کتاب معماری پژوهش؛ رویکردی کاربردی بر روش تحقیق در علوم رفتاری

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

پیشگفتار دکتر آذر صائمیان (رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی و قائم‌مقام دبیر کل انجمن مدیریت ایران)

 

«معماری هوشمند پژوهش»

تحقیق و پژوهش، محور اصلی توسعه‌یافتگی کشورها می‌باشد. در زمینه اهمیت این موضوع می‌توان به این نکته اشاره کرد که یکی از معیارهای ارزیابی علمی کشورها، درصد پیشرفت و کیفیت تحقیقاتی است که توسط پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و… صورت می‌گیرد. همچنین یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر جهان نیز میزان مقالات علمی با ارجاعات بالا می‌باشد.

با توجه به موارد فوق ملاحظه می‌شود که انتخاب موضوع، طرح تحقیق و روش متناسب با آن برای تدوین رساله‌های دکتری، پایان‌نامه‌های دانشجویی و سایر تحقیقات علمی همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. این معماری هوشمند نیازمند آشنایی محقق با به‌کارگیری روش تحقیق مناسب برای حل خلاقانه مسأله و یا ارائه ایده تا کاربرد آن و یا توصیف علّی یک پدیده می‌باشد. هر چه توانایی پژوهشگر در تدوین ساختار و طرح پژوهش و انتخاب روش‌های مناسب تحقیق بیشتر باشد، نتیجه حاصل از پژوهش، علمی‌تر و قابل استنادتر خواهد بود.

این کتاب با رویکردی ساختاریافته، گام‌به‌گام مراحل طراحی و تدوین یک طرح پژوهشی دانشگاهی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد را به خوبی ارائه می‌نماید. یکی از ویژگی‌های کلیدی این کتاب ارزشمند، بیان شفاف و ساده مبانی علمی روش تحقیق می‌باشد که با ارائه مثال‌های متعدد کمک می‌کند تا پژوهشگر ضمن شناخت تفاوت‌ها و وجوه اشتراک روش‌های تحقیق، از مناسب‌ترین ابزارها و روش‌های تحقیقاتی برای طرح خود استفاده نماید.

انجمن مدیریت ایران امید دارد با انتشار کتب علمی مبتنی بر جنبه‌های کاربردی، گام مؤثری در انتشار و کاربردی کردن مبانی علمی در کشور بردارد.

فهرست مطالب

فصل اول: موضوع و عنوان پژوهش

مقدمه / موضوع پژوهش / معیارهای انتخاب موضوع پژوهش / اشتباهات اساسی در انتخاب موضوع پژوهش / عنوان پژوهش‌ / ویژگی‌های یک عنوان پژوهش مطلوب / فرایند تعیین عنوان پژوهش / امکان‌سنجی پژوهش / منابع و مأخذ فصل

فصل دوم‌: اهمیت و ضرورت پژوهش

مقدمه / اهمیت پژوهش / ضرورت پژوهش / منابع و مأخذ فصل

فصل سوم‌: اهداف پژوهش

مقدمه / اهداف پژوهش / انواع اهداف پژوهش / هدف کلی / اهداف اختصاصی (ویژه یا جزئی) / اهداف فرعی / اهداف کاربردی / منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: بیان مسأله

مقدمه / بیان مسأله / اجزای بیان مسأله / نکات مهم در تدوین بیان مسأله / منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: سؤالات و فرضیه‌های پژوهش

مقدمه / سؤالات پژوهش / ویژگی‌های سؤالات پژوهش / نکاتی در مورد سؤالات اساسی پژوهش / انواع سؤالات پژوهش / سؤالات توصیفی / سؤالات رابطه‌ای / سؤالات علت و معلولی / سؤالات تفاوتی یا مقایسه‌ای / فرضیه‌های پژوهش / فرضیه‌سازی / روش فرضیه‌سازی استقرایی (از جزء به کل) / روش فرضیه‌سازی قیاسی (از کل به جزء) / انواع فرضیه / انواع فرضیه برحسب جهت تأثیر / فرضیه بدون جهت یا فاقد جهت دوسویه دو دامنه / فرضیه جهت‌دار یا جهت‌دار یک‌سویه یک دامنه / انواع فرضیه برحسب ماهیت / فرضیه توصیفی / فرضیه همبستگی یا رابطه‌ای / فرضیه علّی / فرضیه مقایسه‌ای یا تطبیقی / انواع فرضیه آماری / فرضیه صفر یا پوچ یا تهی / فرضیه جایگزین یا خلاف / ارتباط اهداف با سؤالات و فرضیه‌ها / مقایسه سؤال و فرضیه پژوهش / منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: متغیرهای پژوهش

مقدمه / اصطلاحات کلیدی پژوهش / مفهوم / سازه / مفهوم‌سازی / عملیاتی‌سازی / متغیر / انواع متغیرهای پژوهش / انواع متغیر برحسب نوع مقادیر یا ارزش یا ماهیت / متغیرهای کمّی / متغیرهای کیفی یا مقوله‌ای / متغیرهای دووجهی یا اسمی / انواع متغیر برحسب سطح سنجش / متغیرهای مطلق / متغیرهای عددی / انواع متغیر برحسب نقش یا رابطه یا کارکرد / متغیر مستقل / متغیر وابسته / متغیر تعدیل‌کننده / متغیر مداخله‌گر / متغیر کنترل / متغیر زمینه‌ای / منابع و مأخذ فصل

فصل هفتم: مقیاس‌ها و طیف‌های اندازه‌گیری متغیرها

مقدمه / اندازه‌گیری / آزمودن / سنجش / مقیاس / انواع مقیاس‌های اندازه‌گیری متغیرها / مقیاس اندازه‌گیری اسمی / مقیاس اندازه‌گیری ترتیبی / مقیاس اندازه‌گیری فاصله‌ای / مقیاس اندازه‌گیری نسبی / انواع مقیاس‌های رتبه‌بندی یا طیف‌ها / مقیاس/ طیف ‌ لیکرت / مقیاس/ طیف فاصله اجتماعی بوگاردوس / مقیاس/ طیف فاصله یکسان نمای ترستون / مقیاس/ طیف تجمعی گاتمن / مقیاس/ طیف تفاوت معنایی اوزگود / مقیاس/ طیف استاپل / منابع و مأخذ فصل

فصل هشتم: تعاریف و قلمرو پژوهش

مقدمه / انواع تعاریف متغیرها / تعاریف مفهومی / تعاریف عملیاتی / تعریف عملیاتی سنجشی / تعریف عملیاتی آزمایشی (تجربی)‌ / قلمرو پژوهش / قلمرو موضوعی / قلمرو مکانی / قلمرو زمانی / منابع و مأخذ فصل

فصل نهم: ادبیات پژوهش

مقدمه / اهمیت بررسی ادبیات پژوهش / مزایای بررسی ادبیات پژوهش / اشتباهات معمول در بررسی ادبیات پژوهش / انواع منابع ادبیات پژوهش / اجزای ادبیات پژوهش / مراحل بررسی ادبیات پژوهش / منابع و مأخذ فصل

فصل دهم: انواع مطالعات پژوهشی

مقدمه / انواع پژوهش برحسب هدف / پژوهش بنیادی / پژوهش کاربردی / پژوهش توسعه‌ای / پژوهش عملی یا اقدام پژوهی / پژوهش ارزیابی / انواع پژوهش برحسب ماهیت داده‌ها / پژوهش کمّی / پژوهش کیفی / پژوهش آمیخته / انواع پژوهش برحسب روش گردآوری داده‌ها / پژوهش غیرمداخله‌ای / پژوهش اکتشافی / پژوهش توصیفی / پژوهش پیمایشی / پژوهش مقطعی / پژوهش طولی / پانل / روندپژوهی / مطالعه هم‌گروهی / دلفی / پژوهش همبستگی / همبستگی دو متغیری / تحلیل رگرسیون / تحلیل کوواریانس / پژوهش پس رویدادی / پژوهش اقدام پژوهی / مطالعه موردی / پژوهش قوم‌نگاری / تحلیل محتوا / پژوهش تحلیلی / پژوهش مورد-شاهدی / پژوهش مقطعی / پژوهش هم‌گروهی / پژوهش پیش‌بینی / پژوهش تاریخی / پژوهش مداخله‌ای / مطالعات تجربی / آزمایش با استفاده از یک گروه آزمودنی / آزمایش با استفاده از دو گروه (مشاهده و آزمایش) / آزمایش با استفاده از چند گروه / آزمایش با استفاده از روش تکرار آزمون / مطالعات نیمه تجربی / منابع و مأخذ فصل

فصل یازدهم: جامعه و نمونه آماری

مقدمه / جامعه آماری / نمونه آماری / روش‌های گردآوری داده‌ها / تعریف نمونه‌گیری / علت نمونه‌گیری / خصوصیات نمونه / روش‌های نمونه‌گیری / نمونه‌گیری احتمالی / نمونه‌گیری تصادفی ساده / نمونه‌گیری سیستماتیک / نمونه‌گیری طبقه‌ای / نمونه‌گیری خوشه‌ای / نمونه‌گیری چندمرحله‌ای / نمونه‌گیری غیراحتمالی / نمونه‌گیری در دسترس / نمونه‌گیری هدفمند / نمونه‌گیری قضاوتی / نمونه‌گیری سهمیه‌ای / نمونه‌گیری گلوله برفی / روش‌های تعیین حجم نمونه / منابع و مأخذ فصل

فصل دوازدهم: گردآوری داده‌ها

مقدمه / پرسشنامه / مزایای پرسشنامه / محدودیت‌های پرسشنامه / انواع سؤالات پرسشنامه / سؤالات باز / سؤالات بسته / حالت دو جوابی / حالت چند جوابی / حالت مقیاس چند درجه‌ای / حالت تعیین اولویت نسبت به موارد ارائه شده / حالت سؤال قالبی / سؤالات نیمه‌باز / سؤالات دام / سؤالات مشروط / سؤالات ترکیبی / نکات مهم در تدوین سؤالات پرسشنامه / آزمون برازش داده‌ها / روایی (اعتبار) / روایی محتوا / روایی معیار / روایی هم‌زمان / روایی پیش‌بین / روایی سازه / روایی همگرا / روایی واگرا / پایایی (اعتماد) / سنجش ثبات ابزار / پایایی آزمون مجدد / پایایی موازی / سنجش سازگاری درونی ابزار / پایایی سازگاری اجزا / پایایی دونیمه کردن / مصاحبه / انواع مصاحبه / مصاحبه ساختاریافته / مصاحبه نیمه ساختاریافته / مصاحبه ساختار نایافته / مشاهده / مسائل اخلاقی در گردآوری داده‌ها / منابع و مأخذ فصل

فصل سیزدهم: پژوهش کمّی

مقدمه / آمار توصیفی / فراوانی / اندازه‌های گرایش مرکزی / اندازه‌های پراکندگی / آمار استنباطی / آزمون پارامتریک / آزمون ناپارامتریک / انتخاب آزمون آماری مناسب / تحلیل همبستگی / انواع ضرایب همبستگی / کای‌دو دو نمونه‌ای (2χ) / آزمون استقلال کای‌دو / ضریب همبستگی چوپروف / ضریب همبستگی فی (ϕ) / ضریب همبستگی توافق پیرسون یا ضریب همبستگی C / ضریب هماهنگی کندال (W) / ضریب همبستگی وی کرامر / ضریب کیو یول / ضریب همبستگی رتبه‌ای کندال تاو / ضریب همبستگی رتبه‌ای سهمی کندال / ضریب همبستگی گاما / همبستگی دو رشته‌ای (rbis) / همبستگی دو رشته‌ای گسترده (rwbis) / همبستگی دو رشته‌ای نقطه‌ای (rpbis) / ضریب همبستگی تتراکوریک (rt) / ضریب همبستگی دی‌سامرز / ضریب نایقینی / ضریب لاندا / ضریب همبستگی کاپای کوهن (K)‌ / ضریب تاو گودمن و کروسکال / ضریب اتا (Eta) یا همبستگی نسبی / ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن / ضریب همبستگی پیرسون (r) / همبستگی جزئی / مقایسه میانگین / مقایسه میانگین ناپارامتریک / آزمون نشانه یا علامت / آزمون نیکویی برازش / کای‌دو تک نمونه‌ای (2χ) / آزمون کای‌دو K نمونه‌ای (2χ) / آزمون احتمال قطعی فیشر / آزمون Z یا آزمون خطای استاندارد میانگین / آزمون همگونی / آزمون مک‌نمار / آزمون مجموع رتبه‌ها / آزمون رتبه علامت‌دار ویلکاکسون / آزمون والش / آزمون آرایش تصادفی برای زوج‌های جور شده / آزمون مجموع رتبه‌ها یا آزمون من‌ویتنی / آزمون مجموع رتبه‌ها: آزمون کروسکال والیس یا آزمون H / آزمون فریدمن / آزمون کوکران (Q) / آزمون کولموگروف اسمیرنوف (KS) / آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه‌ای / آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو نمونه‌ای / آزمون اندرسون دارلینگ / آزمون دوجمله‌ای / آزمون تک نمونه‌ای دورها / آزمون دورهای والد ولفوویتز / آزمون موزس برای واکنش‌های حاد / آزمون میانه / مقایسه میانگین پارامتریک / آزمون t تک نمونه‌ای / آزمون t وابسته / آزمون t مستقل / تحلیل واریانس یک عامله یا یک‌طرفه / تحلیل واریانس دو عامله یا دوطرفه / آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر / مقایسه‌های پُست‌هوک / روش LSD / روش HSD / روش شفه / آماره مقایسه مقید هلمرت / تحلیل رگرسیون / تحلیل رگرسیون خطی ساده / دوربین- واتسون (DW) / رگرسیون مصنوعی / تحلیل چند متغیره / تحلیل رگرسیون چندگانه (MRA) / تحلیل رگرسیون لجستیک / تحلیل رگرسیون چندگانه با متغیرهای مستقل کیفی / تحلیل تشخیصی / تحلیل تشخیصی چندگانه / تحلیل مسیر / تحلیل واریانس چند متغیره / آزمون T هتلینگ / تحلیل همبستگی کانونی / تحلیل عاملی / تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) / تحلیل عاملی تأییدی (CFA) / تحلیل خوشه‌ای / تحلیل خوشه‌ای K میانگین / منابع و مأخذ فصل

فصل چهاردهم: پژوهش کیفی

مقدمه / پدیدارشناسی / هرمنوتیک / تحلیل محتوا / تحلیل محتوای کمّی / تحلیل محتوای کیفی / تحلیل گفتگو / تحلیل تم / گراندد تئوری / فرامطالعه / پژوهش ترکیبی / نوع‌شناسی پژوهش ترکیبی مورس / طرح‌های ترکیبی استقرایی / طرح‌های ترکیبی قیاسی / نوع‌شناسی پژوهش ترکیبی کرسول؛ کرسول و همکاران / طرح‌های ترکیبی هم‌زمان زاویه‌بندی / طرح‌های ترکیبی تودرتو / طرح ترکیبی هم‌زمان- تغییرپذیر / طرح ترکیبی متوالی تبیینی / طرح ترکیبی متوالی- اکتشافی / طرح ترکیبی متوالی- تغییرپذیر / نوع‌شناسی پژوهش ترکیبی تشکری و تدلی / نوع‌شناسی پژوهش ترکیبی گرین و کاراسلی / منابع و مأخذ فصل

فصل پانزدهم: بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه / بحث و نتیجه‌گیری / پیشنهادات پژوهش / پیشنهادات کاربردی پژوهش / پیشنهادات آتی / محدودیت‌های پژوهش / منابع و مأخذ فصل

فصل شانزدهم: منابع و مأخذ پژوهش

مقدمه / منابع و مأخذ پژوهش / منابع / مأخذ / نکات مهم در منبع‌نویسی / انواع سیستم‌های منبع‌نویسی / سبک Harvard / سبک Chicago / سبک Vancouver / سبک APA / سبک AIP / سبک MLA / سبک Modern Oxford / سبک MHRA / سبک IEEE / سبک Turabian / منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر علیرضا عزیزی – سمیه فقیهی‌پور

ناشر

انتشارات دارالفنون

با همکاری

انجمن مدیریت ایران و اتحادیه انجمن‌های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی

شابک

978-600-8171-05-7

سال انتشار

1398

تعداد صفحات

232

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب معماری پژوهش؛ رویکردی کاربردی بر روش تحقیق در علوم رفتاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.