنان به مسئولیت و وظایفشان): در پژوهش وروایی (1390)؛ وروایی و جربانی (1390) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • تقویت فرهنگ سازمانی: در پژوهش احمدى (1388)؛ لطیفی (1389)؛ احمدی (1392)؛ عامري و آهی (1393)؛ عامري و همکارانش (1393) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • گردش مشاغل: در پژوهش حسن‌آبادی (1394) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • نظام آراستگی محیط کار: در پژوهش عباسی و همکاران (1392)؛ بهشتی و همکاران (1394) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • آزادی عمل: در پژوهش حسن‌آبادی (1394) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • اعتماد سازمانی: در پژوهش مرادی و همکاران (1395) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • تقویت ابزارهای خود کنترلی (خود انضباطی): در پژوهش لطیفی و همکاران (1389)؛ عامری و همکاران (1392)؛ عامري و آهی (1393)؛ آهی و همکاران (1394) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • رعایت قوانین و مقررات: در پژوهش لطیفی (1389)؛ لطیفی و همکاران (1389)؛ احمدی (1392)؛ بهشتی و همکاران (1394)؛ مرادی و همکاران (1395)؛ ایرانمنش (1396) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • ویژگی‌های شخصیتی افراد: در پژوهش رستمی (1391)؛ عامري و آهی (1393)؛ سوری و همکاران (1394)؛ ایرانمنش (1396) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • پایگاه اجتماعی‌ اقتصادی افراد: در پژوهش وروایی (1390)؛ وروایی و جربانی (1390)؛ عامري و آهی (1393)؛ امیر‌نژاد (1392) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • امنیت شغلی افراد: در پژوهش وروایی (1390)؛ وروایی و جربانی (1390) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • رضایت شغلی افراد: در پژوهش وروایی (1390)؛ عامری و همکاران (1392) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • میزان رسمیت سازمان: در پژوهش امیر‌نژاد (1392) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • سرمایه روانشناختی (امیدواری، تاب‌آوری و خودکارآمدی): در پژوهش کردعلیوند (1394) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.
 • فرسودگی شغلی: در پژوهش حسن‌آبادی (1394) این عامل مورد تاکید قرار گرفته است.

پیشنهادات

با توجه به مطالب احصا شده از نتایج پژوهش، در ادامه به ارایه پیشنهادات کاربردی در راستای ارتقا و نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی خواهیم پرداخت، لذا موارد ذیل به فرماندهان و مدیران عالی دانشگاه موصوف پیشنهاد می‌گردد:

 

 • ابلاغ به مراکز گزینش جهت دقت در امر گزینش دانشجویان متعهد و لایق؛
 • اجرای آموزش‌های علمی، تخصصی و مهارتی؛
 • اجرای بازدید‌های فصلی، ماهیانه و هفتگی توسط بازرسی و فرماندهان و مدیران؛
 • اجرای دقیق مقررات بر اساس آیین‌نامه‌ها و اعمال برای دانشجویان؛
 • اجرای کارگاه آموزشی قوانین و مقررات و ترکیب البسه نظامی و احترامات و تشریفات؛
 • اجرای مرتب مراسم صبحگاه؛
 • احادیث ائمه در بهترین نقطه از خیابان‌ها و ساختمانها و به زیباترین شکل نصب شود؛
 • احترام به حقوق دانشجو؛
 • اخذ آزمون آیین‌نامه انضباطی هر 6 ماهه یکبار از کلیه دانشجویان؛
 • ارائه آموزش‌هایی بر مبنای اصول نظامی و با تکیه بر اصول مذهبی و عقیدتی؛
 • ارائه خدمات بهتر و ارزانتر و قابل دسترس‌تر به کارکنان دانشگاه در فروشگاه کرامت؛
 • ارائه وسایل آرایشی بهداشتی از قبیل ماشین اصلاح به صورت دائمی؛
 • ارتقا و ترفیع کارکنان وظیفه که در امورات خود به ‌نحو احسن انجام وظیفه می‌نمایند؛
 • ارتقاء اقتدار فرماندهان قسمت‌ها و افزایش اعتبار آنان در بین دانشجویان؛
 • ارتقاء سطح بهداشت بهداشت و سلامت فردی در بین سربازان کارکنان وظیفه؛
 • ارتقاء شان و منزلت کارکنان پایور؛
 • ارتقای کیفیت محیط کاری کارکنان؛
 • ارتقای نظم و انضباط در بین کارکنان وظیفه بستگی به حمایت سلسله مراتب از فرماندهان قسمت‌ها دارد؛
 • ارزشیابی دانشجویان از نظر نظم و انضباط؛
 • ارزشیابی عملکرد انضباطی کارکنان پایور؛
 • ارزیابی موثر دوره‌های آموزشی نیز توسط معاونت آموزش؛
 • ارشدیت سربازان در موضوع رعایت انضباط مهم است؛
 • استفاده از اساتید و کارکنان خبره در زمینه انضباط؛
 • استفاده از عوامل انتظامات در خصوص اجرای نظم و انضباط
 • اطلاع دقیق از وضع موجود و وضعیت جاری در یگان؛
 • اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به شیوه‌های مختلف اعم از نامه اتوماسیونی، اعلام در صبحگاه، بین نماز‌های جماعت و نصب پوستر‌ها؛
 • اعتقاد به عادلانه بودن و منطقی بودن دستورات؛
 • اعزام دانشجویان به سفرهای زیارتی مانند قم، جمکران و شاه‌عبدالعظیم؛
 • اعزام کارکنان پایور به همراه خانواده به اردوهای زیارتی؛
 • اعلام به موقع غیبت و فرار و اعمال مقررات صحیح قانونی؛
 • اعمال تاثیر نظم و انضباط در سوابق در صورت جذب؛
 • افزایش تشویقات موثر توسط سلسله مراتب فرماندهی برای دانشجویان؛
 • افزایش حس ارزشمندی و مهم بودن آنان کارکنان سازمان؛‌
 • اقدامات انضباطی بیشتر جنبه ارشادی داشته باشد تا جزایی؛
 • اگر ارکان ستاد قوی باشند نیروهای صف بهتر کار می‌کنند؛
 • انتخاب فرماندهان و مدیران با تجربه و کاردان؛
 • انتخاب کارکنان وظیفه منضبط و شایسته برای خدمت در دانشگاه؛
 • انتخاب و گزینش کارکنان منضبط برای خدمت در دانشگاه و بالاخص فرماندهی صف؛
 • انتقادپذیری، قبول پیشنهادات درست و منطقی کارکنان از سوی فرماندهان و مدیران؛
 • انتقال زمان اجرای صبحگاه‌های عمومی یگان‌ها از روز شنبه به یکی از روز‌های میانی هفته؛
 • انجام امور دانشجویی و آموزش دانشجویان به طوری که دقیق و منظم باشد؛
 • انجام برنامه‌هایی توسط مسئولین ع. س و فرماندهی در خصوص تقویت انضباط معنوی؛
 • انجام تست صف جمع به صورت اتفاقی یا اعلام قبلی از دانشجویان؛
 • انجام تنبیهات بازدارنده و سلسله‌مراتبی؛
 • انجام صحبت‌های مکرر با دانشجویان جهت بررسی و رسیدگی به مشکلات فردی آنان؛
 • انجام عدالت در همه موارد در خصوص ماموریت‌هایی نظیر پاسداری، نگهبانی و … میان کلیه سربازان؛
 • انجام مسابقات بین دانشجویان، کارکنان پایور و کارکنان وظیفه؛
 • انصاف و عدالت در خط‌مشی‌ها؛
 • انضباط‌خواهی از دانشجویان و همچنین انضباط‌خواهی دانشجویان ارشد از دانشجویان مادون‌تر؛
 • انضباط‌خواهی از سربازان باید متناسب با روحیه و سن آنها باشد. ایام و زمان‌هایی را در اختیار خود باشند تا بتوانند آنگونه که تمایل دارند رفتار کنند.
 • انضباط‌خواهی افسران مافوق هر رده یا معاونت از پرسنل زیر مجموعه؛
 • اهدای جوایز و لوح تقدیر در مراسم زیارت عاشورا و یا بین صلاتین به کارکنان منضبط؛
 • اهمیت به رعایت سلسله مراتب فرماندهی و مقررات مربوط به آن در سطح دانشگاه؛
 • ایجاد ارتباطات سازنده میان سطوح مختلف اعم از صف، قسمت‌های اداری و سایر بخش‌ها؛
 • ایجاد اعتماد بین کارکنان و فرماندهان؛
 • ایجاد انگیزه بین کارکنان وظیفه با تشویقی یا افزایش حقوق؛
 • ایجاد انگیزه در بین کارکنان با تشویق نفرات برتر انضباطی (به ویژه در مراسمات)؛
 • ایجاد حس افتخار نسبت به شغل و لباس و سازمان برای کارکنان؛
 • ایجاد حس حمیت قسمتی در بین کارکنان وظیفه؛
 • ایجاد خیاطی، آرایشگاه و درمانگاه‌های دانشجویی در دانشگاه؛
 • ایجاد دیدگاه فراتر از مفهوم معیشتی برای دانشجویان برای رعایت نظم بر اساس ارزش‌های والاتر؛
 • ایجاد رقابت بین کارکنان وظیفه و تشویق سربازان برتر؛
 • ایجاد روحیه انضباط معنوی در بین دانشجویان و کارکنان وظیفه؛
 • ایجاد روحیه در بین کارکنان جهت آمادگی داوطلبانه برای شرکت در ماموریت‌ها؛
 • ایجاد فضای انضباط‌پذیری و فرمان‌برداری از ارشدتر؛
 • ایجاد فضای بانشاط در دانشگاه؛
 • ایجاد فضای دوستانه با دانشجویان در حدود شئونات نظامی؛
 • ایجاد کارگاه‌های قوانین و مقررات و احترامات و البسه نظامی؛
 • ایجاد میل و رغبت به نظم در کارکنان و حفظ کارکنان منضبط؛
 • ایجاد و ارتقای خود کنترلی یا انضباط شخصی؛
 • ایجاد و تبین اخلاق حرفه‌ای برای کارکنان پایور؛
 • ایجاد وحدت رویه در بین کلیه فرماندهان گروهان‌ها؛
 • ایجاد هنجارهای انضباطی؛
 • ایجاد یک آموزش بسیار قوی در ابتدای شروع خدمت آموزشی؛
 • آشنایی با مسایل روحی و روانی کارکنان وظیفه؛
 • آموزش مداوم و مستمر در زمینه‌های مختلف؛
 • بازدید انضباطی کارکنان وظیفه در صبحگاه؛
 • بازدید دانشجویان از سایر دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح؛
 • بازدید روزانه توسط قرارگاه از کلیه کارکنان وظیفه؛
 • بازدید مستمر و غیر مترقبه از وضعیت انضباطی کارکنان وظیفه حتی شب‌ها و روزهای تعطیل؛
 • بازدید منظم از وضعیت ظاهری کارکنان در صبحگاه؛
 • بازدید ‌های انضباطی غیر مترقبه توسط سلسله مراتب فرماندهی؛
 • بازدید های مستمر از قبل اعلام شده از کارکنان وظیفه؛
 • بالا بردن انگیزه سربازان در رعایت انضباط ظاهری و باطنی؛
 • بالا بردن و افزایش انگیزه برای دانشجویان با افزایش حقوق؛
 • برخورد قاطع با دانشجویان خاطی برابر مقررات؛
 • بررسی مشکلات کارکنان وظیفه و رسیدگی به آنها؛
 • برقراری عدالت در بین کارکنان وظیفه،
 • برگزاری جلسات توجیهی برای کارکنان وظیفه با حضور اساتید و فرماندهان مجرب؛
 • برگزاری جلسات توجیهی در ابتدای شروع ادوار و توجیه آنان در خصوص مسائل انضباطی؛
 • برگزاری جلسات و نشست‌های صمیمی فرماندهان با کارکنان؛
 • برگزاری جلسات یا کارگروهایی در خصوص ارتقاء نظم و انضباط به صورت هر نیمسال؛
 • برگزاری دوره‌های دینی و معنوی و ترغیب آنان به سمت این مسائل؛
 • برگزاری کلاس‌های توجیهی با موضوع نظم و انضباط؛
 • برگزاری کلاس‌های ویژه فرماندهان جهت آموزش بهتر دانشجویان؛
 • برگزاری نشست‌های صمیمانه و جلسه چهره به چهره فرماندهان با دانشجویان؛
 • برنامه سین دانشجویی دقیق اجرایی شود؛
 • برنامه‌ریزی دقیق و جامع و بدون اختلال بسیاری از بی‌نظمی‌ها را حل می‌کند؛
 • بکار بردن فرماندهان با روحیه نظامی قوی در همچنین داشتن رافت و مهربانی لازم؛
 • بکارگیری دانشجویان در مسئولیت‌های مختلف؛
 • به وجود آوردن حس ارزشمندی و مفید بودن در کارکنان وظیفه؛
 • به هیچ وجه کارکنان وظیفه به بیگاری گرفته نشوند؛
 • بهترین اساتید برای تدریس انتخاب شوند به نحوی که دانشجو دچار دوگانگی در مفاهیم نشود؛
 • بهره‌گیری از ابزار و روش 5اس در بین دانشجویان و کارکنان وظیفه؛
 • بهره‌گیری از اساتید خبره برای آموزش عملی نظم و انضباط به کارکنان وظیفه؛
 • بیان انتظارات دانشگاه از کارکنان وظیفه در زمینه رعایت نظم و انضباط؛
 • بیان مفهوم وفاداری به سازمانی برای دانشجویان در مدت تحصیلشان؛
 • بیشتر سعی در اصلاح کارکنان وظیفه شود نه تنبیه آنان؛
 • پایبند بودن مسئولین و فرماندهان به تعهدات و وعده‌هایی که به کارکنان می‌دهند؛
 • پرهیز از برخوردها و رفتارهای سلیقه‌ای فرماندهان و مسئولین با دانشجویان؛
 • پرهیز از تغییرات مکرر در برنامه‌های تفصیلی و تقویم‌های آموزشی دانشگاه؛
 • پرهیز از سفارش‌پذیری در امر پذیرش کارکنان وظیفه جدیدالورود به دانشگاه؛
 • پرهیز از شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری‌ها؛
 • پرهیز از صدور دستور‌العمل‌ها و ابلاغیه‌های متناقض؛
 • پرهیز از قومیت‌گرایی در واگذاری مسئولیت‌ها؛
 • پرهیز از کارهای بیهوده و تلف نمودن وقت دانشجویان نظیر نظافت سلاح؛
 • پرهیز از هرگونه تبعیض بین کارکنان وظیفه؛
 • پیگیری در خصوص حضور کارکنان در برنامه‌های دانشگاه؛
 • تاثیر دادن نمره فرماندهی در روند خدمتی دانشجویان؛
 • تاثیر نمره فرماندهی در تعیین رسته و تعیین محل خدمت؛
 • تاکید بر حضور کلیه کارکنان وظیفه در صبحگاه‌ها؛
 • تاکید بر حضور کلیه کارکنان وظیفه در مراسمات مذهبی و ملی که در دانشگاه برگزار می‌شود؛
 • تاکید بر مساله آمادگی جسمانی کارکنان وظیفه؛
 • تبیین سیمای پلیس شایسته اسلامی توسط فرماندهان و ع س؛
 • تحکیم مبانی دینی و معنوی و مهیا کردن محیطی معنوی برای کارکنان؛
 • تحویل به موقع استحقاقی با کیفیت و با سایز مناسب به دانشجویان، کارکنان پایور و کارکنان وظیفه ؛
 • تدوین الگو های مناسب تنبیه و تشویق کارکنان؛
 • تدوین منشور انضباطی سازمان؛
 • تدوین و برنامه‌ریزی قوانین کار‌آمد برای ارتقا نظم و انضباط؛
 • تسهیل فرایند اعمال تنبیهات و تشویقات دانشجویان؛
 • تشکیل اکیپ نظارتی برای کارکنان وظیفه صرفا از کارکنان پایور؛
 • تشویق کارکنان با انضباط و همچنین تنبیه و انتقال کارکنان وظیفه بی‌انضباط از دانشگاه به مناطق مرزی؛
 • تشویق و پاداش کارکنان وظیفه نمونه و منضبط در مراسمات عمومی و صبحگاه‌ها؛
 • تشویق و تنبیه به موقع کارکنان وظیفه و کارکنان پایور؛
 • تشویق و تنبیه دانشجویان بر اساس عدالت؛
 • تعیین افسر انضباط برای سازمان؛
 • تفکیک خوابگاه‌های دانشجویان سال بالا با مادون‌ها، به نحوی که نیاز به احترام مکرر نباشد؛
 • تقدیر و تشکر از فرماندهان نمونه؛
 • تقسیم‌بندی صحیح سربازان در واحدهای مختلف؛
 • تقویت باورهای دینی و معنوی در دانشجویان؛
 • تقویت حس مسئولیت‌پذیری؛ تعامل و تعاون در کارها؛
 • تقویت روحیه دانشجویان در زمان ناکامی‌ها؛
 • تقویت نوآوری و خلاقیت در نحوه اجرای نظم و انضباط در محیط؛
 • تلاش برای افزایش شان و منزلت دانشجو؛
 • تنبیه قاطع کسانی که موارد انضباطی را رعایت نمی‌کنند؛
 • تنبیه کارکنان بی انضباط و متخلف؛
 • تنبیه و تشویق به موقع و به جا و متناسب با رفتار کارکنان وظیفه؛
 • توجه به انتصاب مدیران و فرماندهان با استفاده از منابع داخلی (کارمندیابی داخلی)؛
 • توجه به آموزش اخلاق حرفه‌ای برای دانشجویان؛
 • توجه به نحوه برخورد کارکنان پایور با کارکنان وظیفه؛
 • توجه به ورزش‌های گروهی و جمعی که نیازمند انضباط جمعی باشد نظیرکوهنوردی، پیاده‌روی و… ؛
 • توجه ویژه و دلسوزانه به معشیت کارکنان؛
 • توجیه کارکنان پایور نسبت به فلسفه نظم و انضباط؛
 • توجیه مداوم و مستمر دانشجویان و کارکنان وظیفه نسبت به موضوع انضباط؛
 • توجیه وظایف و مسئولیت‌های سازمانی برای کارکنان؛
 • توضیح شرح وظایف به صورت کامل و جامع؛
 • تهیه کتاب، بروشور و پخش فیلم‌های آموزشی انضباط در نیروهای مسلح برای کارکنان وظیفه؛
 • تهیه و تدوین منشور انضباطی برای دانشجویان؛
 • تهیه و تدوین نظام جامع تربیتی دانشگاه؛
 • تهیه و تدوین نظام جذب، به کارگیری، ارتقاء و خروج دانشجویان؛
 • ثبت دقیق تخلفات و تنبیه‌های آنان در نمره فرماندهی و نمره ن پ 2؛
 • جلسه‌ها و مراسمات به موقع شروع و خاتمه یابد؛
 • جلوگیری از ایجاد جو روزمرگی و یکنواختی برای کارکنان در محیط خدمت و ایجاد فضای پر نشاط؛
 • جلوگیری از حضور افراد محرک و خاطی در دانشگاه؛
 • جلوگیری از فارغ‌التحصیل دانشجویان بی‌انضباط؛
 • حذف عوامل ایجاد بی‌نظمی در دانشگاه؛
 • حذف مواردی که در سطح دانشگاه، نشان از بی‌انضباطی دارد؛
 • حضور و غیاب از کارکنان به صورت تصادفی و منظم در هر هفته؛
 • خواستن نکات آموزشی داده شده از کارکنان پایور؛
 • در اختیار دادن خدمات رفاهی در جهت مرتب‌سازی وضعیت ظاهری با قیمت مناسب؛
 • در اختیار قرار دادن امکانات و وسایل لازم نظیر پوتین، لباس، حمام و…
 • در اعمال مقررات انضباط، ثبات و استواری نشان داده شود؛
 • در صبحگاه نکات انضباطی یادآوری شود؛
 • در مواردی همچون عروسی و فوت بستگان درجه یک، نهایت مساعدت صورت گیرد.
 • در نطر گرفتن اردوهای یک روزه تفریحی و زیارتی برای کارکنان وظیفه؛
 • در نظر گرفتن زمان‌ها یا مکان‌هایی که دانشجویان در یک چارچوب مشخص، به دلخواه خود رفتار کنند؛
 • در نظر گرفتن ماهانه حداقل دو نوبت برنامه صبحگاه در تقویم آموزشی دانشجویان؛
 • دقت در دستورات صادره که کاملا صحیح و منطقی باشند؛
 • دقت در صحت و درستی آموزش؛
 • دیدار چهره به چهره فرماندهان با کارکنان وظیفه؛
 • رعایت اصل عدالت در خصوص تنبیه و تشویق؛
 • رعایت عدالت در بین دانشجویان؛
 • رعایت عدالت در بین زیردستان در خصوص تشویق و تنبیه؛
 • رعایت عدل و عدالت‌خواهی از افراد وظیفه بسیار حائز اهمیت است؛
 • رفتار انتقام جویانه صورت نگیرد و لجبازی نشود؛
 • رفع و رسیدگی به مشکلات کارکنان تا به جای دغدغه‌های دیگر به فکر اجرای نظم و برقراری آن باشند؛
 • روسا و مدیران و فرماندهان، خود سرلوحه کارکنان و الگوی مسلم انضباط باشند؛
 • روی کیفیت آموزش کارکنان وظیفه تامل بیشتری باید نمود؛
 • الزام آرایشگاه دانشگاه به رعایت مقررات موی سر و محاسن دانشجویان؛
 • سپردن مسئولیت‌های مختلف به دانشجویان متناسب با روحیه آنان؛
 • شاداب‌سازی محیط دانشگاه و جلوگیری از یکنواختی و روزمرگی در دانشگاه برای دانشجویان؛
 • شناسایی استعدادها و تخصص هر فرد و بکارگیری متناسب آنها؛
 • شناسایی سریع کارکنان وظیفه خاطی و برخورد قاطع با آنان؛
 • شناسایی و برخورد با افراد مخل نظم؛
 • شناسایی، تشویق و تنبیه به موقع دانشجویان؛
 • طوری برنامه‌‌ریزی گردد که سرویس‌های ایاب و ذهاب در ساعات مشخص و معینی وارد دانشگاه گردند؛
 • عامل بودن رده‌های بالا دستی به تصمیمات، مصوبات و دستورات ابلاغی خود؛
 • عامل بودن فرماندهان به هر آنچه آموزش می‌دهند؛
 • عدم برخورد توام با خشونت و توهین با پرسنل مجموعه؛
 • عدم تبعیض بین کارکنان از لحاظ مزایا؛
 • عدم تبعیض بین کارکنان و جلوگیری از باندبازی و رانت؛
 • عدم تبعیض قائل شدن بین دانشجویان و سفارش از سوی رده‌های مافوق و هم رده؛
 • عدم تضعیف روحیه خدمتی کارکنان جمعی و همکاران؛
 • عدم توجه به معشیت دانشجو، درگیری ذهنی آنان را بی‌توجه به مسائل انضباطی می‌کند؛
 • عدم دخالت بی‌مورد برخی از قسمت‌ها در امور انضباطی دانشجویان؛
 • عدم دخالت در زندگی خصوصی کارکنان؛
 • عدم قبول کردن سفارش نسبت به دانشجویان؛
 • علاوه بر فرماندهان، الگو بودن اساتید و کارکنان برای دانشجویان؛
 • عیادت از سربازان بیمار و توجه و مراقبت تا بهبودی کامل و مراعات حال ایشان؛
 • فراهم آوردن شرایط مناسب به منظور استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی خود طی سال؛
 • فراهم بودن امکان استفاده از آرایشگاه و خشکشویی با قیمت مناسب؛
 • فراهم نمودن امکانات رفاهی برای کارکنان پایور؛
 • فرمانده در شرایط سخت در کنار سربازان باشد؛
 • فروش عطر و ادکلن با قیمت مناسب با رعایت شئونات اسلامی و نظامی؛
 • فرهنگ‌سازی مفهوم انضباط در بین کارکنان؛
 • فیلتر کردن افراد بی‌نظم و یا بی‌تفاوت به نظم و جلوگیری از ورود آنها به محیط خدمتی دانشگاه؛
 • قاطعیت همراه با رافت در بین روسا و مدیران باشد؛
 • قرارگاه نقش اصلی در نظم‌بخشی به تردد خودرو و کارکنان دارد؛
 • کارکنان بدون هیج ابهامی باید بدانند سازمان چه انتظاری (ملاک‌های رعایت نظم و انضباط) از آنها دارد؛
 • کارکنان پایور با توجه به سوابق قبلیشان دارای مسئولیت شوند به طوری که تجربه لازم را دارا باشند؛
 • کارهای سخت از جمله نظافت اماکن مدیریت شود و با عدالت رفتار شود؛
 • کاری دون شان کارکنان وظیفه به آنان سپرده نشود؛
 • کنترل دقیق زمان مراجعت رانندگان مسئولین پس انجام ماموریت؛
 • کنترل و نظارت محسوس و نامحسوس بر اساس ضوابط و با معیارهای از پیش مشخص شده؛
 • کنترل و نظارت مستمر توسط مسئولین و فرماندهان در خصوص مسائل انضباطی؛
 • کوچک ندیدن مقام سربازی؛
 • گردشی کردن مسئولیت میان سربازان ارشد و راننده و پاسدار و نگهبان؛
 • گماردن فرماندهان قوی برای دانشجویان بالاخص در حوزه انضباط؛
 • الگو بودن فرماندهان از نظر انضباط و رعایت ادب و احترام در برخورد با سلسله مراتب فرماندهی؛
 • الگو قرار دادن دانشجویان برتر در زمینه انضباط برای سایر دانشجویان؛
 • الگو قرار دادن کارکنان پایور برتر در زمینه انضباط برای سایر کارکنان پایور و وظیفه؛
 • الگو قرار دادن کارکنان وظیفه برتر در زمینه انضباط برای سایر کارکنان وظیفه؛
 • لزوم خوب گوش کردن به صحبت‌های کارکنان وظیفه؛
 • مدیریت صحیح در اجرای برنامه‌های کاری؛
 • مراقبت از شکسته نشدن قبح تنبیه؛
 • مشارکت دادن کارکنان وظیفه در برخی از امور یگان؛
 • مشاوره و حتی به کارگیری افراد مخل در جهت ایجاد نظم؛
 • مشهود بودن تمیزی محیط زندگی دانشجویان؛
 • معرفی و تقدیر از نفرات برتر انضباطی در مراسم صبحگاه؛
 • ملزم نمودن کارکنان پایور به قانونمندی و مسئولیت‌پذیری در آنان؛
 • میل کردن حداقل یک وعده غذا در کنار همدیگر؛
 • نزدیک بودن محل خدمت افسران صف با محل کار؛
 • نصب بنر با موضوع نظم در سطح اماکن؛
 • نصب قوانین و مقررات در خوابگاه‌ها؛
 • نظارت بر فروشگاه‌های سطح یگان به منظور جلوگیری از فروش آرم، علائم و البسه غیر مصوب؛
 • نظارت دقیق بر اعمال قوانین و مقررات، آئین‌نامه‌ها؛
 • نظارت دقیق بر حضور و غایب دانشجویان توسط معاونت آموزش و دانشکده‌ها؛
 • نظارت مداوم بر عملکرد کارکنان توسط دستگاه‌های نظارتی؛
 • نظارت مستمر فرمانده بر حرکات، رفتار و گفتار دانشجویان و تذکرات لازم؛
 • نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد کارکنان وظیفه؛
 • نظارت و کنترل محسوس و غیر محسوس بر کارکنان وظیفه؛
 • نظرخواهی از دانشجویان و احترام به نظرات سازنده آنان در جهت پیشبرد اهداف سازمان؛
 • نگاه ویژه به غذا و محل استراحت (آسایشگاه) کارکنان وظیفه؛
 • نمونه و الگو بودن فرماندهان و کارکنان پایور برای کارکنان وظیفه؛
 • نوآوری و خلاقیت در بسیاری از موارد می‌تواند مشکل‌گشای کارها باشد؛
 • هماهنگ شدن بین دو بخش تربیت و آموزش؛
 • هماهنگی با آماد ناجا در خصوص تهیه البسه با کیفیت یا واریز پول نقد جهت تهیه لباس مناسب؛
 • هماهنگی بیشتر بین یگان فرماندهی دانشجویی و دانشکده‌ها؛
 • هماهنگی بین فرماندهان صف و مبادی (ع س و حفا)؛
 • همیت ویژه قائل شدن به ارشدیت و سوابق خدمتی کارکنان در واگذاری مسئولیت‌ها؛
 • یکسان‌سازی وسایل اداری تمامی فرماندهان صف و ستاد؛
 • یکسان‌سازی وسایل و تجهیزات دانشجویان در آسایشگاه‌ها و سالن‌های غذا‌خوری؛
 • یگان یا واحد دانشجویی باید دژبان ارشد در محوطه و درب تردد دانشجویان داشته باشند.

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر محمدحسین عباس‌نژاد – دکتر جواد فقیهی‌پور – حمیدرضا محمدزاده مهنه

ناشر

انتشارات دارالفنون

شابک

978-600-8171-71-3

سال انتشار

1397

تعداد صفحات

‏‫173

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.